Teksti suurus:

Täiendavad juhised vabatsoonis ja vabalaos tegutsemiseks ning tegutsemisloa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2012
Avaldamismärge:

Täiendavad juhised vabatsoonis ja vabalaos tegutsemiseks ning tegutsemisloa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 23.04.2004 nr 92
RTL 2004, 50, 872
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2005RTL 2005, 14, 13501.02.2005
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005 (rakendatakse alates 1.07.2005)
25.04.2006RTL 2006, 37, 64101.05.2006
12.12.2006RTL 2006, 91, 168701.01.2007
31.12.2007RTL 2008, 3, 3201.02.2008

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 54 lõike 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kauba staatuse kohta sertifikaadi väljastamine

  Vastavalt «Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik» (Euroopa Liidu Teataja L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik ), artikli 170 lõikele 4 esitatud taotluse korral kinnitab toll kauba staatust tõendava sertifikaadi viivitamatult.

§ 2.  Majandustegevus vabatsoonis ja vabalaos

  (1) Vabatsoonis või vabalaos tegutsemiseks peab isikul olema tegutsemise luba (edaspidi luba) ühenduse tolliseadustiku artikli 172 lõike 1 kohase tööstus-, kaubandus- või teenindustegevuse teostamiseks, mille toll väljastab tähtajaliselt isiku taotluse alusel. Loa kehtivuse tähtaeg ei või ületada vabatsooni või vabalao lõppemise tähtaega.

  (2) Isik, kelle kaupa loa omaniku valduses olevas ehitises või muus kauba hoidmiseks või ladustamiseks ettenähtud kohas hoitakse, ei pea selliseks tegevuseks tollilt eraldi luba taotlema.

§ 3.  Loa taotlemine

  (1) Loa saamiseks esitab isik taotluse maksu- ja tollikeskusele, kelle piirkonnas vabatsoon või vabaladu asub (edaspidi järelevalve tolliasutus). Taotlusele märgitakse:
  1) loa taotleja nimi, isiku- või registrikood ja aadress;
  2) majanduslik põhjendus ja kavandatava tegevuse kirjeldus;
  3) toimingute loetelu, mida kavatsetakse teha;
  4) taotlusele lisatavate dokumentide loetelu.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) vabatsooni territooriumi asendiplaan, kuhu on märgitud loa taotleja valduses oleva territooriumi ja ehitise pindalad ning juurdepääsuteed;
  2) vedelike hoiustamiseks ettenähtud mahutipargi ja torustike skeemid koos tehnoloogilise protsessi kirjeldusega ning loetelu § 13 lõikes 1 nimetatud mõõtmisteks sobivatest mõõtevahenditest ning Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni teatis metroloogilise kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutitest ja neid laadimissõlmedega ühendatavatest torustikest;
  3) mõõtevahendite taatlustunnistused või vastavusdeklaratsioonid. Kui pädeval mõõtjal puudub võimalus kasutada mõõtevahendit, mis kuulub „Mõõteseaduse” § 7 lõike 3 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistusse, siis kalibreerimistunnistus;
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]
  4) laoarvestuse sise-eeskirjad ja aruande vormi näidised;
  5) töökorralduse eeskirja (edaspidi töökorraldus) projekt;
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]
  6) paragrahv 13 lõikes 1 nimetatud mõõtmisi teostava mõõtja pädevust tõendavad andmed.
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]

  (3) Tollil on õigus nõuda taotluses esitatud andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks täiendavaid dokumente.

  (4) Paberkandjal esitatavale taotlusele märgitakse selle esitamise kuupäev ning loa taotleja esindaja allkiri. Taotluse esitamisel elektroonilisel teel peab see olema allkirjastatud digitaalallkirjaga “Digitaalallkirja seaduses” sätestatud korras või esitatud elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.
[RTL 2006, 37, 641 - jõust. 01.05.2006]

§ 4.  Töökorraldus

  (1) Taotluse menetlemise käigus täiendavad loa taotleja ja järelevalve tolliasutus koostöös töökorralduse projekti, kajastades selles:
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]
  1) loa taotleja ja tolli tööajad;
  2) osapoolte kontaktandmed;
  3) laoarvestuse aruannete vormid ja nende esitamise viis ja tähtpäevad;
  4) vabatsoonis või vabalaos lubatud tegevuste kirjeldus;
  5) laoarvestuse eest vastutav isik;
  6) inventuuride teostamise sagedus ja tähtajad;
  7) loa omaniku tööks vajaliku vabatsoonis või vabalaos kasutatava inventari ja seadmete nimekiri;
  8) tollijärelevalve tagamiseks vajalikud nõuded.
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]

  (11) Puistematerjalide hoiustamise või ladustamise korral esitab loa taotleja järelevalve tolliasutusele tolli rahuldavalt põhjendatud puistematerjalide iseärasustest või loomulikest looduslikest protsessidest tingitud kaaluliste muutuste piirnormid. Puistematerjalide kaaluliste muutuste piirnormid nähakse ette töökorralduses.
[RTL 2006, 91, 1687 - jõust. 01.01.2007]

  (2) Järelevalve tolliasutus kooskõlastab loa taotleja allkirjastatud töökorralduse, mis on väljastatava loa lahutamatuks osaks.
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]

  (3) Tolli nõudmisel muudetakse kooskõlastatud töökorraldust, kui muutmise vajadus on tingitud õigusaktidega kehtestatud või tollijärelevalvega seotud nõuetest.
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]

§ 5.  Majandusliku põhjenduse hindamine

  «Tolliseaduse» § 54 lõikes 5 nimetatud tolli rahuldava põhjenduse hindamisel vaadatakse eelkõige, kas loodetav majanduslik kasu soovitud tegevusest tuleneb otseselt selle tegevuse läbiviimisest vabatsoonis või vabalaos. Toll ei pea taotlust põhjendatuks, kui soovitud tegevust on võimalik teha ka väljaspool vabatsooni või vabaladu ja vabatsoon või vabaladu ei lisa sellele tegevusele täiendavat lisaväärtust.

§ 6.  Loa väljastamine

  (1) Toll vaatab taotluse läbi ning teeb loa väljastamiseks vajalike andmete saamiseks päringu äriregistri keskandmebaasi.

  (2) Täiendavate andmete esitamise vajadusest teavitab toll loa taotlejat kirjalikult. Loa väljastamise või väljastamisest keeldumise otsuse toimetab toll loa taotlejale kätte 30 päeva jooksul taotluse või täiendavate andmete tollile esitamise päevast arvates.

§ 7.  Loale märgitavad andmed

  (1) Loale märgitakse järgmised andmed:
  1) vabatsooni või vabalao nimetus ja loa liik;
  2) loa omaniku nimi, isiku- või registrikood ja vabatsoonis tegutsemiskoha aadress. Isikukoodi asemel võib märkida isiku sünniaja;
  3) loa registreerimisnumber;
  4) järelevalve tolliasutuse nimetus;
  5) loa kehtivusaeg;
  6) loa väljastanud maksu- ja tollikeskuse nimetus ning paberkandjal väljastatud loa korral täiendavalt pitsati jäljend, tolliasutuse juhataja nimi ja allkiri;
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]
  7) loa väljastamise kuupäev.

  (2) Kehtetu –
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]

§ 8.  Loal olevate andmete muutmine

  (1) Loal olevate andmete muutmiseks esitatakse taotlus hiljemalt 15 päeva jooksul muudatuste tekkimisest arvates. Kavandatavatest muutustest käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2 loetletud dokumentides või loa kehtetuks tunnistamiseks tuleb taotlus esitada 15 päeva enne kavandatavaid muudatusi.

  (2) Toll võib lisaks taotlusele nõuda täiendavate andmete esitamist.

  (3) Maksu- ja tollikeskus väljastab uue loa või muudab andmeid kehtival loal, tehes otsuse loa muutmise kohta kümne päeva jooksul nimetatud taotluse saamise päevast arvates.
[RTL 2005, 80, 1135 - jõust. 22.07.2005]

§ 9.  Loa kehtivuse peatamine

  (1) Vastavalt «Tolliseaduse» § 54 lõikele 7 peatab toll loa kehtivuse kuni kaheks kalendrikuuks.

  (2) Loa kehtivuse peatamise otsuse toimetab toll loa omanikule kätte vähemalt 10 päeva enne loa kehtivuse peatamist.

  (3) Ajal, mil loa kehtivus on peatatud, ei ole lubatud kaupa loa omaniku valduses olevale territooriumile või ehitisse (edaspidi loa omaniku territoorium) toimetada. Loa omaniku valduses olevalt territooriumilt võib loa kehtivuse peatamise jooksul kaupa väljastada.

§ 10.  Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Tolli algatusel loa kehtetuks tunnistamisel vastavalt «Tolliseaduse» § 54 lõikele 8 toimetab toll vastava otsuse loa omanikule viivitamatult kätte.

  (2) Loa omaniku territooriumile jäänud ühendusevälisele kaubale tuleb enne loa kehtetuks tunnistamist kohaldada mõnda tollikäitlusviisi või anda kaup üle teisele samas vabatsoonis tegutsevale loa omanikule. Ühenduse tolliseadustiku artikli 166 punktis b nimetatud ühenduse kaup tuleb vabatsoonis hoidmise tähtaja jooksul ühenduse tolliterritooriumilt välja vedada või anda üle teisele samas vabatsoonis tegutsevale loa omanikule.

§ 11.  Nõuded kauba hoidmisele

  (1) Ühendusevälist kaupa, vabas ringluses olevat ühenduse kaupa ning ühenduse kaupa, mille suhtes rakendatakse ekspordi tolliprotseduuriga kaasnevaid meetmeid, võib hoida samal territooriumil, samas ruumis ja identseid kaupu samas mahutis, kui töökorralduses on nii ette nähtud.

  (2) Ühtse põllumajanduspoliitika alla kuuluvat kaupa peab hoidma eraldi tähistatuna ja ei tohi ladustada koos lõikes 1 nimetatud kaubaga.

  (3) Kaupa, v.a vedelikud statsionaarsetes mahutites ja puistekaubad, hoitakse viisil, mis võimaldab teostada üksikute kaubasaadetiste tolliläbivaatust.

§ 12.  Laoarvestuse pidamine

  (1) Ühenduse tolliseadustiku artikli 176 lõikes 1 nimetatud laoarvestus peab andma ülevaate ladustatud kauba arvelevõtmisest, kauba paiknemisest ja kaubaga tehtud toimingutest vabatsoonis ja vabalaos, kauba arvelt mahakandmisest ja vabatsoonist või vabalaost väljastamisest. Laoarvestust peetakse elektrooniliselt.

  (2) Loa omanik peab säilitama dokumente, mille alusel kaup arvestusse kanti või omanik vahetus, ja tolli nõudmisel need esitama. Dokumente võib säilitada ka elektrooniliselt.

  (3) Tollil on õigus igal ajal nõuda laoarvestuse ning täiendavate aruannete esitamist, samuti täiendava inventuuri tegemist.

  (4) Tollile laoarvestuse aruannete esitamisel peab paberkandjal olema loa omaniku esindaja allkiri ning esitamise kuupäev. Aruannete esitamisel elektroonilisel teel peavad need olema allkirjastatud digitaalallkirjaga “Digitaalallkirja seaduses” sätestatud korras või esitatud elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.
[RTL 2006, 37, 641 - jõust. 01.05.2006]

§ 13.  Kauba kandmine laoarvestusse

  (1) Kõik vabatsooni või vabalattu vastuvõetud kütuseaktsiisiga maksustatavad pakendamata vedelikud (v.a masuut ja põlevkiviõli) tuleb mõõta üle vabatsooni või vabalao statsionaarses mahutis kauba vastuvõtmisel või vähemalt üks kord nädalas. Kõikide pakendamata vedelike mõõtmisperiood märgitakse töökorraldusse.
[RTL 2008, 3, 32 - jõust. 01.02.2008]

  (2) Kui aktsepteeritud tollideklaratsioonil või kaubaveo saatedokumentidel märgitud ja tegelikult vastuvõetava kauba vahel ilmnevad mõõtemääramatusest suuremad erinevused või kui inventuuri käigus avastatakse erinevus laoarvestuses kajastatud ja tegeliku laoseisu vahel, koostavad loa omanik ja kauba veo eest vastutav isik erinevuste kohta akti kahes eksemplaris ja allkirjastavad selle. Andmed kauba tegelike koguste kohta kantakse akti alusel laoarvestusse.

  (3) Akti koostamisest tuleb viivitamatult teavitada töökorralduses määratud tollipunkti. Toll märgistab akti juhul, kui ta on kaupa kontrollinud.

  (4) Kui lõikes 1 nimetatud kauba esmakordselmõõtmisel avastatakse erinevus dokumentides või laoarvestuses märgitud ja kauba tegeliku koguse vahel (k.a. juhul kui erinevus jääb mõõtemääramatuse piiridesse), korrigeeritakse laoarvestust. Kauba mõõtmisel inventuuri käigus korrigeeritakse laoarvestust, kui laoarvestuses kajastatud ja kauba tegeliku koguse vahel avastatud erinevus ületab mõõtemääramatust.
[RTL 2005, 14, 135 - jõust. 01.02.2005]

§ 14.  Kauba laoarvestusest mahakandmine

  Kaup kantakse laoarvestusest maha kohe pärast kauba vabatsoonist või vabalaost väljatoimetamist, pärast seestöötlemise või tollikontrolli all töötlemise rakendamist vabatsoonis või vabalaos või pärast vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamist vabatsoonis. Laoarvestuses peab pidevalt kajastuma ladustatava kauba tegelik laoseis.

§ 15.  Kauba puudu- või ülejäägid

  (1) Loa omanik peab avastatud kahjustunud kaupade ning mõõtemääramatust ületavate kauba puudu- või ülejääkide kohta, sh lõikes 2 nimetatud juhul koostama akti ja sellest viivitamatult teavitama järelevalve tolliasutust. Andmed kauba tegelike koguste kohta kantakse akti alusellaoarvestusse.

  (2) Kui kaubakoguse kaaluline muutus on tingitud loomulikest looduslikest protsessidest (kuivamine, aurustumine, niiskumine jmt) või kauba iseärasustest (nt vedelikud ja puistematerjalid) tingimusel, et ei ole rikutud kauba hoiutingimusi ning muutus on tolli rahuldavalt põhjendatud, ei loeta erinevust puudu- või ülejäägiks.

  (3) Kui loa omanik tõendab tollile rahuldavalt, et puudujäägid on tekkinud enne kauba vabatsooni või vabalattu toimetamist ning kui kaup ei saabunud vabatsooni või vabalattu vahetult ühenduseväliselt territooriumilt, vastutab puudujäägi eest eelmise tollikäitlusviisi või kauba veo eest vastutav isik. Loa omanik vastutab puudujääkide eest ise, kui ta ei suuda tollile rahuldavalt tõendada, et puudujäägid või kahjustused on tekkinud ettenägematu olukorra tõttu või enne kauba vabatsooni või vabalattu toimetamist.

  (4) Kaubakoguste mõõtmisel vastavalt käesoleva määruse § 13 lõikele 1 arvestatakse puudujääke mõõtmisperioodi või ühe tollideklaratsiooni või kaubaveo saatedokumendi alusel vastuvõetava kauba kohta eraldi kaupade lõikes, millel on sama kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik, kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad.

  (5) Kauba ülejäägi korral rakendab loa omanik või kauba omanik kaubale tollikäitlusviisi. I kontrollitüüpi vabatsooni või vabalattu paigutatud ühendusevälise kauba, mille suhtes ei ole eelnevalt tolliprotseduuri rakendatud, võib loa omanik vahetult ühendusevälisesse riiki lähetada kaubale tollikäitlusviisi rakendamata.
[RTL 2005, 14, 135 - jõust. 01.02.2005]

§ 16.  Toimingud kaubaga vabatsooni või vabalao tegevuse lõpetamisel

  (1) Vabatsooni või vabalao tegevuse lõpetamisel peatatakse kauba toimetamine vabatsooni või vabalattu ning tehakse kauba inventuur.

  (2) Vabatsooni või vabalattu jäänud ühendusevälisele kaubale kohaldatakse 30 päeva jooksul vabatsooni või vabalao lõpetamise otsuse tegemise päevast arvates tollikäitlusviisi. Ühenduse tolliseadustiku artikli 166 punktis b nimetatud ühenduse kaup tuleb vabatsoonis hoidmise tähtaja jooksul ühenduse tolliterritooriumilt välja vedada või anda üle teises vabatsoonis või vabalaos tegutsevale loa omanikule.

2. peatükk I KONTROLLITÜÜBILE VASTAVATE VABATSOONIDE JA VABALADUDE SUHTES KOHALDATAVAD SÄTTED 

§ 17.  Vabatsooni territooriumi ja vabalao ehitise seadusliku valdaja kohustused

  Vabatsooni territooriumi ja vabalao ehitise seaduslik valdaja:
  1) koostab ja kooskõlastab Maksu- ja Tolliametiga või tema poolt volitatud tolliasutusega (edaspidi toll) vabatsooni töökorralduse;
  2) vastutab vabatsooni piiri ning vabatsooni sisse- ja väljapääsude valve korraldamise eest;
  3) informeerib vabatsoonis tegutsevaid isikuid vabatsooni töökorraldusest ja muudest vabatsooni territooriumil kehtivatest eeskirjadest.

§ 18.  Nõuded vabatsooni territooriumile ja piirdele

  (1) I kontrollitüüpi vabatsooni piire ei tohi olla ilma abivahenditeta kergesti lahtimonteeritav. Piire peab:
  1) olema täies pikkuses ligipääsetav ja valgustatud;
  2) võimaldama jalgsi liikumist mööda piirde või piirdeks oleva rajatise serva;
  3) välistama transpordivahendi läbisõidu ilma jälgi jätmata;
  4) olema vähemalt kaks meetrit kõrge.

  (2) Vahetult piirde taha jääv ala peab olema selline, et tollil on seda võimalik jälgida.

  (3) Piir ning vabatsooni sisse- ja väljapääsud peavad olema tähistatud. Piire peab olema tähistatud siltidega, mis teavitavad ilma loata sisenemise keelust.

§ 19.  Kauba sisenemine ja väljumine I kontrollitüüpi vabatsoonist

  Kauba sisenemisel vabatsooni ja vabalattu mööda maismaad muult Eesti territooriumilt ning kauba väljumisel vabatsoonist ja vabalaost mööda maismaad mujale Eesti territooriumile esitatakse tollile lisaks muudele tollieeskirjades ettenähtud dokumentidele ka kaubaveo saatedokument, millele toll teeb märke vabatsooni ja vabalattu sisenemise ning vabatsoonist ja vabalaost väljumise kohta.

§ 20.  Laoarvestuses kajastatavad andmed

  (1) Laoarvestuses peavad kajastuma «Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik» (Euroopa Liidu Teataja L 253, 11.10.1993, lk 1–766) artiklis 806 loetletud andmed. Sama artikli punktis b nimetatud teave peab üldjuhul sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kauba laoarvestuse kandenumber kalendriaasta algusest arvates;
  2) kauba vabatsooni või vabalattu paigutamise ja sealt väljastamise kuupäev;
  3) tollideklaratsiooni või kaubaveo saatedokumendi number ja kuupäev, mille alusel kaubale ühenduse tolliseadustiku artiklis 173 nimetatud tollikäitlusviise või muid toiminguid tehakse;
  4) kauba paiknemise koht;
  5) kauba päritolu;
  6) kauba omaniku nimi ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number või selle puudumisel isiku- või registrikood, ühendusevälise isiku korral isiku nimi ja isiku- või registreerimiskood või selle puudumisel aadress.

  (11) Kauba omanikuvahetuse korral lisatakse laoarvestusse järgmised andmed:
  1) lõike 1 punktis 6 nimetatud andmed kauba uue omaniku kohta;
  2) arve number ja kuupäev;
  3) kauba kogus;
  4) kauba väärtus.

  (2) Toll võib loobuda valikuliselt lõigetes 1 ja 11 nimetatud andmete nõudmisest, kui see ei mõjuta tolli järelevalve teostamist.

  (3) Laoarvestuse alusel koostab loa omanik aruande töökorralduses kokkulepitud vormis ja esitab need järelevalve tolliasutusele töökorralduses sätestatud tähtpäeval ja viisil.
[RTL 2005, 14, 135 - jõust. 01.02.2005]

§ 21.  Kauba lühiajaline ladustamine

  Ühenduse tolliseadustiku artikli 176 lõikes 2 nimetatud kauba ümberlaadimisega seotud ladustamist loetakse lühiajaliseks, kui see ei ületa kolme päeva. Kauba lühiajalisel ladustamisel ei pea seda kaupa laoarvestusse kandma.

3. peatükk II KONTROLLITÜÜBILE VASTAVATE VABATSOONIDE SUHTES KOHALDATAVAD SÄTTED 

§ 22.  Vabatsooni territooriumi seadusliku valdaja kohustused

  Vabatsooni seaduslik valdaja:
  1) koostab ja kooskõlastab tolliga vabatsooni töökorralduse;
  2) informeerib vabatsoonis tegutsevaid isikuid vabatsooni töökorraldusest ja muudest vabatsooni territooriumil kehtivatest eeskirjadest.

§ 23.  Nõuded vabatsooni territooriumile ja piirdele

  Vabatsooni kauba ladustamiskohad peavad vastama tolliladude suhtes kehtivatele nõuetele.

§ 24.  Laoarvestuses kajastatavad andmed

  Laoarvestus peab sisaldama tollilao laoarvestuses kajastatavaid andmeid.

§ 241.  Piirnormide esitamise tähtpäev

  Isik, kellele toll on väljastanud vabatsoonis või vabalaos tegutsemise loa enne 1. jaanuari 2007. a, peab oma töökorralduse eeskirja viima vastavusse määruse § 4 lõikes 11 sätestatud nõudega 1. juuliks 2007.
[RTL 2006, 91, 1687 - jõust. 01.01.2007]

§ 25.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007 a.
[RTL 2006, 91, 1687 - jõust. 01.01.2007]

/otsingu_soovitused.json