Teksti suurus:

Vedelsõnniku laotamise plaanis esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord ning väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani pidamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2019, 15

Vedelsõnniku laotamise plaanis esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord ning väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani pidamise kord

Vastu võetud 24.10.2019 nr 59

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 162 lõigete 2 ja 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Määrusega kehtestatakse vedelsõnniku laotamise plaanis (edaspidi laotamisplaan) esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord ning väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani pidamise kord eesmärgiga vältida põhjavee kvaliteedi halvenemist.

§ 2.  Laotamisplaani koostamine

  Neljasajale või enamale loomühikule vastava vedelsõnniku koguse laotamisel koostab loomi pidav isik (edaspidi loomapidaja) või vedelsõnniku omanik enne vedelsõnniku laotamist laotamisplaani.

§ 3.  Laotamisplaanis esitatavate andmete loetelu

  Laotamisplaanis esitatakse järgmised andmed:
  1) põllumassiivide numbrid, millele plaanitakse vedelsõnnikut laotada;
  2) loomapidajalt teisele isikule lepingu alusel laotamiseks võõrandatav vedelsõnniku kogus ja sõnniku vastuvõtja andmed, kui loomapidaja võõrandab sõnniku teisele isikule;
  3) laotatav vedelsõnniku kogus;
  4) loomühikute arv;
  5) veiste vanuserühm või sigade toodangurühm;
  6) loomade pidamisviisi valik;
  7) vedelsõnniku laotamisviisi valik;
  8) ettevõtte sõnnikuanalüüsi andmete kasutamise korral vastavad sõnnikuanalüüsi andmed üldlämmastiku ja fosfori kohta;
  9) loomapidaja, vedelsõnniku omaniku ja laotaja andmed – nimi äriregistris, postiaadress, registrikood, kontaktisik, e-post.

§ 4.  Laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord

  (1) Laotamisplaan esitatakse Keskkonnaametile infosüsteemi kaudu.

  (2) Enne vedelsõnniku laotamist kiidab laotamisplaani heaks Keskkonnaamet kuni kolmeks aastaks.

  (3) Keskkonnaamet võib jätta laotamisplaani heaks kiitmata, kui laotamisplaan ei vasta õigusaktides sätestatud vedelsõnniku laotamise nõuetele või laotamisplaanis esitatud andmed ei ole korrektsed.

  (4) Puudustega laotamisplaani esitamisel annab Keskkonnaamet tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel tähtaja jooksul jätab Keskkonnaamet laotamisplaani heaks kiitmata.

  (5) Vedelsõnniku koguse suurenemisel rohkem kui 20% või laotatava ala põllumassiivide muutuse korral esitab loomapidaja või vedelsõnniku omanik Keskkonnaametile heakskiitmiseks laotamisplaani muudatused või uue laotamisplaani.

§ 5.  Väetamisplaani koostamine

  Põllumajandusega tegelev isik, kes kasutab 50 ja rohkem hektarit haritavat maad ning kasutab lämmastikku sisaldavat väetist, koostab igal aastal enne külvi või mitmeaastase kultuuri korral enne vegetatsiooniperioodi algust väetamisplaani.

§ 6.  Väetamisplaanis esitavate andmete loetelu

  Väetamisplaani kantakse järgmised andmed:
  1) kasvatatav kultuur;
  2) kasvatatava kultuuri planeeritav saak;
  3) kasutada planeeritud väetise liik ja kogus;
  4) taimede omastatava lämmastiku sisaldus väetises;
  5) kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava saagi saamiseks vajaliku lämmastiku tarve veeseaduse § 161 lõike 11 alusel kehtestatud nõuete järgi;
  6) täiendavad lämmastikukogused talinisu toiduks kasvatamise korral veeseaduse § 161 lõike 11 alusel kehtestatud nõuete järgi;
  7) eelkultuuri mõju arvestamine veeseaduse § 161 lõike 11 alusel kehtestatud nõuete järgi;
  8) eelkultuuri mõju arvestamise vähendamine või arvestamata jätmine veeseaduse § 161 lõike 11 alusel kehtestatud nõuete järgi;
  9) sõnniku järelmõju arvestamine veeseaduse § 161 lõike 11 alusel kehtestatud nõuete järgi.

§ 7.  Väetamisplaani koostamise ja pidamise kord

  (1) Väetamisplaan koostatakse iga põllu kohta.

  (2) Väetamisplaani võib pidada põlluraamatus.

  (3) Väetamisplaani andmeid säilitatakse kümme aastat.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json