Teksti suurus:

Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse ning euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2010, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.11.2010 otsus nr 764

Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse ning euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.11.2010

§ 1.   Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduses (RT I 2003, 18, 96; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 2–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) mikroettevõtja – Eestis äriregistrisse kantud äriühing või Eestis äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes vastab Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.08.2008, lk 3–47) I lisas sätestatud mikroettevõtja määratlusele;
3) väikeettevõtja – Eestis äriregistrisse kantud äriühing või Eestis äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes vastab Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 I lisas sätestatud väikeettevõtja määratlusele;
4) keskmise suurusega ettevõtja – Eestis äriregistrisse kantud äriühing või Eestis äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes vastab Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 I lisas sätestatud keskmise suurusega ettevõtja määratlusele;
5) suurettevõtja – Eestis äriregistrisse kantud äriühing või Eestis äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei vasta käesoleva lõike punktides 2–4 sätestatud määratlustele.”;

2) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riikliku tagatise saajaks võib olla Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse poolt väljastatud tegevusluba omav krediidiasutus, kes ise või kelle filiaal on kantud Eestis äriregistrisse. Kui tagatakse liisingulepingust tulenevat kohustust, võib tagatise saajaks olla ka Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse poolt väljastatud tegevusluba omava krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus, kes ise või kelle filiaal on kantud Eestis äriregistrisse. Sellisel juhul kehtib kõik käesolevas seaduses krediidiasutuse kohta sätestatu ka finantseerimisasutuse kohta.”;

3) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sihtasutuse poolt käesoleva seaduse alusel sõlmitud jõus olevate tagatislepingute kogusumma ei või ühelgi hetkel ületada ettevõtluslaenude puhul 2 miljardit krooni ja elamumajanduslaenude puhul 1,5 miljardit krooni. Vastavalt vajadusele on Vabariigi Valitsusel õigus otsustada elamumajanduslaenude tagatislepingute kogusumma ülempiiri vähendamise üle.”

§ 2.   Euro kasutusele võtmise seaduse (RT I, 08.11.2010, 22) § 36 punktid 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2) paragrahvi 18 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „30 miljonit krooni” sõnadega „2 miljonit eurot”;

3) paragrahvi 18 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) 2 300 000 eurot.”;

4) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõnad „2 miljardit krooni” sõnadega „128 miljonit eurot” ja sõnad „1,5 miljardit krooni” sõnadega „96 miljonit eurot”.”

§ 3.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json