Teksti suurus:

Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruse nr 77 „Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2013, 12

Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruse nr 77 „Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” muutmine

Vastu võetud 24.10.2013 nr 35

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 58 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruses nr 77 „Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 14–16 järgmises sõnastuses:

„(14) Järgnevates liikmesriikides välja antud proviisori diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina:
1) Bulgaaria Vabariik;
2) Rumeenia Vabariik.

(15) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
1) tõend Horvaatia Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis proviisorina.

(16) Horvaatia Vabariigis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina.”;

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmise tekstiosaga:

„nõukogu direktiiv 2013/25/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 368–375)”;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa  Proviisori kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

/otsingu_soovitused.json