Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 2, 19

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 10.01.2008 nr 12

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

(2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk
ÜLDARSTIABI

§ 2. Kindlustatud isiku pearaha

(1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

(2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha Kood Piirhind
kroonides
Pearaha ühe alla 2-aastase kindlustatud isiku kohta 3056 107.00
Pearaha ühe 2- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta 3057   44.40
Pearaha 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta 3058   53.80

(3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1200 isikut, tasutakse pearaha 1200 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3057 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi.

(4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3. Baasraha ja lisatasu

(1) Baasraha ja lisatasu on tasu, mida haigekassa maksab perearstile, kellele on «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 35 lõike 1 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel sätestatud tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike kulude katmiseks.

(2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu Kood Piirhind
kroonides
Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile 3051 11 955
Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel 3054   1 400
Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km 3055   4 018
Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest 3061   4 000
Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest 3062   1 000

(3) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

(4) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga kuni 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 10 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuded;
2) perearsti nimistu ei ületa «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud piirsuurust;
3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit;

(5) Koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuse eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses sätestatud korras.

§ 4. Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

(1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus 3090 359 979

(2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon 3091 29

(3) Koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa isikult tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 5. Koolitervishoiuteenus

(1) Koolitervishoiuteenus on koolis osutatav tervishoiuteenus, mille osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kuul aastas.

(2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Tervishoiuteenuste osutamine koolis 3081 32

(3) Koolis iseseisva õendusabina osutatava tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,9.

(4) Koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse päevases õppevormis põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil kutseõpet ja kutsekeskharidust omandavale õpilasele koolis tervishoiuteenuse osutamise korral.

3. peatükk
ERIARSTIABI

1. jagu
Ambulatoorne eriarstiabi

§ 6. Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

(1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Eriarsti esmane vastuvõtt 3002   184
Eriarsti korduv vastuvõtt 3004   146
Psühholoogi vastuvõtt 3007   338
Õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt 3008     70
Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit 3013   178
Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt (kestus 90 min) 3014   503
Eriarsti koduvisiit 3020   227
Õe või ämmaemanda koduvisiit 3024   134
Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut) 3025   466
Koduõendus-hooldusteenus 3026   275
Geriaatrilise seisundi hindamine 3027   929
Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon 3030 4003
Psühhiaatri vastuvõtt koos õega aktiivravi perioodis 3031   361
Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis 3032   288
Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis 3033   185

(2) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

(3) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

(4) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

(5) Koodiga 3025 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja psühhiaatriaõde või kliiniline psühholoog.

(6) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajadusel konsultandid.

(7) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kus patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist ning haigusepisoodide kordumist või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

(8) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,9.

§ 7. Vähihaige kodune toetusravi

(1) Vähihaige koduse toetusravi piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Vähihaige koduse toetusravi päev 7408 180

(2) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 8. Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev 7033 945

§ 9. Koduse respiraatorravi piirhind

(1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kodune respiraatorravi 7034 202

(2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 10. Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

(1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Ühe päeva
piirhind kroonides
Tervishoiuteenused päevaravis 3075 391
Päevakirurgia 3076 516

(2) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) või päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle 6 tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

(3) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 34 nimetatud anesteesia piirhindu.

(4) Päevakirurgias tehtavate operatsioonide korral rakendatakse 6. peatükis loetletud operatsioonide koode.

§ 11. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

(1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Haige vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km 3071        6
Vedu lennukiga – 1 tund 3072 10 700
Vedu helikopteriga – 1 tund 3073 16 000
Edasi-tagasi vedu parvlaevaga 3074      640
Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km 3079   1 000

(2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(5) Koodiga 3074 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

(6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim tervishoiuteenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim tervishoiuteenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

§ 12. Ambulatoorne taastusravi

(1) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks eriarsti vastuvõtu (koodid 3002 ja 3004) maksumusele üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste teenuste eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

(2) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse ühe ravijuhu (v.a kaasasündinud ajukahjustusega alla 2-aastase lapse ravi) raames kuni 12 tervishoiuteenuse eest lõikes 1 toodud loetelust.

(3) Kui koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust ei rakendata tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktis 4 sätestatust, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(4) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise ja/või radioloogilise uuringu eest (koodid 6307, 6323, 6324, 6325, 6333, 6063, 6064, 6065 või 6066).

2. jagu
Statsionaarne tervishoiuteenus

§ 13. Voodipäeva arvestus haiglas

(1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Voodi-
päevade maksimum-
arv
Ühe haige voodi-
päeva piirhind kroonides
Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%) Kindlustatud isiku omaosaluse määr
 (%)
 
Sisehaigused 2001   8   853 100 0
Kardioloogia 2002   8   908 100 0
Kutsehaigused 2003   4   798 100 0
Endokrinoloogia 2005   6   872 100 0
Nakkushaigused
(sh laste nakkushaigused)
2006   8   927 100 0
Nakkushaigused
(sh laste nakkushaigused) käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud diagnooside korral
2007   8 1092 100 0
Hematoloogia 2008   7 1177 100 0
Nefroloogia 2009   7   885 100 0
Gastroenteroloogia 2010   6   876 100 0
Kirurgia
(16-aastane ja vanem isik)
2011   6   941 100 0
Kirurgia (alla16-aastane isik) 2012   4   938 100 0
Neurokirurgia 2013   6   938 100 0
Torakaalkirurgia 2014   8   938 100 0
Kardiokirurgia 2015   6   938 100 0
Traumatoloogia 2016   7   938 100 0
Septiline luu-liigesekirurgia 2017 20   938 100 0
Põletus 2018   9   918 100 0
Ortopeedia 2019   6   938 100 0
Tuberkuloos
(tahtest olenematu ravi korral)
2020 180   1412 100 0
Tuberkuloos 2021 60   897 100 0
Psühhiaatria 2022 20   894 100 0
Akuutpsühhiaatria
(tahtest olenematu ravi korral)
2058  – 1507 100 0
Lastepsühhiaatria
(alla 16-aastane isik)
2060 20 1659 100 0
Günekoloogia 2025   4   884 100 0
Sünnitusabi 2026   4 1458 100 0
Raseduspatoloogia 2028   5   954 100 0
Neuroloogia 2029   7   893 100 0
Uroloogia 2030   5   880 100 0
Oftalmoloogia 2031   3   861 100 0
Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia) 2032   3   876 100 0
Dermatoveneroloogia 2033 10   951 100 0
Neonatoloogia 2034 20 1566 100 0
Radioloogia 2035   8   944 100 0
Pediaatria 2036   6 1079 100 0
Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia) 2038   8   903 100 0
Onkoloogia 2039   7   904 100 0
Veresoontekirurgia 2040   5   938 100 0
Näo-lõualuukirurgia 2042   4   938 100 0
Reumatoloogia 2043   6   902 100 0
I astme intensiivravi 2044   5   853 100 0
II astme intensiivravi 2045 10 4154 100 0
III astme intensiivravi 2046 25 7597 100 0
III A astme intensiivravi 2059 25 9302 100 0
Järelravi 2047 60   636 100 0
Põetus, hooldus (lapsevanema viibimisel haige lapsega statsionaaris) 2048  –   261 100 0
Lasteneuroloogia 2050   7 1222 100 0
Hooldusravi 2053 60   636 100 0

(2) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(3) Alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

(4) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle järelravi koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuste korral kuni 60 päeva eest.

(5) Koos haige lapsega haiglas viibiva vanema või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

(6) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikes haiglates.

(7) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud järgmiste diagnooside alusel:

  Haigusrühm Diagnoos (RHK 10)
  1) soolenakkused A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 shigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

  2) teatavad bakterzoonoosid A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

  3) muud bakterhaigused A30.0 – A30.9 leepra, A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

  4) riketsioosid A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

  5) kesknärvisüsteemi viirushaigused A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

  6) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

  7) naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

  8) viirushepatiit B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

  9) HIV-infektsioon B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi
10) bakteriaalsed meningiidid G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid
11) muud viirushaigused B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12) muud haigused või haigusseisundid B50 – B54 malaaria

(8) Koodiga 2053 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva võrra tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

(9) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

(10) Koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

§ 14. Statsionaarne taastusravi

(1) Statsionaarse taastusravi voodipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Taastusravi 8026 702

(2) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalsed arvud intensiivse taastusravi eest järgmiste ägedate haigusseisundite ja nende retsidiivide korral (kuni 6 kuud ägeda haigestumise või selle retsidiivi algusest) on järgmised:

Haigusseisund ja selle retsidiiv Voodipäevade maksimumarv
1) ägeda haiguse või operatsiooni järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel 24
2) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne peaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel 18
3) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne perifeerne halvatus kaasneva mõõduka või tugeva liikumishäirega taastusarsti suunamisel 18
4) vaagna hulgimurdude ja ebastabiilsete lülisamba murdudega kaasnev mõõdukas või tugev liikumishäire taastusarsti suunamisel 18
5) ägeda südamelihase infarkti ja aortokoronaarse šunteerimise operatsiooni järgne seisund kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel 14

(3) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 6 järjestikusel kuul intensiivse taastusravi eest järgmise ägeda haigusseisundi korral (kuni 18 kuud ägeda haigestumise algusest) on järgmine:

Haigusseisund Voodipäevade maksimumarv
Trauma järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel 24

(4) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse arendus- ja taastusravi korral alla 19-aastasele funktsioonihäirega isikule on taastusarsti suunamisel 14 voodipäeva.

(5) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse rakendamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste protseduuride eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

(6) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr funktsioone toetava statsionaarse taastusravi eest järgmiste krooniliste haigusseisundite korral on järgmised:

Haigusseisund või selle retsidiiv Voodipäevade maksimumarv Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär
(% voodipäeva piirhinnast)
Kindlustatud isiku omaosaluse määr (% voodipäeva piirhinnast)
Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud haigusseisundite korral 10 80 20

(7) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks voodipäeva piirhinnale (kood 8026) üle tasu maksmise kohustuse laboratoorsete analüüside (mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse) ja/või radioloogilise uuringu ja/või funktsionaaldiagnostilise uuringu eest.

(8) Funktsioone toetava statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse järgmiste krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemiste korral:
1) tugiliikumisaparaadi kroonilised põletikulised ja degeneratiivsed haigused mõõduka või tugeva funktsioonihäirega ning sellest tingitud liikumishäirega;
2) pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või tugev liikumispiiratus;
3) proteesimise ja tugiliigesaparaadi operatsioonide või trauma järelseisundid mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
4) kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
5) närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
6) tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
7) tugevate tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

(9) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(10) Kui tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktist 4 ei rakendata koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust statsionaarse taastusravi osutamisel, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(11) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva vanema või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

(12) Taastusravi voodipäeva koodi 8026 rakendatakse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise puhul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes, kesk-, üld- ja taastusravihaiglates.

(13) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

4. peatükk
UURINGUD JA PROTSEDUURID

§ 15. Radioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Ultraheli piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingute kirjeldus Piirhind
kroonides
Sonograafiline uuring 6001 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   150
Vaginaalne või rektaalne sonograafia 6002 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   183
Pindmiste kudede ultraheliuuring 6003 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   121
Silma ultraheliuuring 6004 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   126
Ultraheli Doppleri uuring kõhukoopast 6005 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   219
Ultraheli Doppleri uuring veresoontele 6006 Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   222
Ultraheliuuring koos punktsiooniga 6007 Ultraheli kontrolli all uuritava objekti punktsioon, protseduuri visualiseerimine ja visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis   589
Ultraheli abil tehtav transkutaanne drenaaž 6008 Dreeni paigaldus, ultrahelikontroll 1810
Rinnanäärme ultraheliuuring 6009 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   129
Vaagnapiirkonna ultraheliuuring naistel 6010 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   124
Kilpnäärme ultraheliuuring 6012 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   169
Aju ultraheliuuring 6013 Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   126
Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool radioloogiaosakonda 6014 Ultraheliuuring, leiu visualiseerimine ja kirjeldamine ravidokumendis   191
Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne kontrasteerimisega 6015 Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis   339
Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne ja munajuhade kontrasteerimisega 6016 Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis 1110

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6008 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab drenaažikomplekti maksumust;
2) koodiga 6015 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainekateetri maksumust;
3) koodiga 6016 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine ja kontrastainekateetri maksumust.

(3) Röntgenoloogia, magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) ja angiograafia piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind
kroonides
Röntgenoskoopia abil tehtavad transkutaansed drenaažid 6051 Kolde lokaliseerimine röntgenoskoopia abil, dreenimine 2 026
Röntgeni abil tehtav punktsioon või süst 6052 Röntgenoskoopia, uuritava või ravitava haiguskolde punktsioon, kontrollülesvõtte tegemine kahes projektsioonis 613
Kontrastaine üks annus MRT-uuringul 6053   1 525
Nõrga väljaga MRT-uuring 6054 Üks uuring, kolm filmi 1 430
Tugeva väljaga MRT-uuring 6055 Üks uuring, kolm filmi 2 908
Kompuutertomograafia (pea uuring) 6056 Üks uuring, üks film 477
Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond) 6057 Üks uuring, kaks filmi 811
Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda) 6058 Üks uuring, kaks filmi 897
Intraoraalne hambaülesvõte 6059 Üks ülesvõte, üks projektsioon 104
Hammaste panoraamülesvõte 6060 Üks ülesvõte, üks projektsioon 79
Kolju röntgenograafia (üks film) 6061 Üks ülesvõte, üks projektsioon 100
Kolju röntgenograafia (kaks filmi) 6062 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni 166
Lülisamba kaelaosa röntgenograafia (kaks filmi) 6063 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid) 161
Rinna- või nimmelülide röntgenograafia (kaks filmi) 6064 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid) 174
Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (kaks filmi) 6065 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni 161
Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (üks projektsioon) 6066 Üks ülesvõte, üks projektsioon 114
Rindkere otseülesvõte 6067 Üks ülesvõte, üks projektsioon 133
Rindkere külgülesvõte 6068 Üks ülesvõte, üks projektsioon 121
Nina kõrvalkoobaste ülesvõte 6069 Üks ülesvõte, üks projektsioon 110
Kopsude röntgenoskoopia 6070 Röntgenoskoopia 125
Kuseteede röntgenoskoopia 6071 Röntgenoskoopia 151
Skeleti röntgenoskoopia 6072 Röntgenoskoopia 120
Bronhograafia 6073 Skoopia ja kolm projektsiooni 384
Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis 6074 Üks rind kahes projektsioonis 206
Südame, keskseinandi ja diafragma röntgenoskoopia 6076 Röntgenoskoopia 112
Neelu ja suuõõne kontraströntgenograafia skoopial 6077 Skoopia, kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni 184
Söögitoru, mao ja duodeenumi lihtkontrasteerimine skoopial 6078 Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni viis filmi 307
Mao ja duodeenumi kaksikkontrasteerimine skoopial 6079 Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni üheksa filmi 461
Peensoole kontrastuuring skoopial 6080 Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi 357
Irrigoskoopia kaksikkontrasteerimisega 6081 Kontrastaine rektaalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi 516
Antegraadne kolangiograafia 6084 Kontrastaine manustamine sapiteede dreeni kaudu 272
Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia 6085 Skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsioon ning kontrastaine manustamine 406
Kõhukoopa ülevaatlik röntgenograafia 6086 Üks ülesvõte, üks projektsioon 135
Ninaneelu ülesvõte 6087 Üks ülesvõte, üks projektsioon 111
Intravenoosne urograafia 6088 Kontrastaine intravenoosne manustamine, natiiv- ja kontrastiga ülesvõtted, kuni viis filmi 632
Retrograadne või antegraadne ureteropüelograafia 6089 Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi (ei hõlma stendi või nefrostoomi paigaldamist) 411
Hüsterosalpingograafia 6090 Kontrastaine manustamine, kateeter, skoopia, kuni kolm filmi (ei hõlma kateetri asetamist) 674
Suguelundite kontrastuuring 6091 Vesikulograafia, vasograafia. Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm ülesvõtet 299
Fistulograafia 6092 Kontrastaine viimine fistulisse, skoopiakontroll, kolm ülesvõtet 387
Miktsioontsüstograafia 6093 Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi 402
Kontrastartrograafia 6094 Kontrastaine viimine liigeseõõnde, kontroll skoopial, ülesvõtted kolmes projektsioonis 561
Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool radioloogiaosakonda 6095 Üks ülesvõte, üks projektsioon 173
Dakrüotsüstograafia või sialograafia 6096 Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni, kontrastaine manustamine süljenäärme juhasse 514
Kontrastventrikulograafia või entsefalograafia 6097 Üks piirkond, kaks uuringut, kaks filmi 541
Kontrastmüelograafia 6098 Subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, sihtülesvõtte tegemine, kuni neli filmi 497
Tomograafia 6099 Kuni neli filmi 217
Tomograafia 6100 Kuni kuus filmi 245
Tomograafia 6101 Üle kuue filmi 271
Üla- või alajäseme angiograafia 6102 Perifeerse arteri punktsioon, alajäseme veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 5 430
Lümfangiograafia 6103 Kontrastaine jäsemesse süstimine, vähemalt kolme ülesvõtte tegemine 2 087
Selektiivne vistseraalne angiograafia 6104 Aordi haru(de) kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 4 622
Aju angiograafia 6105 Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, kuni neli filmi 6 006
Kopsuarteri angiograafia või selle selektiivne angiograafia või bronhiarteri angiograafia 6106 Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria 5 908
Rinnaaordi/kõhuaordi retrograadne angiograafia või ülemise/alumise õõnesveeni flebograafia 6107 Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria 5 960
Reie flebograafia 6108 Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 815
Neeruveeni flebograafia 6109 Perifeerse veeni punktsioon, õõnesveeni/elundiveeni selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine 5 496
Neeruarteri balloondilatatsioon 6110 Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted 11 049
Perifeerse arteri balloondilatatsioon 6111 Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted 10 588
Luutiheduse uuring 6112 Üks protseduur 259
Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse 6113 Sapiteede kateeterdamine röntgenoskoopia ja ultrahelikontrolli all, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine 18 005
Endoproteesi paigaldamine veresoontesse 6114 Veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine 21 898
Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine 6115 Perifeerse arteri punktsioon, ajuveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, okluseeriva materjali paigaldamine, kontrollülesvõte 20 488
Kompuutertomograafia (pea uuring) kontrastainega 6120 Üks uuring, üks film 955
Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond) kontrastainega 6121 Üks piirkond, üks uuring, kolm filmi 1 634
Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda) kontrastainega 6122 Kaks piirkonda, üks uuring, kolm filmi 1 738
Fluorograafia 6123 Üks projektsioon, üks film 35

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6051 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab dreeni maksumust;
2) koodiga 6113 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab 4,5 cm pikkuse metallstendi maksumust;
3) koodiga 6114 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonestendi maksumust;
4) koodiga 6115 tähistatud tervishoiuteenuse korral tasutakse lisaks protseduuri piirhinnale (kood 6115) okluseeriva spiraali hind vastavalt okluseerimiseks kulunud spiraalide arvule.

(5) Isotoopdiagnostika piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind
kroonides
Mammograafi abil tehtav lokaliseerimine 6131 Mammograafia kahes projektsioonis, juhtetraadi paigaldamine 262
Stereotaktiline mammobiopsia 6132 Mammograafia kahes põhiprojektsioonis, kolde koordinaatide täpne määramine, stereotaktiline kolde punktsioon 690
Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia 6140 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 894
Melanoomi stsintigraafia 6141 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 9 087
Põletikukolde stsintigraafia polüklonaalsete antikehadega 6142 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 7 793
Põletikukolde stsintigraafia leukotsüütidega 6143 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 9 014
Stsintigraafia monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia) 6144 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 8 123
Rinnanäärme stsintigraafia 6145 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 6 202
Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga 6151 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 1 361
Kilpnäärme stsintigraafia või Meckeli divertiikli stsintigraafia 6154 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 1 708
Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga 6155 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 1 996
Müokardi stsintigraafia 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia 201-talliumiga 6156 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 5 039
Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia 6159 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 617
Maksa staatiline stsintigraafia 6161 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2409
Kopsude staatiline stsintigraafia 6163 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 6 861
Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia 6164 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 565
Radiorenograafia 6165 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 973
Neerude dünaamiline stsintigraafia 6166 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 3 648
Neerude staatiline stsintigraafia 6167 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 288
Peaaju staatiline stsintigraafia 6168 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 463
Nukleaarangiograafia 6169 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 3 008
Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia joodiga 6170 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 738
Sialostsintigraafia 6172 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 080
Munasarjade staatiline stsintigraafia 6173 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 587
Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga 6174 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 247
Müokardi staatiline stsintigraafia 99-Tc-pürofosfaadiga 6175 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 3 249
Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine: näidustuste analüüs, kiirgusriski arvutamine, metoodika valik 6176 Haige läbivaatus, doosi arvestus 961
Põletikukolde visualiseerimine HMPAO-ga 6177 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 9 135
Nukleaarventrikulograafia 6178 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 2 905
Müokardi staatiline stsintigraafia MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia MIBI-ga 6179 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 6 202
Peaaju emissioontomograafia HMPAO-ga 6180 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 8 740
Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite emissioontomograafia 6181 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 15 072
Neerupealiste stsintigraafia kolesterooliga 6182 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 11 295
Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia 6183 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 26 563
Somatostatiini retseptorite stsintigraafia 6184 Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk 14 422
Endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia 6185 Skoopia ja ülesvõtted pärast endoskoopilist retrograadset kontrastaine manustamist, kuni kolm filmi. Ei sisalda endoskoopia maksumust 432

(6) Onkoradioloogia teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Toimingu kirjeldus Piirhind
kroonides
Väliskiiritusravi (üle 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt) 7402 Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine 767
Väliskiiritusravi (alla 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt) 7403 Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine 345
Õõnesisene kiiritusravi (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt) 7404 Haige läbivaatus, anesteesia, preparaadi paigaldamine, jälgimine 1 689
Samaariumravi protseduur 7409 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 19 679
Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral 7410 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 13 430
Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur 7411 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 11 966
Luumetastaaside ravi Sm-EDTMP-ga 7430 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 19 848
Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral 7431 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 7 657
Sünovektoomia Dy-165-FHMA-ga või Ho-166-FHMA-ga 7432 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 15 335
Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga 7433 Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine 4 025
Palliatiivse kiiritusravi planeerimine 7434 Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, doosiarvestus, simulatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine 2 469
Kuratiivse kiiritusravi planeerimine 7435 Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, ravi aksessuaaride valmistamine, doosiarvestus, simulatsioon, verifikatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine 6 272

(7) Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise korral lisatakse vastava endoskoopilise protseduuri maksumus.

§ 16. Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga 6250   655
Elektroentsefalograafia uuring tindikirjutusega analoog-EEG-aparaadiga 6251   277
Elektrokortikograafia 6252 1024
Elektroentsefalograafia kvantitatiivne uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga 6253   904
Esilekutsutud ajupotentsiaalide uurimine 6254   674
Esilekutsutud somatosensoorsete ajupotentsiaalide uurimine 6255   674
Operatsiooniaegne neuromüograafiline monitooring 6256   866
Elektromüograafia 6258   592
Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) (kestusega 4 tundi) 6259 1668

(2) Koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 17. Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

(1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Spirograafia 6301 125
Bronhodilataatortest 6302 262
Bronhide hüperreaktiivsustest 6303 522
Sulgumismahu uuring 6305 125
Kehapletüsmograafia 6306 396
Spiroergomeetria 6307 550
Difusioonikapatsiteedi määramine 6308 402
Elektrokardiograafia 6320   73
Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia 6322 151
Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga 6323   95
Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal) 6324 382
Tilt-test 6325 786
Holter’i monitooring 6326 437
Söögitorukaudne ehhokardiograafia 6331 964
Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring 6332 635
Hapniku tarbimise kompleksuuring 6333 532
Kardiotokograafiline non-stress-test 6335 197
Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest 6336 489
Loote biofüüsilise profiili määramine 6337 330
Loote pidev monitooring – üks tund 6338 100
Ehhokardiograafia osalise mahuga 6339 278
Täismahus ehhokardiograafia 6340 968

(2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e. M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler (PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

§ 18. Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Türeoliberiintest 6351   636
Gonadoliberiintest 6352   796
Kortikoliberiintest 6353 2393
Kasvuhormooni liberiintest 6354 2193
Insuliinhüpoglükeemiatest 6355   767
Glükagoontest 6356   901
Synacthen-test 6357   711
Kooriongonadotropiintest 6358   754
Arginiintest 6359   880
Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil 6360     72

§ 19. Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad

(1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal) 7004   36
Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon 7005   48
Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min) 7011 103
Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min) 7014 124
Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min) 7016   67
Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis 7017 124
Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele 7022   87
Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele) 7025 169
Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine 7027   12
Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine) 7028   48
Raviseanss külmvõimlemiskambris 7030   91
Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele 7031   28
Inimgeneetiline ekspertiis
(proband, genealoogia, geneetilise riski hindamine)
7040 603
Füsioteraapia (kestus 60 min) 7041 272
Tegevusteraapia (kestus 60 min) 7042 320
Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule 7043 144
Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule 7044 152
Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule 7045 223
Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind) 7046 228

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele kuni 20 protseduuri poolaastas;
2) koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ainult ravi korral piirkondliku haigla pulmonoloogiaosakonnas;
3) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe isiku kohta üks kord;
4) koodiga 7041 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
5) koodiga 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
6) koodidega 7041 ja 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule üks kord päevas.

§ 20. Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ambulatoorne pisioperatsioon
(pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamine jmt)
7100 240
Nahahaava suturatsioon 7101 169
Skelettekstensioon 7102 258
Puusakips või kipskorsett 7103 352
Õlavarre kips 7104 289
Sääre kips 7105 284
Kipslahase asetamine 7106 284
Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel 7107 253
Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel 7108 344
Varda vahetus koldevälisel fiksaatoril 7109 713
Laparotsentees 7110 121
Põletushaige sidumine (ambulatoorne) 7111   88
Põletushaige sidumine (statsionaarne) 7112 295
Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne) 7113 185

§ 21. Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Uretrotsüstoskoopia 7152   229
Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega 7153   243
Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga 7154   295
Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon) 7155 2830
Ureetri kateeterdamine 7156   791
Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega 7157 3214
Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega 7158 1818
Kateeterdamine 7159   153
Püsikateetri paigaldamine 7160   175
Kromotsüstoskoopia 7161   193
Epitsüstostoomi vahetus 7162   271
Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt) 7163   155
Eesnäärme biopsia 7164   337
Punktsiooniga epitsüstostoomia 7165   607
Bužeerimine 7166   140
TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia) 7167 1207
ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega) 7168 3499
Uroflow 7170   139
Urodünaamika uuring 7171 2198
Nefrostoomi paigaldamine ultraheli- ja/või röntgenoskoopia kontrolli all 7172 3159

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

§ 22. Näo-lõualuukirgurgiliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Alveooli ekskohleatsioon 7201 36
Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata 7202 48

§ 23. Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine 7251 24
Gonioskoopia, perimeetria 7252 106
Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine 7253 108
Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid 7254 101
Pisarakanalite sondeerimine ja loputus 7255 103
Sarvkesta krüoteraapia 7256 121
Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine 7257   98
Orbita flegmooni avamine 7258 148
Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid 7259   44
Silmapõhja fotografeerimine 7260 277
Fluorestsentne angiograafia 7261 532
Kompuuterperimeetria 7262 267
Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga 7263   51
Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil 7264 100
Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil 7265   96
Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega 7266 725
Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil 7267   65

§ 24. Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Kuulmise sõeluuring 6401     66
Toonaudiomeetria 6402   105
Ülelävelised testid 6403   102
Kõne audiomeetria kõrvaklappidega 6404   145
Kõne audiomeetria vabas väljas 6405     94
Toonaudiomeetria vabas väljas 6406   111
Väikelaste kuulmisläve uuring 6407   255
Tümpanomeetria 6408     92
Stapesreflekside uuring ja teised testid 6409     78
Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine) 6410   159
Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas) 6411   103
Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud 6412     74
Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia 6413   284
Otoakustiliste emissioonide uuring 6414   195
Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring 6415   689
Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees 7301     99
Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust 7302   131
Trahhea või söögitoru bužeerimine 7303   388
Elektrokauterisatsioon ninaõõnes 7304   115
Adenotoomia 7305     55
Paratsentees koos aspiratsiooniga 7306   270
Söögitoru bužeerimine kuni 3-aastasel lapsel 7307     97
Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga 7308   131
Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine 7309     72
Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega 7310     66
Epifarüngoskoopia 7311     67
Otomikroskoopia 7312     85
Stroboskoopia kõris 7313   132
Mikrostroboskoopia kõris 7314   163
Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga 7315     99
Rinomanomeetria 7316     80
Indirektne larüngomikroskoopia 7317     66
Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel) 7318 5423

(2) Koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni 8 korda, teisel aastal kuni 6 korda ja kolmandal aastal kuni 3 korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 25. Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

(1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Emakakaela koagulatsioon/krüo 7351   286
Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine 7352   157
Amnioinfusioon 7355   471
Loote välispööre pea peale 7356   173
Kordotsentees 7357   677
Üsasisene vereülekanne 7358 1568
Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega 7359     42

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötavale arstile.

§ 26. Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Strenaalpunktsioon 7412 332
Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia 7413 373
Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine 7414 301
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund 7415 227
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi 7416 404
Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral 7417 282

§ 27. Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Torketest allergeeniga 7502   38
Nahasisene test allergeeniga 7503 140
Provokatsioonitest 7504 131
Leukotsütolüüsitest 7505   21
Aglomeratsioonitest 7506   21
Allergeenidest ravisegu valmistamine 7507   22
Nahaalune spetsiifiline immunoteraapia, üks protseduur 7508 109
Aplikatsioonitest allergeenidega 7509   86

§ 28. Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Endoskoopiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ösofagogastroduodenoskoopia 7551      340
Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (kuni kolm biopsiat) 7552      143
Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (üle kolme biopsia) 7553      322
Endoskoopiline raviprotseduur (lisaks põhiprotseduurile) 7554      615
Sigmoidoskoopia 7556      490
Kolonoskoopia (osaline) 7557      628
Kolonoskoopia (täielik) 7558      756
Bronhoskoopia 7559      594
Retrograatne kolangio-pankreatograafia 7560   1 112
Retrograatne kolangio-pankreatograafia papillotoomiaga 7561   2 167
Rektoskoopia 7562      194
Kolposkoopia 7563      214
Sapiteede endoskoopiline proteesimine ehk stentimine 7564   3 718
Endoskoopiline sapikivi ekstraktsioon 7565   1 227
Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel 7566 14 388

(2) Koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

§ 29. Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Psühhoteraapia seanss ühele haigele 7601 353
Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis
(grupis seitse või kaheksa haiget)
7602   72
Psühhoteraapia seanss perele 7603 470
Elekterkrampravi seanss 7609   61
Psühholoogiline kompleksuuring (ühele haigele üks kord) 7610 666

§ 30. Logopeediliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord) 7611 376
Kõneraviseanss 7614 259

§ 31. Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring 7651   5 201
Ühe südamepoole kateeterdamine 7652   9 218
Angiokardiograafia 7653   1 244
Koronarograafia 7654   8 508
Koronaarangioplastika (esimene stenoos) 7655 43 896
Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos) 7656 10 239
Valvuloplastika 7657 46 131
Endokardiaalne mäping 7658 23 966
Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring 7659 11 505
Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp 7660   1 638
Südamestimulaatori elektroodi vahetus 7662   5 309
Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon 7663 43 222
Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine 7664      192
Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine 7665      297
Ühekambrilise südamestimulaatori paigaldamine koos programmeerimisega 7666 33 535
Kahekambrilise südamestimulaatori paigaldamine koos programmeerimisega 7667 59 716

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
2) koodidega 7666 ja 7667 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad südamestimulaatori maksumust;
3) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust.

§ 32. Laserravi protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil 7801   314
Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga 7802   422
Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel 7803   483
Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil 7804   724
Lasertrabekuloplastika 7805   339
Laseriridektoomia 7806   339
Võrkkesta laserpankoagulatsioon 7807 1133
Vaskaurulaserravi protseduur 7808   179

§ 33. Intensiivravi protseduuride piirhinnad

(1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil 7700      956
Plasmaferees intensiivravi haigele 7701   3 607
Tsentraalveeni kanüleerimine 7702      703
Epiduraalkateetri asetamine 7703      501
Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine 7704   1 109
Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon 7705      361
Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine
(reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam)
7706      916
Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva) 7707   8 801
Hemosorptsiooni seanss 7708   3 752
Hemodialüüsi seanss 7709   3 232
Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine 7710   2 327
Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon 7711      607
Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring 7712      513
Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta) 7713      479
Plasmafereesi seanss 7714      707
Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas 7715   3 027
Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas 7716      981
Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda (aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml) 7717      315
Terapeutiline verevahetus vastsündinul 7718    1 359
Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga 7719    1 915
Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll) 7720      569
Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss 7721      509
Autotransfusioon Cell-Saver’i abil 7722    4 281
Karpaalkanali ja ganglion stellatumi närviblokaad. Blokaad kolmiknärvi perifeersetel harudel. Epiduraalblokaad 7723      269
Kehavälise vereringe või südame stabiliseerimissüsteemi kasutamine 7726 12 204
Intraaortaalne kontrapulsatsioon 7727 19 493
Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees) 7729   5 255
Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul 7730   5 332
Terapeutiline plasmavahetus lapsel 7731   5 332
Organdoonori ravi 7732   6 716

(2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7726 ja 7727 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult kindlustatud isikule statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

§ 34. Anesteesia piirhinnad

(1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides) Kood Piirhind
kroonides
kuni 0,5 2101   583
0,5 kuni 1 2102 1129
1 kuni 2 2103 1795
2 kuni 3 2104 2559
3 kuni 4 2105 3376
4 kuni 7 2106 4924
üle 7 2107 6789
recovery (ärkamisruum) – 1 tund 2111   255

(2) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuse korral algab anesteesia aeg anestesioloogi esimesest toimingust haigega operatsiooniruumis ja lõpeb haige operatsiooniruumist lahkumisel.

(3) Koodiga 2111 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle mitte rohkem kui 3 tunni eest.

5. peatükk
KOMPLEKSTEENUSED

§ 35. Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

(1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%) Kindlustatud isiku omaosaluse määr
(%)
 
Silma sarvkesta siirdamise operatsioon 2201K 12 670 100 0
Silma sarvkesta võtmine ja siirdamise operatsioon 2286K 19 412 100 0
Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106) 2202K 21 714 100 0
Normaalne füsioloogiline sünnitus 2207K 11 385 100 0
Embrüo siirdamine 2208K 8 221 100 0
Kehaväline viljastamine (IVF) 2281K 8 483   70 30  
Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga) 2210K 2 255   70 30  
Medikamentoosne abort 2287K 978   50 50  
Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine 2220K 38 098 100 0
Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon 2221K 181 870 100 0
Allogeense luuüdi transplantatsioon 2222K 437 158 100 0
Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine 2223K 88 628 100 0
Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon 2224K 167 904 100 0
Suure liigese endoproteesimine 2240K 2 6047 100 0
Apendektoomia 2242K 8 739 100 0
Ingvinaalherniotoomia 2243K 7 746 100 0
Umbilikaal- ja femoraalherniotoomia 2244K 7 686 100 0
Laparoskoopiline koletsüstektoomia 2245K 11 536 100 0
Transuretraalne nõelablatsioon 2247K 18 292 100 0
Katarakti operatsioon 2248K 6 579 100 0
Alajäseme veenilaiendite operatsioon koos saphenektoomiaga 2250K 7 403 100 0
Katarakti fakoemulsifikatsioon 2251K 9 345 100 0
Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine 2252K 1 516 100 0
Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani 2253K 393 100 0
Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani 2255K 589 100 0
Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani 2257K 253 100 0
Kohleaarimplantatsioon 2276K 291 587 100 0
Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja raviseerumitega 2277K 100 000 100 0
Ööpäevaringne vältimatu arstiabi andmise toetus ühe eriala kohta kvartalis 2280K 348 915 100 0
Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil 2282K 39 469 100 0
Kadaver-neerudoonori ja doonorneerude ettevalmistus siirdamiseks 2283K 93 457 100 0
Kadaver-neerudoonori ettevalmistus 2284K 26 914 100 0

(2) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
1) koodiga 2276K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab operatsiooni ning implantaadi maksumust;
2) koodi 2277K rakendatakse üks kord aastas piirkondlikele haiglatele.

(3) Koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise eest kuni 40-aastasele patsiendile kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli korral.

(4) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(5) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse eest tasutakse piirkondlikele ja keskhaiglatele koefitsiendiga 0,7.

(7) Normaalse raseduse jälgimise kompleksteenuste piirhindu rakendatakse järgmiselt:
1) koodidega 2252K, 2253K, 2255K, 2257K tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu ei rakendata kõrge riskiga raseduse ja raseduspatoloogiaga naiste puhul, kes nimetatud põhjustel kuuluvad jälgimisele günekoloogia tegevusluba omavas piirkondlikus haiglas või keskhaiglas;
2) geneetilise riskiga raseda puhul, kelle suhtes peab olema läbi viidud geneetiline uuring ja konsultatsioon, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lisaks koodiga 2253K tähistatud tervishoiuteenusele ka koodidega 66602, 7040 ja 6007 tähistatud tervishoiuteenuste eest;
3) koodiga 2255K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa asjaomase näidustuse korral täiendavalt tasu maksmise kohutuse üle koodidega 66510 ja 66101 (kuni 3 korda) tähistatud laboriuuringute eest. Pärast rasedal esinenud nakkuse ravi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ka koodiga 66608 tähistatud laboriuuringu eest.

(8) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest.

(9) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
1) raske preeklampsia, eklampsia;
2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
3) keisrilõige;
4) IV järgu lahkliharebendid;
5) raske organpuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järgselt.

§ 36. Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

(1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides

Muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kraniotoomia, v.a trauma puhul, vanus >17 001 54 740 516 121 077
Kraniotoomia trauma puhul, vanus >17 002 33 449 516 101 675
Kraniotoomia, vanus 0–17 003 44 687 3 335 88 853
Lülisamba ja seljaaju operatsioonid 004 25 706 4 239 48 848
Koljuvälised veresoonte operatsioonid 005 25 616 516 58 474
Karpaalkanali avamine 006 4 129 2 271 6 579
Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kht-ga (edaspidi kht-ga) 007 50 502 7 575 126 254
Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kht-ta (edaspidi kht-ta) 008 8 069 516 19 764
Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused 009 12 942 516 28 216
Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga 010 10 381 516 27 132
Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta 011 7 676 516 19 427
Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused 012 8 970 516 25 601
Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia 013 9 347 516 23 671
Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a TIA 014 11 169 516 31 864
Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused 015 7 264 516 16 821
Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga 016 9 121 516 20 510
Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta 017 6 742 516 14 765
Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga 018 9 095 516 22 133
Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta 019 6 806 516 17 636
Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit 020 14 630 516 74 738
Viirusmeningiit 021 11 160 1 674 27 899
Hüpertensiivne entsefalopaatia 022 7 393 1 109 18 482
Mittetraumaatiline stuupor ja kooma 023 8 437 1 266 21 093
Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga 024 9 124 516 27 261
Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta 025 6 441 516 19 455
Krambihood ja peavalu, vanus 0–17 026 5 688 516 15 568
Raske traumaatiline ajukahjustus 027 8 195 516 23 916
Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga 028 11 659 1 749 29 147
Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta 029 10 327 1 549 25 818
Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17 030 3 451 518 8 628
Põrutus, vanus >17, kht-ga 031 4 926 516 11 013
Põrutus, vanus >17, kht-ta 032 4 753 516 10 556
Põrutus, vanus 0–17 033 2 129 516 5 858
Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga 034 9 015 516 27 822
Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta 035 6 683 516 16 974
Võrkkesta operatsioonid 036 10 728 516 22 979
Silmakoopa operatsioonid 037 9 683 516 25 849
Peamiselt vikerkesta operatsioonid 038 3 890 584 9 725
Läätse operatsioonid koos või ilma vitrektoomiata 039 9 345 9 282 9 408
Silmamuna välised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17 040 4 635 516 9 820
Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17 041 5 870 3 927 7 742
Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel 042 7 183 1 387 13 712
Hüpheem 043 2 708 516 6 770
Peamised ägedad silmainfektsioonid 044 4 312 647 10 781
Neuroloogilised silmahaigused 045 9 742 1 461 24 354
Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga 046 7 515 1 127 18 788
Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta 047 4 273 516 11 829
Muud silmahaigused, vanus 0–17 048 5 345 516 14 097
Pea ja kaela suured operatsioonid 049 56 539 516 154 331
Süljenäärme eemaldamine 050 11 688 6 955 17 101
Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine 051 7 418 1 113 18 546
Huule- ja suulaelõhede korrektsioon 052 11 640 6 183 17 700
Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus >17 053 10 774 4 771 17 877
Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus 0–17 054 12 318 6 269 19 117
Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid 055A 5 642 516 14 946
Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid 055B 6 819 1 023 17 049
Ninaplastika 056 9 038 1 906 18 819
Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus >17 057 4 999 516 11 671
Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus 0–17 058 5 258 3 482 7 182
Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17 059 4 280 2 447 6 315
Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17 060 4 428 2 803 6 312
Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus >17 061 3 786 568 9 464
Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus 0–17 062 6 274 1 359 11 953
Kõrva, nina, suu ja kurgu muud operatsioonid 063 11 659 1 749 29 146
Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad 064 8 582 516 22 248
Tasakaaluhäired 065 5 954 516 12 445
Ninaverejooks 066 3 145 516 8 894
Kõripealise põletik 067 4 858 729 12 145
Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ga 068 7 137 516 16 373
Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ta 069 5 295 516 11 642
Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ga 070A 5 557 516 12 063
Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ta 070B 4 768 516 10 398
Kõri ja hingetoru põletik 071 2 893 516 7 915
Nina traumad ja deformatsioonid 072 3 024 516 7 560
Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus >17 073 5 952 516 13 894
Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus 0–17 074 4 376 516 9 789
Suured rindkereoperatsioonid 075 57 407 1 647 120 462
Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga 076 36 506 516 156 081
Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta 077 12 710 516 46 666
Kopsuarteri embooliad 078 19 943 516 45 849
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga 079 14 377 516 38 967
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta 080 12 811 516 39 891
Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17 081 6 910 516 24 805
Hingamiselundite kasvajad 082 11 148 516 32 192
Suured rindkeretraumad, kht-ga 083 8 834 516 30 120
Suured rindkeretraumad, kht-ta 084 5 960 516 13 762
Vedelik pleuraõõnes, kht-ga 085 10 822 516 25 180
Vedelik pleuraõõnes, kht-ta 086 10 110 1 516 25 275
Kopsuturse ja hingamispuudulikkus 087 10 623 516 29 517
Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus 088 10 861 516 26 024
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga 089 12 940 516 34 456
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta 090 9 273 1 004 18 456
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga 091A 8 845 516 19 574
Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta 091B 7 257 1 270 13 540
Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga 092 9 725 516 22 446
Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta 093 7 494 516 17 866
Õhkrind, kht-ga 094 9 024 1 354 22 560
Õhkrind, kht-ta 095 6 085 516 13 353
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga 096 10 006 516 21 194
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta 097 7 251 516 15 404
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga 098A 6 810 516 15 611
Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta 098B 5 564 516 11 283
Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga 099 3 929 589 9 823
Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta 100 4 995 516 12 419
Hingamiselundite muud haigused, kht-ga 101 8 478 516 47 393
Hingamiselundite muud haigused, kht-ta 102 4 246 516 13 453
Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega 104 186 142 27 921 465 356
Südameklappide operatsioonid ilma südame kateeterdamiseta 105 133 793 64 235 216 378
Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega 106 185 520 27 828 463 799
Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta 107 116 708 61 250 183 623
Muud kardiotorakaalsed operatsioonid 108 82 434 516 190 756
Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga 110 64 651 516 151 970
Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta 111 55 489 12 990 104 230
Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid 112 116 154 38 667 204 601
Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid 113 24 922 516 61 471
Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu 114 11 520 2 430 21 924
Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral 115 59 287 27 198 93 755
Muude püsistimulaatorite, elektroodide või kardioverteri implanteerimine 116 61 968 36 074 84 552
Südamestimulaatorite asendamine 118 47 437 16 066 81 332
Veeni ligeerimine ja eemaldamine 119 7 141 4 676 9 322
Vereringesüsteemi muud operatsioonid 120 23 299 3 495 58 246
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal intensiivravi päeval 121 18 337 516 50 123
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal intensiivravi päeval 122 10 507 516 27 981
Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga, surm intensiivravi esimese kolme päeva jooksul 123 8 478 1 272 21 195
Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ga, südame kateeterdamisega 124 28 833 11 693 47 578
Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ta, südame kateeterdamisega 125 25 206 11 041 42 256
Äge ja alaäge endokardiit 126 23 442 516 78 990
Südamepuudulikkus ja šokk 127 13 524 2 029 33 810
Süvaveenide tromboflebiit 128 8 961 1 344 22 401
Selgitamata põhjusega südameseiskus 129 15 874 2 381 39 686
Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga 130 10 508 516 27 404
Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta 131 8 555 516 19 164
Ateroskleroos, kht-ga 132 8 948 516 23 233
Ateroskleroos, kht-ta 133 8 211 1 007 15 851
Hüpertensioon 134 7 552 516 16 219
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga 135 16 311 2 447 40 778
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta 136 8 133 516 17 493
Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17 137 5 307 516 19 685
Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga 138 8 032 516 19 391
Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta 139 4 727 516 12 628
Stenokardia 140 10 087 906 20 585
Minestus ja kollaps, kht-ga 141 9 764 1 465 24 411
Minestus ja kollaps, kht-ta 142 4 875 516 13 370
Rindkere valud 143 7 309 516 17 887
Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga 144 12 711 516 48 755
Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta 145 5 971 516 17 199
Pärasoole resektsioon, kht-ga 146 84 772 516 221 960
Pärasoole resektsioon, kht-ta 147 57 617 15 247 103 489
Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga 148 57 431 516 150 747
Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta 149 40 916 7 047 79 798
Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga 150 38 850 5 828 97 126
Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta 151 25 700 3 855 64 251
Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ga 152 36 289 5 443 90 723
Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ta 153 13 311 516 39 138
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ga 154 62 016 516 180 878
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ta 155 45 322 516 113 001
Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17 156 88 119 13 218 220 298
Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga 157 14 002 2 100 35 006
Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta 158 6 939 516 16 167
Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga 159 16 179 516 37 542
Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta 160 10 645 2 100 20 751
Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga 161 9 904 3 616 17 579
Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta 162 8 184 5 876 10 665
Songa opratsioonid, vanus 0–17 163 7 709 6 214 9 007
Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ga 164 20 695 991 42 310
Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ta 165 13 454 516 30 786
Apendektoomia tüsistusteta apenditsiidi korral, kht-ga 166 12 881 2 026 25 240
Apendektoomia tüsistuseta apenditsiidi korral, kht-ta 167 8 781 7 188 10 743
Suuõõne operatsioonid, kht-ga 168 15 533 2 330 38 833
Suuõõne operatsioonid, kht-ta 169 7 774 1 166 15 155
Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga 170 29 716 516 90 035
Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta 171 20 414 516 57 227
Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga 172 11 956 516 31 064
Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta 173 8 627 516 22 968
Seedetrakti verejooks, kht-ga 174 12 328 516 28 764
Seedetrakti verejooks, kht-ta 175 8 219 516 21 051
Tüsistunud peptiline haavand 176 9 446 516 23 778
Tüsistumata peptiline haavand, kht-ga 177 8 801 516 20 134
Tüsistumata peptiline haavand, kht-ta 178 6 703 516 14 441
Põletikuline soolehaigus 179 8 110 516 21 789
Soolesulgus, kht-ga 180 7 027 516 20 014
Soolesulgus, kht-ta 181 5 034 516 13 816
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga 182 7 852 516 20 789
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta 183 5 125 516 13 160
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga 184A 3 864 516 9 523
Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta 184B 3 864 516 8 963
Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17 185 4 945 516 13 758
Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17 186 3 710 516 8 376
Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid 187 4 186 516 9 034
Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga 188 8 240 516 35 255
Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta 189 5 183 516 15 093
Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17 190 3 489 516 8 144
Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ga 191 101 112 15 167 252 780
Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ta 192 59 142 516 124 698
Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 193 42 215 516 167 126
Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 194 23 801 516 71 314
Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ga 195 29 175 4 376 72 937
Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ta 196 28 038 4 206 70 094
Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 197 36 607 516 103 669
Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 198 22 086 668 48 295
Maksa ja sapiteede pahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid 199 29 209 4 381 73 021
Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid 200 28 314 516 93 534
Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid 201 34 296 5 144 85 740
Maksatsirroos ja alkoholhepatiit 202 11 030 1 654 27 575
Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad 203 9 126 516 25 174
Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad 204 8 048 516 25 308
Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga 205 12 309 516 37 891
Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta 206 5 868 516 16 404
Sapiteede haigused, kht-ga 207 8 139 516 18 525
Sapiteede haigused, kht-ta 208 5 634 516 14 606
Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane protees, operatsioonid 209A 53 867 34 230 71 201
Alajäseme ja selle suurte liigeste teisene protees, operatsioonid või alajäseme taaskinnistusoperatsioonid 209B 76 985 9 415 152 692
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga 210 33 115 516 71 560
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta 211 25 618 516 53 479
Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17 212 21 790 516 51 635
Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral 213 16 908 2 536 42 270
Selja ja kaela operatsioonid, kht-ga 214 43 775 516 158 751
Selja ja kaela operatsioonid, kht-ta 215 18 787 516 59 130
Luulihaskonna ja sidekoe biopsiad 216 6 444 967 16 111
Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe vigastuste puhul, v.a labakäsi 217 37 956 516 135 626
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga 218 27 633 516 65 697
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta 219 21 460 516 44 760
Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17 220 13 233 603 28 243
Põlve operatsioonid, kht-ga 221 21 209 516 56 361
Põlve operatsioonid, kht-ta 222 7 444 2 720 13 414
Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga 223 15 951 516 37 640
Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigest operatsioonid, kht-ta 224 15 101 1 669 29 485
Labajala operatsioonid 225 9 514 2 311 17 667
Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga 226 13 585 516 35 259
Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta 227 8 403 516 18 520
Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga 228 11 188 1 552 22 076
Labakäe ja randme operatsioonid,
v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta
229 6 633 516 14 563
Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel 230 9 350 516 24 449
Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest 231 5 817 516 14 124
Artroskoopia 232 7 227 5 185 9 328
Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga 233 35 076 5 261 87 689
Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta 234 13 956 2 093 34 890
Reieluu murrud 235 11 201 1 680 28 003
Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud 236 8 372 516 25 057
Reieluukaela, vaagnaluude ja reie piirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid 237 6 752 1 013 16 879
Osteomüeliit 238 9 720 516 30 045
Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad 239 7 952 516 21 270
Sidekoehaigused, kht-ga 240 10 127 516 26 371
Sidekoehaigused, kht-ta 241 6 692 516 20 119
Septiline artriit 242 11 607 1 741 29 018
Seljavalud 243 7 503 516 17 381
Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga 244 7 902 516 16 950
Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta 245 6 915 516 16 200
Mittespetsiifilised artropaatiad 246 5 191 516 12 654
Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid 247 6 421 516 15 623
Tendoniit, müosiit ja bursiit 248 3 481 516 9 117
Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi 249 6 829 516 19 747
Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga 250 5 925 889 14 813
Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta 251 4 171 516 12 692
Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17 252 3 176 516 6 740
Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga 253 7 821 516 19 369
Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta 254 5 266 516 12 973
Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17 255 3 874 516 9 190
Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused 256 3 212 516 11 626
Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga 257 19 620 2 943 49 050
Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta 258 14 682 10 213 19 324
Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga 259 23 854 3 578 59 636
Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta 260 13 731 7 563 20 640
Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste haiguste puhul,
v.a biopsia ja paikne ekstsisioon
261 6 781 2 634 11 753
Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste haiguste puhul 262 3 823 573 9 558
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga 263 19 195 2 879 47 988
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta 264 19 195 2 879 47 988
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga 265 64 163 9 625 160 409
Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta 266 12 703 516 44 140
Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid 267 5 980 2 572 9 855
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme plastilised operatsioonid 268 10 846 516 38 402
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ga 269 14 882 516 48 508
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ta 270 3 470 516 11 234
Naha haavandid 271 11 178 516 27 799
Naha suured kahjustused, kht-ga 272 10 915 2 201 20 081
Naha suured kahjustused, kht-ta 273 9 738 3 247 16 195
Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga 274 10 735 516 27 201
Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta 275 7 718 516 22 292
Rinnanäärme mittepahaloomulised haigused 276 4 449 667 11 123
Tselluliit, vanus >17, kht-ga 277 10 392 516 29 029
Tselluliit, vanus >17, kht-ta 278 6 926 516 15 089
Tselluliit, vanus 0–17 279 4 708 516 11 343
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ga 280 6 514 516 18 433
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ta 281 5 128 516 12 448
Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus 0–17 282 2 650 516 8 194
Naha väikesed kahjustused, kht-ga 283 7 655 1 174 14 328
Naha väikesed kahjustused, kht-ta 284 5 043 516 12 567
Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral 285 52 690 7 903 131 724
Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid 286 46 578 6 987 116 445
Naha siirdamine ja haava hooldus endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral 287 78 546 11 782 196 365
Operatsioonid rasvumise korral 288 53 214 22 799 77 162
Kõrvalkilpnäärme operatsioonid 289 17 605 2 641 44 012
Kilpnäärme operatsioonid 290 15 004 7 148 23 790
Kilpnäärme ja keele operatsioonid 291 10 108 1 516 25 271
Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga 292 40 272 6 041 100 679
Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta 293 37 288 5 593 93 220
Suhkurtõbi, vanus >35 294 9 031 516 25 004
Suhkurtõbi, vanus 0–35 295 7 147 516 20 452
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga 296 11 511 516 25 544
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta 297 5 762 516 17 623
Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17 298 8 009 516 21 873
Kaasasündinud ainevahetushäired 299 4 967 516 16 601
Endokriinhaigused, kht-ga 300 10 789 516 31 373
Endokriinhaigused, kht-ta 301 6 312 516 18 206
Neeru siirdamine 302 166 216 24 932 415 541
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul 303 45 714 516 101 073
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga 304 27 367 516 76 608
Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta 305 25 154 2 296 52 316
Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ga 306 16 513 2 477 41 282
Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ta 307 12 703 1 905 31 758
Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga 308 20 913 516 47 264
Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta 309 14 570 7 381 22 325
Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga 310 18 689 516 39 549
Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta 311 18 161 516 41 055
Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga 312 18 310 2 747 45 775
Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta 313 9 053 1 063 17 834
Kusiti opretasioonid, vanus 0–17 314 11 263 1 689 28 158
Neerude ja kuseteede muud operatsioonid 315 22 152 516 55 647
Neerupuudulikkus 316 10 962 516 35 808
Neerude dialüüsravi määramine 317 32 087 516 122 519
Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga 318 9 141 516 22 701
Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta 319 6 400 516 20 637
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga 320 10 839 516 32 283
Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta 321 6 753 516 15 067
Neerude ja kuseteede infektksioonid, vanus 0–17 322 6 279 600 12 557
Kuseteede kivid kht-ga ja/või elektri-šokklaine litotripsia 323 8 508 516 28 854
Kuseteede kivid, kht-ta 324 5 703 516 26 368
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga 325 6 604 991 16 509
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta 326 4 934 516 13 141
Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17 327 4 242 636 10 605
Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ga 328 4 795 719 11 988
Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ta 329 3 038 516 7 595
Kusiti striktuur, vanus 0–17 330 7 573 1 136 18 932
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga 331 9 435 516 32 014
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta 332 7 254 516 22 246
Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17 333 5 552 516 16 418
Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga 334 37 594 5 639 93 985
Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta 335 35 213 16 715 55 052
Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga 336 16 513 2 229 33 412
Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta 337 12 703 6 267 20 720
Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral 338 7 881 516 18 693
Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus >17 339 6 112 826 12 484
Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus 0–17 340 5 572 3 341 8 025
Peenise operatsioonid 341 8 336 516 20 999
Tsirkumtsisioon, vanus >17 342 4 446 1 943 7 219
Tsirkumtsisioon, vanus 0–17 343 4 813 2 228 7 910
Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral 344 15 835 2 375 39 587
Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, v.a pahaloomuliste kasvajate korral 345 11 244 1 213 22 427
Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga 346 10 413 516 37 925
Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta 347 6 228 516 20 124
Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga 348 7 930 516 19 706
Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta 349 6 537 516 15 406
Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud 350 5 976 524 12 045
Mehe steriliseerimine 351 3 135 516 7 839
Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused 352 3 705 516 9 477
Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia 353 27 501 14 794 41 173
Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga 354 33 627 5 044 84 069
Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta 355 32 094 4 814 80 236
Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid 356 9 508 990 19 728
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral 357 45 301 6 795 113 252
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ga 358 16 614 4 954 30 204
Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ta 359 12 107 2 651 22 055
Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid 360 3 651 516 9 462
Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial 361 10 279 4 698 16 583
Naise laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine 362 7 995 6 558 9 542
Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral 363 3 542 516 8 912
Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste haiguste korral 364 2 613 1 529 3 848
Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid 365 8 674 516 24 504
Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga 366 10 478 516 31 635
Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta 367 5 940 516 23 809
Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid 368 4 568 516 9 192
Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused 369 2 676 516 8 211
Keisrilõige, kht-ga 370 17 712 7 361 29 910
Keisrilõige, kht-ta 371 15 907 11 463 20 851
Vaginaalne sünnitus, kht-ga 372 11 481 9 734 13 571
Vaginaalne sünnitus, kht-ta 373 11 387 10 783 12 115
Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga 374 11 607 1 741 29 017
Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon 375 11 463 1 719 28 658
Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita 376 5 793 516 13 312
Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsiooniga 377 3 660 516 11 177
Emakaväline rasedus 378 8 132 516 18 139
Ähvardav iseeneslik abort 379 4 104 516 9 847
Abort emakaõõne abrasioonita 380 1 882 705 3 238
Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga 381 1 963 913 3 211
Ebatuhud 382 1 968 516 4 445
Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega 383 3 489 516 9 557
Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta 384 1 917 516 5 766
Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul 385A 3 785 568 9 463
Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu 385B 9 191 516 42 724
Erakordselt väikse sünnikaaluga vastsündinu 386N 195 962 29 394 489 906
Väga väikse sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega 388A 173 694 516 596 956
Väga väikse sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditeta 388B 24 124 516 82 307
Vastsündinu, kellele on tehtud suur operatsioon 389A 189 358 28 404 473 395
Vastsündinu paljude haigusseisunditega 389B 26 245 516 113 683
Vastsündinu muude oluliste haigusseisunditega 390 10 715 516 32 516
Normaalne vastsündinu 391 6 495 516 16 518
Splenektoomia, vanus >17 392 38 238 5 736 95 595
Splenektoomia, vanus 0–17 393 25 649 3 847 64 123
Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid 394 10 315 516 26 178
Vererakkudega seotud haigused, vanus >17 395 11 084 516 27 873
Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17 396 8 345 516 40 593
Hüübivushäired 397 15 407 516 86 914
Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga 398 15 143 516 47 063
Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta 399 5 413 516 13 837
Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega 400 49 274 7 391 123 186
Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga 401 27 553 4 133 68 883
Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta 402 19 620 516 45 703
Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga 403 14 499 516 56 756
Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta 404 10 725 516 32 875
Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17 405 7 920 516 45 381
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga 406 53 994 8 099 134 986
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta 407 47 039 7 056 117 597
Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega 408 15 107 2 266 37 767
Radioteraapia 409 34 585 516 80 600
Kemoteraapia teistel juhtudel, v.a ägeda leukeemia puhul 410 17 843 2 677 44 609
Pahaloomulise kasvaja anamnees ilma endoskoopilise uuringuta 411 8 147 1 222 20 368
Pahaloomulise kasvaja anamnees endoskoopilise uuringuga 412 6 942 1 041 17 354
Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga 413 16 438 2 466 41 096
Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta 414 10 096 516 30 414
Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid 415 32 579 516 152 726
Septitseemia, vanus >17 416 34 029 516 122 668
Septitseemia, vanus 0–17 417 27 199 4 080 67 997
Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid 418 9 189 516 20 225
Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga 419 23 046 3 457 57 614
Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta 420 10 201 516 26 763
Viirushaigus, vanus >17 421 7 877 516 21 965
Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17 422 3 773 516 9 485
Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused 423 8 882 516 26 862
Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioonid 424 11 579 1 737 28 949
Ägedad kohanemisreaktsioonid ja muud psühhosotsiaalsed düsfunktsioonid 425 6 700 516 18 333
Depressiivsed neuroosid 426 6 089 516 14 012
Neuroosid, v.a depressiivsed 427 6 075 516 13 264
Isiksuse ja impulsikontrolli häired 428 6 169 925 15 423
Orgaanilised psüühikahäired ja vaimne alaareng 429 9 342 516 21 794
Psühhoosid 430 4 361 654 10 903
Lapseea psüühikahäired 431 7 901 516 19 456
Muud psüühikahäired 432 4 497 516 12 014
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus. Lahkus vastupidiselt arstide soovitusele 433 3 215 516 8 038
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ga 434 6 810 516 22 306
Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ta 435 2 669 516 10 349
Naha siirdamine vigastuste korral 439 17 255 2 588 43 137
Haavakorrastus vigastuste korral 440 34 245 5 137 85 613
Operatsioonid kämblavigastuste korral 441 10 129 516 30 358
Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga 442 35 065 516 118 205
Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta 443 20 954 516 61 463
Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga 444 6 853 1 028 17 134
Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta 445 7 946 1 192 19 866
Traumaatiline vigastus, vanus 0–17 446 5 346 802 13 365
Allergilised reaktsioonid, vanus >17 447 5 774 866 14 434
Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17 448 2 352 516 5 880
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga 449 13 222 516 58 721
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta 450 5 081 516 18 859
Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17 451 1 977 516 6 087
Ravitüsistused, kht-ga 452 13 658 516 40 633
Ravitüsistused, kht-ta 453 4 363 516 15 177
Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga 454 12 125 516 33 971
Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta 455 4 811 516 18 060
Põletushaiged, kes on üle viidud teise intensiivravi asutusse, ravi kestus 6 päeva 456 3 434 516 8 585
Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone 457 17 249 2 587 43 122
Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega 458 17 583 2 637 43 958
Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega 459 23 370 3 506 58 426
Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone 460 6 456 516 18 839
Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega 461 3 705 516 16 789
Rehabilitatsioon 462 59 411 8 912 148 526
Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga 463 8 974 1 346 22 435
Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta 464 7 490 516 18 261
Järelravi, anamneesis pahaloomuline kasvaja kaasneva haigusena 465 4 639 696 11 598
Järelravi, anamneesis ei ole pahaloomulist kasvajat kaasneva haigusena 466 4 639 696 11 598
Muud tervist mõjutavad tegurid 467 3 497 516 12 352
Põhidiagnoosiga mitte seonduv ulatuslik operatsioon 468 33 711 516 99 374
Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel 471 91 554 13 733 228 885
Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone 472 44 609 516 202 686
Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17 473 14 122 516 51 745
Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon 477 15 474 516 52 308
Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ga 478 35 679 1 216 74 337
Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ta 479 32 175 4 540 62 181
Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul 482 60 917 9 138 152 293
Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul 483 242 029 516 542 488
Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul 484 99 277 14 891 248 191
Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul 485 85 397 12 809 213 491
Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul 486 70 524 516 206 916
Muu raske hulgitrauma 487 14 826 516 68 417
HIV-infektsioon koos ulatusliku operatsiooniga 488 66 893 10 034 167 232
HIV-infektsioon koos temaga seotud peamiste haigusseisunditega 489 16 935 516 44 572
HIV-infektsioon koos temaga seotud muude haigusseisunditega või ilma nendeta 490 9 705 516 28 747
Ülajäseme ja selle suurte liigeste taaskinnistus- ja asendusoperatsioonid 491 93 992 14 099 234 980
Kemoteraapia ägeda leukeemia puhul 492 26 818 4 023 67 044
Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga 493 13 259 1 240 27 411
Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta 494 11 669 7 627 16 085

(2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte tervishoiuteenustest, mille koodid on 3076, 2210K, 2242K, 2243K, 2244K, 2247K, 2248K, 2250K või 2251K.

(3) Lõikes 1 nimetatud DRG eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos muude samaaegselt osutatud teenustega lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustel.

(4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,5 ja muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,5. Ravi rahastamise lepingus võib kokku leppida rakendatavates koefitsientides vastavalt 0 ja 1.

(5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 toodud muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

6. peatükk
OPERATSIOONID

§ 37. Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Laialdase (suure) healoomulise kasvaja eemaldamine 010101   1 408
Sõrme või varba amputatsioon 010102   1 238
Naha vabaplastika 010103   1 922
Süvaabstsessi, flegmooni avamine 010104   1 179
Apendektoomia (krooniline) 020103   2 659
Hemorroidide, polüüpide ja fissuuride operatsioonid 020104   2 453
Paraproktiidi, fistlite operatsioon 020105   2 578
Rinnanäärme sektorresektsioon 020106   2 578
Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne kirurgiline ravi 020107   2 589
Anaalsfinktri plastika 020108   2 578
Kilpnäärmesõlme või -tsüsti eemaldamine 030102   3 691
Herniotoomia pitsunud songa korral 030103   3 581
Diagnostiline ja proovilaparotoomia 030104   3 652
Gastrotoomia, -stoomia, püloromüotoomia 030105   3 716
Apendektoomia (äge, MB) 030106   3 609
Kolostoomi rajamine või sulgemine 030107   3 713
Kõhukoopa abstsessi avamine 030108   3 652
Rinnanäärme eemaldamine 030109   3 642
Ingvinaalsete, aksillaarsete lümfisõlmede eemaldamine 030110   3 646
Sääre või reie amputatsioon 030111   3 844
Trahheostoomia 030112   3 470
Vaagnapõhjalihaste taastamine 030113   3 580
Sfinktrivälise fistli operatsioon 030114   3 579
Umbilikaal-, femoraalherniotoomia 030115   3 517
Ingvinaalherniotoomia 030116   3 533
Kilpnäärme hemitüreidektoomia 040101   4 984
Perforeerunud haavandi üleõmblus 040102   5 055
Peensooletoomia, -stoomia, suturatsioon, anastomoos 040103   5 107
Apendektoomia kesklõikest, kõhukoopa tualett 040104   5 060
Koletsüstektoomia 040105   5 168
Maksa operatsioonid (v.a resektsioon) 040107   5 168
Liidete vabastamine soolesulguse korral 040108   5 093
Operatsioon invaginatsiooni korral 040109   5 107
Polüübi eemaldamine jämesoolelõike kaudu (onkoloogia) 040110   5 090
Keskseinandi lõige (biopsia) 040111   4 969
Operatsioon avatud uurahhuse korral 040112   4 969
Proktoplastika anuse atreesia korral 040113   5 081
Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega 040114   4 967
Mastektoomia Patey järgi 040115   4 967
Käe eksartikulatsioon õlaliigesest luukasvaja korral 040116   5 092
Herniotoomia armisonga puhul 040117   5 031
Söögitoru operatsioonid (kaelaosa) 050101   6 460
Haavandi ekstsisioon, püloroplastika, gastroenteroanastomoos 050102   6 458
Vagotoomia (dreneeriva operatsioonita) 050103   6 523
Peensoole resektsioon 050104   6 632
Rektopeksia (laparotoomia kaudu) 050105   6 437
Herniotoomia soole resektsiooniga 050106   6 457
Koledohhotoomia 050107   6 556
Laparoskoopiline koletsüstektoomia 050108   6 326
Splenektoomia (plaaniline) 050109   6 537
Jämesoole resektsiooni I, II etapp, Hartmanni operatsioon 050110   6 534
Operatsioon kõhu eesseina anomaaliate puhul vastsündinutel 050111   6 389
Pehme koe tuumorite radikaalne eemaldamine (koos lihasgruppidega) 050112   6 396
Operatsioonid teistel endokriinsetel näärmetel 050113   6 534
Relaparotoomia tüsistuse tõttu 050114   6 475
Reie eksartikulatsioon luukasvajate korral 050115   6 384
Mastektoomia Halstedi järgi 050116   6 331
Rinnanäärme reduktsioonplastika 050117   6 333
Pankreatiidi drenaažoperatsioon
(bursa, paranefrium’i drenaaž, nekrektoomia)
050118   6 486
Hiaatushernia operatsioon 060102   9 090
Mao resektsioon (B I, B II) 060103   9 103
Vagotoomia (koos dreeniva operatsiooniga) 060104   8 901
Biliodigestiivne anastomoos 060105   9 015
Operatsioon õõsorgani vigastuse korral 060107   8 921
Parem- ja vasempoolne hemikolektoomia 060108   9 205
Rektumi resektsioon, amputatsioon 060109   9 124
Pärasoole taastamine (plastika) 060110   9 118
Retroperitoneaaltuumori eemaldamine 060112   9 124
Operatsioon söögitoru, seedetrakti väärarengu puhul vastsündinutel 060113   9 124
Käe torakoskapulaarne ekstirpatsioon luukasvajate puhul 060115   9 083
Kilpnäärme subtotaalne resektsioon 060116   8 618
Söögitoru operatsioonid (rinnaosa) 070101 11 201
Mao ekstirpatsioon, kardia resektsioon 070102 11 201
Mao subtotaalne resektsioon lümfisõlmede laiendatud eemaldamisega 070103 11 201
Pankrease sabaosa resektsioon, pankreatojejunostoomia 070104 11 201
Totaalne kolektoomia 070106 11 284
Rektumi abdominoperineaalne ekstirpatsioon 070107 11 224
Operatsioon kõhukoopa organite mitmikvigastuse puhul (parenhümatoosse ja õõnesorgani vigastuse korral) 070108 11 002
Maksa vasema sagara resektsioon 070109 11 102
Mao rekonstruktiivne operatsioon (reresektsioon) 070110 11 201
Sapiteede rekonstruktiivne operatsioon 070111 11 200
Kilpnäärme radikaalne ekstirpatsioon 070112 10 489
Radikaalne operatsioon Hirschprungi tõve puhul 070113 11 201
Maksa segmentaalne resektsioon 070114 11 163
Operatsioon parenhümatoosse organi vigastuse puhul 070115 10 835
Maksa atüüpiline resektsioon 070116 11 224
Operatsioon torakoabdominaalse vigastuse puhul (torakolaparotoomia) 080101 13 516
Pankreatektoomia 080102 13 029
Abdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga 080103 13 516
Maksa tüüpiline (anatoomiline) resektsioon 080104 13 539
Maksa segmentektoomia ja subsegmentektoomia 080105 13 516
Pankrease distaalne subtotaalne resektsioon splenektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 080106 13 539
Pankreatoduodenaalne resektsioon 090101 17 404
Maksa parema sagara eemaldamine 090102 16 831
Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru alumise osa pahaloomuliste kasvajate korral 090103 17 175
Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru keskmise või ülemise kolmandiku pahaloomuliste kasvajate korral 090104 17 175
Koletsüstektoomia maksa parema sagara resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 090105 17 136
Sapiteede resektsioon laiendatud lümfadenektoomiaga 090106 17 113
Maksa lobektoomia 090107 17 136
Hemihepatektoomia 090108 17 136
Sapiteede resektsioon maksa hiiluse resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga 100101 20 486
Laiendatud hemihepatektoomia 100102 20 532

§ 38. Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Väikese implantaadi või võõrkeha eemaldamine 010203   1 945
Väikeste luude amputatsioon, eksartikulatsioon 010204   1 152
Esharotoomia 010206   1 612
Ravinõelte sisestamine luukanalisse 010207   1 732
Lihase-, kõõluseõmblus 020201   3 400
Väikeste luude, liigeste verine repositsioon, osteosüntees 020202   4 064
Luudeformatsiooni korrigeerimine, proteesimiseks ettevalmistamine 020203   3 171
Dupuytreni kontraktuuri operatsioon 020204   3 371
Hallux valgus’e operatsioon 020205   4 038
Tenosünoviidi operatiivne ravi 020206   3 086
Sünovektoomia, artroplastika väikestel luudel 020207   4 095
Väikeste luude osteotoomia 020208   4 267
Luu, liigese biopsia 020209   2 623
Suure implantaadi eemaldamine 020210   3 177
Labakäe kõõluste õmblus 020211   3 464
Luu trepanatsioon, sekvestrektoomia 020212   2 648
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon kuni 1% 020213   2 546
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 4–6% 020214   2 645
Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest 020218   2 515
Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus 030201   3 578
Suurte liigeste, luude verine repositsioon, fiksatsioon 030202   4 648
Liigesekapsli ja sidemete õmblus 030203   4 131
Nahatransplantatsioon dermatoomiga alla 4% 030204   4 577
Artroskoopia 030205   3 488
Operatsioon meniski vigastuste korral 030206   3 640
Võõrkeha eemaldamine liigesest 030207   3 620
Kõõluse, lihase transplantatsioon 030208   4 390
Väikeste liigeste endoproteesimine 030209   6 672
Suure implantaadi eemaldamine (tüsistunud, sh lülisammas) 030210   4 723
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 1–3% 030211   3 878
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 7–9% 030212   3 590
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga kuni 1% 030213   4 156
Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteosüntees 030217   5 243
Subtotaalne palmaaraponeuroosi eemaldamine 030218   4 142
Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteoplastiline fiksatsioon 030219   5 189
Suure toruluu (õla-, käsivarre-, reie- ja sääreluud) osteosüntees 040201   6 527
Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon) 040202   4 777
Kõõluse plastika 040203   5 873
Nahaplastika «toitval jalal» (Itaalia plastika) 040204   5 484
Luuplastika 040205   5 239
Labakäe ja labajala deformatsioonide kirurgiline ravi 040206   5 775
Suurte liigeste sünovektoomia 040207   4 950
Suure toruluu osteotoomia 040208   7 012
Reieluukaela osteosüntees 040209   7 176
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 4–6% 040211   5 371
Rindkere ja kõhu põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 040212   6 337
Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 10% ja enam 040213   5 283
Randme-, küünar-, hüppe-, põlve- või puusaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 040214   6 172
Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine 040215   5 016
Suure toruluu tüsilike (lahtiste, killustunud) murdude osteosüntees 050201   7 250
Killustunud liigesesiseste murdude osteosüntees 050202   7 003
Kompressioon-distraktsioon-osteosüntees 050203   7 698
Suure liigese resektsioon, artrodees, artroplastika 050204   7 498
Kaasasündinud, retsidiveeruva ja vana nihestuse kirurgiline ravi 050205   7 498
Põlve- ja õlaliigese sidemete plastika 050206   6 679
Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga 050207   8 803
Tagumine spondülodees trauma korral 050208   8 226
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 4–6% 050209   7 751
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 1–3% 050210   7 284
Labakäe põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 050211   6 693
Õlaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 050212   7 226
Artroskoopiline sünovektoomia 050213   6 089
Vaagnaluude osteosüntees 060201   9 275
Osteoplastiline osteosüntees 060202   9 103
Luude pikendamine 060203   9 060
Puusaliigest korrigeeriv operatsioon 060204   9 943
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 7–9% 060205   9 169
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 7–9% 060206   8 654
Näo ja kaela põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi 060207   8 917
Kordusoperatsioon proteesitud liigesel 060208 10 326
Vaagnaringi ebastabiilsete murdude välisfiksatsioon 060210   8 920
Õlaliigese ja põlveliigese sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil 060211   8 741
Suure liigese endoproteesimine 070201 11 473
Endoproteesi eemaldamine suurel liigesel 070202 11 659
Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine 070203 11 518
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 4–6% 070204 10 772
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 10–14% 070205 11 046
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 10–14% 070206 10 699
Lülisamba I ja II astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega 080201 13 247
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 7–9% 080202 12 786
Nahatransplantatsioon dermatoomiga 15% ja enam 080203 12 989
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 15% ja enam 080204 12 702
Tüsiliku puusanapamurru osteosüntees 080206 12 442
Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega 090201 15 973
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 10–14% 090203 16 615
Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 15% ja enam 100201 20 139
Nahatransplantatsioon Meeki meetodil 100202 18 352
Suure liigese revisioonproteesimine 100203 20 406

§ 39. Uroloogia operatsioonide piirhinnad

(1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Dorsaalintsisioon 010301   1 269
Vasoresektsioon 010302   1 325
Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil 010303   1 440
Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne) 020301   2 547
Varikotseele, hüdrotseele operatsioon 020302   2 530
Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon 020304   2 593
Tsirkumtsiisio 020305   2 249
Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia 020306   2 622
Põiekaela transuretraalne intsisioon 020307   2 558
Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon 030301   5 251
Priapismi operatiivne ravi 030303   4 183
Induratio penis’e plastika 030304   4 482
Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu 030305   3 545
Optiline uretrotoomia 030306   3 712
Kusepõie transuretraalne resektsioon 030307   3 880
Eesnäärme adenomektoomia 030308   4 289
Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil 030309   7 721
Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne) 030310   3 522
Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid) 040301 11 953
Ureetra striktuuri plastika 040302   5 089
Uretrektoomia 040303   4 981
Eesnäärme TUR-resektsioon 040304   4 826
Kusepõie resektsioon 040305   5 192
Ureeterotoomia 040306   5 391
Proovilumbotoomia 040307   4 834
Neeru, ureetri drenaažioperatsioon 040308   5 835
Püelotoomia, nefrotoomia 040309   5 706
Nefropeksia 040310   4 995
Nefrektoomia (lumbotoomia) 040311   5 067
Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral 040312   4 913
Kadaver-doonorneerude eemaldamine 040313   7 638
Peenise proteesimine impotentsuse korral 040314   5 015
Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral 040315   5 031
Laparoskoopiline varikotseele operatsioon 040316   4 880
Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia) 040317   6 288
Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine 050301   8 394
Prostata adenomektoomia Millini järgi 050302   6 450
Tsüstektoomia 050303   7 667
Tsüstolitotripsia 050304   6 120
Ureeteroneotsüstostoomia 050305   6 514
Neerupealise resektsioon, eemaldamine 050307   6 595
Neeru, ureetri korduv operatsioon 050308   8 182
Ureeterokutaneostoomia 050309   6 485
Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks 050310   6 956
Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline) 050311   6 463
Laparoskoopiline nefrektoomia 050312   6 523
Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon 050313   4 219
Laparoskoopiline nefropeksia 050314   4 156
Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia 050315   7 404
Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine 050316   6 745
Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon 050317   3 582
Laparoskoopiline prostatektoomia 050318 13 317
Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega 060301   9 084
Retroperitoneaaltuumori eemaldamine 060302 10 656
Radikaalne prostatektoomia 060303   9 058
Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega 060304   8 869
Ureetero-ureeterostoomia 060305   8 825
Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia) 060306   8 903
Nefroureeterektoomia 060307   8 816
Neeru, ureetri plastiline operatsioon 060308   8 711
Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia 060309   9 028
Ureeterorenoskoopia operatsioon 060310   8 317
Perkutaanse nefroskoopia operatsioon 060311   8 415
Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata
(Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)
060312   8 798
Enterotsüstoplastika 070301 11 884
Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia 070302 11 614
Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika 070303 11 107
Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral 070304 11 043
Neerutraumajärgne taastav operatsioon 070305 10 682
Autorenotransplantatsioon 080301 13 120
Tsüstektoomia + Brickeri põis 080302 15 230
Neeru siirdamine 080303 12 863
Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga 090301 18 775

(2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

(3) Koodiga 040301 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab proleenlingu maksumust.

§ 40. Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ühe roide resektsioon 020401   3 131
Mitme naaberroide resektsioon 030401   4 184
Diagnostiline torakoskoopia 030402   4 251
VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks 030403   3 049
Mediastinoskoopia 040401   5 659
Kaelaroide või 1. roide resektsioon 040402   5 133
Rindkere seina osaline resektsioon 040403   5 946
Hemotooraksi kirurgiline ravi 040404   6 118
Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu 040405   5 294
Proovitorakotoomia 040406   5 421
Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga 040407   5 619
VATS operatsiooniks diafragmal 040408   5 352
Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi 050401   8 149
Bronhotoomia võõrkehade või tuumori eemaldamiseks 050402   6 873
Ekstrapleuraalne torakoplastika 050403   7 823
Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks 050404   7 465
Atüüpiline kopsu resektsioon 050405   7 305
Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral 050406   7 477
VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks 050407   6 827
VATS operatsiooniks söögitorul 050408   6 827
Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga 060401   8 704
Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi) 060402   8 850
Kopsu dekortikatsioon 060403   8 881
Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna 060404   8 850
Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne) 060405   8 877
Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga 070401 10 782
Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral 080401 12 789
Kopsu segmentresektsioon 080402 12 741
Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks 080403 12 768
Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon 080404 12 703
Pleuropulmonektoomia 090401 16 216
Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks 090402 16 400
Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga 090403 16 339
Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga 090404 16 266
Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral 100401 19 756
Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul
(resektsioon ja anastomoos või plastika)
100402 19 474
Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga «en block» 100403 19 562
Trahhea resektsioon Kocheri kraelõikest 100404 19 473
Trahhea resektsioon sternotoomiast 100405 19 518
Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga 100406 19 738

§ 41. Veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

(1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Varba või sõrme amputatsioon 010601   1 347
Varikektoomia vena saphena magna põhitüve eemaldamiseta 020601   2 613
Käe amputatsioon 020602   2 741
Transmetatarsaalne amputatsioon 020603   2 707
Scriebneri šundi rajamine 020605   3 444
Arterite revisioon 030601   4 389
Lumbaalsümpatektoomia 030602   3 548
Vena cava või niudeveeni plikatsioon 030603   4 175
Sääre või reie amputatsioon 030604   4 217
Lintoni või Felderi operatsioon 030605   3 582
Embol- või trombektoomia 030607   4 442
Safenektoomia koos varikektoomiaga 030608   3 595
Arterio-venoosse fistli rajamine 030609   4 324
Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia 040601   5 249
Torakaalsümpatektoomia 040602   5 341
Reiearteri endarterektoomia või plastika 040603   5 764
Femoro-femoraalne ristišunteerimine 050601   7 515
Axillo-femoraalne šunteerimine 050603   9 552
Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon ilma laparatoomiata 050605   7 882
Ülajäseme arterite taastav operatsioon 050606   6 774
Ekstrakraniaalsete ajuarterite taastamine trauma korral 050607   8 038
Veno-venoosne šunteerimine 050610   7 882
SEPS (subfastsiaalne endoskoopiline ühendusveenide ligeerimine) 050611   3 084
Ileo-femoraalne šunteerimine 060601   9 176
Femoro-tibiaalne šunteerimine 060602   9 024
Femoro-popliteaalne šunteerimine 060603   8 992
Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine 060604   9 189
Reoperatsioon replantatsiooni järgselt 060605   9 109
Jäsemearterite õmblus trauma korral 060606   8 819
Portosüsteemne šunteerimine 060607 10 436
Kordusoperatsioon reie-õndla- ja säärearteritel 060608   8 822
Perifeersete arterite aneurüsmide likvideerimine 060609   8 970
Femoro-pedaalne või popliteo-pedaalne šunteerimine 070601 11 001
Aordi ja niudearteri kordusoperatsioon 070603 11 312
Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon 070604 11 434
Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon 070605 11 090
Aordi bifurkatsiooni šunteerimine 070606 11 560
Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine 070607 13 804
Aortofemoraalne šunteerimine 070608 11 560
Neeru- või ülemise mesenteriaalarteri plastika 070609 12 951
Traumajärgne kõhuaordi ja tema harude taastamine 080601 14 313
Jäseme replantatsioon 080602 29 907
Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine 080603 16 012
Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioon 090602 18 561
Torakaalaordi või torako-abdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon 090603 20 800
Sõrme replantatsioon 100602 20 434
Mitme sõrme või labakäe replantatsioon 100603 22 625
Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine 100604 25 472
Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega 100605 20 112
Kinnine kardiokirurgiline operatsioon 100606 30 043
Lahtine kardiokirurgiline operatsioon 100607 58 595
Arütmiate kirurgiline ablatsioonravi 100608 64 376

(2) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumise kohustuse võtab haigekassa üle juhtudel, kui tervishoiuteenust osutatakse vähemalt kolme arsti otsusel, kellest vähemalt üks on kardioloog.

(3) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,75 ja lõikes 2 toodud piirangut ei kohaldata.

§ 42. Neurokirurgia operatsioonid

(1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Diagnostilised freesavad 020701   2 471
Ventrikli punktsioon ja drenaaž 020702   2 385
Kolju allo- ja autoplastika 030701 10 114
Neurolüüs ja perifeerseid närve dekomprimeerivad operatsioonid 030702   3 300
Kolju- ja impressioonmurru korrastamine 040701   7 964
Eksploratiivne kraniotoomia 040702   8 742
Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon 040703   5 890
Ajuvatsakeste šunteerimine (drenaaž arvestatakse eraldi) 040704 12 598
Kolju resektsioon 040705   4 817
Perifeerse närvi primaarne või sekundaarne õmblus 040706   5 965
Ajukasvaja biopsia 050701   6 465
Stereotaktilised operatsioonid, sh ganglion Gasseri kemo- või termodestrueerimine 050702   6 750
Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine 050703 10 411
Närvipõimikute operatsioonid 050704   8 355
Nimmepiirkonna diskogeensete haiguste operatsioon 060701   8 645
Kraniobasaalse liikvori fistlite operatsioon 060702 13 213
Kordotoomia, müelotoomia, radikulotoomia valukirurgias 060703   8 840
Selgroo ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi) 070701 10 942
Lülisamba rinna- ja nimmeosa spondülodees
(operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi)
080701 13 216
Ajusiseste kasvajaliste, põletikuliste jm protsesside operatsioon 090701 22 035
Seljaaju primaarsete kasvajate operatsioon 090702 16 599
Aju ja spinaalsete väärarengute operatsioon 090703 16 780
Kraniaalnärvide dekompressiooni või õmbluse operatsioon 090704 21 160
Koljusiseste ajuväliste kasvajaliste protsesside operatsioon 100701 24 996
Aju vaskulaarsete malformatsioonide ja aneurüsmide operatsioon 100702 25 312
Peaaju süvastimulatsioon 100703 260 285

(2) Koodiga 100703 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood: G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood: G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid: G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood: G24.3).

(3) Koodidega 030701, 040701, 040702, 050703, 060702, 090701, 090704, 100701, 100702 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad kolju alloplastika vahendite (titaanvõrgu) maksumust.

§ 43. Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

(1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Suuõõne lesiooni ekstsisioon 010801   1 376
Sialolitotoomia 010802   1 376
Keele või huule frenuloplastika 010803   1 250
Biopsia sügavatest kudedest 010804   1 438
Angioomide skleroseeriv ravi 010806   1 104
Ninaluu murru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon 010807   1 072
Näo-, lõualuu ja kaela piirkonna mädakolde avamine 020801   2 047
Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga 020803   2 021
Tsüstektoomia või tsüstostoomia 020804   2 177
Lõualuu murru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon 020805   2 637
Sarnaluu murru paigaldamine 020806   2 584
Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga 020807   2 293
Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel 020808   3 056
Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul 020809   2 114
Keele lesiooni ekstsisioon 020810   2 196
Pea või kaelapiirkonna haava revisioon 020811   2 021
Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt 020812   2 572
Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon 030801   3 718
Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata 030802   3 718
Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon) 030803   3 718
Angioomide ekstsisioon 030804   3 534
Hemiglossektoomia 030805   3 595
Sinusotoomia 030806   3 595
Implantaadi paigaldamine lõualuusse 030807   4 334
Näo-lõualuude ja kaela piirkonna süvamädakolde avamine 030808   3 675
Huule resektsioon plastikaga 030809   3 595
Suulae lesiooni ekstsisioon 030810   3 595
Oronasaalse või oroantraalse fistuli plastiline korrektsioon 030811   3 595
Lõualuu osteotoomia 030812   3 597
Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga 030813   3 474
Keele osaline resektsioon kasvajate korral 030814   3 595
Osteoplastika luulise transplantaadiga 040801   6 790
Suulaeplastika järgse defekti sulgemine 040802   4 847
Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon 040803   4 939
Submandibulaarse näärme ekstsisioon 040804   4 896
Lõualuu murru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon 040805   5 011
Kondülektoomia 040806   4 957
Huuleplastika järgne korrektsioon 040807   4 882
Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon 040808   5 024
Osaline parotidektoomia 040809   4 783
Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine 040810   5 096
Ülalõualuu murru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon 040811   5 096
Totaalne glossektoomia 040812   4 957
Totaalne parotidektoomia 050801   6 125
Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi 050802   6 111
Näo ja kaela piirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon 050803   6 334
Kavernoosse ja ratsemoosse angioomi ekstsisioon 050804   6 273
Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi 050805   6 401
Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga 050806   6 586
Lõualuu defektide ravi alloplastika abil 050807   6 390
Huuleplastika 050808   6 146
Suulaeplastika 050809   6 159
Ülalõualuu murru (Le Fort II–III) osteosüntees 050810   7 920
Lõualuude defektide ravi autoplastika abil 060801   9 220
Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi 060802   8 853
Rekonstruktiivne rino-heiloplastika 060804   8 741
Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral 060805   8 930
Lõualuude resektsioon 060806   9 647
Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi 070801 11 048
Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi 070802 10 864
Näo-lõualuude piirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga 070803 11 724
Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel 070804 11 724
Orbitaalhüpertelorismi ravi 080801 13 651

(2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui tervishoiuteenust osutatakse ambulatoorses vastuvõtus.

§ 44. Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Pteruugiumi operatsioon 010901   1 097
Eeskambri paratsentees 010903      965
Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia 020901   1 643
Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon 020902   2 060
Vigastatud laugude õmblus 020903   1 996
Silikoonimplantaadi või kadaver-sarvkesta eemaldamine 020904   1 988
Eeskambri paratsentees 020905   1 532
Tagumine skleerektoomia 020906   1 816
Evistseratsioon 020908   1 793
Enukleatsioon implantaadita 020909   1 961
Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral 020910   1 648
Pisarakoti eemaldamine 030901   2 696
Strabismi operatsioon ühel sirglihasel 030902   2 644
Enukleatsioon implantaadiga 030903   3 120
Jääkmembraani lõhestamine 030905   2 528
Eesmine vitrektoomia 030906   2 566
Ptoosi operatsioon 030907   2 715
Strabismi operatsioon kahel sirglihasel 030908   2 715
IOLi eemaldamine 040901   3 508
Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel 040902   3 645
Laugude plastiline operatsioon 040903   3 645
Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul 040904   3 645
Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega 040905   4 342
Jääkmembraani ekstirpatsioon 040906   3 456
Tsüklodialüüs 040907   3 438
Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine 040909   3 589
Dakrüotsüstorinostoomia 040910   3 629
Aplikaatori fikseerimine silmale 040911   3 574
Orbita seina resektsioon 040912   4 033
Võõrkeha eemaldamine orbita’st 040913   4 219
Amnioni membraani siirdamine sarvkestale 040915   3 696
IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita 050901   4 142
Orbita luuline rekonstruktsioon 050903   5 142
Pisarakanalikeste taastamine 050905   4 553
Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon 050908   4 535
Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks 050910   4 805
Lau komplitseeritud plastiline operatsioon 050911   4 867
Orbita eksentseratsioon 050912   4 796
Kihiline keratoplastika 050913   4 667
Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine 060901   6 136
Lukseerunud läätse eemaldamine 060902   6 121
Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega 060903   6 223
Katarakti operatsioon IOLita 060905   5 535
Vikerkesta kasvaja eemaldamine 060906   6 338
Keratoproteesimine 070901   7 703
Katarakti ja glaukoomi operatsioon 070902   6 961
Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga 070903   7 737
Katarakti fakoemulsifikatsioon 070904   6 998
Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul 070905   7 628
Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika) 070906   7 491
Tagumine vitrektoomia 070907   7 537
Läbistav keratoplastika 070908   7 593
Katarakti operatsioon IOLiga 070909   6 952
Vikerkesta ja ripskeha operatsioon 070910   7 578
Vitreoretinaalne kirurgia 080901 13 345

§ 45. Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

(1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga 011001   1 328
Tonsillotoomia 011002   1 071
Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon 011003   1 126
Väliskuulmekäigu polüpotoomia 011004   1 328
Ninaõõne polüpotoomia 011005   1 390
Ninaluude repositsioon, fikseerimine 011006   1 103
Ninaneelu tamponeerimine 011007   1 064
Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine 011008   1 133
Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga 011009   1 133
Süljekivi eemaldamine näärmejuhast 011010   1 126
Tümpanostoomia 011016   1 360
Tonsillektoomia 021001   2 105
Adenoidektoomia 021002   2 004
Trummiõõne polüpotoomia 021003   2 337
Trummiõõne dreenimine 021004   2 479
Mastoidotoomia 021005   4 496
Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus 021006   2 096
Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon 021007   2 353
Submukoosne konhotoomia 021008   1 970
Konhotoomia 021009   1 974
Otsmikukoopa trepanapunktsioon 021010   2 256
Endonasaalne antrostoomia 021011   2 368
Kõri indirektne biopsia 021012   2 031
Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust 021013   3 861
Huule resektsioon 021014   2 495
Kõrvalesta resektsioon 021015   2 495
Antroskoopia 021017   2 298
Kaela süvalümfisõlme eemaldamine 021018   2 512
Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust 031001   3 403
Attikotoomia/attikoantrotoomia 031002   3 837
Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas 031003   3 586
Kaela flegmooni dreenimine 031004   3 501
Uvulo-palato-farüngoplastika 031005   3 590
Keele kiilresektsioon 031006   4 364
Antrostoomia Caldwell-Luci järgi 031007   3 505
Ninatiiva plastika 031008   4 535
Septumi resektsioon Killiani järgi 031009   3 421
Etmoidektoomia 031010   3 525
Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast 031011   3 525
Ösofagoskoopia võõrkeha eemaldamisega 031013   3 513
Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega 031014   3 512
Ösofagoskoopia söögitoru dilatatsiooniga 031016   3 569
Kõrvalesta ekstirpatsioon 031017   3 562
Kõrvalestaplastika 031018   4 524
Suupõhja abstsessi dreenimine 031020   3 557
Müringoplastika 041001   5 012
Tümpanotoomia 041002   4 918
Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia 041003   5 236
Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon 041004   4 812
Farüngo-ösofagotoomia 041005   4 912
Ninaneelu fibroomi eemaldamine 041006   4 937
Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga 041007   4 938
Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga 041008   6 609
Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel 041009   4 911
Endonasaalne antrostoomia 041010   4 963
Septoplastika 041011   4 904
Septumi perforatsioonide sulgemine 041012   4 940
Frontotoomia 041013   4 981
Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga 041014   4 974
A. carotis’e ligeerimine kaelal 041016   4 938
Larüngotoomia 041017   4 973
Mediastinoskoopia biopsiatega 041018   5 015
Attikoantromastoidektoomia 051001   6 376
Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia 051003   6 458
Endolarüngeaalne mikrokirurgia 051004   8 834
Antrostoomia Denkeri järgi 051005   6 286
Rekonstruktiivne frontotoomia 051006   6 522
Endonasaalne etmoidofrontotoomia 051007   6 356
Sfenoidotoomia 051008   6 356
Koaani atreesia kirurgiline ravi 051009   6 356
Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia 051010   6 362
Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia 051011   6 356
Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia 051012   6 304
Endotrahheaalne laser-resektsioon 051013   7 567
Rinoplastika 051014   8 507
Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanach’i II operatsioon 051015 13 532
Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga 051016   6 452
Keskkõrva radikaaloperatsioon 061001   8 949
Näonärvi dekompressioon nibujätkes 061002 10 242
Endolarüngeaalne hordektoomia 061003 10 097
Rinoseptoplastika 061004 12 927
Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika 061005   9 411
Stapedotoonia, stapedoplastika 061006   9 567
Tümpanoplastika 071001 10 953
Oimuluu resektsioon 071002 10 962
Näonärvi plastika kaela piirkonnas 071003 11 023
Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga 071004 11 254
Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes 071005 11 356
Tümpanomastoidektoomia 071006 10 891
Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile järgi 071007 16 243
Kõri resektsioon või eemaldamine 071008 19 261
Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne piirkonnas 081001 13 374
Keskkõrva reoperatsioon 081002 13 143
Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näo piirkonnas 081003 17 333
Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas 091001 17 040
Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon 091002 17 224
Labürintektoomia 091003 17 101
Petrosektoomia 091004 17 101
Kõrva atreesia rekonstruktsioon 091005 16 963
Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga 091006 17 101

(2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 46. Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Hümenektoomia 011101   1 124
Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid 011102   1 278
Emakaõõne abrasioon 011103   1 047
Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal 011104   1 237
Operatsioonihaava sekundaarne korrastus 011105   1 233
Emakakaela konisatsioon 011106   1 233
Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon 011107   1 233
Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine 011108   1 193
Emakaõõne manuaalne revisioon 011109   1 096
Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid 021101   2 288
Tupe plastiline operatsioon 021102   2 288
Vulva resektsioon 021103   2 674
Hemivulvektoomia 021104   2 614
Abort meditsiinilistel näidustustel 021105   1 972
Plastiline operatsioon emakakaelal 021106   2 130
Emakakaela amputatsioon 021107   2 288
Lahkliha plastiline operatsioon 021108   2 102
Loodet purustav operatsioon 021109   2 150
Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine 021110   2 102
Hüsteroskoopia 021111   2 203
Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid 031101   3 700
Endometrioosi operatsioon 031102   4 287
Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga 031103   4 321
Munajuhade või munasarjade operatsioon 031104   3 669
Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine 031105   3 669
Lihtne vulvektoomia 031106   3 957
Tupe resektsioon 031107   4 465
Munajuhade sulgemine laparotoomial 031108   3 595
Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus’e eemaldamisega 041101   5 023
Emakavälise raseduse operatsioon 041102   4 870
Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid 041103   4 935
Emaka supravaginaalne amputatsioon 041104   4 893
Laparoskoopiline väikese vaagna organite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine 041105   4 956
Second look günekoloogias 041106   4 931
Hüsteroskoopiline operatsioon 041107   4 999
Keisrilõige 051101   6 250
Hüsterektoomia 051102   6 306
Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi 051103   6 319
Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid 051104   6 367
Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon 051105   8 367
Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid 051106   6 325
Kolpopoees 061101   8 661
Radikaalne hüsterektoomia 061102   8 595
Vaginaalne hüsterektoomia 061103   8 609
Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid 061104   8 837
Emaka laparoskoopiline operatsioon 061105   8 617
Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH) 061106   6 682
Operatsioon Wertheimi järgi 071101 11 240
Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon 071102 11 240
Emakakaela ekstirpatsioon 071103 10 998
Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon 071104 11 243
Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga 071105 10 998

§ 47. Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

(1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse mitu käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust üheaegselt või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirangut ei rakendata koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus.

7. peatükk
MEDITSIINISEADMED JA RAVIMID

§ 48. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed ja ravimid

(1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus Kood Piirhind
kroonides
Alumise õõnesveeni filter 2502L 19 975
Koronaarstent 2503L 31 212
Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27) 2508L 938
Südame püsistimulatsiooni elektrood 2509L 4 994
Lülisamba distarktor 2601L 9 406
Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks 2604L 154 568
Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks 2605L 65 329
Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat 2606L 47 111
Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt 2607L 19 566
Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt 2608L 3 796
Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid 2609L 4 220
Plaatosteosünteesi väike komplekt 2610L 1 734
Plaatosteosünteesi keskmine komplekt 2611L 4 909
Plaatosteosünteesi suur komplekt 2612L 7 060
Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt 2615L 12 375
Toruluu murru osteosünteesi ettepuurimata nael 2616L 8 324
Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt 2617L 7 064
Reieluukaela mediaalse murru implantaat 2618L 5 743
Intramedullaarne nael (alates 5 mm) 2619L 4 450
Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm) 2621L 1 207
Kirschneri varras 2628L 215
Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat 2629L 4 595
Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi 2630L 2 061
Titaan-minikruvi 2634L 309
Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem) 2637L 35 439
Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks 2638L 30 888
Endoproteesi operatsiooni abilisavahend 2639L 2 803
Luumurru välisfiksatsiooni süsteem 2640L 5 379
Tavaline luukruvi 2641L 180
Kanüleeritud luukruvi 2642L 1 437
Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt 2643L 3 332
Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees 2650L 19 975
Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees 2651L 35 075
Puusaliigese hübriidprotees 2652L 30 914
Tsementeeritav puusaliigese revisioonprotees 2653L 28 536
Tsemendivaba puusaliigese revisioonprotees 2654L 45 181
Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral 2656L 142 679
Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees 2660L 34 361
Standardne tsemendivaba põlveliigese endoprotees 2661L 47 203
Õlaliigese tsementeeritav protees 2665L 22 591
Küünarliigese tsementeeritav protees 2667L 39 237
Hüppeliigese tsementeeritav protees 2668L 29 130
Sõrmeliigese silikoonprotees 2670L 4 162
Sõrmeliigese totaalprotees 2671L 11 191
Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil 2701L 2 810
Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga) 2702L 26 550
Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt 2703L 5 236
Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil 2707L 5 732
Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil 2708L 944
Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil 2709L 2 596
Aju kõvakelme asendaja 2714L 7 080
Ajuvatsakese sisene rõhu andur 2715L 9 794
Ajukoe sisene rõhu andur 2716L 11 210
Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil 2720L 5 414
Kaela eesmise spondülodeesi vahendid 2721L 5 669
Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15×20 cm) 2752L 10 939
Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15×15 cm) 2753L 6 479
Kolmeosaline songa proteesvõrk 2755L 2 482
Tsirkulaarstapler (operatsioonide 060102–100102 korral) 2758L 3 833
Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel 2763L 6 712
Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel 2764L 2 899
Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15×15 cm) 2765L 763
Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301) 2766L 3 455
Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301 korral) 2767L 1 713
Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30×30 cm) 2768L 18 455
Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30×30 cm) 2769L 3 782
Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend 2770L 2 953
Ajutine šunt 2801L 1 623
Plastika lapp (9×2 cm) 2802L 3 179
Y-kujuline dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2803L 7 490
Y-kujuline immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2804L 9 987
Lineaarne dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2805L 4 369
Embol/trombekrtoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter 2809L 874
Embol/trombekrtoomia spiraal ja korvkateeter 2810L 2 934
Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt 2811L 13 109
Okluseeriv spiraal 2812L 9 851
Kodade vaheseina defekti sulgur 2813L 87 391
Lineaarne immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2814L 6 181
Lineaarne PTFE-protees (operatsioonide 050601–100607 korral) 2815L 19 733
Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees 2850L 3 496
Trahheostoomia kanüüli komplekt 2851L 562
Kõrva kuulmisluukese endoprotees 2853L 1 711
Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat 2854L 11 111
Orbita hüdroksüapatiit implantaat 2870L 4 994
Sarvkesta protees 2871L 5 274
Iiris-lääts 2872L 7 411
Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt 2906L 1 623
Kusepõiesfinkteri protees 2909L 94 191
Ureetero-renoskoopiline (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310) 2910L 13 589
Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311) 2911L 8 567
Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv 2912L 19 234
Emakasisene rasestumisvastane vahend 2930L 385
Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur 2950L 2 500

(2) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

(3) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus Kood Piirhind
kroonides
Ravi erütropoetiiniga doosis 200 toimeühikut (edaspidi ) või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm renaalse aneemiaga patsientidel dialüüsiravil või enne selle algust või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala 200R 37
Mono- või polüklonaalsete antikehadega siirdatud neeru äratõukereaktsiooni puhul ühe päeva ravim 201R 11 109
Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravikuur 202R 8 665
Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator (üks raviannus) 212R 13 331
Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalse ravi ühe päeva ravim piirkondlikes haiglates 213R 1 222
Üks viaal glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktilisel kasutamisel piirkondlikus haiglas kõrge riskiga haigete ebastabiilse stenokardia ja ägeda müokardi infarkti ning koronaarinterventsioonide korral (kuni kolm viaali haige kohta) 214R 3 444
Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravikuur streptokinaasiga 215R 2 240
Sclerosis multiplex’i baasravi mitoksantrooniga, üks manustamiskord 234R 2 212
A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ 235R 35
Ravi metüülprednisolooniga, üks manustamiskord 236R 702
Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg 282R 8 401
Anti-D globuliin 625 TÜ 290R 397
Botulismi immunoglobuliin ühe haige raviks 300R 10 665
Difteeria immunoglobuliin ühe haige raviks 301R 2 222
Ravikuur granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, üks manustamiskord 304R 1 600
Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur 305R 12 865
Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 306R 16 761
Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur 307R 7 266
Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur 308R 29 630
Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R 16 027
Seedesüsteemi kasvajate kemoteraapiakuur 310R 14 982
Günekoloogilise sfääri kasvajate kemoteraapiakuur 311R 15 222
Uroloogilise sfääri kasvajate kemoteraapiakuur 312R 4 869
Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur 313R 4 555
Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R 17 779
Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur 315R 6 899
Ajukasvajate kemoteraapiakuur 316R 3 593
Müeloomi ja plasmotsüstoomi tsütostaatiline ravikuur 317R 25 799
Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapiakuur 318R 3 081
Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur 321R 6 958
Sepsise ravipäev vankomütsiini või karbapeneemidega
(kuni 10 ravipäeva)
330R 1 077
Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur 331R 16 225
Ensüümasendusravi Gaucher haiguse 1. tüübi korral 1 TÜ 332R 78
Ravi süstitava risperidooni depoovormiga annuses 25 mg 333R 1 760
Aplastilise aneemia ravi antitümotsüüt/antilümfotsüütglobuliiniga (ATG) 100 mg 334R 2 519
Ensüümasendusravi Fabry tõve korral toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg 335R 1 760
Inhaleeritav NO püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel 1 tund (kuni 96 tundi) 336R 2 190
Intravenoosne bisfosfonaatravi 1 manustamiskord 337R 3 070
Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, 1 ravipäev 338R 9 760
Akromegaalia ja neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 1-kuuline ravi 339R 17 314
Registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamisel kasutatavate ravimite komplekt 45 päevaks 340R 261 993
Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga annuses 1 mg 341R 200

(4) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud meditsiiniseadmete ja ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

(5) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud meditsiiniseadmete ja ravimite piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme või ravimi maksumust koos käibemaksuga.

(6) Ravimite piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmist:
1) koodiga 318R tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ühele patsiendile kuni kuus ravikuuri aastas;
2) koodiga 331R tähistatud tervishoiuteenuse korral rakendatakse koefitsienti 2 juhul, kui toimeainena kasutatakse infliksimaabi. Infliksimaabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni 8 ravikuuri aastas. Teiste toimeainete kasutamise korral koefitsienti ei rakendata ning haigekassa tasub patsiendi kohta kuni 13 ravikuuri aastas.

(7) Koodiga 330R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates koodidega 2222K, 2221K, 2224K, 2045, 2046, 2059 ja 2008 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel raskekujulise sepsise korral, millega kaasneb organpuudulikkust põhjustav infektsioon ning ravi vajadus lähtub ühest järgnevatest RHK 10-s toodud diagnoosidest:
1) A41.1 – täpsustatud stafülokokkseptitseemia (metitsilliin resistentne);
2) A41.9 – septiline šokk;
3) A49.9 – täpsustamata bakternakkus (segainfektsioonide kahtlus, G+ ja G– bakterid ja anaeroobid);
4) K85 – nekrootiline pankreatiit;
5) K65.0 – sekundaarne laialdane peritoniit;
6) G04 – teadvushäiretega meningoentsefaliit;
7) J12–J18, J80 – raskekujuline haiglapneumoonia;
8) J69.0 – raskekujuline aspiratsioonipneumoonia;
9) J85.3 – mediastiniit;
10) N10 – raskekujuline urosepsis;
11) L03 – nekrotiseeruv astsiit;
12) J05.1 – paratonsillaarne abstsess;
13) A41.8 – muu täpsustatud septitseemia (nosokomiaalne multiresistentne infektsioon);
14) P36 – vastsündinu baktersepsis;
15) P77 – vastsündinu nekrotiseeriv koliit.

(8) Koodiga 331R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja Ida-Tallinna Keskhaiglas järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid: M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) ja Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) käesoleva paragrahvi lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

(9) Ravi alustamise ning katkestamise TNF-alfa inhibiitoritega otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogide Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Gastroenteroloogide Selts) poolt moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsientidel, kellel puuduvad vastunäidustused raviks TNF-alfa inhibiitoriga.

(10) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab ACR 1987. aasta klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on TNF-alfa inhibiitoritega eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
2) ESR vähemalt 30 mm/h või CRP vähemalt 25 mg või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
3) vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt nelja erineva haigust modifitseeriva ravimiga (sh metotreksaat annuses vähemalt 15 mg kuni 25 mg/nädalas ja suukaudne glükokortikosteroid soovitavalt mitte üle 7,5 mg prednisoloonekvivalendi päevas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(11) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, EULAR-i head ravitulemust (DAS 28 langus 1,2 võrra) või Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (ACR) 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

(12) Anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haigus on diagnoositud eriala ekspertkomisjoni poolt, vajadusel kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) BASDAI ≥40 mm (VAS 1–100 mm) ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
2) ravi vähemalt 3 kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(13) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra, või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

(14) Psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoos ja vastavus järgmistele tingimustele on kinnitatud eriala ekspertkomisjoni poolt järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
1) BASDAI ≥40 mm (VAS 1–100 mm) ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
2) ravi vähemalt 3 kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

(15) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi või ravikombinatsiooni muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahe tunnuse osas (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; estraspinaalse ja ekstraartikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

(16) Juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) 4–17-aastasel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemisel:
1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartikulaarne, psoriaatiline või entesopaatiline haigusvorm;
2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus;
3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m2 ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

(17) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

(18) Crohni tõvega patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
1) Crohni tõve mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi. Patsiendid, kellel alustatakse ravi TNF-alfa inhibiitoriga, peaks jätkama immuunsupresseeriva raviga ja võimalusel lõpetama kortikosteroidravi;
2) Crohni tõve fistulitega vormi (enterokutaansed ja/või perianaalsed ja/või enterovaginaalsed ja/või enterovesikaalsed fistulid) raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

(19) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse Crohni tõve korral juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kolmandat infusiooni (infusioonid 2 ja 6 nädalat pärast esimest infusiooni).

(20) Säilitusravi TNF-alfa inhibiitoriga jätkatakse edaspidi iga 8 nädala järel neil patsientidel, kellel saavutatakse pärast kolmandat infusiooni kliiniline paranemine.

(21) Kordusravi TNF-alfa inhibiitoriga võib alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga TNF-alfa inhibiitoriga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

(22) Koodiga 332R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates.

(23) Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenusega ravi alustamise üle otsustab piirkondliku haigla ekspertkomisjon.

(24) Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ühele patsiendile kuni 26 ravikuuri aastas.

(25) Koodiga 336R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

(26) Koodiga 339R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse patsiendi kohta maksimaalselt 12 korda aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

(27) Koodidega 340R ja 341R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse piirkondlikus haiglas.

(28) Koos koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenusega ei tohi ühe ravijuhu raames rakendada koodiga 2222K tähistatud tervishoiuteenust.

(29) Ühe ravijuhu raames koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenuse rakendamisel võib koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenust rakendada maksimaalselt 45 päeva ulatuses.

(30) Koodiga 335R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse piirkondlikus haiglas või keskhaiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

(31) Koodiga 337R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse pahaloomulise kasvajaga patsientidel luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks piirkondlikus haiglas.

(32) Koodiga 338R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 diagnoosi kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 diagnoosi kood B37) korral juhul, kui on olemas vastav ravijuhis. Tervishoiuteenust rakendatakse piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

8. peatükk
LABORIUURINGUD, LAHANGUD JA KUDEDE TRANSPLANTAADID

§ 49. Laboriuuringud

(1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

(2) Käesolevas peatükis *-ga tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus toodud iga analüüdi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja teostatud uuringute arvule.

§ 50. Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

(1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Albumiin, valk* 66100     18
Glükoos 66101     18
Kreatiniin, uurea, kusihape* 66102     18
Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin* 66103     18
Kolesterool, triglütseriidid* 66104     18
Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL* 66105     28
Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas* 66106     19
Naatrium, kaalium, kaltsium* 66107     19
Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium* 66108     63
Raud, magneesium, fosfaat* 66109     21
Lipaas, pankrease amülaas* 66110     49
Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor* 66111     35
C-reaktiivne valk 66112     28
Happe-aluse tasakaal 66113     71
Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin* 66114   296
Vastsündinu bilirubiin 66115   105
IgG uriinis või liikvoris* 66116     91
Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris* 66117     37
Glükohemoglobiin 66118     90
Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid* 66119   885
Seerumi valkude elektroforees 66120   122
Uriini või liikvori valkude elektroforees 66121   253
Isoensüümide elektroforees* 66122   405
Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin* 66123     51
Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad* 66124     93
Immunoglobuliinide alaklassid* 66125   144
Süsivesikdefitsiitne transferriin 66126   378
Transferriini lahustuvad retseptorid 66127   118
Angiotensiini muundav ensüüm 66128   509
Koliini esteraas 66129   556
Hemoglobiin plasmas 66130   200
Osmolaalsus 66131   105
Krüoglobuliinid 66132   621
Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas 66133 1126
D-ksüloos uriinis 66135   456
Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin* 66136   487
Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil 66137   100
Ainevahetushaiguste sõeluuringud 66138   113
Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat* 66139   923
Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool* 66140   398
Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid* 66141     64
Etanool 66142     82
Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin* 66143   220
Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat* 66144   389
Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn* 66145   625
Loote kopsude küpsusastme hindamine
(surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)
66146 1276

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 66101 tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti vastuvõtu päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele (juhul kui seda on tehtud üks kord päevas);
2) koodidega 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112 ja 66117 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele.

§ 51. Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

(1) Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Erütrotsüütide settekiiruse uuring 66200   23
Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga) 66201   36
Hemogramm viieosalise leukogrammiga 66202   41
Retikulotsüütide uuring 66203   67
Vereäige mikroskoopiline uuring 66204 105
Luuüdi tsütoloogiline uuring 66205 644
Tsütokeemiline üksikuuring 66206 389
Uriinianalüüs testribaga 66207   23
Uriini sademe mikroskoopiline uuring 66208   40
Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)* 66209 104
Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring* 66211   37
Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm* 66212 138
Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH 66213   43
Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon 66214 108
Spermatosoidide morfoloogia süvauuring 66215 182
Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest 66216 201
Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega 66217 260
Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring 66218 122
Eesnäärme sekreedi lihtuuring 66219   73
Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas 66220 117
Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas 66221 117
Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas 66222 159
Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis* 66223   43

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse sellest, et koodidega 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti vastuvõtu, päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ning ei kuulu eraldi tasustamisele.

§ 52. Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Veritsusaja uuring 66300   80
Trombotsüütide agregatsiooni uuringud* 66301 342
Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT* 66302   50
Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT* 66303   72
Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg 66304 207
Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud* 66305 365
Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid* 66306 183
Antikoagulantide põhiuuringud: AT III* 66307 134
Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid* 66308 255
Hepariini aktiivsuse uuringud 66309 253
Fibrinolüütilise süsteemi uuringud* 66310 384

§ 53. Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine
(AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)
66400 156
AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine
(AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)
66401 112
AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil 66402   16
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga 66403 117
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga 66404 132
Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil 66405 329
Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine 66406 302
Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul 66407 135
Rh-fenotüübi määramine 66408 179
Sobivusproov (üks ristreaktsioon) 66409 108
Vastsündinu vere kompleksanalüüs 66410 154
Otsene Coombsi test 66411 105
Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine) 66412 239

§ 54. Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Mikroskoopia    
Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis 66500     56
Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis 66501     83
Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega 66502   120
Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks 66503   134
Külvid    
Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le 66510   120
Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le 66511     80
Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid) 66512   214
Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks 66513   365
Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi 66514   212
Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod) 66515   346
Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem) 66516   445
Bioloogilise materjali uuring koekultuuril 66517   231
Haigustekitaja samastamine    
Mükobakterite samastamine 66520   609
Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil 66521   126
Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil 66522   169
Täpsustav samastamine 66523   110
Ravimitundlikkuse määramine    
Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes 66530     81
Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis 66531   116
M.tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes 66532 1167
Teised mikrobioloogilised uuringud    
Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil* 66540     87
Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil 66541   137
Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil 66542   274
Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil 66543 3869

§ 55. Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Perifeerse vere kromosoomianalüüs 66601 3608
Amnionivedeliku, koorionikoe ja naha fibroplastide kultuuri kromosoomianalüüs* 66602 4829
Luuüdi kromosoomianalüüs 66603 4645
Metafaasi kromosoomi-FISH-analüüs 66604 2443
Interfaasi FISH-analüüs 66605 3706
Subtelomeerne metafaasi-kromosoomi-FISH-analüüs 66606 9775
DNA eraldamine (üle 1 ml verest) 66607   350
DNA analüüs PCR-meetodil* 66608   200
RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil* 66609   174
Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil 66610   916
Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil 66611 1757
Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil 66612   390
Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil 66613 2199
Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil 66614 2677
Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil 66615 1136
Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil 66616 1253
Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil 66617 1544
Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega 66618 3800
HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil* 66619 1317
HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil* 66620 1193
HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil* 66621 2783

(2) Koodiga 66602 tähistatud prenataalse tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
1) raseda vanus on 37 aastat ja enam;
2) ultraheliuuringul on leitud loote väärareng;
3) I trimestri ultraheliskriiningu ja/või I ja II trimestri seerumskriiningu positiivne tulemus;
4) ühel vanematest esineb kromosoomide struktuurne muutus;
5) kromosoomipatoloogia esinemine eelmisel lapsel;
6) ioniseeriva kiirguse või tsütotoksilise ravi toime ema ja isa sugurakkudele või embrüole/lootele raseduse alguses;
7) pärililikud X-liitelised haigused perekonnas, kui geenidiagnostika (loote soo määramiseks) pole võimalik;
8) on tuvastatud geenihaigused perekonnas.

§ 56. Immuunuuringute piirhinnad

(1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega 66700     96
HLA seroloogiline määramine (üks klass) 66701 1627
Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu 66702 1733
Cross-match uuring 66703   918
Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris 66704 2645
Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks 66705   494
Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* 66706     85
Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil* 66707   122
Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* 66708   188
Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil* 66709   463
Kiiranalüüs testribaga 66710     63
Immunofluorestsentsuuring* 66711   188
Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel* 66712   227
Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring* 66713   639
Immunoblot-uuring* 66714   300
Kompleksne immunoblot-uuring 66715 1419
Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine 66716   601
CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril 66717   967
Analüüs läbivoolutsütomeetril* 66718   288

(2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:

AFP, hCG, HBsAg, HIV, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, Chlamydia, Mycoplasma, Bordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

(3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:

ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, Toxoplasma, Rubella, Helicobacter, Borrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

(4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:

interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], Treponema, Legionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

(5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:

katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 57. Histoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Biopsia rutiinuuring (hematoksüliin/eosiin värvinguga) 6901   157
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga biopsia; operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga 6902   294
Histoloogilise preparaadi üks lisavärvimine; koematerjali dekaltineerimine; seerialõikude valmistamine kogu materjalist 6903     81
Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal 6904   226
Vähemalt 5 või enama lisavärvimise kasutamine histoloogias 6905   529
Immunohistokeemiline uuring ühe monoklonaalse antikehaga histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil 6906   529
Histokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul, üks histokeemiline reaktsioon 6907   196
Elektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil 6908 1485
Immuunelektronmikroskoopiline uuring koelisel või rakulisel materjalil 6909 1646
In situ hübridiseerimine, uuring ühe monoklonaalse markeriga histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil 6910   529

§ 58. Tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

Uuringu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Güneko-tsütoloogiline rutiinuuring, lihtne tsütoloogiline uuring maliigsuse diferentseeringuga 6911   91
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga güneko-tsütoloogiline uuring 6912 115
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga tsütoloogiline uuring 6913 117
Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal 6914   77
Histokeemiline uuring tsütoloogilisel preparaadil, üks histokeemiline reaktsioon 6915 158

§ 59. Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

Lahangu nimetus Kood Piirhind
kroonides
Lahang ilma histoloogilise uuringuta 6916   696
Lahang ja histoloogiline uuring (hematoksüliin-eosiin-värving) 6917 1646
Lahang ja histoloogilised erivärvimised või lisauuringud; kliinilis-anatoomilise konverentsi korraldamine ja lahangujuhu demonstratsioon 6918 2784
Vastsündinute/surnultsündinute lahang ja histoloogiline uuring (hematoksoliin-eosiinvärving) 6919   978

§ 60. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad

Kudede transplantaadi nimetus Kood Piirhind
kroonides
Luu transplantaadid formaliinis    
pikkusega kuni 10 cm 6950   191
pikkusega üle 10 cm 6951   299
silindrid pikkusega kuni 10 cm 6952   681
silindrid pikkusega üle 10 cm 6953   945
Demineraliseeritud luu transplantaadid    
pikkusega kuni 10 cm 6954   228
pikkusega üle 10 cm 6955   322
silindrid pikkusega kuni 10 cm 6956   812
silindrid pikkusega üle 10 cm 6957 1065
Vaagna harja kortiko-spongioossed transplantaadid (plokk 3×3 cm) 6958   348
Roidekõhre transplantaat (tükk pikkusega ca 5 cm) 6959   466
Sügavkülmutatud reieluupähik 6960 1170
Sügavkülmutatud spongioosa tükid 6961 1123

9. peatükk
VERETOOTED JA PROTSEDUURID VERETOODETEGA

§ 61. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

Veretoote nimetus Kood Mõõtühik Piirhind
kroonides
Konservveri (1 doos 468–558 ml) 4001 Üks doos 1095
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml) 4002 Üks doos   818
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml) 4003 Üks doos   768
Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml) 4005 Üks doos   816
Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml) 4006 Üks doos   968
Värskelt külmutatud plasma 4011 Üks doos   508
Värskelt külmutatud plasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml) 4013 Üks doos   587
Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109 4016 Üks doos 3477
Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis) 4017 Üks doos 1027
4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109 4018 Üks doos 1769
3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250×109 4019 Üks doos 1338
Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat 4020 Üks doos 2351
1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85×109 4021 Üks doos   900
Koosteveri 4022 Üks doos 2050
Sol. albumini 5% 4047 100 ml   167
Sol. albumini 5% 4048 250 ml   410
Sol. albumini 20% 4049 100 ml   656
Sol. albumini 20% 4050 50 ml   329
Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109 4060 Üks doos 3546
Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109 4064 Üks doos 2135
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud 4065 Üks doos 1256
Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud 4066 Üks doos 1032
Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud 4068 Üks doos 1495
Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud 4069 Üks doos 1471
4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud 4073 Üks doos 2012
3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud 4074 Üks doos 1939
Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud 4075 Üks doos 2568
VIII hüübimisfaktor 4081 500 toimeühikut 2580
VII hüübimisfaktor 4082 500 toimeühikut 3229
IX hüübimisfaktor 4083 600 toimeühikut 5074
Willebranti faktor 4084 500 toimeühikut 4023
VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm 4085 500 toimeühikut 7047
Intravenoosne immunoglobuliin (IVIG) 4086 1 gramm   885
Veretoote kiiritamine 4087 Üks doos   257
Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud 4088 Üks doos 3909
Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud 4089 Üks doos 4549
Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud 4090 Üks doos 1235

10. peatükk
HAMBARAVI

§ 62. Hambaraviteenuste piirhinnad

(1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Restauratiivne hambaravi    
Ravi planeerimine    
Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine 5400 178
Anesteesia    
Pinnaanesteesia 5401 23
Injektsioonanesteesia 5402 67
Profülaktilised menetlused    
Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine) 5410 178
Kõigi hammaste fluoroteraapia 5411 89
Silandi paigaldamine ühele hambale 5412 61
Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks 5413 61
Ravi täidistega    
Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks 5420 113
Juurekruvi asetamine ja fikseerimine 5421 204
Täidised (sh preparatsioon)    
Ravimi asetamine ja ajutine täidis 5422 123
Hõbetäidis    
Ühe pinna täidis 5423 166
Kahe pinna täidis 5424 229
Kolme pinna täidis 5425 314
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5426 558
Klaasionomeertsement    
Ühe pinna täidis 5427 145
Kahe pinna täidis 5428 193
Kolme pinna täidis 5429 293
Köndi ülesehitus 5430 530
Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis    
Ühe pinna täidis 5431 173
Kahe pinna täidis 5432 229
Kolme pinna täidis 5433 304
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5434 513
Valguskõvastuvad täidised    
Ühe pinna täidis 5435 270
Kahe pinna täidis 5436 357
Kolme pinna täidis 5437 448
Ulatuslik hambakrooni taastamine 5438 705
Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega 5439 284
Endodontia    
Pulbi katmine ja ajutine täidis 5460 227
Amputatsioon 5461 222
Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5462 477
Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5463 606
Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 5464 738
Ravimivahetus juurekanalites 5465 275
Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal 5466 232
Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal 5467 352
Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal 5468 469
Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal 5469 587
Kirurgia    
Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale 5320 88
Küretaaž ühe hamba ulatuses 5321 88
Parodontaalne operatsioon 5322 482
Vestibulumi või suupõhja plastika 5323 781
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika 5324 2 493
Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon 5325 464
Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine 5327 526
Ühe juurega hamba eemaldamine 5328 197
Mitme juurega hamba eemaldamine 5329 305
Mädakolde avamine ja ravimenetlused 5330 306
Kirurgilise sekkumisega järelkontroll 5331 201
Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine 5332 272
Hemostaas õmblusega 5333 110
Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon 5334 1 065
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga 5335 733
Alveolaarluu resektsioon 5336 286
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon 5337 665
Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine 5338 100
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine 5339 444
Biopsia pindmistest kudedest 5340 367

(2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele üks kord ravi alguses, kuid mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 63. Hambaproteeside piirhinnad

(1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Plaatproteesid    
Osalise proteesi baashind 5004   887
Proteesi baasis 5005   425
Lihtne plastmasshammas 5006     34
Mitmekihiline plastmasshammas 5007     64
Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale 5008 2012
Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale 5009 2170
Individuaallusikas 5011   115
Ümarklamber mitteväärismetallist 5012     45
Dentoalveolaarne klamber 5015     35
Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis 5016     50
Elastne pelott traadil 5017     57
Kantud proteeside regulatsioon 5018   159
Pehme vooder äravõetavale proteesile 5020   321
Tooruse isoleerimine 5021   248
Plaatproteeside parandamine    
Proteesi baasise üks murd 5022     70
Kaks murdu ühes baasises 5023     92
Ühe hamba lisamine 5024   115
Kahe hamba lisamine 5025   160
Kolme hamba lisamine 5026   207
Nelja hamba lisamine 5027   252
Ühe klambri lisamine 5028   115
Kahe klambri lisamine 5029   137
Proteesi ümberbaseerimine direktselt 5030   336
Proteesi ümberbaseerimine indirektselt 5031   472
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil    
Baashind 5033 1329
Ülemine kaar 5034   450
Alumine kaar 5035   413
Tugi-hoideklamber 5036   113
T-kujuline klamber 5037   156
Jooksva klambri üks lüli 5038     34
Täiendav lebam 5039     18
Kulliküüsjätke 5040     29
Ühendusharu 5041     18
Sadul plastmassi kinnitamiseks 5042     16
Metallist valatud hammas 5043   131
Valatud hammas plastmassist fassetiga 5044   226
Baasis 5045   345
Aas plastmassi kinnitamiseks 5046     12
Baasise piiraja 5047     30
Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine 5050     18
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil    
Baashind 5053 1153
Ülemine esimene kaar 5054   676
Ülemine tagumine kaar 5055   607
Alumine kaar 5056   563
Suulaeplaat 5057   827
Keeleplaat 5058   747
Tugi-hoideklamber 5059   146
T-kujuline klamber (Roach) 5060 1193
Ringklamber 5061   264
Jooksva klambri üks lüli 5062     77
Oklusioonilebam 5063     36
Kulliküüsjätke 5064     36
Ühendusharu 5065     33
Sadul plastmassi kinnitamiseks 5066     45
Metallist valatud hammas 5067   189
Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga 5068   264
Büügli baasis 5069   488
Baasise piiraja 5070     45
Elektrolüütiline poleerimine 5072     23
Hambakroonid    
Metallokeraamiline kroon 5074 3249
Mitteväärismetallist stantsitud kroon 5075   486
Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga 5077   495
Kahevärviline plastmasskroon 5079   503
Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga 5081   513
Plastmassist tihvthammas 5082   612
Käpake jootmispinna suurendamiseks 5083     45
Kahe krooni jootmine 5084     34
Ühe krooni tsementeerimine 5085   302
Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga 5086   237
Krooni eemaldamine 5088   233
Plastmassfasseti parandus 5089   165
Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd    
Täisvalu proteeside baashind 5094   385
Valatud kroon või hammas 5095   563
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga 5096   749
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga 5097   843
Valatud mitteväärismetallist poolkroon 5100   748
Valatud köntpanus 5101   462
Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas 5102   744
Ortopeedilised aparaadid    
Kaldpind 5120   887
Suulaeplaat obduraatoriga 5121   577
Oklusioonikape, üks osa 5122     88
Resektsiooniproteesi baasis 5123   870
Operatsiooniplaat 5124   426

(2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatult tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastaste isikute ravi korral.

§ 64. Ortodontia piirhinnad

(1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind
kroonides
Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine 5126   354
Hambumuse analüüs ja mõõdistamine 5127   375
Baasisplaat või kaitseplaat 5128   491
Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat 5129   592
Ühesuunaline vint koos paigaldusega 5130   162
Kahesuunaline vint koos paigaldusega 5131   249
Kolmesuunaline vint koos paigaldusega 5132   383
Retentsioonikaar 5133   192
Surveling 5134   132
Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru 5135   128
Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses 5136   270
Ümarklamber 5137   129
Adamsi klamber 5138   170
Kroon hambumuse tõstmiseks 5139   490
Kontrollmudel 5140   129
Komplitseeritud ortodontiline aparaat 5141   886
Võru koos kinnitamisega 5142   270
Tuubik võrule 5143   169
Kahe elemendi jootmine 5144   114
Palatinaalne konks 5145   114
Nupp koos paigaldusega hambale 5146   279
Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt 5147     77
Quad-Helix 5148   450
Palatinaalkaar või lingvaalkaar 5149   503
Kohahoidja 5150   256
Ekstraoraalse aparaadi komplekshind 5151 1801
Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks 5152 2067
Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine 5153   109
Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine 5154   273
Retentsiooniaparaadi kontroll 5155   120
Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine 5157   102
Üks breket koos kinnitamisega 5160   274
Üks lihtne kaart koos fikseerimisega 5161   291
Üks keerukas kaart koos fikseerimisega 5162   399
Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega 5163   336
Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses 5164   994
Jäljendmudelid    
Jäljend individuaallusikale 5171   289
Alginaatjäljend 5172   124
Kahekihiline silikoonjäljend 5173   196
Diagnostilise mudeli komplekshind 5174   175

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
2) progeenne hambumus;
3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui 1 hammas lõualuu kummalgi poolel;
6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

11. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

(1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008. a.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind jõustub 1. juulil 2009. a. Kuni 30. juunini 2009. a (kaasa arvatud) rakendatakse kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest lisatasu maksmisel koodiga 3061 ettenähtud piirhinda 4000 krooni.

(3) Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määrus nr 49 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2007, 18, 91; 42, 309) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json