Teksti suurus:

Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.11.2019 otsus nr 507

Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.11.2019

§ 1. Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigipoolse lisaülevaatuse tegemise ja kontrollimise korra ning lisaülevaatuse akti kantavate andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) paragrahvi 31 pealkirjast jäetakse välja sõnad ”ja isikuregister”;

3) paragrahvi 31 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Reeder peab tagama, et reisilaeval viibivad isikud kantakse asjakohasesse nimekirja ja see edastatakse enne reisilaeva sadamast väljumist käesoleva seaduse §-s 751 nimetatud elektroonilisse mereinfosüsteemi.”;

4) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Reeder kehtestab reisilaeval viibivate isikute nimekirja koostamise ning selle täpse ja õigeaegse elektroonilisse mereinfosüsteemi edastamise korra.”;

5) paragrahvi 31 lõiked 3, 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 31 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad ”isikuregistri pidajale” sõnadega ”edastatakse elektroonilisse mereinfosüsteemi”;

7) paragrahvi 31 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(7) Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu ja nimekirja koostamise põhimõtted kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

8) paragrahvi 311 pealkiri ja lõiked 1–3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 311. Vabastus kohustusest koostada reisilaeval viibivate isikute nimekiri

(1) Veeteede Amet võib reederi taotlusel vabastada käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud kohustusest reisilaeva, mis sõidab üksnes merepiirkonnas D kahe sadama vahel või teeb nimetatud merepiirkonnas reise, mis algavad ja lõpevad ühes ja samas sadamas, ilma et vahepeal külastataks muud sadamat. Merepiirkond D on määratletud käesoleva seaduse § 32 lõike 7 alusel kehtestatud määruses.

(2) Veeteede Amet võib reederi taotlusel vabastada reisilaeval viibivate isikute arvu kohta teabe elektroonilisse mereinfosüsteemi edastamise kohustusest reisilaeva, mis ei ole kiirreisilaev ja mis teeb alla ühe tunni kestvaid regulaarreise merepiirkonnas D.

(3) Veeteede Amet teavitab viivitamata Euroopa Komisjoni käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel antud vabastustest koos vabastuse andmise põhjendusega Euroopa Komisjoni loodud ja hallatava andmebaasi kaudu.”;

9) paragrahvi 751 lõiget 3 täiendatakse punktidega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

”91) käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud reisilaeval viibivate isikute nimekiri;
92) käesoleva seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud reisilaeval viibivate isikute arv ja teave isikute kohta, kes on teatanud vajadusest erihoolduse või -abi järele hädaolukorras;”;

10) paragrahvi 751 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(8) Elektroonilisse mereinfosüsteemi kogutud andmeid säilitatakse kooskõlas nende kogumise eesmärkidega õigusaktis sätestatud tähtaja lõpuni.”;

11) paragrahvi 76 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(6) Välisriigi lippu kandva laeva kontrollimise korra ja laevakontrolli akti kantavate andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

12) paragrahvi 78 lõikes 31 asendatakse sõnad ”vormile vastava” sõnadega ”määruses sätestatud andmeid sisaldava”;

13) paragrahvi 793 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa ”(edaspidi THETIS)”;

14) paragrahvi 794 lõikes 6 asendatakse tekstiosa ”THETIS-esse” sõnadega ”laevakontrolli andmebaasi ja teabesüsteemi”;

15) paragrahvi 795 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Kui reederi esitatud vaide tulemusena tunnistatakse kehtetuks laeva kinnipidamise ettekirjutus või sadamasse sisenemise keelu otsus või muudetakse seda, teeb Veeteede Amet viivitamata asjakohase muudatuse laevakontrolli andmebaasis ja teabesüsteemis ning teavitab sellest 24 tunni jooksul Euroopa Komisjoni.”;

16) paragrahvi 95 lõige 19 tunnistatakse kehtetuks;

17) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa ”Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.05.2009, lk 57–100)” tekstiosaga ”, muudetud direktiividega 2013/38/EL (ELT L 218, 14.08.2013, lk 1–7) ja 2017/2110/EL (ELT L 315, 30.11.2017, lk 61–77)ning määrusega (EL) nr 2015/757 (ELT L 123, 19.05.2015, lk 55–76)”;

18) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa ”nõukogu direktiiv 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (EÜT L 46, 17.02.1997, lk 25–56), muudetud direktiividega 98/85/EÜ (EÜT L 315, 25.11.1998, lk 14–34), 2002/75/EÜ (EÜT L 254, 23.09.2002, lk 1–46), 2008/67/EÜ (ELT L 171, 01.07.2008, lk 16–62), 2009/26/EL (ELT L 113, 06.05.2009, lk 1–52), 2010/68/EL (ELT L 305, 20.11.2010, lk 1–54), 2011/75/EL (ELT L 239, 15.09.2011, lk 1–51), 2012/32/EL (ELT L 312, 10.11.2012, lk 1–61) ja 2013/52/EL (ELT L 304, 14.11.2013, lk 1–60) ning määrusega (EÜ) nr 596/2009 (ELT L 188, 18.07.2009, lk 14–92);” tekstiosaga ”Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/90/EL, milles käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/98/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 146–185);”;

19) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa ”Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 163, 25.06.2009, lk 1–140), muudetud direktiiviga 2010/36/EL (ELT L 162, 29.06.2010, lk 1–135);
nõukogu direktiiv 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate või neist lahkuvate reisilaevade pardal viibivate isikute registreerimise kohta (EÜT L 188, 02.07.1998, lk 35–39), muudetud direktiiviga 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58) ning määrusega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54);
nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ regulaarselt liiklevate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kohustuslike kontrollimiste korra kohta (EÜT L 138, 01.06.1999, lk 1–19), muudetud direktiividega 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58) ja 2009/18/EÜ (ELT L 131, 28.05.2009, lk 114–127) ning määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154);” tekstiosaga ”Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 163, 25.06.2009, lk 1–140), muudetud direktiividega 2010/36/EL (ELT L 162, 29.06.2010, lk 1–135), (EL) 2016/844 (ELT L 141, 28.05.2016, lk 51–65) ja (EL) 2017/2108 (ELT L 315, 30.11.2017, lk 40–51);
nõukogu direktiiv 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta (EÜT L 188, 02.07.1998, lk 35–39), muudetud direktiividega 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58) ja (EL) 2017/2109 (ELT L 315, 30.11.2017, lk 52–60) ning määrusega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/2110, mis käsitleb liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ (ELT L 315, 30.11.2017, lk 61–77);”.

§ 2. Raudteeseaduse muutmine

Raudteeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 92 lõikes 11 asendatakse tekstiosa ”lõikeid 2, 4 ja 5” tekstiosaga ”lõiget 2”;

2) paragrahvi 92 lõigetes 11 ja 12 asendatakse aastaarv ”2019” aastaarvuga ”2024”.

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2019. aasta 21. detsembril.

(2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json