Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses perehüvitiste seaduse jõustumisega

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2016, 1

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses perehüvitiste seaduse jõustumisega

Vastu võetud 23.11.2016 nr 63

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 17 lõike 1, riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 lõike 5, § 27 lõike 3 ja § 35, Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 67 lõike 2 punktiga 2.

§ 1.  Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 163 „Pensioniavalduse vorm ja pensionitunnistuse vorm” muutmine

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 163 „Pensioniavalduse vorm ja pensionitunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Pensionitunnistuse andmete loetelu”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel.”;

3) paragrahv 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Pensionitunnistusele kantakse järgmised andmed:
1) pensionäri ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või sünniaeg;
3) riikliku pensioni määramise alus ja pensioni määramise tähtaeg;
4) puude raskusaste ja puude tähtaeg;
5) pensionäri foto, mis on kinnitatud pitseriga;
6) pensionitunnistuse number ja selle väljaandmise tähtaeg.”;

5) määruse lisa 1 ja lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 164 „Pensionikindlustuse kindlustusosaku ja kindlustusosa arvutamise juhend” muutmine

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 164 „Pensionikindlustuse kindlustusosaku ja kindlustusosa arvutamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „riikliku pensionikindlustuse registrisse” sõnadega „sotsiaalkaitse infosüsteemi”;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Pensionikindlustuse kindlustusosaku arvutamise alus

(1) Pensionikindlustuse kindlustusosaku arvutamise aluseks on sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud andmed pensionikindlustatu poolt või tema eest makstud või arvestatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (edaspidi isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa) kohta.

(2) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul on pensionikindlustuse kindlustusosaku arvutamise aluseks sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud andmed pensionikindlustatu poolt või tema eest makstud või arvestatud sotsiaalmaksu (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) kohta.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused” muutmine

Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused” § 10 punktis 1 asendatakse sõnad „riiklikus pensionikindlustuse registris” sõnadega „sotsiaalkaitse infosüsteemis”.

§ 4.  Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” muutmine

Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” § 2 lõikest 1 jäetakse välja teine lause.

§ 5.  Sotsiaalministri 19. augusti 2008. a määruse nr 43 „Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 19. augusti 2008. a määruses nr 43 „Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) sotsiaalkaitse infosüsteemi pidamine;”;

2) paragrahv 4 lõige 2 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt

„13) infosüsteemide üksus, mille põhiülesanded on sotsiaalkaitse infosüsteemi pidamine, andmete töötlemine ja väljastamine, ameti infosüsteemide ja ametkondade vahelise andmevahetuse loomise ja edasiarenduse vajaduste kirjeldamine, osalemine ameti tellimusel hangitud eritarkvarade testimisel, juurutamisel ja kasutajate väljaõppe korraldamisel ning kasutajate juhendamine infosüsteemidega töötamisel.”.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json