Teksti suurus:

Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2010, 3

Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” muutmine

Vastu võetud 20.10.2010 nr 104
RT I 2010, 80, 608
jõustumine 01.11.2010

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 5 lõigete 2, 4 ja 5, § 6 lõike 3 ja § 94 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30) artikli 15 lõike 1 ja artikli 25 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 479/2010, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega piima- ja piimatootesektoris (ELT L 135, 02.06.2010, lk 26–35) artikli 3 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrust nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” (RTL 2009, 98, 1459) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 5 lõigete 2, 4 ja 5, § 6 lõike 3 ja § 94 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30) artikli 15 lõike 1 ja artikli 25 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 479/2010, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega piima- ja piimatootesektoris (ELT L 135, 02.06.2010, lk 26–35) artikli 3 lõike 3 alusel.”;

2) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Vormid turuinfo esitamiseks

Lisa 2 Turuinfot esitavad isikud ja ettevõtted

/otsingu_soovitused.json