Teksti suurus:

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2013, 15

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord1
[RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

Vastu võetud 15.06.2005 nr 77
RTL 2005, 69, 967
jõustumine 01.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.11.2007RTL 2007, 85, 143317.11.2007
13.10.2008RTL 2008, 86, 120026.10.2008
08.12.2009RTL 2009, 93, 135101.01.2010
24.10.2013RT I, 29.10.2013, 1201.11.2013

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 58 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni omandanud proviisorina tunnustamise (edaspidi tunnustamine) aluseks olevate kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord.
[RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

  (2) Proviisori kvalifikatsioon käesoleva määruse tähenduses on dokumentaalselt tõendatud farmaatsia-alane kõrgharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse proviisorina töötamiseks.

  (3) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

§ 11.   Kvalifikatsiooni vastavuse hindamine

  (1) Põhjendatud kahtluse korral võib Terviseamet nõuda, et taotleja esitaks päritoluriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi, et taotleja kvalifikatsiooni tõendav dokument on see, millele käesoleva määruse lisas viidatakse või on määruse lisas tooduga sisult sama, ja et taotleja kvalifikatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta proviisoriõppele kehtestatud miinimumnõuetele.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kvalifikatsiooni vastavuse hindamisel kohaldatakse «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni seaduse» § 17 lõigetes 3–5 sätestatut.
[RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

§ 2.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimismenetlusel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Proviisori kvalifikatsiooni tõendab Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, tunnistus või sertifikaat (edaspidi diplom), mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas.

  (2) Proviisori diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas loetletud sama Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 3.   Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele tunnustamise taotluse menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse tunnustamise taotluse menetlemisel isikule, kelle proviisoriõppe läbimist tõendava diplomi väljaandmise aluseks olev õppekava ei vasta Euroopa Liidus proviisori õppele kehtestatud nõuetele.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud proviisori diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. oktoobrit 1987. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Hispaania Kuningriik;
  3) Iiri Vabariik;
  4) Kreeka Vabariik;
  5) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  6) Madalmaade Kuningriik;
  7) Portugali Vabariik;
  8) Prantsuse Vabariik;
  9) Saksamaa Liitvabariik;
  10) Taani Kuningriik;
  11) Ühendkuningriik.

  (3) Itaalia Vabariigis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. novembrit 1993. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina.

  (4) Itaalia Vabariigis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist ajavahemikul 1. november 1993. a kuni 1. november 2003. a, on proviisori kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
  1) tõend Itaalia Vabariigis proviisorina tegutsemise õiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Itaalia Vabariigis proviisorina.

  (5) Järgnevates liikmesriikides välja antud proviisori diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina:
  1) Austria Vabariik;
  2) Islandi Vabariik;
  3) Norra Kuningriik;
  4) Rootsi Kuningriik;
  5) Soome Vabariik.

  (6) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina.

  (7) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina.

  (8) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis proviisorina.

  (9) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis proviisorina.

  (10) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis proviisorina.

  (11) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis proviisorina.

  (12) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis proviisorina.

  (13) Järgnevates liikmesriikides välja antud proviisori diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Poola Vabariik;
  6) Sloveenia Vabariik;
  7) Slovakkia Vabariik;
  8) Tšehhi Vabariik;
  9) Ungari Vabariik.

  (14) Järgnevates liikmesriikides välja antud proviisori diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina:
  1) Bulgaaria Vabariik;
  2) Rumeenia Vabariik.
[RT I, 29.10.2013, 12 - jõust. 01.11.2013]

  (15) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
  1) tõend Horvaatia Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Horvaatia Vabariigis proviisorina.
[RT I, 29.10.2013, 12 - jõust. 01.11.2013]

  (16) Horvaatia Vabariigis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina.
[RT I, 29.10.2013, 12 - jõust. 01.11.2013]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237); nõukogu direktiiv 2013/25/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 368–375).
[RT I, 29.10.2013, 12 - jõust. 01.11.2013]

Lisa Proviisori kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused
[RT I, 29.10.2013, 12 - jõust. 01.11.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json