Teksti suurus:

Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2019, 6

Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest

Vastu võetud 26.03.2015 nr 24
RT I, 31.03.2015, 4
jõustumine 03.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2016RT I, 17.06.2016, 320.06.2016
18.10.2019RT I, 29.10.2019, 301.11.2019

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 4 lõike 31 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riigisiseste lennureeglitena erandid komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012, millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 (ELT L 281, 13.10.2012, lk 1–66) (edaspidi komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 923/2012), sätestatud lennureeglitest ning erisused lendudeks, mida komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 923/2012 ei reguleeri või mille puhul ei ole võimalik järgida komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureegleid.
[RT I, 29.10.2019, 3 - jõust. 01.11.2019]

§ 2.   Mõisted ja lühendid

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid ja lühendeid järgmises tähenduses:
  1) lennuvälja lennuinfoteenus (aerodrome flight information service – AFIS) on teenus, mis on ette nähtud mittekontrollitaval lennuväljal ja selle läheduses käitatavale õhusõidukile lennuohutuse ja efektiivsuse seisukohast vajalike nõuannete ja info andmiseks;
  2) lennuinfotsoon (flight information zone – FIZ) on mittekontrollitav piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust.

§ 3.   Lennuvälja lennuinfoteenus

  (1) Õhuruumi klassis G peab mittekontrollitava lennuvälja ümber, kus osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust vastava lennuliiklusteenindusüksuse tööajal, olema kehtestatud lennuinfotsoon ja kohustusliku raadioside ala (Radio Mandatory Zone – RMZ).

  (2) Enne igat lendu, mis toimub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alas, tuleb esitada lennuliiklusteenindusüksusele lennuplaan.

§ 4.   Õhusõidukist esemete või ainete puistamine või piserdamine
[Kehtetu - RT I, 29.10.2019, 3 - jõust. 01.11.2019]

§ 5.   Pukseerimine
[Kehtetu - RT I, 29.10.2019, 3 - jõust. 01.11.2019]

§ 6.   Vigurlennud

  (1) Vigurlende ei tohi sooritada maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade ja rahvakogunemiste kohal.
[RT I, 29.10.2019, 3 - jõust. 01.11.2019]

  (2) Vigurlennud, mis toimuvad lennundusürituse raames, tuleb kooskõlastada Lennuametiga nimetatud üritusele lennundusseaduse § 51 kohase ühekordse loa taotlemisel.

§ 7.   Mehitamata õhusõiduki käitamine

  (1) Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui 500 jalga maa- või veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid.

  (2) Mehitamata õhusõiduki käitamiseks mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kõrgust, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

  (3) Mehitamata õhusõiduki käitamisel tuleb arvestada lennuliiklusteenindusüksuse antud juhiseid ja sõltuvalt õhuruumi klassist saada selleks eelnevalt lennujuhtimisüksuse luba.

§ 8.   Öösel visuaallennureeglite järgi toimuv lend

  Visuaallennureeglite järgi (edaspidi VFR-lend) tohib öösel lennata vastavalt komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud tingimustele.
[RT I, 29.10.2019, 3 - jõust. 01.11.2019]

§ 9.   Eri-VFR-lennud öösel

  Lennujuhtimisüksus võib anda loa öiseks VFR-lennuks, mis toimub lähialas visuaallennuilmast halvema ilma korral.

§ 10.   Visuaallennureeglite järgi teostatavate meditsiinilise, otsingu- ja päästeoperatsiooni, politsei- ja tollioperatsiooni, keskkonnakontrolli, evakueerimislennu ning tuletõrjelennu  käitamismiinimumid operatiiv-teenistuslikus lennutegevuses käitataval kopteril
[RT I, 17.06.2016, 3 - jõust. 20.06.2016]

  (1) Visuaallennureeglite järgi teostatava meditsiinilise, otsingu- ja päästeoperatsiooni, politsei- ja tollioperatsiooni, keskkonnakontrolli, evakueerimislennu ning tuletõrjelennu käitamismiinimumide puhul tuleb järgida komisjoni määruse (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1–148), V lisa punktis SPA.HEMS.120 kopteri meditsiinilisele lennule HEMS – (Helicopter Emergency Medical Services) sätestatud tingimusi.

  (2) Lõikes 1 toodud öised käitamismiinimumid kahe piloodiga meeskonna puhul võib asendada kahe piloodiga meeskonna päevaste käitamismiinimumidega, kui täidetakse kõiki järgmiseid nõudeid:
  1) lendu opereeritakse öönägemissüsteemiga NVIS – (Night Vision Imaging System) kahe piloodi meeskonnaga, kes vastavad vähemalt samaväärsetele nõuetele, mis on kehtestatud komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 V lisa punktis SPA.NVIS.130;
  2) kopter ja kõik lennuga seonduvad NVIS - seadmed vastavad vähemalt samaväärsetele nõuetele, mis on kehtestatud komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 V lisa punktis SPA.NVIS.110;
  3) kopteril on neljateljeline autopiloot või raadiokõrgusmõõtja.
[RT I, 17.06.2016, 3 - jõust. 20.06.2016]

§ 101.   Lennuplaani esitamine kohalikeks VFR-lendudeks

  VFR-lennu kohta, millel on vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 lisa punktile SERA.4001 või käesoleva määruse § 3 lõikele 2 lennuplaani esitamise kohustus ning mis ei ületa Eesti Vabariigi piiri, tuleb lennuplaan esitada vähemalt 30 minutit enne lennu väljumist.
[RT I, 29.10.2019, 3 - jõust. 01.11.2019]

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json