Teksti suurus:

Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord

Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2018, 20

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord

Vastu võetud 31.01.2017 nr 12
RT I, 02.02.2017, 4
jõustumine 05.02.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT I, 29.11.2018, 1001.01.2019

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 334 lõike 10 ja § 370 lõike 9 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisule, koostamisele ja esitamisele ning omavahendite aruandluse kord.

§ 2.   Kohaldamine

  (1) Määrust kohaldatakse Eestis tegutsevatele ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud äriühingutele, kes on fondivalitsejad investeerimisfondide seaduse § 3 tähenduses, kui investeerimisfondide seadusest või käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Määruses sätestatut ei kohaldata investeerimisfondide seaduse § 306 lõikes 2 ja § 453 lõikes 1 nimetatud väikefondi valitsejale, kes esitab Finantsinspektsioonile regulaarselt teavet vastavalt investeerimisfondide seaduse §-s 454 sätestatule.

§ 3.   Aruanded

  (1) Fondivalitseja koostab ja esitab järgmised aruanded:
  1) „Fondivalitseja bilanss“ (lisa 1) koodiga 51;
  2) „Fondivalitseja kasumiaruanne“ (lisa 2) koodiga 52;
  3) „Fondivalitseja teenustasude aruanne“ (lisa 3) koodiga 521;
  4) „Fondivalitseja hallatavate varade aruanne“ (lisa 4) koodiga 513;
  5) „Fondivalitseja omavahendite aruanne“ (lisa 5) koodiga 53;
  6) „Fondivalitseja finantsvarade aruanne” (lisa 6) koodiga 514;
  7) „Fondivalitseja püsivate üldkulude aruanne“ (lisa 7) koodiga 522.

  (2) Määruses ja selle lisades olevate aruannete täitmisel lähtutakse lisas 8 olevatest selgitustest.

§ 4.   Aruande esitamine

  (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-s (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina.

  (2) Fondivalitseja järgib aruannete esitamisel nõudeid andmevahetuse turvamisele, mis on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel.
[RT I, 29.11.2018, 10 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Aruannetes esitatavate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 5.   Aruannete koostamise alused

  (1) Aruanded koostatakse eurodes, välja arvatud lisa 4 väljal „väärtpaberi summaarne nimiväärtus“, mille väärtused tuleb esitada originaalvaluutas.

  (2) Välisvaluutas olevad summad arvutatakse eurodesse ümber aruandeperioodi viimase tööpäeva Euroopa Keskpanga kursiga.

  (3) Määruse § 3 lõikes 1 nimetatud aruannetes kajastatavad andmed esitatakse täisühikutes, välja arvatud lisa 6 väljal "nimiväärtus“, mille väärtused tuleb näidata kahe komakohaga.

  (4) Määruse § 3 lõike 1 punktides 1, 4, 5 ja 6 nimetatud aruannetes esitatakse andmed aruandeperioodi lõpu seisuga.

  (5) Määruse § 3 lõike 1 punktides 2, 3 ja 7 nimetatud aruannetes esitatakse andmed kumulatiivselt aruandeaasta algusest arvates.

§ 6.   Püsivate üldkulude koosseis

  Püsivate üldkulude arvutamisel lähtutakse investeerimisfondide seaduse §-s 335 sätestatud alustest.

§ 7.   Aruannete koostamise põhimõtted

  (1) Bilansi ja kasumiaruande koostamisel kajastatakse varad, kohustused, omakapital, tulud ja kulud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga või Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (ELT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, võttes arvesse määruses toodud erisusi.

  (2) Bilansis tuleb näidata tekkepõhiselt arvestatud, kuid aruandeperioodi lõpu seisuga tasumata intressid samal kirjel finantsinstrumentidega, millega nad on seotud.

  (3) Fondivalitseja bilansis ei kajastata fondivalitseja valitsetavat klientide vara.

  (4) Kliendi korraldusel, kuid fondivalitseja enda arvel soetatud väärtpaberid tuleb kajastada nõudena kliendi vastu tingimusel, et väärtpaberitega seotud riskid ja hüved kuuluvad kliendile.

  (5) Finantsinspektsioonile esitatavates aruannetes tuleb kajastada õiglases väärtuses mõõdetavate finantsvarade õiglase väärtuse muutus kasumiaruandes. Finantsvarade ümberhindluse reservi ei kasutata.

  (6) Kasumiaruandes näidatakse õiglases väärtuses kajastatud finantsinstrumentidega seotud tekkepõhiselt arvestatud intressid ja välja kuulutatud dividendid intressitulude ja -kulude ning dividenditulu vastavatel alamkirjetel.

  (7) Omavahendite koostisosad võetakse arvesse bilansilises väärtuses fondivalitseja bilansi alusel, kui investeerimisfondide seadusest või määrusest ei tulene teisiti.

  (8) Fondivalitseja rakendab investeerimisfondide seaduse § 334 alusel Finantsinspektsiooni poolt määratud varade, kohustuste, omakapitali, tulude ja kulude mõõtmise ja kajastamise viisi määrusega kehtestatud aruannetes.

Lisa 1 Fondivalitseja bilanss

Lisa 2 Fondivalitseja kasumiaruanne

Lisa 3 Fondivalitseja teenustasude aruanne

Lisa 4 Fondivalitseja hallatavate varade aruanne

Lisa 5 Fondivalitseja omavahendite aruanne

Lisa 6 Fondivalitseja finantsvarade aruanne

Lisa 7 Fondivalitseja püsivate üldkulude aruanne

Lisa 8 Selgitused

/otsingu_soovitused.json