Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2013, 4

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 24.10.2013 nr 153

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 9 alapunktis 3 asendatakse sõnad „või ametnikele” tekstiosaga „, ametnikele või töötajatele”;

2) punkti 9 alapunkti 6 täiendatakse pärast sõna „sõlmib” sõnadega „ja lõpetab”;

3) punkti 9 alapunkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkti 9 alapunktid 8–10 sõnastatakse järgmiselt:

„8) nimetab ametisse ja vabastab ametist ministrile vahetult alluva nõuniku või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu;
9) kehtestab ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks või volitab selleks vastava ametiasutuse juhti ning kinnitab valitsusasutuse põhimääruse;
10) kehtestab ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks või annab selleks volituse kantslerile ning kinnitab ministeeriumi osakondade põhimäärused;”;

5) punkti 9 alapunkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 121 järgmises sõnastuses:

„121) teeb sellise riigi asutatud sihtasutuse asutamisotsuse, kus Vabariigi Valitsus on määranud asutajaõiguste teostajaks Kultuuriministeeriumi, ning kinnitab ja muudab sellise sihtasutuse põhikirja;”;

7) punkti 9 alapunkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning Euroopa Liidu eraldatud vahendite, abi, toetuste ja muu välisabi sihipärase kasutamise üle;”;

8) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 181 järgmises sõnastuses:

„181) kinnitab ministeeriumi ja valitsemisala ametiasutuse palgajuhendi;”;

9) punkti 9 alapunkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24) kinnitab ministeeriumi asjaajamiskorra ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad või annab selleks volituse kantslerile;”;

10) punktis 10 asendatakse sõna „teenistujatele” sõnadega „ametnikele ja töötajatele”;

11) punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

12) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu avalike suhete osakonna, finantsosakonna ja välissuhete osakonna tööd ning asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna, kultuurilise mitmekesisuse osakonna, üldosakonna ning õigus- ja varahaldusosakonna tööd;”;

13) punkti 13 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) sõlmib ja lõpetab töölepingud ministeeriumi töötajatega, välja arvatud nendega, kellega töölepingu sõlmimine on ministri pädevuses;”;

14) punkti 13 alapunktis 10 asendatakse sõna „abiteenistujate” sõnaga „töötajate”;

15) punkti 13 alapunktid 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

16) punkti 13 alapunktis 18 asendatakse sõna „sisekorraeeskirja” sõnadega „sisemist töökorraldust reguleerivate juhendite ja kordade”;

17) punktis 14 asendatakse sõna „teenistujate” sõnaga „ametnike”;

18) punkti 15 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

19) punkti 19 alapunkt 2, punkti 191 alapunkt 2, punkti 192 alapunkt 2, punkti 193 alapunkt 2 ja punkti 194 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) teeb ettepanekuid talle alluvale osakonnajuhatajale ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;”;

20) punkti 194 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib osakonnajuhataja kaudu õigus- ja varahaldusosakonna ning üldosakonna tööd;”;

21) punkti 26 alapunkt 41 tunnistatakse kehtetuks;

22) punkti 27 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) finantsosakonnal – strateegilise planeerimise koordineerimine ja toetamine ministeeriumi valitsemisalas, ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamine, kontroll eelarvevahendite sihipärase kasutamise üle, ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste raamatupidamise korraldamine, loomemajanduse arendamine;”;

23) punkti 27 alapunkt 41 tunnistatakse kehtetuks;

24) punkti 27 alapunkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) üldosakonnal – ministeeriumi asjaajamise ja arhiivinduse korraldamine, ministeeriumi töökeskkonna loomine ja majandamine, personalitöö ja koolitustegevus, ministeeriumi infotehnoloogiaalase tegevuse korraldamine ja ministeeriumi valitsemisala infotehnoloogia arendamise koordineerimine;”.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Rein Lang
Kultuuriminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json