Teksti suurus:

Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord

Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2013, 14

Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord1
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

Vastu võetud 30.04.2004 nr 42
RTL 2004, 61, 1029
jõustumine 17.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.11.2007RTL 2007, 85, 143217.11.2007
27.10.2008RTL 2008, 88, 124608.11.2008
11.12.2009RTL 2009, 96, 143801.01.2010
24.10.2013RT I, 29.10.2013, 1101.11.2013

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 29 lõike 4 alusel.
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (edaspidi Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik) või Šveitsis kvalifikatsiooni omandanud isiku tervishoiutöötajana registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord.
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

  (2) Määrust kohaldatakse Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni omandanud isiku tervishoiutöötajate riiklikku registrisse kandmise taotluse menetlemisel (edaspidi registreerimismenetlus) Terviseametis.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Kvalifikatsioon käesoleva määruse tähenduses on dokumentaalselt tõendatud kõrg- või kutseharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse arstina, hambaarstina, õena või ämmaemandana töötamiseks.

  (4) Põhjendatud kahtluse korral võib Terviseamet nõuda, et taotleja esitaks päritoluriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide autentsuse kohta.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

11. peatükk KVALIFIKATSIOONI VASTAVUSE HINDAMINE 
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

§ 11.   Kvalifikatsiooni vastavuse hindamine

  (1) Terviseamet võib küsida välisriigi pädevalt asutuselt kinnitust, et taotleja kvalifikatsiooni tõendav dokument on see, millele käesoleva määruse lisas viidatakse või on määruse lisas tooduga sisult sama, ja et taotleja kvalifikatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta tervishoiutöötajatele kehtestatud miinimumnõuetele.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kvalifikatsiooni vastavuse hindamisel kohaldatakse «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni seaduse» § 17 lõigetes 3–5 sätestatut.
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

2. peatükk ARSTI JA ERIARSTI KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVATE DOKUMENTIDE LOETELU 

§ 2.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis arsti kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Arsti kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, tunnistus või sertifikaat (edaspidi diplom), mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Arsti diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 1 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 1 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 3.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis arsti kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle arsti kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 20. detsembrit 1976. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Itaalia Vabariik;
  4) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  5) Madalmaade Kuningriik;
  6) Prantsuse Vabariik;
  7) Saksamaa Liitvabariik;
  8) Taani Kuningriik;
  9) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Hispaania Kuningriik;
  2) Portugali Vabariik.

  (5) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Austria Vabariik;
  2) Islandi Vabariik;
  3) Norra Kuningriik;
  4) Rootsi Kuningriik;
  5) Soome Vabariik.

  (6) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina.

  (7) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina.

  (8) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis arstina.

  (9) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud arsti diplomi või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis arstina.

  (10) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud arsti diplomi või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis arstina.

  (11) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud arsti diplomi või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis arstina.

  (12) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud arsti diplom või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis arstina.

  (13) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Poola Vabariik;
  6) Sloveenia Vabariik;
  7) Slovakkia Vabariik;
  8) Tšehhi Vabariik;
  9) Ungari Vabariik.

  (14) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Bulgaaria Vabariik;
  2) Rumeenia Vabariik.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

  (15) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud arsti diplom või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Horvaatia Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis arstina.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (16) Horvaatia Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

§ 4.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis eriarsti kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Eriarsti kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Eriarsti diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 2 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 2 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 5.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis eriarsti kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle eriarsti kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 20. detsembrit 1976. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Itaalia Vabariik;
  4) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  5) Madalmaade Kuningriik;
  6) Prantsuse Vabariik;
  7) Saksamaa Liitvabariik;
  8) Taani Kuningriik;
  9) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Hispaania Kuningriik;
  2) Portugali Vabariik.

  (5) Hispaania Kuningriigis enne 1. jaanuari 1995. a välja antud arsti diplom on eriarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos Hispaania Kuningriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga spetsialisti sobivustesti sooritamise kohta.

  (6) Enne 1. jaanuari 1995. a arsti diplomit omaval isikul on õigus töötada perearstina, kui ta on samas liikmesriigis alustanud tegevust perearstina enne 31. detsembrit 1994. a. Nimetatud isiku kvalifikatsiooni tõendab:
  1) diplom;
  2) päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõend, mis kinnitab isiku õigust töötada perearstina.

  (7) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Austria Vabariik;
  2) Islandi Vabariik;
  3) Norra Kuningriik;
  4) Rootsi Kuningriik;
  5) Soome Vabariik.

  (8) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (9) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (10) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. aprill 1992. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui oli Saksa Demokraatlikus Vabariigi erialakoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (11) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud eriarsti diplom või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis eriarstina.

  (12) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud eriarsti diplomi või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis eriarstina.

  (13) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud eriarsti diplom või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis eriarstina.

  (14) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud eriarsti diplom või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis eriarstina.

  (15) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Poola Vabariik;
  6) Sloveenia Vabariik;
  7) Slovakkia Vabariik;
  8) Tšehhi Vabariik;
  9) Ungari Vabariik.

  (16) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Bulgaaria Vabariik;
  2) Rumeenia Vabariik.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

  (17) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud eriarsti diplom või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Horvaatia Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis eriarstina.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (18) Horvaatia Vabariigis välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastava erialakoolituse kestuse vahe.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

§ 6.   [Kehtetu – RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

3. peatükk HAMBAARSTI JA ERIHAMBAARSTI KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVATE DOKUMENTIDE LOETELU 

§ 7.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Hambaarsti kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 3.

  (2) Hambaarsti diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 3 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 3 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 8.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle hambaarsti kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud hambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 28. jaanuari 1980. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  4) Madalmaade Kuningriik;
  5) Prantsuse Vabariik;
  6) Saksamaa Liitvabariik;
  7) Taani Kuningriik;
  8) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (4) Itaalia Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 28. juulit 1984. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (5) Portugali Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (6) Hispaania Kuningriigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1991. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (7) Järgnevates liikmesriikides välja antud hambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina:
  1) Islandi Vabariik;
  2) Norra Kuningriik;
  3) Rootsi Kuningriik;
  4) Soome Vabariik.

  (8) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (9) Austria Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1999. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (10) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (11) Itaalia Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 28. jaanuari 1980. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Itaalia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Itaalia Vabariigis hambaarstina.

  (12) Itaalia Vabariigis arsti diplom, mis tõendab ülikoolis arstiõppe läbimist ajavahemikus 28. jaanuar 1980 kuni 31. detsember 1984, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend hambaarsti sobivustesti sooritamise kohta;
  2) tõend Itaalia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  3) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Itaalia Vabariigis hambaarstina.

  (13) Austria Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Austria Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Austria Vabariigis hambaarstina.

  (14) Hispaania Kuningriigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Hispaania Kuningriigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Hispaania Kuningriigis hambaarstina.

  (15) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis hambaarstina.

  (16) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud hambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis hambaarstina.

  (17) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud hambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis hambaarstina.

  (18) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud hambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis hambaarstina.

  (19) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis, Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis enne 1. maid 2004. a väljaantud arsti diplom või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis hambaarstina.

  (20) Järgnevates liikmesriikides välja antud hambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Poola Vabariik;
  6) Sloveenia Vabariik;
  7) Slovakkia Vabariik;
  8) Tšehhi Vabariik;
  9) Ungari Vabariik.

  (21) Rumeenia Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. oktoobrit 2003. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Rumeenia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Rumeenia Vabariigis hambaarstina.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (22) Bulgaaria Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuarit 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (23) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud hambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Horvaatia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis hambaarstina.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (24) Horvaatia Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

§ 9.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis erihambaarsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Ortodondi kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 4.

  (2) Erihambaarsti diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 4 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 4 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 10.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis erihambaarsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle erihambaarsti kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 28. jaanuari 1980. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Iiri Vabariik;
  2) Madalmaade Kuningriik;
  3) Prantsuse Vabariik;
  4) Saksamaa Liitvabariik;
  5) Taani Kuningriik;
  6) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud erihambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Norra Kuningriik;
  2) Rootsi Kuningriik;
  3) Soome Vabariik.

  (5) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (6) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (7) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis erihambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui oli Saksa Demokraatlikus Vabariigi erialakoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (8) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud erihambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis erihambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis erihambaarstina.

  (9) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud erihambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis erihambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis erihambaarstina.

  (10) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud erihambaarsti diplom või erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis erihambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis erihambaarstina.

  (11) Järgnevates liikmesriikides välja antud erihambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Poola Vabariik;
  6) Sloveenia Vabariik;
  7) Ungari Vabariik.

  (12) Järgnevates liikmesriikides välja antud erihambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastava erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Bulgaaria Vabariik;
  2) Rumeenia Vabariik.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

§ 11.   [Kehtetu – RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

4. peatükk ÜLDÕE KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVATE DOKUMENTIDE LOETELU 

§ 12.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Üldõe kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsis liikmesriigis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 5.

  (2) Üldõe diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 5 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 5 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 13.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle üldõe kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud üldõe diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 27. juunit 1979. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Itaalia Vabariik;
  4) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  5) Madalmaade Kuningriik;
  6) Prantsuse Vabariik;
  7) Saksamaa Liitvabariik;
  8) Taani Kuningriik;
  9) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud üldõe diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena:
  1) Hispaania Kuningriik;
  2) Portugali Vabariik.

  (5) Järgnevates liikmesriikides välja antud üldõe diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena:
  1) Austria Vabariik;
  2) Islandi Vabariik;
  3) Norra Kuningriik;
  4) Rootsi Kuningriik;
  5) Soome Vabariik.

  (6) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.

  (7) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.

  (8) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis üldõena.

  (9) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis üldõena.

  (10) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis üldõena.

  (11) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis üldõena.

  (12) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis üldõena.

  (13) Järgnevates liikmesriikides välja antud üldõe diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Sloveenia Vabariik;
  6) Slovakkia Vabariik;
  7) Tšehhi Vabariik;
  8) Ungari Vabariik.

  (14) Poola Vabariigis enne 1. maid 2004. a välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest tunnustatakse järgmiseid dokumente:
  1) bakalaureuse diplom õenduses «dyplom licencjata pielęgniarstwa» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud õena ja omab praktilise töö kogemust õendushoolduses;
  2) meditsiinikooli keskharidusejärgne diplom õenduses «dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud õena ja omab praktilise töö kogemust õendushoolduses.

  (15) Rumeenia Vabariigis enne 1. jaanuari 2007. a välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest tunnustatakse ainult meditsiinikooli (şcoală postliceală) keskharidusejärgset diplomit õenduses «Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud õena ja omab praktilise töökogemust õendushoolduses.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

  (16) Bulgaaria Vabariigis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (17) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Horvaatia Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis üldõena.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (18) Horvaatia Vabariigis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

5. peatükk ÄMMAEMANDA KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVATE DOKUMENTIDE LOETELU 

§ 14.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 6.

  (2) Ämmaemanda diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 6 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 6 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 15.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 23. jaanuari 1983. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Itaalia Vabariik;
  4) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  5) Madalmaade Kuningriik;
  6) Prantsuse Vabariik;
  7) Saksamaa Liitvabariik;
  8) Taani Kuningriik;
  9) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 23. jaanuari 1983. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana:
  1) Hispaania Kuningriik;
  2) Portugali Vabariik.

  (5) Järgnevates liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana:
  1) Austria Vabariik;
  2) Islandi Vabariik;
  3) Norra Kuningriik;
  4) Rootsi Kuningriik;
  5) Soome Vabariik.

  (6) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämaemandana.

  (7) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.

  (8) Hispaania Kuningriigis välja antud ämmaemandana diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on ämmaemandana kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Hispaania Kuningriigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Hispaania Kuningriigis ämmaemandana.

  (9) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis ämmaemandana.

  (10) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis ämmaemandana.

  (11) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis ämmaemandana.

  (12) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis ämmaemandana.

  (13) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis ämmaemandana.

  (14) Järgnevates liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Sloveenia Vabariik;
  6) Slovakkia Vabariik;
  7) Tšehhi Vabariik;
  8) Ungari Vabariik.

  (15) Poola Vabariigis enne 1. maid 2004. a välja antud ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest, mis on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist, tunnustatakse järgmiseid dokumente:
  1) bakalaureuse diplom ämmaemanda erialal «dyplom licencjata położnictwa» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana;
  2) meditsiinikooli keskharidusejärgne diplom ämmaemanda erialal «dyplom położnej» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.

  (16) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõigetes 2–9 ja 14 nimetatud liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomile, mis on väljastatud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist, on lisatud kutsepraktika tunnistus, tuleb eespool nimetatud ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisada tõend, mis kinnitab, et isik on dokumendi väljaandmisele eelneva viie aasta jooksul vähemalt kaks järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.

  (17) Rumeenia Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom (asistent medical obstetrică-ginecologie), mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

  (18) Bulgaaria Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (19) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Horvaatia Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis ämmaemandana.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (20) Horvaatia Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse kohaldamine

  (1) Käesoleva määruse § 8 lõike 11 punktis 2, lõike 12 punktis 1, lõigete 13–14 punktis 2, lõike 19 punktis 2, lõike 21 punktis 2 ning lõike 23 punktis 2 nimetatud tõendit ei nõuta isikutelt, kes esitavad päritoluriigi pädeva organi poolt väljastatud tõendi, et on läbinud vähemalt kolme aasta pikkuse hambaarstiõppega võrdsustatud õppe.
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

  (2) Käesoleva määruse paragrahvides 5 ja 10 nimetatud eriarsti ja erihambaarsti koolituse nõutavat kestust arvestatakse Eestis enne 1. maid 2004. a eriarsti või erihambaarsti erialal kehtestatud residentuuri kestusest lähtuvalt.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. maist 2004. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237); nõukogu direktiiv 2013/25/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 368–375).
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

Lisa 1 Arsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

Lisa 2 Eriarsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

Lisa 3 Hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

Lisa 4 Erihambaarsti (ortodontia) kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

Lisa 5 Üldõe kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

Lisa 6 Ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused
[RT I, 29.10.2013, 11 - jõust. 01.11.2013]

/otsingu_soovitused.json