Teksti suurus:

Kiirguseksperdi kiirgusohutuse koolituse õppekava, kutseoskusnõuded, tunnistuse taotlemise kord, taotluse vorm ja tunnistuse vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2016, 2

Kiirguseksperdi kiirgusohutuse koolituse õppekava, kutseoskusnõuded, tunnistuse taotlemise kord, taotluse vorm ja tunnistuse vorm

Vastu võetud 27.10.2016 nr 45

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 90 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kiirguseksperdi koolituse õppekava, kutseoskusnõuded, tunnistuse taotlemise kord, taotluse vorm ja tunnistuse vorm.

§ 2.   Kiirguseksperdi koolituse õppekava

  Koolituse õppekava kehtestatakse käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.   Kiirguseksperdi kutseoskusnõuded

  Kiirguseksperdil peavad olema teadmised ja oskused, mis võimaldavad kiirgusallikate omajaid ja teisi isikuid nõustada kiirgusseaduse § 89 lõikes 1 loetletud valdkondades ning koostada kiirgusohutushinnanguid.

§ 4.   Tunnistuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Kiirguseksperdi tunnistuse taotleja esitab Keskkonnaametile:
  1) käesoleva määruse lisas 2 esitatud vormi kohase taotluse;
  2) koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist;
  3) käesoleva määruse lisas 1 esitatud õppekava läbimist, muud erialast kvalifikatsiooni, kiirgusohutusalase koolituse või täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid;
  4) kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialistide koolitamise ja täienduskoolitamise valdkonna tunnistuse taotlemisel andmed kasutatava õppematerjali kohta, sealhulgas loengute ja ülesannete koopiad, tarkvara ja praktiliste tööde kirjeldused.

  (2) Keskkonnaamet moodustab komisjoni, kelle ülesanne on:
  1) vaadata läbi taotlus ja esitatud dokumendid;
  2) korraldada eksam taotleja teadmiste ja oskuste selgitamiseks ning hinnata selle tulemusi;
  3) esitada Keskkonnaametile 20 päeva jooksul eksami sooritamisest arvamus taotleja nõuetele vastavuse kohta.

§ 5.   Tunnistus

  (1) Keskkonnaamet, võttes arvesse komisjoni arvamust ja kiirgusseaduse §-des 90 ja 92 sätestatut, teeb otsuse tunnistuse andmise või sellest keeldumise kohta 10 päeva jooksul pärast komisjoni arvamuse saamist.

  (2) Keskkonnaamet annab tunnistuse käesoleva määruse lisas 3 kehtestatud vormis.

  (3) Tunnistuse andmise või andmisest keeldumise otsuse ärakiri edastatakse taotlejale posti teel või elektrooniliselt seitsme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 6.   Tunnistuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Kiirgusseaduse §-s 93 loetletud asjaolude ilmnemisel tunnistab Keskkonnaamet tunnistuse kehtetuks.

  (2) Enne tunnistuse kehtetuks tunnistamise otsustamist kuulatakse ära tunnistust omav isik või tema esindaja. Selleks määratud aeg ja koht tehakse talle teatavaks vähemalt seitse päeva ette.

  (3) Tunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse ärakiri saadetakse tunnistuse omanikule posti teel või elektrooniliselt seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 7.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud kiirguseksperdi tunnistus kehtib kuni selles märgitud kehtivusaja lõpuni.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. novembril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Kiirguseksperdi koolituse õppekava

Lisa 2 Kiirguseksperdi tunnistuse taotlus

Lisa 3 Kiirguseksperdi tunnistus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json