Teksti suurus:

Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2018, 13

Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord

Vastu võetud 20.10.2015 nr 38
RT I, 23.10.2015, 6
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.04.2018RT I, 25.04.2018, 701.10.2018
22.11.2018RT I, 29.11.2018, 1001.01.2019

Määrus kehtestatakse kindlustustegevuse seaduse § 193 lõike 2 alusel.

§ 1.   Esitatavad aruanded

  Kindlustusmaakler ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaal esitab Finantsinspektsioonile järgmised aruanded:
  1) „Kahjukindlustuslepingud” vastavalt määruse lisale 1;
  2) „Elukindlustuslepingud” vastavalt määruse lisale 2;
  3) „Edasikindlustuslepingud” vastavalt määruse lisale 3;
  4) „Vahendustasud” vastavalt määruse §-le 5.

§ 2.   Aruandeperiood

  (1) Määruse § 1 punktides 1–3 nimetatud aruannete aruandeperiood on kalendriaasta esimene poolaasta ja kalendriaasta.

  (2) Määruse § 1 punktis 4 nimetatud aruanne esitatakse kalendriaasta kohta.

§ 3.   Aruannete esitamine

  (1) Kindlustusmaakler ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaal esitavad määruse §-s 1 nimetatud aruanded elektrooniliselt, vormindatud XML-dokumendina.

  (2) Kindlustusmaakler ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaal järgib aruannete esitamisel Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid.
[RT I, 29.11.2018, 10 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Määruse § 1 punktides 1–3 nimetatud aruanded esitatakse ühe kuu jooksul aruandeperioodi lõpust arvates.

  (4) Määruse § 1 punktis 4 nimetatud aruanne esitatakse hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 31. juuliks.

  (5) Kui aruannete esitamise tähtaeg langeb puhkepäevale, esitatakse aruanded hiljemalt puhkepäevale järgneval tööpäeval.

  (6) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

  (7) Kui kindlustusmaakler või välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaal tuvastab Finantsinspektsioonile esitatud aruandes vea, tuleb esitada parandatud aruanne.

§ 4.   Aruannetes esitatavad andmed

  (1) Määruse § 1 punktides 1 ja 2 nimetatud aruannetes näidatakse kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali vahendusel aruandeperioodil sõlmitud (edaspidi vahendatud) kindlustuslepingute arv, nende lepingute kindlustusmaksed ja vahendustasud.

  (2) Määruse § 1 punktis 3 nimetatud aruandes näidatakse andmed aruandeperioodil vahendatud edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete ja vahendustasude kohta, lähtudes käesolevas paragrahvis kindlustuslepingute kindlustusmaksete ja vahendustasude kohta sätestatust.

  (3) Aruannetes ei näidata andmeid kindlustuslepingu kohta, mida kindlustusmaakler või välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaal vahendas teisele kindlustusmaaklerile või välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaalile.

  (4) Aruannetes esitatakse andmed kindlustusliikide lõikes, iga vahendatud Eesti kindlustusandja ja välisriigi kindlustusandja Eesti filiaali kohta eraldi.

  (5) Vahendatud välisriigi kindlustusandja, välja arvatud välisriigi kindlustusandja Eesti filiaali, kindlustuslepingute kindlustusmaksed ja vahendustasud ning kindlustuslepingute arv näidatakse aruanderidadel eraldi:
  1) Euroopa Majanduspiirkonna riikide kindlustusandjate kohta summeeritult;
  2) Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvate välisriikide kindlustusandjate kohta summeeritult.

  (6) Kindlustustegevuse liikide ja alaliikide määramisel lähtutakse kindlustustegevuse seaduse §-des 12 ja 13 sätestatust, arvestades määruse lisades 1 ja 2 sätestatud erisusi.

  (7) Kui vahendatud kindlustusleping sisaldab mitut kindlustusliiki, näidatakse kindlustusleping, selle kindlustusmaksed ja vahendustasud lepingus sisalduva suurima riskiga kindlustusliigi all.

  (8) Aruannetes näidatakse kindlustusmaksed brutosummas. Kindlustusmaksetest ei lahutata kindlustusmaakleri vahendustasusid.

  (9) Vahendustasude all näidatakse kindlustusandjalt, kindlustusvõtjalt, teiselt kindlustusmaaklerilt ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaalilt vahendatud kindlustuslepingu eest saadud ja saada olevad kindlustustegevuse seaduse § 174 lõikes 21 nimetatud tasud. Mitterahalise hüve korral näidatakse tasu hinnangulises rahalises väärtuses.
[RT I, 25.04.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

  (10) Kindlustusmaksed ja vahendustasud näidatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

  (11) Negatiivsed väärtused näidatakse aruannetes miinusmärgiga.

  (12) Kui aruanderea välja väärtus puudub, märgitakse väärtuseks „0”.

§ 5.   Aruanne „Vahendustasud”

  (1) Aruande aruandekood on 8250.

  (2) Kindlustusmaakler näitab aruandes raamatupidamise aastaaruande kasumiaruandes tuluna kajastatud vahendustasude kogusumma.

  (3) Välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaal näitab aruandes raamatupidamise arvestuses tuluna kajastatud kalendriaasta vahendustasude kogusumma.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Aruanne „Kahjukindlustuslepingud”

Lisa 2 Aruanne „Elukindlustuslepingud”

Lisa 3 Aruanne „Edasikindlustuslepingud”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json