Teksti suurus:

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2015, 2

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord

Vastu võetud 24.10.2015 nr 40

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 791 lõike 4 alusel.

§ 1.   Teade aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta

  (1) Maksuhaldur väljastab aktsiisikauba saajale või tema esindajale või, kui saatelehele on aktsiisikauba omanikuna märgitud aktsiisikauba saajast erinev isik, siis aktsiisikauba omanikule või tema esindajale (edaspidi kohustatud isik), aktsiisikauba järelevalve alla jätmise teate (edaspidi teade) järelevalve alla jätmise infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) kaudu.

  (2) Kütuse erimärgistamise korral teavitab maksuhaldur kohustatud isikut oma otsusest aktsiisikaup järelevalve alla jätta kolme tunni jooksul, arvates andmete maksuhaldurile esitamisest, juhul kui kohustatud isik on maksuhaldurit teavitanud vähemalt kolm tundi enne tööpäeva lõppu. Kui kohustatud isik teavitab maksuhaldurit vähem kui kolm tundi enne tööpäeva lõppu, teeb maksuhaldur oma otsuse hiljemalt kolme tunni jooksul pärast järgmise tööpäeva algust.

  (3) Vedelkütuse seaduse §-s 242 nimetatud kütuse kinnipidamisest arvates teavitab maksuhaldur kohustatud isikut oma otsusest aktsiisikaup järelevalve alla jätta kümne tööpäeva jooksul.

  (4) Teatele kantavad andmed on loetletud käesoleva määruse lisas 1.

  (5) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise puhul on teade infosüsteemis staatuses „Järelevalve algatatud”.

§ 2.   Taotlus toiminguks

  (1) Järelevalve alla jäetud aktsiisikauba võõrandamiseks või veoks teise ladustamiskohta esitab kohustatud isik maksuhaldurile infosüsteemis elektroonse taotluse.

  (2) Taotlusse kantavad andmed on loetletud käesoleva määruse lisas 2.

§ 3.   Toimingud omandiõiguse üleminekul

  (1) Omandiõiguse ülemineku korral kinnitab aktsiisikauba saaja infosüsteemis tehingu toimumise.

  (2) Kui toiminguga, mille teostamiseks maksuhaldur oma nõusoleku annab, läheb aktsiisikauba omandiõigus üle teisele isikule, võib maksuhaldur väljastada aktsiisikauba saajale või tema esindajale uue elektroonse teate. Aktsiisikauba saaja kinnitab teate kättesaamise.

  (3) Maksuhaldur annab loa toiminguks kolme tunni jooksul alates saajapoolsest tehingu kinnitamisest või teate kättesaamise kinnitamisest, kui aktsiisikauba saajale väljastati uus teade.

§ 4.   Andmete muutmisest ja järelevalve alla jätmise põhjuse äralangemisest teavitamine

  Kohustatud isik teavitab maksuhaldurit teate või taotluse andmete muutmise vajadusest või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 792 lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud järelevalve lõpetamise põhjuse esinemisest infosüsteemis elektroonselt muutmistaotluse esitamise kaudu.

§ 5.   Järelevalve lõpetamisest teavitamine

  Järelevalve lõpetamise korral on teade infosüsteemis staatuses „Järelevalve lõpetatud”.

§ 6.   Asendustoimingute rakendamine

  (1) Kohustatud isik peab kasutama asendustoiminguid, kui infosüsteem ei tööta või isikul puudub ligipääs infosüsteemile.

  (2) Asendustoimingud on teate ja taotluse esitamine paberkandjal või esitamine muude maksuhalduri poolt heakskiidetud andmesidekanalite kaudu.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 11. märtsi 2010. a määrus nr 14 „Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Teatel esinevad andmed

Lisa 2 Taotlusel esinevad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json