Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2015, 16

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.10.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Põld lõike 8 tähenduses määratletakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 67 lõike 4 punktis a sätestatust.”;

2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.”;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lõike 1 punktides 2–5 nimetatud nõudeid ei pea järgima põllu puhul, mis on väiksem kui 0,3 hektarit.”.

§ 2.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 56 „Loomade heaolu toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse taotlusel märgitud loomarühma kuuluva looma heaolu soodustavate tegevuste elluviimise eest ühe kalendriaasta jooksul (edaspidi kohustus).”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „veise” tekstiosaga „(edaspidi veis)”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „arv” sõnaga „kokku”;

4) paragrahvi 5 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Toetust võib taotleda sigade ja munakanade kohta, keda peetakse kohustuseaastal põllumajandusloomade registris registreeritud loomakasvatushoones. Toetust võib taotleda hobuste kohta, keda peetakse kohustuseaastal põllumajandusloomade registris registreeritud loomakasvatushoones või -rajatises, mis kaitseb loomi halbade ilmastikuolude eest. Toetust võib taotleda veiste, vasikate, lammaste ja kitsede kohta, kui taotleja peab nimetatud ja taotlusel märgitud loomarühma kuuluvaid loomi vähemalt kohustuseaasta 1. jaanuarist kuni 1. aprillini ja 1. detsembrist 31. detsembrini põllumajandusloomade registris registreeritud loomakasvatushoones või -rajatises, mis kaitseb loomi halbade ilmastikuolude eest.”;

5) paragrahvi 5 lõikes 12 asendatakse tekstiosa „lõikes 6 toodud” tekstiosaga „lõikes 7”;

6) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ühe hektari rohumaa kohta on kuni 1,4 loomühikut karjatatavaid loomi, võttes arvesse kõik taotleja kasutuses olevad rohumaad, taotleja majapidamises 2. mai seisuga peetavad lambad ja kitsed, mahepõllumajanduse registrisse kantud mahepõllumajanduslikult peetavad veised ja vasikad ning taotlusel märgitud veised, vasikad ja hobused.”;

7) paragrahvi 12 lõike 4 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „veise,” sõnaga „vasika,”.

§ 3.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) põllumaa, millel kasvatatakse kuni kolmel järjestikusel kalendriaastal heintaimi ja hiljemalt heintaimede kasvatamise kolmandale järjestikusele kalendriaastale järgneval kohustuseaastal kasvatatakse seal punktis 1 või 4 nimetatud põllumajanduskultuuri;
6) punktides 2 ja 5 nimetamata rohumaa.”;

2) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetust antakse lõike 1 punktis 6 nimetatud rohumaa kohta, mille iga hektari kohta on taotlejal sellisel arvul mahepõllumajanduslikult peetavaid veiseid, hobuseid, lambaid või kitsi, et loomkoormus hektari kohta on vähemalt 0,2 loomühikut komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 II lisa kohaselt, või mille iga kuni 0,1 hektari kohta on üks mesilaspere, kui taotleja taotleb toetust § 3 lõikes 2 või § 4 lõikes 2 nimetatud mesilaspere kohta.”;

3) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetust ei anta toetusõigusliku maa kohta, mida on kohustuseaastal hoitud mustkesas või mis on jäetud sööti, ega lõike 1 punktis 6 nimetatud toetusõigusliku rohumaa kohta, mille iga hektari kohta ei ole taotlejal lõikes 4 sätestatud arvul mahepõllumajanduslikult peetavaid veiseid, hobuseid, lambaid või kitsi või kui ühe mesilaspere kohta on üle 0,1 hektari rohumaad, kui taotleja taotleb toetust § 3 lõikes 2 või § 4 lõikes 2 nimetatud mesilaspere kohta.”;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Paragrahvides 12 ja 13 sätestatud nõudeid ei pea täitma alla 0,3 hektari suurusel põllul. Paragrahvides 14 ja 15 ning paragrahvi 12 lõikes 6 sätestatud juhul ei arvata alla 0,3 hektari suurust põldu põllumajandusliku majapidamise põllumaa hulka.”;

5) paragrahvi 15 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad „toetusõiguslik maa” sõnadega „põllumajandusliku majapidamise põllumaa” vastavas käändes;

6) paragrahvi 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohustuse vähendamiseks ei loeta kohustuseaastal kohustusealuse maa mustkesas hoidmist, sööti jätmist ega seda, kui § 8 lõike 1 punktis 6 nimetatud rohumaa iga hektari kohta on taotlejal § 8 lõikes 4 sätestatust väiksemal arvul mahepõllumajanduslikult peetavaid veiseid, hobuseid, lambaid või kitsi või kui ühe mesilaspere kohta on üle 0,1 hektari rohumaad, kui taotleja taotleb toetust § 3 lõikes 2 või § 4 lõikes 2 nimetatud mesilaspere kohta.”;

7) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) 2015. aastal kohustuse võtnud taotleja peab olema osalenud § 16 lõikes 1 nimetatud mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel või õppepäeval teise kohustuseaasta 1. novembriks.”.

§ 4.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” § 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus (edaspidi koos taotleja).”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json