Teksti suurus:

Teise lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali kindlustustegevuse aruannete sisu, vorm ja esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2018, 19

Teise lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali kindlustustegevuse aruannete sisu, vorm ja esitamise kord

Vastu võetud 20.10.2015 nr 39
RT I, 23.10.2015, 7
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT I, 29.11.2018, 1001.01.2019

Määrus kehtestatakse kindlustustegevuse seaduse § 36 lõike 9 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded teise lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali (edaspidi filiaal) kindlustustegevuse aruande sisule, vormile ja esitamisele.

§ 2.   Esitatavad aruanded

  (1) Elukindlustusega tegelev filiaal esitab Finantsinspektsioonile määruse § 5 kohase aruande „Elukindlustustegevus”.

  (2) Kahjukindlustusega tegelev filiaal esitab Finantsinspektsioonile määruse § 6 kohase aruande „Kahjukindlustustegevus”.

§ 3.   Aruandeperiood

  Aruanded koostatakse kalendriaasta 3, 6, 9 ja 12 kuu kohta.

§ 4.   Aruannete esitamine

  (1) Määruse §-s 2 nimetatud aruanded esitatakse ühe kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu elektrooniliselt, vormindatud XML-dokumendina.

  (2) Aruannete esitamisel järgitakse Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid.
[RT I, 29.11.2018, 10 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

  (4) Kui aruande esitamise tähtaeg langeb puhkepäevale, esitatakse aruanne hiljemalt puhkepäevale järgneval tööpäeval.

  (5) Kui filiaal on tuvastanud Finantsinspektsioonile esitatud aruandes vea, tuleb esitada parandatud aruanne.

§ 5.   Aruanne „Elukindlustustegevus”

  (1) Aruandes „Elukindlustustegevus” näidatakse andmed komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 12, 17.01.2015, lk 1–797), I lisa punktis D nimetatud äriliinide lõikes.

  (2) Elukindlustusandja filiaal, kes sõlmib kahjukindlustuse tehnilistel alustel ravikulukindlustuslepinguid, sissetuleku kaotuse kindlustuslepinguid või mõlemat, lähtub äriliinide määratlemisel komisjoni delegeeritud määruse 2015/35/EL I lisa punktist A.

  (3) Aruande aruandekood on 8410.

  (4) Aruande aruanderidade identifikaatorid on:
  1) tervisekindlustus – 1;
  2) kasumiosalusega kindlustus – 2;
  3) investeerimisriskiga elukindlustus – 3;
  4) muu elukindlustus – 4;
  5) kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid – 5;
  6) kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid – 6;
  7) ravikulukindlustus – 7;
  8) sissetuleku kaotuse kindlustus – 8;
  9) kokku – 9.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–6 nimetatud aruanderidadel näidatakse kindlustuslepingute arv, tehniliste eraldiste, kindlustusmaksete ja hüvitiste suurused.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 7 ja 8 nimetatud aruanderidadel näidatakse kindlustuslepingute arv, kindlustusmaksete, hüvitiste, kindlustusmaksete eraldise ja rahuldamata nõuete eraldise suurused.

§ 6.   Aruanne „Kahjukindlustustegevus”

  (1) Aruandes „Kahjukindlustustegevuse” näidatakse andmed komisjoni delegeeritud määruse 2015/35/EL I lisa punktis A nimetatud äriliinide lõikes.

  (2) Aruande aruandekood on 8420.

  (3) Aruande aruanderidade identifikaatorid on:
  1) ravikulukindlustus – 1;
  2) sissetuleku kaotuse kindlustus – 2;
  3) tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus – 3;
  4) mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus – 4;
  5) maismaasõidukite kindlustus – 5;
  6) merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus – 6;
  7) tule- ja muu varakahju kindlustus – 7;
  8) üldine vastutuskindlustus – 8;
  9) krediidi- ja garantiikindlustus – 9;
  10) õigusabikulude kindlustus – 10;
  11) abistamisteenused – 11;
  12) muud finantskahjud – 12;
  13) kokku – 13.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruanderidadel näidatakse kindlustuslepingute arv, kindlustusmaksete, hüvitiste, kindlustusmaksete eraldise ja rahuldamata nõuete eraldise suurused.

§ 7.   Aruannetes esitatavate andmete selgitused

  (1) Aruandes andmete esitamisel lähtutakse järgnevast:
  1) kindlustuslepingute arv – elukindlustuses näidatakse aruandeperioodi lõpus jõusolevate kindlustuslepingute arv ja kahjukindlustuses aruandeperioodil sõlmitud kindlustuslepingute arv;
  2) kindlustusmaksed – näidatakse aruandeperioodi kindlustusmaksed, sõltumata sellest, kas need on seotud osaliselt või tervikuna tulevaste perioodide kindlustuskattega;
  3) hüvitised – elukindlustuses näidatakse aruandeperioodil väljamakstud hüvitiste ja tagasiostude summa ning kahjukindlustuses aruandeperioodil väljamakstud kahjunõuete summa;
  4) tehnilised eraldised – kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste brutosumma koos edasikindlustuse osaga aruandeperioodi lõpu seisuga.

  (2) Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suurus näidatakse kindlustusmaksete eraldise ja rahuldamata nõuete eraldise kohta eraldi. Kindlustusmaksete eraldise ja rahuldamata nõuete eraldise suurused näidatakse aruandeperioodi lõpu seisuga.

  (3) Kindlustusmaksete ja hüvitiste kajastamisel lähtutakse filiaalis rakendatavatest raamatupidamise arvestuspõhimõtetest ning tehniliste eraldiste kajastamisel filiaalis rakendatavatest tehniliste eraldiste arvutuspõhimõtetest.

  (4) Kindlustusmaksete, hüvitiste ja tehniliste eraldiste summad näidatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

  (5) Kindlustuslepingute arv näidatakse tükkides.

  (6) Negatiivsed väärtused näidatakse aruannetes miinusmärgiga.

  (7) Kui aruanderea välja väärtus puudub, märgitakse väärtuseks „0”.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json