Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2016, 7

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad

Vastu võetud 12.09.2008 nr 49
RTL 2008, 77, 1069
jõustumine 01.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2009RTL 2009, 10, 12301.03.2009
25.06.2009RTL 2009, 51, 75203.07.2009
27.12.2012RT I, 29.12.2012, 5901.01.2013
29.12.2015RT I, 05.01.2016, 908.01.2016, osaliselt 01.07.2016 ja 01.01.2017, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016
12.05.2016RT I, 19.05.2016, 201.07.2016
23.11.2016RT I, 29.11.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib järgmiste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste (edaspidi sotsiaaltoetus) määramist ja maksmist:
  1) puudega lapse toetus;
  2) puudega tööealise inimese toetus;
  3) puudega vanaduspensioniealise inimese toetus;
  4) [Kehtetu – RTL 2009, 10, 123 - jõust. 01.03.2009]
  5) puudega vanema toetus;
  6) õppetoetus;
  7) [kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]
  8) [kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]
  9) täienduskoolitustoetus.

§ 2.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos vajalike põhi- ja täiendavate dokumentidega.
[RT I, 29.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (2) [Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

  (3) Kui sotsiaaltoetuste taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, teatab Sotsiaalkindlustusamet taotlejale kirjalikult esimesel võimalusel, millised dokumendid tuleb hiljemalt kolme kuu jooksul täiendavalt esitada.

  (4) Kui taotleja esitab kõik vajalikud dokumendid lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul, loetakse sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks taotluse vastuvõtmise päev või taotluse lähtekoha postitamise kuupäev. Kui taotleja ei esita kõiki vajalikke dokumente nimetatud tähtajaks, teeb Sotsiaalkindlustusamet otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide alusel.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 3.   Sotsiaaltoetuste määramine

  (1) Sotsiaaltoetused määrab ja nende suuruse otsustab Sotsiaalkindlustusamet.

  (2) [Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.07.2016]

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 10, 123 - jõust. 01.03.2009]

  (4) Puudega vanema toetus määratakse iga lapse kohta puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses §-s 9 sätestatud tingimustel.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 4.   Sotsiaaltoetuste määramise algtähtaeg

  (1) Puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus ja puudega vanaduspensioniealise inimese toetus määratakse puude raskusastme tuvastamise päevast, kui toetuse taotlemise avaldus on esitatud hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates puude raskusastme tuvastamise otsuse tegemisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud toetuste hilisemal taotlemisel määratakse toetus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotlemisele eelnenud kolme kuu eest.

  (3) Puudega vanema toetus, õppetoetus ja täienduskoolitustoetus määratakse toetuse taotlemise päevast, kuid mitte varem kui toetusele õiguse tekkimise päevast.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 5.   Sotsiaaltoetuste määramise otsus

  (1) Sotsiaalkindlustusamet teeb otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise kohta (edaspidi otsus) hiljemalt kümne tööpäeva jooksul sotsiaaltoetuste taotlemise päevast.

  (2) Kui toetuse taotleja esitab toetuse taotluse koos puude raskusastme tuvastamise taotlusega või enne puude raskusastme tuvastamise otsuse tegemist, teeb Sotsiaalkindlustusamet otsuse kümne tööpäeva jooksul puude raskusastme tuvastamise või tuvastamata jätmise otsuse tegemise päevast.
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 51.   Sotsiaaltoetuste määramine korduvekspertiisi korral

  (1) Puudega lapse toetust, puudega tööealise inimese toetust, puudega vanaduspensioniealise inimese toetust või puudega vanema toetust saanud isikult puude raskusastme korduval tuvastamisel enne ühe aasta möödumist toetuse maksmise lõpetamisest, uut taotlust ei nõuta, välja arvatud juhul, kui isikul tekib õigus uuele toetuse liigile või puudega vanema toetusele järgmise lapse kohta.

  (11) Üleminekul puudega tööealise inimese toetuse maksmiselt puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse maksmisele puude raskusastme korduval tuvastamisel enne ühe aasta möödumist toetuse maksmise lõpetamisest uue taotluse esitamist ei nõuta.
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul määratakse toetus puude raskusastme tuvastamise päevast.
[RTL 2009, 51, 752 - jõust. 03.07.2009]

§ 6.   Sotsiaaltoetuste maksmine

  (1) Puudega lapse toetust, puudega tööealise inimese toetust, puudega vanaduspensioniealise inimese toetust, puudega vanema toetust ja õppetoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest. Õppetoetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest.
[RTL 2009, 10, 123 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Sotsiaalkindlustusameti otsusel makstakse täienduskoolitustoetus toetuse saajale teenust osutanud asutusele. Kui toetuse taotleja on eelnevalt ise tasunud koolitusteenuste eest, makstakse toetus välja isikule.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

  (3) Kui sotsiaaltoetuste saajale makstakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu muid toetusi või pensioni, määratakse nende maksmiseks posti teel ühine väljamaksmise kuupäev.

  (4) Puudega vanema toetust makstakse lapse 16-aastaseks saamiseni. Lapse 16-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist kuni Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute lõpetamise või kooli nimekirjast väljaarvamise kohta andmete saamiseni.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (5) Kui põhikooli lõpetab 16-aastane või vanem laps või laps, kes saab enne uue õppeaasta algust 16-aastaseks, makstakse puudega vanema toetust kuni uue õppeaasta algusele eelneva päevani. Õpingute jätkamise korral samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse puudega vanema toetusele, makstakse pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist toetusi tagasiulatuvalt toetuste maksmise lõpetamisest.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (6) Välismaal õppimise korral jätkatakse puudega vanema toetuse maksmist pärast õppeasutuse teatise esitamist kuni uue õppeaasta algusele eelneva päevani. Teatise hilisemal esitamisel makstakse toetust tagasiulatuvalt, kuid mitte rohkem kui teatise esitamisele eelnenud kuue kuu eest.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 7.   Rehabilitatsioonitoetuse määramise ja maksmise erisused
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 8.   Sotsiaaltoetuste maksmise dokumendid
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 9.   Sotsiaaltoetuste maksmise peatamine

  Sotsiaaltoetuste maksmine peatatakse:
  1) toetuse saaja, tema seadusliku esindaja, eestkosteasutuse või hoolekandeasutuse teatise põhjal;
  2) [kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]
  3) kui posti teel makstud sotsiaaltoetused on välja võtmata vähemalt kaks kuud;
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]
  4) valla- või linnavalitsuse korralduse alusel, kui lapsevanem ei täida «Perekonnaseadusest» tulenevat kohustust puudega last kasvatada ja tema eest hoolitseda;
  5) süüdimõistetud toetusesaaja vanglas või arestimajas vangistuse kandmise ajaks, välja arvatud juhul, kui isik vajab oma puude tõttu individuaalset abivahendit.

§ 10.   Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Sotsiaaltoetuste maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse toetuste maksmist nende asjaolude äralangemise päevast.

  (3) Kui sotsiaaltoetuse maksmine oli peatatud põhjusel, et posti teel makstav sotsiaaltoetus oli välja võtmata vähemalt kaks kuud, makstakse toetus pärast vastava avalduse ja isikut tõendava dokumendi esitamist tagantjärele välja.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 11.   Sotsiaaltoetuste ümberarvutamine
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 12.   Sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamine

  (1) Sotsiaaltoetuste maksmine lõpetatakse sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 10, 123 - jõust. 01.03.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 13.   Teatamise kohustus
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 14.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json