Teksti suurus:

Riigisaladuse kaitse kontrolli läbiviimiseks moodustatava komisjoni töökord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 6, 67

Riigisaladuse kaitse kontrolli läbiviimiseks moodustatava komisjoni töökord

Vastu võetud 11.01.2008 nr 4

Määrus kehtestatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 22 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kontrolli komisjoni tegevuse alus

  Kaitsepolitseiameti poolt teostatava riigisaladuse kaitse kontrolli läbiviimiseks moodustatav komisjon täidab «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 22 lõike 2 punktidest 1–3 tulenevaid ülesandeid.

§ 2.  Komisjoni koosseis

  Komisjoni koosseisu ja esimehe määrab kindlaks Kaitsepolitseiameti peadirektor. Komisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Komisjon tööd juhib komisjoni esimees.

§ 3.  Riigisaladuse kaitse kontrolli tööplaan

  (1) Kontrolli aluseks on siseministri poolt kinnitatav riigisaladuse kaitse kontrolli tööplaan, milles märgitakse:
  1) kontrollitava asutuse, institutsiooni, juriidilise isiku või töötlusloaga füüsilise isiku nimi;
  2) plaanilise kontrolli läbiviimise aeg ja kestus;
  3) plaanilise kontrolli iseloom.

  (2) Plaanilise kontrolli läbiviimisest teavitatakse kontrollitavat asutust, institutsiooni, juriidilist isikut või töötlusloaga füüsilist isikut vähemalt üks kuu ette.

§ 4.  Tööplaaniväline kontroll

  Kaitsepolitseiametil on õigus läbi viia tööplaaniväline kontroll, kui on põhjust arvata, et asutuses, institutsioonis, juriidilises isikus või töötlusloaga füüsilise isiku juures rikuti või rikutakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» või selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid riigisaladuse kaitse nõudeid.

§ 5.  Kontrolli läbiviimise kohta koostatav aruanne

  (1) Kontrolli läbiviimise kohta koostab komisjon aruande, milles antakse hinnang riigisaladuse kaitse nõuete tagamise meetmetele, puudustele ja muudele tuvastatud asjaoludele. Aruandes tehakse ettekirjutus esinevate puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Aruanne koostatakse kahes eksemplaris. Aruande kinnitab Kaitsepolitseiameti peadirektor.

  (3) Aruande üks eksemplar saadetakse kontrollitavale asutusele, institutsioonile, juriidilisele isikule või töötlusloaga füüsilisele isikule ja kontrollitavast kõrgemalseisvale asutusele või juriidilise isiku või füüsilise isiku töötlusloa taotlemist toetanud asutusele hiljemalt viieteistkümne tööpäeva jooksul arvates kontrolli lõpetamise päevast.

  (4) Asutus, institutsioon, juriidiline isik või töötlusloaga füüsiline isik on kohustatud võtma tarvitusele meetmed aruandes tehtud puuduste kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse teinud asutusele tuleb ühe kuu jooksul teatada puuduste kõrvaldamisest. Ettekirjutuse täitmise kontrollimiseks on riigisaladuse kaitset korraldaval asutusel õigus läbi viia järelkontroll, mille kohta koostatakse aruanne.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008. a.

Minister Jüri PIHL


Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json