Teksti suurus:

Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 6, 63

Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded1

Vastu võetud 10.01.2008 nr 5

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 1 nimetatud patareide ja akude, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetest ning mootorsõidukitest eemaldatud patareide ja akude, jäätmete (edaspidi patarei- ja akujäätmed) käitlemisele esitatavad nõuded.

§ 2.  Patarei- ja akujäätmete käitlemine

  (1) Patarei- ja akujäätmetest tuleb sortimiseks või ringlussevõtuks või kõrvaldamiseks ettevalmistamise käigus eemaldada vähemalt vedelikud ja happed.

  (2) Patarei- ja akujäätmete käitlemisel tekkinud taaskasutamiskõlbmatud jäätmed kõrvaldatakse «Jäätmeseaduse» kohaselt.

  (3) Tööstuslike ja mootorsõidukite patareide ja akude jäätmete prügilasse ladestamine ja jäätmepõletustehases põletamine on keelatud.

§ 3.  Patarei- ja akujäätmete käitlus- ja ladustamiskohtadele esitatavad nõuded

  (1) Patarei- ja akujäätmete käitlus- ja ladustamiskoht, sealhulgas ajutine ladustamiskoht, peab lisaks «Jäätmeseaduses» sätestatud tingimustele olema:
  1) vedelikukindla pinnakattega;
  2) ilmastikukindla pealiskattega.

  (2) Patarei- ja akujäätmeid võib ladustada, sealhulgas ajutiselt ladustada, ka sobivatesse mahutitesse.

  (3) Sobiv mahuti on kinnine mahuti:
  1) kus patareid või akud on kaitstud ilmastikumõju eest;
  2) mis ei lase läbi vedelikke;
  3) on happekindel;
  4) kust, kui mahutit kasutatakse patarei- ja akujäätmete esmasel kogumisel, ei saa kolmandad isikud mahutisse pandud patareisid või akusid ilma abivahendeid kasutamata või mahutit purustamata välja võtta.

  (4) Sobivasse mahutisse ladustamisel, sealhulgas ajutisel ladustamisel, ei kohaldata lõikes 1 sätestatud nõudeid.

  (5) Ainult siseruumides kasutatav sobiv mahuti peab vastama vähemalt lõike 3 punktis 2, 3 ja 4 sätestatud nõuetele.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määrus nr 27 «Ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude käitlusnõuded» (RTL 2004, 53, 900) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. septembril 2008. a.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14).

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json