Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine seoses Eesti Panga määruse kehtetuks tunnistamisega

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2018, 10

Rahandusministri määruste muutmine seoses Eesti Panga määruse kehtetuks tunnistamisega

Vastu võetud 22.11.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 57 lõike 5, kindlustustegevuse seaduse § 36 lõike 9, § 123 lõike 5 ja § 193 lõike 2, väärtpaberituru seaduse § 108 lõigete 3 ja 4, Tagatisfondi seaduse § 92 lõike 2, makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 65 lõike 8 ja § 82 lõike 4 ning investeerimisfondide seaduse § 88 lõike 8, § 334 lõike 10 ja § 370 lõike 9 alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord“ muutmine

Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruses nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord“ § 5 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „kehtestatud Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele“ tekstiosaga „avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel“.

§ 2. Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord“ muutmine

Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord“ §-s 18 asendatakse tekstiosa „kehtestatud Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” tekstiosaga „avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel“.

§ 3. Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 38 „Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord“ muutmine

Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruses nr 38 „Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord“ § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kehtestatud“ tekstiosaga „Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud“.

§ 4. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord“ muutmine

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 „Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord“ § 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Investeerimisasutus on kohustatud aruande esitamisel järgima Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid.“.

§ 5. Rahandusministri 21. oktoobri 2010. a määruse nr 54 „Makseasutuste omavahendite aruandluse kord, omavahendite minimaalsuuruse arvutamise põhimõtted ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord“ muutmine

Rahandusministri 21. oktoobri 2010. a määruse nr 54 „Makseasutuste omavahendite aruandluse kord, omavahendite minimaalsuuruse arvutamise põhimõtted ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord“ § 14 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „kehtestatud Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määrusega nr 9 „Nõuded XML dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele“ tekstiosaga „avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel“.

§ 6. Rahandusministri 27. mai 2009. a määruse nr 35 „Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord“ muutmine

Rahandusministri 27. mai 2009. a määruse nr 35 „Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord“ § 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Pensionifondivalitseja on kohustatud aruande esitamisel järgima Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid.“.

§ 7. Rahandusministri 9. detsembri 2008. a määrus nr 44 „Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse aruandluse ulatus ja kord“ muutmine

Rahandusministri 9. detsembri 2008. a määruse nr 44 „Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse aruandluse ulatus ja kord“ § 2 lõikes 51 asendatakse tekstiosa „Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kehtestatud“ tekstiosaga „Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud“.

§ 8. Rahandusministri 19. jaanuari 2016. a määruse nr 4 „Pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisu ja vorm ning aruannete esitamise kord“ muutmine

Rahandusministri 19. jaanuari 2016. a määruses nr 4 „Pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisu ja vorm ning aruannete esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kehtestatud“ tekstiosaga „Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud“;

2) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „[email protected]“ tekstiosaga „[email protected]“.

§ 9. Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 39 „Teise lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali kindlustustegevuse aruannete sisu, vorm ja esitamise kord“ muutmine

Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 39 „Teise lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali kindlustustegevuse aruannete sisu, vorm ja esitamise kord“ § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kehtestatud“ tekstiosaga „Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud“.

§ 10. Rahandusministri 31. jaanuari 2017. a määruse nr 12 „Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord“ muutmine

Rahandusministri 31. jaanuari 2017. a määruse nr 12 „Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord“ § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „kehtestatud Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele”” tekstiosaga „avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel“.

§ 11. Rahandusministri 13. jaanuari 2017. a määruse nr 3 „Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord“ muutmine

Rahandusministri 13. jaanuari 2017. a määruse nr 3 „Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord“ § 3 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kehtestatud tehnilisi nõudeid andmevahetuse turvamisele“ tekstiosaga „Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid“.

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. aastal.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json