Teksti suurus:

Planeeringute andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2022, 1

Planeeringute andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 18.10.2022 nr 47

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 41 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus

  (1) Määrusega asutatakse planeeringute andmekogu (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu kuulub riigi infosüsteemi ja selle ametlik lühend on PLANK.

  (3) Andmekogu ingliskeelne nimetus on Database of spatial plans.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk ja andmete kasutamine

  (1) Planeeringute andmekogu pidamise eesmärk on planeeringute, nende juurde kuuluvate lisade ja planeeringutega seotud haldusotsuste kohta andmete kogumine, säilitamine ning avalikustamine.

  (2) Andmekogu andmeid kasutatakse planeerimisseaduse §-s 4 sätestatud planeerimisalase tegevuse korraldaja ülesannete täitmiseks ja planeeringute avalikkusele kättesaadavuse tagamiseks.

§ 3.  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Rahandusministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi volitatud töötleja).

  (3) Vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
  3) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogus andmete kaitse ja säilimise;
  4) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  5) korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist.

  (4) Volitatud töötleja:
  1) arendab andmekogu vastavalt vastutavalt töötlejalt saadud ettepanekutele;
  2) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku teenusleppes kokku lepitud ulatuses ja korras.

§ 4.  Andmekogu turvameetmed ja turbeaste

  (1) Andmekogusse kantud andmete käideldavuse (K), terviklikkuse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogu andmete turvaklass on K1T2S1 ja turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Andmete esitamine ja nende kandmine andmekogusse 

§ 5.  Andmete esitajad

  Andmekogusse esitavad andmeid planeerimisseaduse § 4 lõikes 1 nimetatud asutused ja isikud.

§ 6.  Andmekogusse kantavad andmed

  Andmekogusse kantakse üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu kohta järgmised andmed ja dokumendid:
  1) planeeringu jooniste digitaalsed kihid;
  2) planeeringu jooniste esituskujud;
  3) planeeringu seletuskiri;
  4) keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, juhul kui planeeringule teostati keskkonnamõju strateegiline hindamine;
  5) planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste koond (planeeringu tegevuskava), juhul kui see on koostatud;
  6) planeerimismenetluses sõlmitud planeerimisseadusekohane leping;
  7) muud planeeringu juurde kuuluvad lisad;
  8) planeerimismenetluse käigus tehtud planeeringutega seotud haldusotsused (planeeringu algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise otsus).

§ 7.  Andmete õigsus ja parandamine

  (1) Andmete esitaja vastutab tema esitatud andmete ja dokumentidel olevate andmete õigsuse eest.

  (2) Ebaõigete või puudulike andmete esitamise korral esitab andmete esitaja andmekogusse õiged andmed. Andmete parandamisel märgitakse paranduskande teinud isiku nimi, paranduse tegemise aeg ja põhjus.

  (3) Volitatud töötlejal on õigus teostada andmete kontrolli eesmärgiga tuvastada ebaõiged või puudulikud andmed.

§ 8.  Andmete andmekogusse vastuvõtmisest keeldumine

  (1) Andmete andmekogusse vastuvõtmisest keeldutakse, kui esitatud andmed ei vasta neile kehtestatud nõuetele.

  (2) Teade andmete vastuvõtmisest keeldumise kohta edastatakse dokumendi esitanud isikule viivituseta.

3. peatükk Andmekogusse kantavate digitaalsete kihtide andmete koosseis 

§ 9.  Andmekogusse kantavad planeeringu üldandmed

  Andmekogusse kantakse järgmised planeeringute üldandmed:
  1) planeeringu identifitseerimise number andmekogus;
  2) planeeringu identifitseerimise number Maa-ametis;
  3) planeeringu identifitseerimise number planeerimisalase tegevuse korraldaja juures;
  4) planeeringu nimetus;
  5) planeeringu liik;
  6) planeeringu seisund;
  7) planeeringu eesmärk;
  8) üldisema planeeringu muutus;
  9) planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine;
  10) planeeringuala ruumiandmed;
  11) veebiviide planeeringu failidele planeerimisalase tegevuse korraldaja juures;
  12) kehtestamise kuupäev;
  13) algatamise kuupäev;
  14) vastuvõtmise kuupäev;
  15) kehtetuks muutmise kuupäev;
  16) esitatud andmete selgitus;
  17) seosed teiste planeeringutega;
  18) metaandmed;
  19) planeeringuga seotud märkused.

§ 10.  Andmekogusse kantava detailplaneeringu, kohaliku omavalituse eriplaneeringu ja riigi eriplaneeringuandmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised krundi andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) krundi nimetus;
  4) maakasutus- ja ehitustingimus;
  5) krundi pindala;
  6) ruumiandmed.

  (2) Andmekogusse kantakse järgmised krundi kasutamise sihtotstarbe andmed:
  1) krundi identifikaator;
  2) krundi kasutamise sihtotstarve;
  3) suurim lubatud osakaal;
  4) väikseim lubatud osakaal;
  5) kasutamise sihtotstarbe lühend;
  6) sihtotstarbe täpsustus ja kasutusotstarve.

  (3) Andmekogusse kantakse järgmised krundi hoonestusala andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) jaotuskihi koodnimetus;
  4) krundi identifikaator;
  5) ehitusõiguse tüüp;
  6) ehitusõiguse tingimus;
  7) hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv;
  8) abihoonete suurim lubatud arv;
  9) hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;
  10) maapealsete hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;
  11) maa-aluste hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;
  12) hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast;
  13) hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne absoluutkõrgus;
  14) hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus;
  15) hoonestustihedus;
  16) täisehituse protsent;
  17) kavandatud suletud brutopind kokku;
  18) kavandatud maapealne suletud brutopind kokku;
  19) kavandatud maa-alune suletud brutopind kokku;
  20) kuja tingimus;
  21) maakasutus- ja ehitustingimus;
  22) ruumiandmed.

  (4) Andmekogusse kantakse järgmised tehnorajatise andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) jaotuskihi koodnimetus;
  4) objekti nimetus;
  5) maakasutus- ja ehitustingimus;
  6) kaitsevööndi ulatus;
  7) suhteline kõrgus maapinnast;
  8) suurim lubatud suhteline kõrgus maapinnast;
  9) väikseim lubatud suhteline kõrgus maapinnast;
  10) absoluutne kõrgus;
  11) suurim lubatud absoluutne kõrgus;
  12) väikseim lubatud absoluutne kõrgus;
  13) sügavus;
  14) suurim lubatud sügavus;
  15) väikseim lubatud sügavus;
  16) kuja tingimus;
  17) ruumiandmed.

  (5) Andmekogusse kantakse järgmised planeeringulahenduse objektide andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) jaotuskihi koodnimetus;
  4) objekti nimetus;
  5) maakasutus- ja ehitustingimus;
  6) kaitsevööndi ulatus;
  7) suhteline kõrgus maapinnast;
  8) absoluutne kõrgus;
  9) kuja tingimus;
  10) ruumiandmed.

§ 11.  Andmekogusse kantavad üldplaneeringu andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised maakasutuse juhtotstarbe andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) jaotuskihi koodnimetus;
  4) maakasutus- ja ehitustingimus;
  5) maakasutuse juhtotstarbe tähis;
  6) maakasutuse juhtotstarve;
  7) ruumiandmed.

  (2) Andmekogusse kantakse järgmised detailplaneeringu koostamise kohustusega ala andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) detailplaneeringu koostamise kohustusega ala kohanimi;
  4) maakasutus- ja ehitustingimus;
  5) ruumiandmed.

  (3) Andmekogusse kantakse järgmised tiheasustusega ala andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) tiheasustusala mõiste definitsioon;
  4) tiheasustusala kohanimi;
  5) ruumiandmed.

  (4) Andmekogusse kantakse järgmised planeeringulahenduse objektide andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) jaotuskihi koodnimetus;
  4) objekti nimetus;
  5) maakasutus- ja ehitustingimus;
  6) kaitsevööndi ulatus;
  7) ruumiandmed.

§ 12.  Andmekogusse kantavad maakonnaplaneeringu andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised keskuste võrgustiku andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) keskuse kohanimi;
  4) keskuse tasand;
  5) koos toimivate keskuste nimi;
  6) maakasutus- ja ehitustingimus;
  7) toimepiirkond;
  8) suunis üldplaneeringu koostamiseks;
  9) ruumiandmed.

  (2) Andmekogusse kantakse järgmised linnalise asustusega ala andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) asustusüksuse nimi;
  4) rahvastikutihedus;
  5) suunis üldplaneeringu koostamiseks;
  6) maakasutus- ja ehitustingimus;
  7) ruumiandmed.

  (3) Andmekogusse kantakse järgmised rohevõrgustiku ala andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) jaotuskihi koodnimetus;
  4) objekti nimetus;
  5) tähis;
  6) suunis üldplaneeringu koostamiseks;
  7) maakasutus- ja ehitustingimus;
  8) ruumiandmed.

  (4) Andmekogusse kantakse järgmised maakonna mereala teemaplaneeringu andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) jaotuskihi koodnimetus;
  4) objekti nimetus;
  5) kasutusfunktsioon;
  6) sügavus;
  7) ruumiandmed.

  (5) Andmekogusse kantakse järgmised planeeringulahenduse objektide andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) jaotuskihi koodnimetus;
  4) objekti nimetus;
  5) kaitsevööndi ulatus;
  6) suunis üldplaneeringu koostamiseks;
  7) maakasutus- ja ehitustingimus;
  8) ruumiandmed.

§ 13.  Andmekogusse kantavad üleriigilise Eesti mereala teemaplaneeringu andmed

  Andmekogusse kantakse järgmised üleriigilise Eesti mereala teemaplaneeringu planeeringulahenduse objektide andmed:
  1) objekti identifikaator;
  2) tüvikihi koodnimetus;
  3) jaotuskihi koodnimetus;
  4) objekti nimetus;
  5) ruumiandmed.

§ 14.  Andmekogusse kantavad planeeringu esitamisega seotud isikute andmed

  Andmekogusse kantakse järgmised planeeringutega seotud isikute andmed:
  1) planeeringu koostaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) planeeringu esitaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

4. peatükk Juurdepääs andmekogu andmetele, andmete säilitamine ja arhiveerimine 

§ 15.  Andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Andmekogu on avalik, välja arvatud andmed, millele on nende looja või saaja seadnud seaduse alusel juurdepääsupiirangu.

  (2) Andmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs andmekogu veebilehe kaudu.

  (3) Andmekogu avalikud andmed, sealhulgas ruumiandmed, on kättesaadavad masinloetaval kujul.

  (4) Andmekogu andmetele on juurdepääs ja andmeid väljastab vastutav töötleja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja avaliku teabe seadusega.

  (5) Andmete andmekogusse kandmine, sealhulgas andmete muutmine ja muud kasutaja tegevused, sealhulgas failide allalaadimine, logitakse. Logis säilitatakse kande või päringu sisu, kuupäev ja kellaaeg ning tuvastatud kasutaja tehtud kande või päringu tegija. Logifaile säilitatakse seitse aastat.

  (6) Vastutava töötleja nõusolekul on andmekogule juurdepääs isikul, kes teeb infotehnoloogilisi arendus- ja hooldustöid kokkulepitud tingimustel, ulatuses ja korras.

§ 16.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  Vastutav töötleja säilitab andmekogusse kantud kehtivaid andmeid ja nendega seotud andmeid ning kohustuslikke andmeid alaliselt. Andmeid, mis on kehtetuks tunnistatud, mis ei ole kohustuslikud andmed ja mis ei ole seotud teiste kehtivate andmetega, säilitakse seitse aastat pärast andmete või nendega seotud kõikide andmete kehtetuks tunnistamist. Rakenduse ja serveri logi säilitatakse seitse aastat.

5. peatükk Andmekogu likvideerimine 

§ 17.  Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise korral otsustatakse andmete teise andmekogusse või Riigiarhiivi üleandmine või nende hävitamine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

Riina Solman
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json