Teksti suurus:

Klassifikaatorite süsteem

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2008, 4, 27

Klassifikaatorite süsteem

Vastu võetud 10.01.2008 nr 11

Määrus kehtestatakse «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse klassifikaatorite (klassifikatsioonide) süsteem ja selle koosseis ning klassifikaatorite haldamise kord.

  (2) Klassifikaatorite süsteemi koordineeriv asutus on Statistikaamet.

§ 2.  Klassifikaator

  (1) Klassifikaator on riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus kasutatav täpselt kirjeldatud, üksteist välistavate ning number- või tähtkoodiga tähistatud kategooriate põhjalik ja korrastatud süsteem.

  (2) Klassifikaatoriks käesoleva määruse mõistes ei loeta infosüsteemis kasutatavaid abivahendeid, nagu andmekogus registreeritavale andmeobjektile omistatavat identifitseerivat koodi, samuti andmekogu tarkvaralahenduses kasutatavat rakenduse toimimiseks vajalikku liigitust (rakenduse menüüd, veateadete liigitus jms) ja muid abivahendeid, kui nende alusel ei toimu andmevahetus riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude vahel.

  (3) Iga klassifikaator on unikaalne.

  (4) Iga klassifikaator on avalik, kui seadusega või muu õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.  Klassifikaatorite süsteem

  (1) Klassifikaatorite süsteem on klassifikaatorite haldamise ja kasutamise ühtsete põhimõtete kogum.

  (2) Klassifikaatorite süsteem koosneb:
  1) klassifikaatoritele esitatavatest nõuetest;
  2) klassifikaatoritest;
  3) klassifikaatorite haldajatest;
  4) klassifikaatorite kasutajatest;
  5) klassifikaatoreid väljastavatest andmeteenustest.

§ 4.  Statistikaameti ülesanded klassifikaatorite süsteemi koordineerimisel

  Statistikaamet klassifikaatorite süsteemi koordineerimisel:
  1) nõustab klassifikaatorite haldajaid;
  2) kooskõlastab klassifikaatoreid;
  3) korraldab klassifikaatorite esitamiseks soovitatava XML mudeli väljatöötamist ja haldamist;
  4) korraldab klassifikaatorite XML kujul kirjeldamise juhendi väljatöötamist ja haldamist;
  5) tagab klassifikaatorite haldajate teavitamise muudatustest XML kujul kirjeldamise süsteemis;
  6) korraldab klassifikaatoritega seotud üksikjuhtumite lahendamist.

§ 5.  Klassifikaatorile esitatavad nõuded

  (1) Klassifikaator registreeritakse riigi infosüsteemi halduse infosüsteemis (edaspidi RIHA).

  (2) RIHA-sse kantavas klassifikaatori kirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) klassifikaatori täielik nimetus;
  2) lühinimetus;
  3) rahvusvaheline alusklassifikaator;
  4) haldaja (registrikood);
  5) õiguslik alus;
  6) kehtiv seisund;
  7) kehtivusaja algus;
  8) kehtivusaja lõpp;
  9) uuendamissagedus;
  10) eelneva klassifikaatori nimetus;
  11) klassifikaatori struktuuri kirjeldus;
  12) lühiiseloomustus;
  13) sidusklassifikaatorid;
  14) klassifitseeritav valdkond;
  15) viide klassifikaatorile;
  16) viide klassifikaatori üleminekutabelile.

  (3) Klassifikaator ja klassifikaatori üleminekutabelid peavad olema kättesaadavad XML kujul.

  (4) Klassifikaator peab olema kättesaadav riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee) kaudu.

§ 6.  Klassifikaatori haldamine

  (1) Klassifikaatori haldamine on klassifikaatori kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine.

  (2) Klassifikaatorit haldab klassifikaatori registreerinud asutus või isik, kes võib vajadusel haldamise delegeerida mõnele teisele pädevale asutusele või isikule.

  (3) Klassifikaatorite haldajate üle peetakse arvestust RIHA-s.

  (4) Klassifikaatori haldaja tagab klassifikaatori, klassifikaatori kirjelduse ning muude klassifikaatoriga seotud dokumentide, nagu selgitavad märkused ja üleminekutabelid, avaliku elektroonilise kättesaadavuse, kui seadusega või muu õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti.

§ 7.  Klassifikaatori kehtestamine

  (1) Klassifikaator kehtestatakse, kui tekib vajadus kasutada klassifikaatorit, mida veel ei ole kehtestatud ja millel puudub haldaja.

  (2) Enne klassifikaatori kehtestamist kontrollib klassifikaatori haldaja RIHA kaudu klassifikaatori nimetuse unikaalsust ning võrdleb loodavat klassifikaatorit varem kehtestatud klassifikaatoritega.

  (3) Klassifikaatori haldaja tagab rahvusvahelise klassifikaatori alusel väljatöötatud klassifikaatori ühilduvuse rahvusvahelise klassifikaatoriga ja fikseerib vastava viite rahvusvahelisele klassifikaatorile.

  (4) Klassifikaatori haldaja registreerib kehtestatava klassifikaatori RIHA-s, mille kaudu saadetakse see kooskõlastamiseks Statistikaametile. Statistikaamet kooskõlastab või jätab selle põhjendatult kooskõlastamata 20 tööpäeva jooksul klassifikaatori kooskõlastamisele esitamise päevast arvates.

  (5) Klassifikaator loetakse kehtestatuks, kui Statistikaamet on klassifikaatori RIHA kaudu kooskõlastanud.

§ 8.  Klassifikaatori muutmine

  (1) Klassifikaatori muutmisena käsitatakse klassifikaatori kirjelduses sisalduvate andmete muutmist ja klassifikaatoris sisuliste muudatuste tegemist ning vormi-, keele- ja trükivigade parandamist. Klassifikaatoris sisuliste muudatuste tegemisega kaasneb klassifikaatori uue versiooni loomine.

  (2) Klassifikaatori muutmise algatab klassifikaatori haldaja vastava vajaduse tekkimisel. Klassifikaatori muutmise aluseks on seaduse või muu õigusaktiga kehtestatud muudatused, RIHA vastutava töötleja, Statistikaameti või klassifikaatori kasutaja põhjendatud ettepanek või vastava rahvusvahelise alusklassifikaatori muutmine.

  (3) Klassifikaatori kirjelduses sisalduvate andmete ja klassifikaatori sisuliseks muutmiseks saadab klassifikaatori haldaja muutmise ettepaneku RIHA kaudu Statistikaametile kooskõlastamiseks.

  (4) Statistikaamet kooskõlastab lõikes 3 kirjeldatud klassifikaatori muutmise või jätab selle põhjendatult kooskõlastamata 20 tööpäeva jooksul klassifikaatori muutmise kooskõlastamisele esitamise päevast arvates.

  (5) Klassifikaatori vormi-, keele- ja trükivigade parandamiseks klassifikaatori muutmist Statistikaametiga kooskõlastama ei pea.

  (6) Statistikaamet võib põhjendatud juhtudel lubada klassifikaatori haldajal teha muudatusi ilma lõike 3 kohase kooskõlastuseta. Sellise loa kohta tehakse vastav märge RIHA-sse.

  (7) Klassifikaatori muutmisest teavitatakse RIHA kaudu kõiki registreerunud klassifikaatori kasutajaid vähemalt üks kuu enne klassifikaatori uue versiooni kehtivusaja algust, kui seadus või muu õigusakt ei näe ette teisiti.

  (8) Klassifikaatori haldaja tagab klassifikaatori muutmisel seose eelnevalt kehtestatud klassifikaatori ja klassifikaatori uue versiooni vahel, luues vastavad üleminekutabelid.

§ 9.  Klassifikaatori kehtetuks tunnistamine

  (1) Klassifikaatori kehtetuks tunnistamise algatab klassifikaatori haldaja, põhjendades kehtetuks tunnistamise vajadust ja edastades vastava ettepaneku RIHA kaudu Statistikaametile kooskõlastamiseks.

  (2) Statistikaamet kooskõlastab klassifikaatori kehtetuks tunnistamise või jätab selle põhjendatult kooskõlastamata 20 tööpäeva jooksul klassifikaatori kehtetuks tunnistamise kooskõlastamisele esitamise päevast arvates.

  (3) Klassifikaatori kehtetuks tunnistamisest teavitab klassifikaatori haldaja RIHA kaudu kõiki registreerunud klassifikaatori kasutajaid ja teeb RIHA-s vastavad muudatused.

§ 10.  Klassifikaatori kasutamine

  (1) Riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus on RIHA-s registreeritud klassifikaatorite kasutamine kohustuslik.

  (2) Muude andmekogude puhul on klassifikaatorite kasutamine soovituslik.

§ 11.  Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse jõustumisel viiakse kasutusel olevad klassifikaatorid vastavusse käesolevas määruses sätestatud nõuetega ja registreeritakse RIHA-s 6 kuu jooksul määruse jõustumise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP


Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan PARTS


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json