Teksti suurus:

Tööandja eluruumi ajutise kasutamise eest võetava kasutustasu suurus ja suuruse määramise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2015, 12

Tööandja eluruumi ajutise kasutamise eest võetava kasutustasu suurus ja suuruse määramise kord

Vastu võetud 27.10.2015 nr 28

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 111 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse kaitseväeteenistuse seaduse alusel antud tööandja eluruumile, mis:
  1) on tegevväelase kasutusse antud kaitseväeteenistuse seaduse § 111 lõike 2 alusel;
  2) on tegevteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud ja seetõttu teenistusest vabastatud isiku kasutusse antud kaitseväeteenistuse seaduse § 211 lõike 1 alusel ning isiku tegevteenistusest vabastamisest ei ole möödunud rohkem kui kolm aastat;
  3) on isiku, kelle tegevväelasest perekonnaliige, kellega koos ta eluruumi kasutas ja kes on teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud, kasutusse antud kaitseväeteenistuse seaduse § 211 lõike 2 alusel ning tegevväelase tegevteenistussuhte lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui kolm aastat.

  (2) Tööandja eluruum käesoleva määruse tähenduses on riigi või Kaitseliidu omandis või valduses olev:
  1) korter;
  2) ühiselamutuba.

  (3) Tööandja käesoleva määruse tähenduses on Kaitsevägi või Kaitseliit.

  (4) Ühiselamutuba käesoleva määruse tähenduses on ühe või mitme tegevväelase kasutusse antud tuba hoones või korteris, mille abiruumid on ühiskasutuses, või majutusettevõttes tegevväelase kasutada antud ruum.

§ 2.  Korteri kasutustasu suurus

  (1) Korterite kasutustasud on järgmised:
  1) Tallinnas ja Tartus asuva tööandja eluruumi puhul 0,32 eurot ruutmeetri kohta ja 0,19 eurot abiruumi ruutmeetri kohta;
  2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata kohaliku omavalitsuse üksuses asuva tööandja eluruumi puhul 0,19 eurot ruutmeetri kohta ja 0,13 eurot abiruumi ruutmeetri kohta.

  (2) 1. jaanuarist 2016 on korterite kasutustasud järgmised:
  1) Tallinnas ja Tartus asuva tööandja eluruumi puhul 1,50 eurot eluruumi ruutmeetri kohta;
  2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata kohaliku omavalitsuse üksuses asuva tööandja eluruumi puhul 0,5 eurot eluruumi ruutmeetri kohta.

  (3) 1. jaanuarist 2017 on korterite kasutustasud järgmised:
  1) Tallinnas ja Tartus asuva tööandja eluruumi puhul 3,0 eurot eluruumi ruutmeetri kohta;
  2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata kohaliku omavalitsuse üksuses asuva tööandja eluruumi puhul 1,25 eurot eluruumi ruutmeetri kohta.

  (4) 1. jaanuarist 2018 lähtutakse kasutustasu suuruse määramisel riigivaraseaduse § 91 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud hoonestatud kinnisvara eri liikidele kohaldatava üürihinna kujunemise alustest.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1−3 sätestatud kasutustasu ei hõlma tööandja eluruumis ja hoones, kus eluruum paikneb, kasutatavate teenuste eest võetavaid tasu, sealhulgas hoone haldus- ja hooldusteenuse tasu.

§ 3.  Ühiselamu kasutustasu suurus

  (1) Ühiselamutoa ühele kalendripäevale vastava kasutustasu suuruse määramisel summeeritakse hoone, kus asuvad ühiselamutoad, ning hoonealuse kinnistu eelmise kalendriaasta kulu. Saadud summa jagatakse hoone suletud netopinna ruutmeetrite arvuga ja korrutatakse ühiselamutoa ruutmeetrite arvuga ning jagatakse eelmise kalendriaasta päevade arvuga.

  (2) Käimasoleval kalendriaastal kasutusele võetud hoones asuva ühiselamutoa ühele kalendripäevale vastava kasutustasu suuruse määramisel summeeritakse hoone, kus asuvad ühiselamutoad, ning hoonealuse kinnistu kalendriaasta prognoositav kulu, kasutusele võtmise hetke seisuga. Saadud summa jagatakse hoone suletud netopinna ruutmeetrite arvuga ja korrutatakse ühiselamutoa ruutmeetrite arvuga ning jagatakse käimaoleva kalendriaasta päevade arvuga.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud hoone kalendriaasta kuluna arvestatakse:
  1) haldus- ja tehnohooldusteenuse kulu;
  2) heakorra- ja remonttööde kulu;
  3) elektrienergia kasutamise kulu;
  4) vee kasutamise ja reovee ärajuhtimise kulu;
  5) soojusenergiaga varustamise kulu;
  6) gaasi kasutamise kulu;
  7) kommunikatsiooniteenuse kulu;
  8) prügiveo kulu;
  9) tugiteenuse kulu;
  10) valveteenuse kulu.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 3–8 nimetatud teenuste hinna muutumisel on tööandjal õigus muuta kasutustasu suurust teenuse hinna muutumise suuruses teenuse hinna muutumise päevast arvates.

  (5) Kui ühiselamutoa kasutustasu on jooksval kalendriaastal lähtuvalt käesoleva paragrahvi lõikest 4 muudetud, siis järgmise kalendriaasta ühiselamutoa ühele kalendripäevale vastava kasutustasu suuruse kehtestamisel arvestatakse muutunud hinnaga teenuse osa kasutustasus pärast hinnamuutust tekkinud muutunud hinnaga teenuse kulu jagamisel päevade arvuga, mil muutunud hinnaga teenust kasutati.

  (6) Ühiselamutoa kasutustasu suuruse määrab käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatut arvestades tööandja.

  (7) Ühiselamutoas käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 3–6 sätestatud teenuste kasutamise eraldi arvestuse võimaluse korral arvestatakse kasutustasu hulka vaid hoone üldkasutataval pinnal kasutatud teenus ja ühiselamutoas tarbitud teenuse eest tuleb tasuda teenuseosutaja kehtestatud hinnakirja järgi.

  (8) Kui ühiselamutoa kasutusõigus on kahel või enamal tegevväelasel, jagatakse kasutustasu ja tarbitud teenuste eest võetav tasu kõigi ühiselamutoa kasutusõigust omavate tegevväelaste vahel võrdselt.

  (9) Majutusettevõttes asuva ühiselamutoa kasutustasu suurus vastab majutusettevõtte poolt tööandjalt küsitavale tasule.

§ 4.  Määruse muutmine

  Kaitseministri 14. juuni 2013. a määrust nr 36 „Tegevväelasele tööandja eluruumi andmise tingimused, ulatus ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tööandja eluruumi kasutusõigus antakse tegevväelasele kuni viieks aastaks.”;

2) määruse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad „või pikendamise”;

4) paragrahvi 24 lõikes 1 ja § 25 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 13 lõikes 3” tekstiosaga „§ 5 lõikes 1”;

5) paragrahvi 24 lõikes 2 ja § 25 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§-s 14 sätestatu kohaselt” tekstiosaga „§-des 7 ja 9 sätestatust lähtuvalt”;

6) paragrahvi 26 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, pikendamise”;

7) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 14. juuni 2013 määrus nr 35 „Kaitseväeteenistuse seaduse alusel antava tööandja eluruumi kasutustasu kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

Hannes Hanso
Minister

Meelis Oidsalu
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json