Teksti suurus:

Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2018, 16

Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord

Vastu võetud 27.05.2009 nr 35
RTL 2009, 45, 624
jõustumine 06.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2016RT I, 05.05.2016, 508.05.2016
22.11.2018RT I, 29.11.2018, 1001.01.2019

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 92 lõike 2 alusel.
[RT I, 05.05.2016, 5 - jõust. 08.05.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus (edaspidi määrus) sätestab nõuded pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse aruande (edaspidi aruanne) sisule ja koostamisele ning esitamise korrale.

§ 2.   Kohaldamine

  (1) Määrust kohaldatakse kõikidele kohustusliku pensionifondi (edaspidi pensionifond) valitsemise tegevusluba omavatele fondivalitsejatele (edaspidi pensionifondivalitseja).

  (2) Määrust kohaldatakse ühtlasi kohustusliku pensionifondi depositooriumile, kui pensionifondi valitsemise õigus on «Investeerimisfondide seaduse» §-s 161 sätestatu kohaselt depositooriumile üle läinud.

  (3) Määrust kohaldatakse Tagatisfondi seaduse § 92 lõikes 2 sätestatud eesmärgi täitmiseks Finantsinspektsioonile aruannete vastuvõtmisel ja andmete edastamisel Tagatisfondile.

2. peatükk ARUANDE KOOSTAMINE, ESITAMINE JA KONTROLL 

§ 3.   Aruande koostamise alused

  (1) Pensionifondivalitseja on kohustatud koostama ja esitama aruande vastavalt käesoleva määruse lisale.

  (2) Aruande esitamisel peab fondivalitseja kasutama Finantsinspektsiooni määratud osamakse aruande koodi 437.

  (3) Investeerimisfondi kood on Finantsinspektsiooni poolt konkreetsele kohustuslikule pensionifondile eraldatud numbriline tunnus, mida kasutatakse aruande esitamisel.

  (4) Pensionifondi vara puhasväärtus näidatakse aruandeperioodi lõpu seisuga Eestis ametlikult kehtivas rahalises vääringus ümardatuna täisühikuteni. Pensionifondi vara puhasväärtus arvutatakse rahandusministri 13. juuni 2005. a määruse nr 46 «Investeerimisfondi vara puhasväärtuse määramise kord» alusel.

  (5) Osamakse määr on Tagatisfondi nõukogu kehtestatud pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr. Osamakse määr (m) esitatakse formaadis m/100.

  (6) Osamakse suurus saadakse pensionifondi vara puhasväärtuse korrutamisel osamakse määraga ning esitatakse Eestis ametlikult kehtivas rahalises vääringus ümardatuna täisühikuteni.

§ 4.   Aruande esitamine ja tähtajad

  (1) Aruanne esitatakse Finantsinspektsioonile aruandeperioodile järgneva kuu kümnendaks kalendripäevaks.

  (2) Aruandeperioodiks on kvartal.

  (3) Finantsinspektsioon edastab määruse kohaselt laekunud aruannetes esitatud andmed Tagatisfondile hiljemalt iga kvartali teise kuu esimeseks kalendripäevaks.

  (4) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 3 nimetatud päev on puhkepäev, esitatakse aruanne või edastatakse andmed puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

  (5) Aruanne esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-s (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina, järgides käesoleva määruse §-s 6 sätestatud nõudeid andmevahetuse turvamisele.

  (6) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.

  (7) Finantsinspektsioon edastab aruannetega kogutavad andmed Tagatisfondile elektrooniliselt XLS (Microsoft Excel) dokumendina.

§ 5.   Esitatud aruande kontroll

  (1) Finantsinspektsioon kontrollib esitatud aruande vastavust käesolevas määruses esitatud nõuetele kohe pärast selle laekumist.

  (2) Kui Finantsinspektsioon tuvastab aruandes puudusi, teavitab ta sellest viivitamata aruande esitajat.

  (3) Aruande esitaja on kohustatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul puudused kõrvaldama ning esitama Finantsinspektsioonile korrigeeritud aruande. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruande esitaja on varem esitatud andmetes tuvastanud vea või on toimunud eelnevate aruandeperioodide arvestuspõhimõtete muutumine.

§ 6.   Aruande esitamise turvamine

  Pensionifondivalitseja on kohustatud aruande esitamisel järgima Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid.
[RT I, 29.11.2018, 10 - jõust. 01.01.2019]

§ 7.   Isikusamasuse tuvastamine aruande esitamisel

  (1) Finantsinspektsioon tuvastab aruande esitamisel nende esitaja iga kord.

  (2) Aruande esitaja isikusamasus tuvastatakse aruande esitamisel avaliku võtme ja isikliku võtme alusel.

  (3) Finantsinspektsioon registreerib lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmisel:
  1) volitatud töötaja nime;
  2) volitatud töötaja isikliku võtme;
  3) aruandekohustuslase nime;
  4) aruande esitamise aja;
  5) aruande koodi.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse rakendamine

  Käesolevat määrust kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel aruandeperioodide kohta, mis lõpevad 2009. aasta 30. juunil või hiljem.

Lisa Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json