Teksti suurus:

Tüübikinnituse teostamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Tüübikinnituse teostamise kord

Vastu võetud 13.04.2007 nr 28
RTL 2007, 33, 565
jõustumine 27.04.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.01.2008 nr 2 (RTL 2008, 3, 36) 14.01.2008

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 23 lõike 13 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tüübikinnituse teostamise kord.

§ 2. Relva ja laskemoona tüübikinnitus

Relva ja laskemoona tüübikinnitus (edaspidi tüübikinnitus ) on toiming, mille käigus tehakse kindlaks relva-, padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kindlaks kasutusvaldkond, lähtudes «Relvaseaduse» §-dest 3 ja 25 või kontrollitakse laskekõlbmatuks muudetud relva vastavust «Relvaseaduse» § 78 lõike 3 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele.

§ 3. Tüübikinnituse taotlemine

(1) Relva ja laskemoona tüübikinnituse taotlus on kirjalik.

(2) Tüübikinnituse taotlemine samaaegselt mitmele relvale või padrunile võib olla esitatud ühes taotuses.

(3) Tüübikinnituse taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) füüsilise isiku puhul taotleja ees- ja perekonnanimi, elukoht, isikukood või sünniaeg, kontaktandmed (olemasolul e-posti aadress, telefon) ning juriidilise isiku puhul nimi, asukoht, registrikood, kontaktandmed, samuti seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
2) taotluse sisu;
3) relva tüübikinnituse puhul relva liik, mark, mudel, kaliiber, raudade arv ning relva valmistajatehase nimetus ja riik; padruni tüübikinnituse puhul padruni liik, mark, kaliiber ning tulirelva olulise osa tüübikinnituse puhul mark, mudel ja kaliiber;
4) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja või seadusliku esindaja allkiri.

(4) [Kehtetu – RTL 2008, 3, 36 – jõust. 14.01.2008]

§ 4. Andmete kontrollimine

Tüübikinnituse taotluse saamisel tüübikinnitust teostav asutus kontrollib:
1) kas relvale, tulirelva olulisele osale või padrunile on nõutav tüübikinnituse toimingu läbiviimine;
2) kas mudel on saanud eelnevalt tüübikinnituse;
3) tüübikinnitust teostava asutuse valduses olevate tehniliste dokumentide või andmete piisavust tüübikinnituse teostamiseks;
4) muude allikate olemasolul nende vastavust tüübikinnituse taotlusega esitatud andmetele.

§ 5. Tüübikinnituse teostamine

Tüübikinnituse teostamisel tüübikinnitust teostav asutus:
1) määrab relva või padruni mudeliks;
2) teeb kindlaks, kas relval või padrunil on tsiviilkäibes keelatud relvade ja laskemoona omadusi või tunnuseid;
3) määratleb relva või padruni liigilise kuuluvuse vastavalt «Relvaseaduse» 2. peatükile.

§ 6. Tüübikinnituse otsus

(1) Otsus tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse 30 päeva jooksul alates tüübikinnituse taotluse esitamise päevast.

(2) Tüübikinnituse saanud relva-, tulirelva olulise osa- või padrunimudel kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

(3) Tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise otsuse koopia edastatakse Politseiametile.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

/otsingu_soovitused.json