Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded”, 26. juuni 2015. a määruse nr 75 „Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus”, 9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded”, 27. veebruari 2015. a määruse nr 18 „Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” ja 16. juuli 2015. a määruse nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2019, 7

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded”, 26. juuni 2015. a määruse nr 75 „Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus”, 9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded”, 27. veebruari 2015. a määruse nr 18 „Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” ja 16. juuli 2015. a määruse nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele” muutmine

Vastu võetud 23.10.2019 nr 62

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja § 12 lõike 5 ning seadme ohutuse seaduse § 5 lõike 3, § 6 lõike 3, § 7 lõike 3, § 9 lõike 4 punktide 1–4, § 10 lõike 6 punktide 1 ja 2 ning § 12 lõike 2 alusel ja toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruses nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) küttegaas on kütus, mis temperatuuril 15 ºC ja rõhul 1 baar on gaasilises olekus;”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) gaasipaigaldise kontroll on üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus asuva gaasipaigaldise kontroll gaasitööd teostava isiku poolt.”;

3) paragrahvi 11 lõike 9 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Gaasi vedelfaasitorustikus tuleb liidetena kasutada keermeühendusi, surveliitmikke või püsi- või äärikliiteid.”;

4) paragrahvi 16 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mahuti minimaalsed kaugused välistest objektidest on järgnevad:

Maapealsed mahutid

Väline objekt
Gaasi maksimaalne kogus mahutis
kuni 5 tonni
üle 5 tonni,
kuid alla 50 tonni
Üksikelamu
3 meetrit
35 meetrit
Naaberkinnisasja piir, välja arvatud naaberkinnisasja omaniku nõusolekul, magistraaltänav, gaasi ladustamisega mitteseotud hooned
5 meetrit
10 meetrit
Ridaelamu, kaksikelamu, liiklussõlm
15 meetrit
50 meetrit
Korterelamu, kool, hotell, kaubanduskeskus, toitlustusasutus, kino, turg
50 meetrit
100 meetrit
Ravi- või hooldusasutus (haigla, vanadekodu, sanatoorium)
300 meetrit
300 meetrit
 
Maa-alused ja maapinnaga kaetud mahutid

Väline objekt
Gaasi maksimaalne kogus mahutis
kuni 5 tonni
üle 5 tonni,
kuid alla 50 tonni
50 tonni, üle 50 tonni,
kuid alla 200 tonni
Üksikelamu
2 meetrit
5 meetrit
mahuti paigutamine pole lubatud
Naaberkinnisasja piir, välja arvatud naaberkinnisasja omaniku nõusolekul, magistraaltänav, gaasi ladustamisega mitteseotud hooned
3 meetrit
5 meetrit
10 meetrit
Ridaelamu, kaksikelamu, liiklussõlm
10 meetrit
15 meetrit
30 meetrit
Korterelamu, kool, hotell, kaubanduskeskus, toitlustusasutus, kino, turg
20 meetrit
30 meetrit
50 meetrit
Ravi- või hooldusasutus (haigla, vanadekodu, sanatoorium)
50 meetrit
100 meetrit
100 meetrit

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud minimaalseid kaugusi võib ehitusprojektis vähendada, kui ehituslike kaitsekonstruktsioonidega vähendatakse süttimata gaasilekkest, gaasipilve plahvatusest, põleva gaasi soojuskiirgusest ja mahuti rebenemisest tekkivaid mõjusid.

(4) 50-tonnise ja suurema mahutavusega maapealse mahuti või mahutigrupi ohutu vahekaugus määratakse ehitusprojektis igal üksikjuhul eraldi riskianalüüsi põhjal, kuid maapealse mahuti korral ei tohi see olla väiksem kuni 50-tonnise mahutavusega mahuti kohta käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud minimaalsest kaugusest.”;

5) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) 200-tonnise ja suurema mahutavusega maa-aluse ja maapinnaga kaetud mahuti korral määratakse ohutu vahekaugus ehitusprojektis igal üksikjuhul eraldi riskianalüüsi põhjal, kuid maa-aluse ja maapinnaga kaetud mahuti korral ei tohi see olla väiksem kuni 200-tonnise mahutavusega mahuti kohta käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud minimaalsest kaugusest.”;

6) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõna „vall” sõnaga „kaitserajatis” vastavas käändes;

7) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kui mahutist või mahutigrupist 100 meetri raadiuses on tuletõrje veevõtukoht ja mahuti või mahutigrupi kaugus välisest objektist ületab käesoleva määruse § 16 lõikes 2 sätestatud minimaalseid vahekauguseid vähemalt kolm korda;”;

8) paragrahvi 22 lõike 5 teises lauses asendatakse sõna „6-tonnise” sõnaga „7,5-tonnise”;

9) paragrahvi 461 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Gaasiseadme korrashoid hõlmab gaasiseadme tootja ettenähtud hooldusprotseduure ja gaasiseadme nõuetekohaseks tööks vajalike muude tehnosüsteemide kontrolli ja korrashoidu.

(2) Gaasipaigaldise omanik tagab gaasipaigaldise korrashoiuks vajalike toimingute tegemise gaasitöid teostava pädeva isiku poolt.

(3) Gaasipaigaldise kasutamisel tuleb läbi viia gaasipaigaldise kontroll gaasitöid teostava pädeva isiku poolt iga nelja aasta tagant.

(4) Gaasipaigaldise kontroll sisaldab järgmist:
1) gaasiseadme nõuetele vastavuse ja toimimise kontroll tööolukorras;
2) olemasolevale dokumentatsioonile vastavuse kontroll;
3) seadmete õhuvarustuse ja ruumide ventilatsiooni toimimise kontroll;
4) torustiku nõuetele vastavuse kontroll;
5) seadmete ühenduste tiheduse kontroll;
6) vingugaasianduri olemasolu ning paigalduse kontroll.

(5) Gaasipaigaldise kontrolli käigus läbiviidud tegevuste andmed, mis on toodud käesoleva paragrahvi lõikes 4, sisestab kontrolli teostaja tehnilise järelevalve infosüsteemi viie tööpäeva jooksul.

(6) Elamus asuvale auditikohustusega gaasipaigaldisele kohaldatakse auditi nõudeid ja ei rakendata kontrollinõudeid. Kui elamus asub nii auditi- kui ka kontrollikohustusega seade, kohaldatakse igale seadmele talle kohalduvaid nõudeid või kõikidele gaasipaigaldistele auditikohustusega seadmele kohalduvaid nõudeid.”;

10) paragrahvi 48 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elamus ei tohi ühes ruumis paikneda arvestuslikult rohkem kui 25 kilogrammi vedelgaasi.”;

11) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Avalikult kasutatavates ruumides ei tohi ühes ruumis paikneda arvestuslikult rohkem kui 35 kilogrammi vedelgaasi.”;

12) paragrahv 52 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Elamus ja avalikult kasutatavas ruumis on mitme ballooni üksteisega ühendamine keelatud.”;

13) paragrahvi 55 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) need oleksid kaitstud vigastuste ja ülekuumenemise eest;”;

14) paragrahvi 56 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Balloonide ladustamiskoht peab olema varustatud kindla aluspinnaga.”;

15) paragrahvi 60 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ballooni tohib täita vedelgaasi täitejaamas. Täiteastme kontrolli võimalusega balloone on lubatud täita mehitatud tankimisjaamades vastava gaasitööpädevusega tankija poolt.”;

16) paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Täitejaamas on lubatud täita balloone:
1) mille kohta täitja omab kõiki dokumente, mis on vajalikud ballooni ohutuks täitmiseks;
2) mida täitja saab vajadusel perioodiliselt kontrollida.”;

17) paragrahvi 63 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) D-kategooria gaasipaigaldise keevisliiteid tuleb mittepurustava kontrollimeetodiga katsetada vähemalt 100% ulatuses keevisliidete koguarvust.”;

18) määruse 7. peatüki pealkirjas asendatakse sõna „Rakendussäte” sõnaga „Rakendussätted”;

19) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Jõustumine

Käesoleva määruse § 461 lõige 5 jõustub 2020. aasta 1. juunil.”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruse nr 75 „Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruses nr 75 „Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seadme kohta kannab andmed andmekogusse seadmele auditi või kontrolli teinud isik või seadme omanik.”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogusse kantud andmed seadme auditi, kontrolli ja isiku kompetentsust tõendava tunnistuse kohta on avalikud.”;

3) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) auditi ja kontrolli kohta säilitatakse andmed 20 aastat viimase auditi või kontrolli tegemise kuupäevast arvates, kuid mitte kauem kui seadme kasutusea lõpuni;”;

4) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruses nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesolev määrus kehtestab kompetentsuse nõuded üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus asuvate kontrollikohustusega gaasipaigaldistel seadmetöid tegevate isikute osas.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kontrollikohustusega gaasipaigaldis on gaasipaigaldis, mis asub üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus ning millele tuleb majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded” § 461 kohaselt läbi viia kontroll.”;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kuni 0,1-baarise (kaasa arvatud) töörõhuga gaasipaigaldise, millega ühendatud tarviti võimsus on kuni 120 kilovatti ja tarvitite summaarne võimsus on üle 300 kilovatti või mille koosseisus oleva torustiku pikkus on üle 500 meetri;”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kontrollikohustusega gaasipaigaldise kontrolli tegeval isikul peab olema A-kategooria gaasipaigaldise ehitamise pädevus, A-kategooria projekteerimise pädevus või gaasipaigaldise auditi teostamise pädevus.”;

5) paragrahvi 10 lõike 4 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Majandus- ja taristuministri 27. veebruari 2015. a määruse nr 18 „Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 27. veebruari 2015. a määruses nr 18 „Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ kohane pädev asutus on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.”;

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 189, 27.06.2014, lk 164–259); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/29/EL lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 45–78); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.06.2010, lk 1–18); Nõukogu direktiiv 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 9.06.1975, lk 40–47); Komisjoni direktiiv 94/1/EÜ, millega kohandatakse tehnilisi üksikasju nõukogu direktiivis 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 023, 28.01.1994, lk 28–29); Nõukogu määrus (EÜ) nr 807/2003 konsulteerimiskorra kohaselt (ühehäälselt) vastuvõetud nõukogu õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta otsusega 1999/468/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003 lk 36–62); Komisjoni direktiiv 2008/47/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 9.04.2008 lk 15–28); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154); Komisjoni direktiiv 2013/10/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, et kohandada selle direktiivi märgistamisalaseid sätteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 77, 20.03.2013, lk 20–22); Komisjoni direktiiv (EL) 2016/2037, millega muudetakse nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ seoses aerosoolimahutites lubatava maksimaalse rõhuga ning selle märgistamisnõuete kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 314, 22.11.2016, lk 11–13).”.

§ 5.  Majandus- ja taristuministri 16. juuli 2015. a määruse nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 16. juuli 2015. a määruses nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Köistee on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/424, mis käsitleb köisteid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/9/EÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 1–50) kohaldamisalas olev rajatis.”;

2) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11:

„(11) Üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus paiknevale gaasipaigaldise ümberehitamisele ehitusseadustiku mõistes tuleb gaasipaigaldisele teha kasutusele eelnev audit.”;

4) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Auditi kohustusega surveseadmele tuleb teha korraline audit järgnevas tabelis toodud sagedusega:

Nr
Surveseade
Kasutuskontroll
(aasta)
Visuaalne uurimine
(aasta)
Survekatse
(aasta)
1.
Auru-, kuumavee- või vedelikukatel
1
4
8
2.
Surveanum, välja arvatud allpool eraldi nimetatud
2
4
8
2.1.
    Maapealne küttegaasi surveanum
2
12
12
2.2.
    Maa-alune küttegaasi surveanum
2
8
8
2.3.
    Külmutusseadme surveanum
2
12
2.4.
    Vaakumisolatsiooniga krüogeenivedeliku surveanum
2
8
2.5.
    Veeldatud süsihappegaasi surveanum
2
8
2.6.
    Lubja- ja tsemenditoodete autoklaav
1
2
8
3.
Torustikud
2
4.
Ohtliku vedeliku paikne mahuti:
4.1.
    Kaheseinalise konstruktsiooniga
1
12
4.2.
    Üheseinalise konstruktsiooniga
1
4

5) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) A-kategooria gaasipaigaldisele, mis on üle 15 aasta vana ja asub ühiskondlikult kasutatavas hoones, kord nelja aasta järel;”;

6) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus paiknevale gaasipaigaldisele ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõudeid.”.

§ 6.  Jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punktid 4 ja 5 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Paragrahvi 2 punkt 4 jõustub 2020. aasta 1. juunil.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Tehnilise järelevalve andmekogusse kantavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json