Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 100 ”Soo-otsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 4, 26

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 100 ”Soo-otsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 10.01.2008 nr 10

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 100 «Soo-otsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 172) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud määruse lisas esitatud kaart asendatakse uue kaardiga;

2) kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«3 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Eesti Metsakorralduskeskuse koostatud Kilingi metskonna 1998. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ja maakatastri andmeid seisuga november 2005. a.

Ala kaardiga saab tutvuda Pärnumaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Riiklikus Looduskaitsekeskuses, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Lisa

/otsingu_soovitused.json