Teksti suurus:

Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2020, 3

Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus1

Vastu võetud 23.10.2020 nr 63

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 137 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri pidamise eesmärk

  Raudteeliiklusregistri (edaspidi register) eesmärk on pidada arvestust raudteerajatiste ja raudteeveeremi, vedurijuhilubade ning sertifikaatide, ühtsete ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade kohta.

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud töötleja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

  (2) Registri volitatud töötleja majutab registrit, korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist ning töötleb registri andmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab andmeid.

§ 3.   Registri pidamine ja turvaklass

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Andmed on registris digitaalkujul. Registriandmed on aktiivse ja passiivse staatusega või arhiveeritud.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja registris sisalduvate andmete turvaklass on K2T2S2.

2. peatükk Registrisse kantavad andmed  

1. jagu Registri andmebaasid  

§ 4.   Raudteerajatiste andmebaasi kantavad andmed

  (1) Raudteerajatiste andmebaasi kantavad kohustuslikud andmed on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2019/777/EL, milles käsitletakse raudteetaristuregistri ühtseid tehnilisi kirjeldusi ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/880/EL (ELT L 139I, 27.05.2019, lk 312−355), lisas (edaspidi tehnilised kirjeldused).

  (2) Arvestades tehnilisi kirjeldusi ja raudteeseaduse § 138 lõiget 2 kantakse raudteerajatiste andmebaasi:
  1) raudteerajatise asukoha katastritunnus, välja arvatud pöörme puhul;
  2) raudteerajatise omaniku ja muu valdaja nimi, registrikood ja aadress;
  3) raudteerajatise projekteerija nimi, registrikood ja aadress ning projekteerimise aasta;
  4) raudteerajatise ehitaja nimi, registrikood ja aadress ning ehitamise aasta;
  5) raudteerajatise kasutamise tingimused ja piirangud;
  6) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehtud ettekirjutuse kuupäev ja number, ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus, ettekirjutuse põhjendus, ettekirjutuse täitmise tähtaeg, ettekirjutuse täitmise või täitmatajätmise andmed, ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise otsuse olemasolu korral kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus.

  (3) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudtee kohta järgmised andmed:
  1) jaama või jaamavahe nimi;
  2) raudtee pikkus;
  3) raudtee kasulik pikkus;
  4) rööpa tüüp;
  5) liipri tüüp;
  6) liiprite epüür;
  7) ballast;
  8) ebagabariitsus.

  (4) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades pöörme kohta järgmised andmed:
  1) pöörme koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) poolsus;
  4) rööpmelaius;
  5) rööpa tüüp;
  6) riströöpa tüüp;
  7) prussi tüüp;
  8) ballast;
  9) juhtimistüüp.

  (5) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteesilla ja -viadukti kohta järgmised andmed:
  1) raudteesilla või -viadukti koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) asukoht raudteel, telg;
  4) rööbasteede arv;
  5) raudteesilla või -viadukti materjal;
  6) raudteesilla või -viadukti üldpikkus;
  7) sildeavade arv, pikkus ja kõrgus;
  8) raudteesilla või -viadukti laius.

  (6) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteetruubi ja käigutunneli kohta järgmised andmed:
  1) raudteetruubi või käigutunneli koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) asukoht raudteel, telg;
  4) rööbasteede arv;
  5) raudteetruubi või käigutunneli materjal;
  6) ristlõike kuju;
  7) raudteetruubi või käigutunneli üldpikkus;
  8) avade arv;
  9) nelinurkse või ovaalse ristlõike korral raudteetruubi või käigutunneli laius ja kõrgus;
  10) ümmarguse ristlõike korral raudteetruubi või käigutunneli diameeter;
  11) kasutusotstarve.

  (7) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteeülesõidukoha kohta järgmised andmed:
  1) raudteeülesõidukoha koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) raudteeülesõidukoha liik;
  4) rongide arv ööpäevas;
  5) sõidukite arv ööpäevas;
  6) asukoht raudteel, telg;
  7) asukoht maanteel;
  8) liikluskorraldusvahendid;
  9) raudteeülesõidukoha kategooria;
  10) kaugseire olemasolu;
  11) videovalve olemasolu;
  12) raudteeülesõidukoha pikkus;
  13) raudteeülesõidukoha laius;
  14) raudteeveeremi suurim lubatud kiirus;
  15) sõidukite suurim lubatud kiirus;
  16) raudteeülesõidukoha katte materjal.

  (8) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteeülekäigukoha kohta järgmised andmed:
  1) raudteeülekäigukoha koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) rongide arv ööpäevas;
  4) kergliiklejate arv ööpäevas;
  5) asukoht raudteel, telg;
  6) asukoht maanteel;
  7) foorid, tõkkepuud ja muud liikluskorraldusvahendid;
  8) raudteeülekäigukoha pikkus;
  9) raudteeülekäigukoha laius;
  10) raudteeveeremi suurim lubatud kiirus;
  11) raudteeülekäigukoha katte materjal.

  (9) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades ooteplatvormi kohta järgmised andmed:
  1) ooteplatvormi koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) ooteplatvormi suund;
  4) asukoht raudteel, algus ja lõpp;
  5) asukoht raudtee suhtes;
  6) raudtee number;
  7) ooteplatvormi materjal;
  8) ooteplatvormi üldpikkus;
  9) ooteplatvormi laius;
  10) ooteplatvormi horisontaalehitusgabariit.

  (10) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades laadimisplatvormi kohta järgmised andmed:
  1) koordinaadid;
  2) jaama nimi;
  3) asukoht raudteel, algus ja lõpp;
  4) asukoht raudtee suhtes;
  5) raudtee number;
  6) materjal;
  7) üldpikkus;
  8) kasulik pikkus;
  9) laius;
  10) vertikaalehitusgabariit;
  11) horisontaalehitusgabariit.

  (11) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteejaama elektritsentralisatsiooni kohta järgmised andmed:
  1) paiknemisala koordinaadid;
  2) tootja andmed, tootmise aasta;
  3) jaama nimi;
  4) tüüp - releepõhine, elektrooniline või matkakontrolliseadmed;
  5) mudel;
  6) ühendatud fooride arv (eraldi matka-, kordus-, sisse- ja väljasõidu- ning manöövrifooride arv);
  7) ühendatud pöörmete arv;
  8) ühendatud rööbasahelate arv;
  9) seotud ülesõitude automaatsed foorisignalisatsioonid.

  (12) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades dispetšeritsentralisatsiooni kohta järgmised andmed:
  1) paiknemisala koordinaadid;
  2) tootja andmed, tootmise aasta;
  3) elektrooniline või releepõhine dispetšeritsentralisatsiooni liik;
  4) tüüp;
  5) ühendatud jaamade nimed ja nende arv;
  6) ühendatud jaamavahede nimed ja nende arv;
  7) ühendatud pöörangute arv;
  8) ühendatud teede arv.

  (13) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades jaamavaheblokeeringu kohta järgmised andmed:
  1) paiknemisala koordinaadid;
  2) tootja andmed, tootmise aasta;
  3) liigina automaatblokeering, poolautomaatblokeering või kombineeritud teeblokeering;
  4) mudel;
  5) automaatblokeeringu või teljeloenduspunktidega kombineeritud teeblokeeringu puhul signaalinäitude arv;
  6) signaalpunktide või teljeloenduspunktide arv;
  7) iga signaalpunkti või teljeloenduspunkti järjekorranumber;
  8) iga signaalpunkti või teljeloenduspunkti suund;
  9) iga signaalpunkti või teljeloenduspunkti koordinaadid.

  (14) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades kontaktvõrgu kohta järgmised andmed:
  1) paiknemisala koordinaadid;
  2) mastide arv;
  3) mastide materjal;
  4) riputuse tüüp;
  5) projektkiirus;
  6) pikkus;
  7) kui elektripaigaldise käidukorraldaja;
  8) kui elektripaigaldise registreerimise number.

§ 5.   Raudteeveeremi andmebaasi kantavad andmed

  (1) Raudteeveeremi andmebaasi kantavad kohustuslikud andmed ja raudteeveeremi registreerimise põhimõtted on sätestatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2018/1614, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 47 osutatud veeremiregistrite kirjeldused ning muudetakse komisjoni otsust 2007/756/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 268, 26.10.2018, lk 53−91) (edaspidi komisjoni rakendusotsus 2018/614), ja raudteeseaduse § 138 lõikes 3.

  (2) Raudteeveeremi andmebaasi kantava raudteeveeremi 12-kohalise numbri (standardnumber) struktuur on kirjeldatud komisjoni rakendusmääruse 2019/773, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2012/757/EL (ELT L 139I, 27.05.2019, lk 5−88), lisa liites H.

  (3) Raudteeveeremile, mis võetakse esmakordselt kasutusele SRÜ liikmesriigis või Balti riikides ja mis on ette nähtud kasutamiseks väljaspool Euroopa Liitu 1520 mm rööpmevahega raudteesüsteemi vagunitena, lõikes 2 nimetatud komisjoni otsust ei kohaldata.

  (4) Raudteeveeremi andmebaasi kantava raudteeveeremi 12-kohalise numbri saamiseks lisatakse SRÜ liikmesriigi või Balti riikide raudteevõrgustiku vaguni 8-kohalisele numbrile ette 0000. Kaubavagun registreeritakse 8-kohalise numbriga.

  (5) Raudteeveeremile kehtestatud piirangute kodeerimisel lähtutakse komisjoni rakendusotsuse 2018/1614 lisas sätestatud põhimõtetest ja koodide struktuurist.

  (6) Raudteeveeremi andmebaasi kantakse raudteeveeremi omaniku või muu valdaja nimi, registrikood ja aadress.

  (7) Raudteeveeremi andmebaasi kantakse hoolduse eest vastutava üksuse andmed ainult Euroopa Liidu piires liikuvate kaubavagunite puhul.

  (8) Raudteeveeremi andmebaasi kantakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehtud ettekirjutuse kuupäev ja number, ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus, ettekirjutuse põhjendus, ettekirjutuse täitmise tähtaeg, ettekirjutuse täitmise või täitmatajätmise andmed, ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise otsuse olemasolu korral kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus.

§ 6.   Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantavad andmed

  (1) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasis peetakse muu hulgas arvestust esmakordsete, täiendatud, muudetud, uuendatud, lõppenud kehtivusajaga, peatatud, kehtetuks tunnistatud, kadunud, varastatud, hävinenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud vedurijuhilubade, vedurijuhiloa duplikaatide ja sertifikaatide kohta.

  (2) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantakse järgmised vedurijuhiloa andmed:
  1) eesnimi või eesnimed;
  2) perekonnanimi või perekonnanimed;
  3) sünniaeg ja -koht;
  4) isikukood;
  5) vedurijuhiloa number, mis koosneb riigikoodist (EE), dokumendi liigist (71), väljaandmise aastast (neli numbrit) ja järjekorranumbrist (neli numbrit);
  6) väljaandmise aeg;
  7) kehtivusaeg;
  8) väljaandnud asutuse nimi;
  9) omaniku foto;
  10) omaniku allkirja näidis;
  11) vedurijuhiloa tagaküljele kantud lisateave, milleks on vastava koodiga tähistatult vedurijuhi emakeel(ed) ja informatsioon meditsiiniliste piirangute kohta ning muud asjakohases lahtris tehtud märked;
  12) tervisetõendi väljastanud arsti nimi, tõendi väljastamise kuupäev ja kehtivuse kuupäev;
  13) vedurijuhiloa kehtetuks tunnistamise põhjus, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkirja number ja kuupäev.

  (3) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantakse järgmised raudteeveeremi juhtimisõiguse äravõtmise, peatamise ja taastamise andmed:
  1) juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise otsuse teinud asutuse nimetus;
  2) juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise otsuse tegemise kuupäev;
  3) juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise alus ja tähtaeg;
  4) juhtimisõiguse taastamise alus ja kuupäev.

  (4) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantakse järgmised sertifikaadi andmed:
  1) omaniku perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) omaniku eesnimi või eesnimed;
  3) omaniku isikukood ja sünnikoht;
  4) väljaandmise aeg;
  5) kehtivusaeg;
  6) sertifikaadi väljaandnud raudtee-ettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
  7) olemasolu korral tööandja poolt töötajale antud viitenumber;
  8) number;
  9) omaniku foto;
  10) omaniku allkiri;
  11) omaniku alaline elukoht või postiaadress;
  12) selle raudteeveoettevõtja või raudteeinfrastruktuuriettevõtja nimi, registrikood ja aadress, kelle juures on vedurijuhil lubatud ronge juhtida;
  13) kategooria, mille kohta on sertifikaadi omanikule juhtimisõigus antud;
  14) veeremi tüüp või tüübid, mida sertifikaadi omanikul on lubatud juhtida;
  15) selle raudtee sõidupiirkonna andmed, kus sertifikaadi omanikul on lubatud juhtida;
  16) muu lisateave või piirangud;
  17) keelteoskus;
  18) kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise põhjus ja kuupäev.

  (5) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantakse järgmised vedurijuhi koolituse ja teadmiste hindamisega seotud andmed:
  1) koolitusasutuse nimi ning tunnistuse number ja väljastamise kuupäev;
  2) keelteoskuse, raudteeinfrastruktuuri ja veeremi tundmise perioodilise kontrolli tulemused.

§ 7.   Ühtsete ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade andmebaasi kantavad andmed

  (1) Ühtsete ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade andmebaasi kantakse ühtsete ohutustunnistuse kohta järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
  2) tunnusnumber ja väljaandmise kuupäev ning kehtivusaeg;
  3) tegevusliik vastavalt raudteeseaduse § 27 lõikes 3 sätestatule;
  4) omaniku veotüüp - kaubavedaja, reisivedaja ja opereeritavad liinid;
  5) staatus: kehtiv esmane, kehtiv uuendatud, kehtiv muudetud, kehtetu (kehtivus peatatud, tühistatud);
  6) väljaandja andmed, väljaandmise aluseks oleva otsuse number ja kuupäev.

  (2) Ühtsete ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade andmebaasi kantakse tegutsemise ohutustunnistuse kohta järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi ja registrikood;
  2) tunnusnumber ja väljaandmise kuupäev ning kehtivusaeg;
  3) tegevusvaldkond, mille jaoks tegutsemise ohutustunnistus on välja antud;
  4) staatus: kehtiv esmane, kehtiv uuendatud, kehtiv muudetud, kehtetu (kehtivus peatatud, tühistatud).

  (3) Ühtsete ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade andmebaasi kantakse ohutusloa kohta järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
  2) tunnusnumber ja väljaandmise kuupäev ning kehtivusaeg;
  3) liik;
  4) staatusena - kehtiv esmane, kehtiv uuendatud, kehtiv muudetud, kehtetu või kehtivus peatatud, tühistatud;
  5) väljaandja andmed, väljaandmise aluseks oleva otsuse number ja kuupäev.

2. jagu Registrile andmete esitajad, kande aluseks olevad dokumendid ning tähtajad  

§ 8.   Registrile andmete esitajad

  Registrisse esitavad andmeid raudteeseaduse § 139 lõikes 4 nimetatud isikud ja asutused.

§ 9.   Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  (1) Raudteerajatiste kohta registrisse andmete kandmise, registreeringu muutmise või kehtetuks tunnistamise aluseks on raudteeseaduse § 139 lõikes 2 nimetatud taotlus.

  (2) Raudteeveeremi kohta registrisse andmete kandmise, registreeringu muutmise või kehtetuks tunnistamise aluseks on raudteeseaduse § 139 lõikes 1 nimetatud taotlus, millele lisatakse:
  1) dokumendid või nende koopiad raudteeveeremi omandiõiguse või otsese valduse saamise kohta;
  2) dokumendid või nende koopiad raudteeveeremi tootjatehase, väljalaskeaasta ja tehniliste andmete kohta (tehniline pass või selle koopia);
  3) muud dokumendid või nende koopiad, mis tõendavad raudteeveeremi vastavust kehtivatele nõuetele;
  4) teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud kasutusloa olemasolu korral selle koopia;
  5) kaubavagunite puhul nimekiri registrisse kantavate vagunite kohta;
  6) teatis riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Vedurijuhiloa ja sertifikaadi kohta registrisse andmete kandmise aluseks on üks või mitu järgmistest dokumentidest:
  1) vedurijuhiloa või vedurijuhiloa uuendamise taotlus;
  2) teade vedurijuhiloa kaotuse, varguse, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise kohta;
  3) taotlus vedurijuhiloa duplikaadi saamiseks;
  4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsus vedurijuhiloa väljaandmise, vedurijuhiloal sisalduvate andmete muutmise, vedurijuhiloa uuendamise või kehtetuks tunnistamise või duplikaadi väljastamise kohta;
  5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsus raudteeveeremi juhtimisõiguse peatamise, äravõtmise või taastamise kohta;
  6) raudtee-ettevõtja teavitus volitatud töötlejale, et ta on registrisse sisestanud andmed sertifikaadi väljastamise, sertifikaadis sisalduvate andmete muutmise, sertifikaadi uuendamise, peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta;
  7) vedurijuhi koolitaja või eksamineerija teavitus volitatud töötlejale, et ta on registrisse sisestatud andmed vedurijuhi koolituse ja teadmiste hindamise kohta.

  (4) Ohutusloa, tegutsemise ohutustunnistuse ja ühtse ohutustunnistuse andmete registrisse kandmise aluseks on vastava loa või tunnistuse väljaandmise, muutmise või uuendamise avaldus või andmete muutmise teatis, mille alusel ei muudeta andmeid ohutusloal, tegutsemise ohutustunnistusel või ühtsel ohutustunnistusel, ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsus ohutusloa, tegutsemise ohutustunnistuse või ühtse ohutustunnistuse väljaandmise muutmise, uuendamise või kehtetuks tunnistamise kohta.

§ 10.   Registrisse andmete esitamise tähtajad

  (1) Raudteerajatise ja raudteeveeremi andmete muutumisel esitatavate andmete või Euroopa Liidus registreerimata raudteeveeremi andmete registrile esitamisel lähtutakse raudteeseaduse §-s 140 sätestatud tähtaegadest.

  (2) Vedurijuhiloa väljaandmisel, vedurijuhiloal sisalduvate andmete muutmisel, vedurijuhiloa uuendamisel või kehtetuks tunnistamisel, duplikaadi väljastamisel ja juhtimisõiguse peatamisel, äravõtmisel või taastamisel esitatakse andmed registrile viivitamata peale vastava otsuse tegemist.

  (3) Sertifikaadi väljastamisel, sertifikaadis sisalduvate andmete muutmisel ja sertifikaadi uuendamisel, peatamisel või kehtetuks tunnistamisel lähtutakse andmete registrile esitamisel raudteeseaduse § 59 lõikest 6.

  (4) Ühtse ohutustunnistuse, ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse kohta esitatakse andmed registrile viivitamata pärast vastava otsuse tegemist.

3. jagu Juurdepääs registriandmetele, andmete arhiveerimine ja registriandmete staatus  

§ 11.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud avaandmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel masinloetaval kujul, kui neile ei ole seaduses või seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.

  (2) Juurdepääsuõigusega isikutele ja asutustele väljastab registri volitatud töötleja andmeid kirjaliku taotluse alusel avaliku teabe seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

  (3) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmete puhul on juurdepääsuõigusega isikuteks vedurijuht talle väljastatud vedurijuhiloa ja sertifikaadi andmete osas, raudtee-ettevõtja, kelle juures vedurijuht töötab või kelle juurde tööle asub, sellele vedurijuhile väljastatud vedurijuhiloa ja sertifikaadi andmete osas ning põhjendatud taotluse korral teise liikmesriigi pädev asutus.

  (4) Registri volitatud töötleja sulgeb juurdepääsu ebaõigetele registriandmetele või andmetele, mille õigsuse suhtes on tekkinud kahtlus, kuni õigete andmete registrisse kandmiseni või kaheldavate andmete õigsuse tuvastamiseni.

§ 12.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

§ 13.   Andmete arhiveerimine

  (1) Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse kümne tööpäeva jooksul, arvates ajast, millal nad oma vajalikkuse kaotavad.

  (2) Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse 50 aastat.

§ 14.   Raudteerajatise andmete staatus registris

  (1) Registrisse kantud raudteerajatiste andmetel on aktiivne staatus.

  (2) Kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatakse raudteeseaduse § 139 lõike 3 kohane teatis raudteerajatise mittekasutamise kohta, antakse registrisse kantud raudteerajatise andmetele passiivne staatus.

  (3) Kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatakse raudteeseaduse § 139 lõike 3 kohane teatis raudteerajatise uuesti kasutusse võtmise kohta koos raudteerajatise nõuetele vastavuse kontrollimise aruandega ning uuesti kasutusele võetav raudteerajatis vastab nõuetele, taastatakse raudteerajatise andmete aktiivne staatus.

4. jagu Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine  

§ 15.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet registris olevate andmete õigsuse üle teostab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Vastavalt raudteeseaduse § 139 lõikele 5 vastutab registrile esitatud andmete õigsuse eest andmete esitaja.

  (3) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri volitatud töötlejal õigus teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid ning saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogudest.

§ 16.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 31. oktoobril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78), muudetud direktiiviga 2014/82/EL (ELT L 184, 25.06.2014, lk 11–15); (EL) 2016/882 (ELT L 146, 3.6.2016, lk 22–24); (EL) 2019/554 (ELT L 97, 8.4.2019, lk 1–5).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json