Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määruse nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2017, 5

Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määruse nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 17.11.2017 nr 46

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 29 lõike 4 punkti 16 ning veeseaduse § 121 lõike 3 ja § 261 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määruses nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse nõudeid ei kohaldata teadus- ja arendustegevusele, kui on tagatud pinna- ja põhjavee, taimede, loomade ja inimeste tervise kaitse.”;

2) paragrahvi 10 lõike 5 tabeli päises asendatakse ühik „mg/mulla KA kg kohta” ühikuga „kg/ha kohta”;

3) paragrahvi 12 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 14 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sette kasutamiseks andja on kohustatud:”;

5) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) esitama jäätmeloa andjale iga aasta 1. veebruariks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmed paberkandjal või elektrooniliselt;”;

6) paragrahvi 15 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Käesoleva määruse nõuete täitmise kontrollimiseks võetavad setteproovid peab võtma veeseaduse tähenduses reoveesette valdkonnas atesteeritud isik ning proove peab analüüsima reoveesette valdkonnas vastavate näitajate analüüsimiseks akrediteeritud labor.”;

7) paragrahvi 16 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Settest võetavate keskmistatud proovide arv on sõltuvalt reoveepuhasti projekteeritud jõudlusest ja reoveepuhasti ekspluatatsioonis olemise ajast järgmine:”;

8) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui raskmetallide sisaldus kasutatavas settes on väiksem käesoleva määruse § 10 lõike 3 punktis 1 nimetatud piirväärtustest, peab sette põllumajanduses kasutaja tagama sette kasutamiskohas mullaproovide võtmise ja raskmetallisisalduse määramise vegetatsiooniperioodi lõpus enne sette kasutamist ning üks kord ühe aasta jooksul pärast sette kasutamist.

(12) Kui kasvõi ühe raskmetalli sisaldus on pärast sette kasutamist mullast võetavas proovis vähemalt 15% suurem kui vegetatsiooniperioodi lõpus enne sette kasutamist võetavas proovis, kohaldub selle näitaja määramiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud proovivõtu sagedus.”;

9) paragrahvi 17 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Üksikproovid võetakse veeseaduse § 121 lõike 3 alusel kehtestatud proovivõtumeetoditega.”.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json