Teksti suurus:

Pensionikindlustuse kindlustusosaku ja kindlustusosa arvutamise juhend

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2016, 8

Pensionikindlustuse kindlustusosaku ja kindlustusosa arvutamise juhend
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

Vastu võetud 31.12.2001 nr 164
RTL 2002, 8, 84
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.07.2012RT I, 25.07.2012, 201.08.2012
16.01.2014RT I, 17.01.2014, 3420.01.2014
27.03.2015RT I, 31.03.2015, 803.04.2015
23.11.2016RT I, 29.11.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 11 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab pensionikindlustuse kindlustusosaku ja kindlustusosa suuruse arvutamise korra riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

§ 2.   Pensionikindlustuse kindlustusosaku arvutamise alus

  (1) Pensionikindlustuse kindlustusosaku arvutamise aluseks on sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud andmed pensionikindlustatu poolt või tema eest makstud või arvestatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (edaspidi isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa) kohta.

  (2) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul on pensionikindlustuse kindlustusosaku arvutamise aluseks sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud andmed pensionikindlustatu poolt või tema eest makstud või arvestatud sotsiaalmaksu (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) kohta.
[RT I, 29.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 3.   Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu suurus

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksuna võetakse arvesse:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktides 1-4, 6 ja 9 ning § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel – arvestatud sotsiaalmaks. Sama seaduse § 2 lõike 1 punktis 8 sätestatud juhul – arvestatud sotsiaalmaks, välja arvatud sotsiaalmaks töötuskindlustushüvitiselt;
  2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliidu poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõigetes 1–12 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;
[RT I, 17.01.2014, 34 - jõust. 20.01.2014]
  3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaks.
[RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]

  (2) Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud ühe kalendriaasta kõik isikustatud sotsiaalmaksu summad.
[RT I, 29.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.   Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa suurus

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osana võetakse vastavalt «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (edaspidi seadus) § 12 lõike 2 sätetele arvesse isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa summad, mis pensionikindlustatu kohta vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-le 10 kantakse riikliku pensionikindlustuse vahenditesse. Seejuures võetakse aluseks:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktides 1-4, 6 ja 9 ning § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel – arvestatud sotsiaalmaks. Sama seaduse § 2 lõike 1 punktis 8 sätestatud juhul – arvestatud sotsiaalmaks, välja arvatud sotsiaalmaks töötuskindlustushüvitiselt;
  2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliidu poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõike 1 punktides 1–3, 5, 7 ja 10 ning lõigetes 11–12 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul – arvestatud sotsiaalmaks;
[RT I, 17.01.2014, 34 - jõust. 20.01.2014]
  3) füüsilisest isikust ettevõtja poolt „Sotsiaalmaksuseaduse“ § 2 lõike 1 punktis 5 ja §-s 61 sätestatud juhtudel – makstud sotsiaalmaks.
[RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]

  (2) Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud ühe kalendriaasta kõik isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa summad.
[RT I, 29.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 5.   Pensionikindlustatu kindlustusosaku arvutamine
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (1) Iga aasta 1. aprilliks arvutatakse pensionikindlustatu eelneva kalendriaasta kindlustusosak sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud andmete alusel.
[RT I, 29.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Pensionikindlustatu kindlustusosaku arvutamiseks jagatakse tema isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa suurus isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suurusega.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (3) Pensionikindlustatu kindlustusosaku arvutamiseks kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul jagatakse tema isikustatud sotsiaalmaksu suurus isikustatud sotsiaalmaksu keskmise suurusega.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (4) Pensionikindlustatu kindlustusosak arvutatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

§ 6.   Kindlustusosaku arvutamine pensioni määramisel ja ümberarvutamisel
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (1) Pensioni määramise algtähtaja kalendriaasta kindlustusosaku arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa summad pensioni määramise algtähtajale eelneva päevani ning jagatakse kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suurusega. Kui pensioni määramise algtähtaeg on 1. jaanuar, siis selle kalendriaasta kindlustusosakut ei arvutata.
[RT I, 29.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Pensioni määramise algtähtaja kalendriaasta kindlustusosaku arvutamiseks kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul liidetakse pensionikindlustatu kohta sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu summad pensioni määramise algtähtajale eelneva päevani ning jagatakse kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu arvestusliku keskmise suurusega. Kui pensioni määramise algtähtaeg on 1. jaanuar, siis selle kalendriaasta kindlustusosakut ei arvutata.
[RT I, 29.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Pensioni määramise või ümberarvutamise algtähtajale eelnenud kalendriaastate kindlustusosakud arvutatakse § 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 4–6 sätestatud juhtudel.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (4) Kui pensioni määramise algtähtaeg on ajavahemikus 1. jaanuarist 31. märtsini, siis pensioni määramise algtähtajale eelneva kalendriaasta kindlustusosaku arvutamiseks jagatakse pensionikindlustatu kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa suurus kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suurusega.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (5) Kui pensioni määramise algtähtaeg on ajavahemikus 1. jaanuarist 31. märtsini aastatel 2000, 2001 või 2002, siis pensioni määramise algtähtajale eelneva kalendriaasta kindlustusosaku arvutamiseks jagatakse pensionikindlustatu kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu suurus kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu arvestusliku keskmise suurusega.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (6) Pensioni ümberarvutamisel tähtajaga 1. jaanuarist 31. märtsini arvutatakse eelneva kalendriaasta kindlustusosak:
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]
  1) lõigetes 4 ja 5 sätestatud korras, kui ümberarvutamine toimub pensioni määramise algtähtaja kalendriaastal;
  2) lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras, kui ümberarvutamine toimub pensioni määramise algtähtajale järgneval kalendriaastal.

  (7) Lõigete 1–6 sätteid rakendatakse samuti pensioni ümberarvutamisel vastavalt seaduse § 25 lõike 1 punktidele 2 ja 3.

§ 7.   Kindlustusosakute ümberarvutamine
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (1) Pensioni ümberarvutamisel seaduse § 25 lõike 1 punkti 1 alusel arvutatakse kõik kindlustusosakud ümber, arvestades järgmisi sätteid:
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]
  1) jooksva kalendriaasta kindlustusosak arvutatakse § 6 lõikes 1 sätestatud korras;
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]
  2) eelmiste kalendriaastate kindlustusosakud arvutatakse § 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (2) Ümberarvutatud kindlustusosakuid ei rakendata pensionide tagasiulatuval määramisel või seaduse § 25 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud ümberarvutamisel perioodi eest, mis eelnes jooksva kalendriaasta 1. aprillile.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

§ 8.   Pensionikindlustatu kindlustusosakute summa
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (1) Pensionikindlustatu kindlustusosakute summa arvutamiseks liidetakse tema kindlustusosakud, mis on arvutatud §-des 5–7 sätestatud korras.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (2) Pensioni tagasiulatuval määramisel või seaduse § 25 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud ümberarvutamisel ei liideta kindlustusosakute summale pensioni määramise või ümberarvutamise algtähtajale järgnevate kalendriaastate kindlustusosakuid. Ümberarvutamise algtähtaja kalendriaasta kindlustusosak liidetakse kindlustusosakute summale ainult siis, kui ümberarvutamine toimub pensioni määramise algtähtaja kalendriaastal. Pensioni ümberarvutamisel tähtajaga 1. jaanuarist 31. märtsini liidetakse ümberarvutamisele eelneva kalendriaasta kindlustusosak kindlustusosakute summale ainult käesoleva määruse § 6 lõike 6 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

§ 9.   Kindlustusosa suuruse arvutamine
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (1) Kindlustusosa suuruse arvutamiseks korrutatakse pensionikindlustatu kindlustusosakute summa aastahindega.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (2) Kindlustusosa suurus arvutatakse täpsusega üks sent.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

§ 10.   Kindlustusosade ümberarvutamine
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (1) Seaduse § 25 lõike 1 punkti 1 ja § 26 alusel arvutatakse kindlustusosad ümber iga aasta 1. aprillist, lähtudes seaduse §-s 26 sätestatud aastahinde indekseerimise korrast ja käesoleva määruse §-s 7 sätestatud kindlustusosakute ümberarvutuse korrast.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

  (2) Ümberarvutatud kindlustusosade suurusi ei rakendata pensionide tagasiulatuval määramisel ja seaduse § 25 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud ümberarvutamisel perioodi eest, mis eelnes jooksva aasta 1. aprillile.
[RT I, 31.03.2015, 8 - jõust. 03.04.2015]

§ 11.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json