Teksti suurus:

Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2016, 14

Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu

Vastu võetud 28.11.2016 nr 62

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 66 lõike 8 ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 10 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamist:
 1) töölepingu seaduse §-des 56 ja 57 ettenähtud alaealise ja osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest;
 2) töölepingu seaduse §-s 60 ettenähtud isapuhkuse ning § 63 lõikes 1 ettenähtud lapsepuhkuse ja lõikes 2 ettenähtud puudega lapse vanema lapsepuhkuse eest;
 3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 10 lõikes 5 ettenähtud lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest.

§ 2.  Puhkusetasu ja keskmise töötasu arvutamine

 (1) Puhkusetasu alaealise ja osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest arvutatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” §-s 4 sätestatud korras.

 (2) Keskmine töötasu isapuhkuse, puudega lapse lapsepuhkuse ning lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest arvutatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” §-s 3 sätestatud korras.

 (3) Lapsepuhkuse puhkusetasu arvutamisel korrutatakse töötaja kasutatud lapsepuhkuse tööpäevade arv töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määraga. Ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määra leidmiseks jagatakse töötasu alammäär kalendriaasta tööpäevade arvu ja arvu 12 jagatisega.

 (4) Puhkusetasu ja keskmise töötasu arvutamisel on tööandjal õigus nõuda dokumente, mis tõendavad töötaja õigust alaealise või osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkusele, isapuhkusele, lapsepuhkusele, puudega lapse vanema lapsepuhkusele või lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegadele.

§ 3.  Tööandja kohustus maksta puhkusetasu ja keskmist töötasu

 (1) Käesoleva määruse §-s 1 ettenähtud juhtudel arvutab ja maksab töötajale puhkusetasu ja keskmise töötasu tööandja.

 (2) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et tema ega lapse teine vanem ei ole kasutanud ega soovi kasutada lapsepuhkust või puudega lapse vanema lapsepuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja või lapse teine vanem on kasutanud või soovib kasutada lapsepuhkust või puudega lapse vanema lapsepuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal oma avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate puhkuse päevade arv ja periood.

 (3) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et ta ei ole kasutanud ega soovi kasutada isapuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja on kasutanud või soovib kasutada isapuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal isapuhkuse kasutamise avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate isapuhkuse päevade arv ja periood.

§ 4.  Hüvitamise taotluse andmete loetelu

 (1) Hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks esitab tööandja Sotsiaalkindlustusametile järgmised andmed:
 1) tööandja nimi, registri- või isikukood, kontaktandmed;
 2) hüvitise taotlemise alus;
 3) töötaja nimi ja isikukood;
 4) lapse nimi ja isikukood;
 5) arvelduskonto ja hüvitisena taotletav summa;
 6) kalendriaasta, mille eest hüvitist taotletakse;
 7) puhkuse kasutamise kuu ja aasta;
 8) puudega lapse vanema lapsepuhkuse ja isapuhkuse korral ka kuupäevad.

 (2) Kui isapuhkust kasutatakse kahe kuu jooksul enne eeldatavat sünnituse tähtpäeva, esitatakse lapse nime ja isikukoodi asemel lapse ema nimi ja isikukood ning lapse eeldatav sünnikuupäev.

 (3) Asutused, kelle teenistujate koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud andmeid. Hüvitamise taotlus esitatakse vastavalt Sotsiaalkindlustusameti ja asutuse kokkuleppele.

§ 5.  Andmete õigsus

 (1) Hüvitamise taotluses märgitud andmete õigsuse eest vastutab tööandja.

 (2) Sotsiaalkindlustusametil on õigus kontrollida tööandja esitatud andmete õigsust ja hüvitamise taotluse koostamise aluseks olnud dokumente.

§ 6.  Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotlustele kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise korda.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler