Teksti suurus:

Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2015, 5

Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kord

Vastu võetud 13.12.2011 nr 22
RT I, 16.12.2011, 3
jõustumine 19.12.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2015RT I, 08.04.2015, 401.05.2015
17.09.2015RT I, 23.09.2015, 201.01.2016
21.10.2015RT I, 29.10.2015, 101.11.2015

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 85 lõike 7 alusel.
[RT I, 08.04.2015, 4 - jõust. 01.05.2015]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris (edaspidi register) mootorsõiduki ja selle haagise, sealhulgas maastikusõiduki ja selle haagise ning traktori, liikurmasina ja nende haagiste (edaspidi koos sõiduk) andmete registris registreerimise, registriandmete muutmise, registrist kustutamise ning registreeritud sõidukile registreerimistunnistuse ja riikliku registreerimismärgi väljastamise kord.

§ 2.   Registritoimingu teostaja

  Sõiduki andmed registreerib, registriandmeid muudab ja andmed kustutab registrist (edaspidi koos registritoiming) Kaitsevägi.

§ 3.   Registritoimingu tegemise taotlus

  (1) Registritoimingu tegemiseks esitab sõiduki omanik või volitatud asutus Kaitseväele kirjaliku avalduse, koos järgmise teabega (edaspidi koos taotlus):
  1) taotletava registritoimingu kirjeldus;
  2) sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood. Riigile kuuluva sõiduki registritoimingu taotlemisel esitatakse volitatud asutuse andmed;
  3) omaniku või volitatud asutuse asukoha aadress, telefoninumber ja e-postiaadress;
  4) omaniku või volitatud kasutaja esindaja ees- ja perekonnanimi, ametikoha andmed, telefoninumber ja e-postiaadress;
  5) andmed sõiduki kohta: mark, registreerimisnumber, identifitseerimisnumber (VIN- või TIN-kood või valmistajatehase tähis);
  6) registritoimingu tegemise aluseks olevad dokumendid.

  (2) Vajadusel esitatakse täiendavalt:
  1) asutuse või struktuuriüksuse nimetus, mis kantakse registreerimistunnistusele kasutajana;
  2) sõiduki välisriigis kasutamisel füüsilisest isikust kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja e-postiaadress.

  (3) Kaitseväel on õigus nõuda omaniku või volitatud asutuse esindajalt esindusõigust kinnitava dokumendi esitamist.

2. peatükk Sõiduki registreerimine 

§ 4.   Sõiduki registreerimise taotlemine

  Sõiduki registreerimiseks esitab sõiduki omanik või volitatud asutuse taotluse koos vähemalt ühe alljärgneva dokumendiga:
  1) sõiduki maaletoomist ja tollivormistuse lõpetamist tõendav dokument;
  2) sõiduki seaduslikku omandamist või valdusse saamist tõendav dokument;
  3) sõiduki registreerimistunnistus märkega muust registrist kustutamisest või tõend sõiduki muust registrist kustutamisest;
  4) riikidevaheline leping, mis sisaldab sõiduki identifitseerimisandmeid;
  5) sõiduki valmistamise ning selle üleandmisega seotud dokument uue sõiduki registreerimisel;
  6) ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki ekspertiisiakt.

§ 5.   Sõiduki registreerimiseelne ülevaatus

  (1) Kaitsevägi teeb kümne päeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse ning vormistab ülevaatuse akti.

  (2) Registreerimiseelse ülevaatuse akti võib vormistada samaaegselt registrisse kantavatele sõidukitele ühise, kui akt sisaldab piisavalt andmeid iga registrisse kantava sõiduki kohta.

  (21) Registreerimiseelne ülevaatus ja registreerimiseelse ülevaatuse akt kehtib kolm kuud.
[RT I, 29.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

  (3) Registreerimiseelse ülevaatuse akti vorm on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (4) Registreerimiseelse ülevaatuse ajal määratakse sõiduki vastavus olemasolevale tüübikinnituse kaardile või vormistatakse uus tüübikinnituse kaart.

  (5) Tüübikinnituse kaart on toodud käesoleva määruse lisas 2.

§ 6.   Sõiduki registreerimine

  (1) Registreerimiseelse ülevaatuse läbinud sõiduk registreeritakse, välja arvatud juhul kui:
  1) sõiduk on ettenähtud kasutamiseks eritöödeks ainult kinnisel territooriumil;
  2) sõiduk ei vasta teeliikluseks kehtestatud nõuetele;
  3) sõiduk on koostatud varuosadest;
  4) sõidukil puuduvad soetamist tõendav dokument või see on puudulik või on võltsingu tunnustega;
  5) sõiduki andmed on sõiduki hävimise tõttu taastamise õiguseta registrist kustutatud;
  6) sõiduk kuulub lammutamisele;
  7) puudub sõiduki omandiõigust või päritolu tõendav dokument;
  8) sõiduk ei vasta Kaitseväe sõidukitele kehtestatud nõuetele.

  (2) Sõiduki võib Kaitseväe nõusolekul registreerida dokumentide alusel teostamata registreerimiseelset ülevaatust, kui on vajalik sõiduki viivitamatu kasutuselevõtt sõiduks ülevaatuse teostamise paika.

  (3) Sõiduk registreeritakse tähtajatult välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul.

  (4) Tähtajaliselt võib registrisse kanda riigikaitseseaduse alusel Eestis viibiva välisriigi relvajõudude või muu isiku sõiduki olemasolevate dokumentide alusel.
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]

  (5) Lubatud mõõtmeid ületav või lubatust suurema teljekoormuse või massiga sõiduk registreeritakse ainult Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku kirjalikul nõusolekul.

  (6) Liiklusregistris olev sõiduk registreeritakse pärast sõiduki andmete kustutamisel liiklusregistrist. Kaitsevägi teavitab sõiduki registreerimisest Maanteeametit.

§ 7.   Registreerimistunnistuse väljastamine

  (1) Registreeritud sõiduki omanikule või volitatud asutusele väljastatakse nõuetekohane registreerimistunnistus.

  (2) Kaitsevägi võib registreerimistunnistuse märkuste lahtrisse kanda teabe sõiduki või selle kasutamise piirangute kohta.

  (3) Registreerimistunnistus väljastatakse tähtajatult, välja arvatud sõiduki registris tähtajalise registreerimise korral.

  (4) Registreerimistunnistusel ei tohi olla parandusi ega käsitsi tehtud märkeid, välja arvatud tehnoseisundi kontrollimise aeg ja märge registrist kustutamise kohta. Käsitsi tehtud märke kinnitab märke tegija pitseri ja allkirjaga.

  (5) Maanteeameti või välisriigi pädeva asutuse väljastatud registreerimistunnistus tuleb registreerimise järel anda üle Kaitseväele. Kaitsevägi tagastab üle antud registreerimistunnistuse selle väljaandnud asutusele, kui asutus seda nõuab.

  (6) Tähtajalisel registreerimisel võtab Kaitsevägi registreerimisaluseks olevad dokumendid koos välisriigis väljastatud registreerimistunnistusega hoiule kuni tähtaja möödumiseni.

§ 8.   Registreerimisnumbri ja riikliku registreerimismärgi väljastamine

  (1) Registreeritud sõidukile määrab Kaitsevägi registreerimisnumbri, mis kantakse omanikule või volitatud asutusele väljastatavale riiklikule registreerimismärgile.

  (2) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukitele määratakse erinevasse seeriasse kuuluvad registreerimisnumbrid. Registreerimisnumbri seeriad kehtestab Kaitsevägi.

  (3) Sõidukile võib määrata samaaegselt ainult ühe registreerimisnumbri ning ühesugust registreerimisnumbrit ei või samaaegselt määrata mitmele sõidukile.

  (4) Registreerimisnumber ja riiklik registreerimismärk võivad olla korduvkasutuses.

  (5) Sõidukile väljastatakse lähtuvalt sõiduki tüübist üks või kaks riiklikku registreerimismärki. Sõidukil ei või kasutada erineva registreerimisnumbriga riiklike registreerimismärke.

  (6) Sõiduki riikliku registreerimismärgi kinnituskohast lähtuvalt võib lubada sõiduki esi ja tagaosas kasutada erinevat tüüpi riiklikku registreerimismärki.

  (7) Omaniku või volitatud asutuse kirjaliku avalduse esitamisel võib Kaitsevägi väljastada sõidukile täiendava registreerimismärgi esi- või tagaosas kasutatavale vaheraamile või lisaseadmele. Täiendava registreerimismärgi väljastamise kohta tehakse märge registrisse.

  (8) Maanteeameti või välisriigi pädeva asutuse väljastatud riiklik registreerimismärk tuleb registreerimise järel anda üle Kaitseväele. Kaitsevägi tagastab üle antud riikliku registreerimismärgi selle väljaandnud asutusele, kui asutus seda nõuab.

  (9) Tähtajalisel registreerimisel võtab Kaitsevägi välisriigis väljastatud riiklikud registreerimismärgi hoiule kuni registreerimise tähtaja möödumiseni.

  (10) Riikliku registreerimismärgi kadumisel, varastamisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel peab sõiduki omanik või volitatud asutus esitama Kaitseväele kirjaliku avalduse uue riikliku registreerimismärgi väljastamiseks koos seletusega asendamise tinginud asjaoludest. Kaitsevägi väljastab uue riikliku registreerimismärgi lähtuvalt käesolevas paragrahvis sätestatust, tehes vastava märke registrisse.

3. peatükk Registriandmete muutmine 

§ 9.   Registriandmete muutmine

  (1) Registriandmete muutmine toimub omaniku või volitatud asutuse taotlusel, kui soovitakse registrisse kantud andemete muutmist, lisamist või ärajätmist.

  (2) Registriandmete muutmiseks esitab omanik või volitatud asutuse taotluse kümne tööpäeva jooksul andmete muutmise vajadusest teadasaamisel, millele vajadusel lisatakse:
  1) sõiduki registreerimistunnistus;
  2) sõiduki omandi või kasutusõiguse üleminekut tõendava dokument;
  3) kohtuotsus;
  4) tollivormistust tõendav dokument;
  5) seletuskiri registreerimistunnistuse või riikliku registreerimismärgi kadumise, varguse või kasutamiskõlbmatuks muutumise kohta või
  6) muu registriandmete muutmise vajadust tõendav dokument.

  (3) Sõiduki omaniku või volitatud asutuse muutumisest teadasaamisel võib Kaitsevägi algatada omapoolse registriandmete muutmise.

  (4) Kaitsevägi võib teostada oma algatusel registriandmete muutmise, kui muutmise tingib registrisse kantud andmetes esinev ilmselge eksimus. Vajadusel kooskõlastab Kaitsevägi muudatuse omaniku või volitatud asutusega.

  (5) Politsei- ja Piirivalveameti või välisriigi asjaomase ametiasutuse poolt tagaotsitavaks kuulutatud sõiduki registriandmeid võib muuta vaid piirangu kehtestanud asutuse nõusolekul.

§ 10.   Uue registreerimistunnistuse väljastamine

  (1) Registriandmete muutmisel, kui sellega kaasneb registreerimistunnistusele kantud teabe muutmine, väljastatakse omanikule või volitatud kasutajale uus registreerimistunnistus. Uue registreerimistunnistuse väljastamisel lähtutakse käesoleva määruse §-s 7 sätestatust, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti.

  (2) Uue registreerimistunnistuse väljastamisel loetakse eelmine registreerimistunnistus kehtetuks.

  (3) Uue registreerimistunnistuse väljastamisel tuleb eelmine registreerimistunnistus Kaitseväele tagastada.

  (4) Uue registreerimistunnistuse väljastamisel, kui eelmist ei ole tagastatud, tehakse lahtrisse „Märkused” märge „Duplikaat”. Vastav märge tehakse samale sõidukile väljastataval registreerimistunnistusel vähemalt kolm aastat märke esmakordse tegemise ajast arvates.

4. peatükk Registrist kustutamine 

§ 11.   Registrist kustutamine

  (1) Sõiduki andmed kustutatakse registrist:
  1) registreerimistähtaja möödumisel;
  2) sõiduki registreerimisel liiklusregistris või välisriigi sarnases registris;
  3) Kaitseväe või Kaitseliidu poolt sõiduki kasutamisest loobumisel;
  4) sõiduki võõrandamisel välisriiki;
  5) sõiduki lammutamisele saatmisel;
  6) sõiduki hävimisel;
  7) kui enne registreerimiseelset ülevaatust registreeritud sõiduki ülevaatuse tulemusel otsustatakse registreerimisest keeldumine;
  8) muul seadusega sätestatud juhul.

  (2) Registrist ei kustutata sõidukit, mis on arestitud, võõrandamiskeelu all või mille Politsei- ja Piirivalveamet on kuulutanud tagaotsitavaks.

  (3) Registrist kustutamiseks esitab omanik või volitatud asutus taotluse, millele vajadusel lisab:
  1) võõrandamist tõendava dokumendi;
  2) lammutamistõendi või
  3) muu sõiduki registrist kustutamise aluseks olev dokumendi.

  (4) Taotlust ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 7 sätestatud juhul.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 sätestatud juhul kustutakse sõiduk registrist ülevaatuse otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (6) Kaitsevägi võib sõiduki registrist kustutada omaniku või volitatud asutuse taotluseta, kui talle on teatavaks saanud sõiduki registreerimine liiklusregistris või välisriigis või selle hävimine või lammutamine ja omanik või volitatud asutus ei ole registrist kustutamise taotlust esitanud.

  (7) Registreerimistähtaja möödumisel registrist kustutamisel tagastab Kaitsevägi omanikule või volitatud asutusele hoiule võetud sõiduki registreerimistunnistuse ja riiklikud registreerimismärgid.

  (8) Kaitseväe või Kaitseliidu poolt sõiduki kasutamisest loobumisel või sõiduki võõrandamisel väljastab Kaitsevägi registreerimistunnistuse, millel on märge sõiduki registrist kustutamise kohta või vormistab vastavasisulise õiendi esitamiseks asjaomasele ametiasutusele.

  (9) Sõiduki lammutamisel kontrollib Kaitsevägi enne registrist kustutamist lammutustõendil märgitud sõiduki identifitseerimisnumbrit (VIN- või TIN-kood või valmistajatehase tähis).

  (10) Registrist kustutamisel lisatakse arhiveeritavatele andmetele viide kustutamise aluseks olevale otsusele.

  (11) Kustutatud andmeid ei muudeta.

§ 12.   Registreerimistunnistuse ja riikliku registreerimismärgi tagastamine

  (1) Sõiduki registrist kustutamisel peab omanik või volitatud asutus esimesel võimalusel tagastama Kaitseväele registreerimistunnistuse ja väljastatud riiklikud registreerimismärgid.

  (2) Kaitsevägi korraldab kehtetu registreerimistunnistuse hävitamise.

  (3) Kasutamiskõlbmatud ja leitud riiklikud registreerimismärgid kuuluvad tagastamisele Kaitseväele, kes vajadusel korraldab nende hävitamise.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse akti vorm

Lisa 2 Tüübikinnituse kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json