Teksti suurus:

Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruse nr 42 „Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2013, 11

Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruse nr 42 „Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” muutmine

Vastu võetud 24.10.2013 nr 34

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 29 lõike 4 alusel.

Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruses nr 42 „Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

„(15) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud arsti diplom või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
1) tõend Horvaatia Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis arstina.

(16) Horvaatia Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 17 ja 18 järgmises sõnastuses:

„(17) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud eriarsti diplom või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
1) tõend Horvaatia Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis eriarstina.

(18) Horvaatia Vabariigis välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastava erialakoolituse kestuse vahe.”;

3) paragrahvi 8 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Rumeenia Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. oktoobrit 2003. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
1) tõend Rumeenia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Rumeenia Vabariigis hambaarstina.”;

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 22–24 järgmises sõnastuses:

„(22) Bulgaaria Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuarit 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

(23) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud hambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
1) tõend Horvaatia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis hambaarstina.

(24) Horvaatia Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.”;

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Järgnevates liikmesriikides välja antud erihambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastava erialakoolituse kestuse vahe:
1) Bulgaaria Vabariik;
2) Rumeenia Vabariik.”;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 16–18 järgmises sõnastuses:

„(16) Bulgaaria Vabariigis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.

(17) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
1) tõend Horvaatia Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis üldõena.

(18) Horvaatia Vabariigis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.”;

7) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 18–20 järgmises sõnastuses:

„(18) Bulgaaria Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.

(19) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
1) tõend Horvaatia Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis ämmaemandana.

(20) Horvaatia Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.”;

8) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse § 8 lõike 11 punktis 2, lõike 12 punktis 1, lõigete 13–14 punktis 2, lõike 19 punktis 2, lõike 21 punktis 2 ning lõike 23 punktis 2 nimetatud tõendit ei nõuta isikutelt, kes esitavad päritoluriigi pädeva organi poolt väljastatud tõendi, et on läbinud vähemalt kolme aasta pikkuse hambaarstiõppega võrdsustatud õppe.”;

9) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmise tekstiosaga:

„nõukogu direktiiv 2013/25/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 368–375)”;

10) määruse lisad 1–6 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 1–6.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1  Arsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Lisa 2  Eriarsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Lisa 3  Hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Lisa 4  Erihambaarsti (ortodontia) kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Lisa 5  Üldõe kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Lisa 6  Ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

/otsingu_soovitused.json