Teksti suurus:

Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2014
Avaldamismärge:

Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord

Vastu võetud 23.04.2004 nr 90
RTL 2004, 50, 870
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2006RTL 2006, 37, 64001.05.2006
31.12.2007RTL 2008, 3, 3201.02.2008

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Tollitõkend pannakse ja eemaldatakse käesoleva määruse kohaselt «Tolliseaduse» § 44 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (2) Transiidi tolliprotseduuri rakendamisel lähtutakse tollitõkendite panemisel EÜ Komisjoni määrusest 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted).

§ 2.  Nõuded tollitõkenditele

  Paigaldatavad tollitõkendid peavad vastama ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 46 a sätestatud tingimustele.

§ 3.  Tollitõkendi panemine

  (1) Tolliametnik paneb tollitõkendi kaubale, transpordivahendile, mahutile, piirdega ümbritsetud hoiuplatsile, laohoonele või muule ehitisele. Tollitõkendi võib panna nimetatud objektidele sõltumata sellest, kas läbivaatus teostati või mitte.

  (2) Tollitõkendi panemise või aktsepteerimise kinnitab tolliametnik vastavas tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis. Tollitõkendi panemise või aktsepteerimise kinnitamisel paberkandjal märgib tolliametnik tollideklaratsioonile, läbivaatuse aktile, väärteoprotokollile, otsusele või muule tolli poolt aktsepteeritavale dokumendile tõkendi numbri, allkirja, isikliku pitsati jäljendi ja kuupäeva.

  (3) Tollitõkendi panemisest teavitatakse tõkendatud objekti valdajat esimesel võimalusel.

  (4) Tollitõkendi võib jätta panemata, kui deklareeritud kauba kirjeldus võimaldab kaupa identifitseerida ja selle kogust hõlpsasti määrata või kauba olemusest tulenevalt ei ole tollitõkendi panemine võimalik.
[RTL 2006, 37, 640 - jõust. 01.05.2006]

§ 4.  Tollitõkendi panemise koht
[Kehtetu – RTL 2006, 37, 640 - jõust. 01.05.2006]

§ 5.  Tollitõkendi eemaldamine

  (1) Tollitõkendi eemaldab tolliametnik. Tollitõkendi võib eemaldada ka asjaomane isik, kui toll on andnud selleks loa. Tollitõkendi eemaldamise kirjalikuks loaks on tolliametniku allkirja, kuupäeva ja isikliku pitsati jäljendiga kinnitatud märge „Laadimine lubatud” tollideklaratsioonil või muul dokumendil või digitaalselt allkirjastatud dokument, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti. Tollitõkendi eemaldamise loaks elektroonilises andmetöötlussüsteemis on märge laadimise lubamise kohta või märge tollideklaratsioonil kauba vabastamise kohta (v.a transiidi tolliprotseduuril).
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]

  (2) Kui kauba teisaldamise vajadus on tingitud ettenägematust olukorrast, võib transpordivahendi või ehitise valdaja kauba säilimise tagamiseks tõkendi eemaldada omal algatusel, teatades sellest esimesel võimalusel lähimale tolliasutusele. Pärast asjaolude selgitamist paneb tolliametnik uue tollitõkendi.

  (3) Kui tollil on kahtlus tollitõkendiga suletud kauba puutumatuse suhtes, eemaldatakse tollitõkend ja tehakse kauba läbivaatus.

§ 6.  Tollitõkendi kahjustustest teatamine

  Tollitõkendi purunemisest või kadumisest, samuti sissemurdmisjälgedest või muudest kahjustustest peab transpordivahendi või ehitise valdaja esimesel võimalusel teatama lähimale tolliasutusele. Pärast asjaolude selgitamist asendab tolliametnik purunenud, kadunud või rikutud tollitõkendi uuega.

§ 7.  Transpordivahendite ja ehitiste sobivus

  Transpordivahend või ehitis tunnistatakse tollitõkendite panemiseks sobivaks juhul, kui:
  1) on olemas kohad tollitõkendite panemiseks;
  2) sisenemine tollitõkendiga kaitstud kohta ei ole võimalik ilma sissemurdmisjälgi jätmata või tollitõkendeid rikkumata;
  3) puuduvad kohad, kuhu oleks võimalik kaupa peita;
  4) tollitõkendiga kaitstud kohad on vaatlusega kontrollitavad.

§ 8.  Transpordivahendil ja ehitisel olevate märkide sobivus

  Transpordivahendil või ehitisel olevad sildid, kleebised ega muud märgid ei tohi katta seinte ja uste koosteelemente, ühendusdetaile ning kinnituskohti nii, et need ei ole vaatlusega kontrollitavad.

§ 9.  Kaubaveo keeld

  Tollitõkendi panemiseks mittesobiva või nõuetele mittevastava transpordivahendiga on tolli järelevalve all oleva kauba vedu keelatud, välja arvatud määruse § 3 lõikes 3 ettenähtud juhtudel, kui tollitõkendit ei panda.

§ 10.  Otsus nõuetele vastavuse kohta

  Transpordivahendi ja ehitise tollitõkendite panemiseks sobivaks tunnistamise kohta teeb otsuse tolliametnik.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a

/otsingu_soovitused.json