Teksti suurus:

Avaliku dokumendi legaliseerimise kord ja taotluse vorm

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2020, 2

Avaliku dokumendi legaliseerimise kord ja taotluse vorm

Vastu võetud 17.06.2009 nr 15
RTL 2009, 49, 727
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.10.2020RT I, 29.10.2020, 101.11.2020

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.   Avaliku dokumendi legaliseerimine

  (1) Konsulaarametnik legaliseerib Eesti avaliku dokumendi (edaspidi dokument), kui tal on sellele allakirjutanud isiku allkirja näidis ja vajaduse korral pitseri- või templinäidis või pädeva asutuse kinnitus, mille põhjal on konsulaarametnik veendunud, et dokumendi väljastanud isik on tegutsenud oma pädevuse piires.

  (2) Konsulaarametnik legaliseerib välisriigi dokumendi, kui tal on sellele allakirjutanud või dokumendi legaliseerinud isiku allkirja näidis ja vajaduse korral pitseri- või templinäidis või pädeva asutuse kinnitus, mille põhjal on konsulaarametnik veendunud, et dokumendi väljastanud või legaliseerinud isik on tegutsenud oma pädevuse piires.

  (3) Dokumendi legaliseerimisel tunnustatakse üksnes diplomaatilisel või ametlikul teel saadud allkirja-, pitseri- või templinäidist või pädeva asutuse kinnitust, et dokumendi väljastanud või legaliseerinud isik on tegutsenud oma pädevuse piires.
[RT I, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]

§ 2.   Konsulaarametniku volitused dokumendi legaliseerimisel

  (1) Välisministeeriumi konsulaarosakond (edaspidi konsulaarosakond) legaliseerib Eestis välja antud dokumente kasutamiseks välisriigis ja välisriigis välja antud dokumente kasutamiseks Eestis.

  (2) Välisesinduses töötav konsulaarametnik on volitatud peale Eesti dokumendi legaliseerima tema konsulaarpiirkonnas välja antud või tema konsulaarpiirkonnas asuvas välisesinduses legaliseeritud dokumenti.

  (3) Konsulaarosakonna igakordsel nõusolekul on välisesinduses töötav konsulaarametnik volitatud legaliseerima ka väljaspool tema konsulaarpiirkonda välja antud dokumenti, kui see on seotud Eesti kodaniku huvidega.

§ 3.   Dokumendi legaliseerimise taotlemine

  (1) Avaliku dokumendi legaliseerimise taotleja esitab konsulaarosakonnale või välisesindusele avaliku dokumendi legaliseerimise taotluse (edaspidi taotlus) kas eesti (lisa 1) või inglise keeles (lisa 2).

  (2) Taotlus esitatakse isiklikult või posti teel.

  (3) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg / juriidilise isiku nimi ja registrinumber;
[RT I, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]
  2) dokumendi välja andnud riigi nimi;
  3) sihtriigi nimi, kus soovitakse dokumenti kasutada;
  4) dokumendi liik;
  5) legaliseeritud dokumendi kättetoimetamise viis;
  6) taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  7) taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Taotleja või juriidilise isiku esindaja allkirjastab taotluse isiklikult, kinnitades selles esitatud andmete õigsust.

  (5) Taotlusele lisatakse dokument, mida soovitakse legaliseerida, ning riigilõivu tasumist tõendav dokument.

§ 4.   Legaliseerimise vormistamine

  (1) Avaliku dokumendi legaliseerimisel tehakse sellele asjaomane märge (legaliseerimismärge), mis sisaldab:
  1) välisesinduses legaliseerimisel templit tekstiga «Dokumendi on legaliseerinud Eesti Vabariigi suursaatkond/peakonsulaat/konsul. Dokumendi sisu ei ole kontrollitud. The present document has been legalised by the Embassy/Consulate General/Consul of the Republic of Estonia. The contents of this document have not been verified.»;
[RT I, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]
  2) konsulaarosakonnas legaliseerimisel templit tekstiga «Dokumendi on legaliseerinud Eesti Vabariigi Välisministeerium. Dokumendi sisu ei ole kontrollitud. This document has been legalised by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia. The contents of this document have not been verified.»;
[RT I, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]
  3) legaliseerimise kuupäeva;
  4) toimingu registreerimisnumbrit;
  5) legaliseeriva konsulaarametniku allkirja;
  6) välisesinduse või konsulaarosakonna väikese riigivapiga pitserit;
  7) legaliseeriva ametiisiku nimetemplit.

  (2) Legaliseerimismärge tehakse võimaluse korral avaliku dokumendi allkirjastanud või legaliseerinud ametiisiku allkirja ja dokumendi väljastanud või legaliseerinud asutuse pitseri või templi alla või kõrvale.

  (3) Väikese riigivapiga pitser peab osaliselt olema legaliseeriva konsulaarametniku allkirja peal.

  (4) Juhul kui dokumendil ei ole legaliseerimismärke jaoks ruumi, kleebitakse jätkuks lisalehena sobiva suurusega valge paber, mis kinnitatakse äärtest kahe öösiga. Dokumendi ääre ja lisalehe kattumiskohale pannakse välisesinduse või konsulaarosakonna väikese riigivapiga pitser nii, et pool sellest on legaliseeritaval dokumendil ja teine pool lisalehel.

§ 5.   Dokumendi legaliseerimise tähtajad

  (1) Taotlus võetakse menetlusse taotluse esitamise päeval. Posti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt saabumise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Dokument legaliseeritakse viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

  (3) Juhul kui legaliseerimiseks esitatud dokumendile allakirjutanud või dokumendi legaliseerinud isiku allkirja näidis ja vajaduse korral pitseri- või templinäidis puudub, küsib konsulaarosakond asjaomaselt riigilt diplomaatilisel või ametlikul teel allkirja-, pitseri- või templinäidist või pädeva asutuse kinnitust, et dokumendi väljastanud isik on tegutsenud oma pädevuse piires. Dokument võetakse menetlusse näidiste või kinnituse saabumise päevale järgneval tööpäeval ja legaliseeritakse viie tööpäeva jooksul menetlusse võtmise päevast arvates.

  (4) Legaliseerimise taotlejat teavitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatust mõistliku aja jooksul.

§ 6.   Legaliseeritud dokumendi väljastamine

  Legaliseerimiseks esitatud dokument väljastatakse taotlejale taotluses märgitud viisil. Posti teel edastatakse dokument taotlejale tähitud postiga taotluses märgitud aadressil Eesti piires ning välisesinduse konsulaarpiirkonnas.
[RT I, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]

§ 7.   Taotluse menetlusse võtmisest keeldumine

  (1) Avaliku dokumendi legaliseerimisest keeldutakse «Konsulaarseaduse» § 43 lõikes 4 toodud juhtudel.

  (2) Taotlejale selgitatakse keeldumise põhjust ning tagastatakse taotlusele lisatud dokumendid viivitamata.

§ 8.   Legaliseerimise registreerimine

  Konsulaarametnik registreerib legaliseerimise konsulaarametniku ametitoimingute raamatus välisministri 7. augusti 2017. a määruse nr 6 «Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu pidamise kord» §-de 6 ja 12 kohaselt.
[RT I, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]

§ 9.   Legaliseeritud dokumendile kantud andmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Legaliseeritud dokumendi kanded tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) dokument on legaliseeritud puudulikult;
  2) dokumendi on legaliseerinud ametnik, kellel puudub selleks pädevus.

  (2) Konsulaarosakond või välisesinduses töötav konsulaarametnik tunnistab puudulikult või ebapädevalt legaliseeritud dokumendi kanded kehtetuks ning legaliseerib dokumendi uuesti riigilõivuvabalt, tehes sellekohase märkuse konsulaarametniku ametitoimingute raamatusse.

  (3) Legaliseeritud dokumendil olevate kannete kehtetuks tunnistamisel kriipsutatakse dokumendil olev legaliseerimismärge ühe punase joonega diagonaalselt läbi.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Lisa 1 Avaliku dokumendi legaliseerimise taotlus
[RT I, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]

Lisa 2 Application for legalisation
[RT I, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.11.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json