Teksti suurus:

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 4

Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 20.12.2010 nr 19

Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogu seaduse” § 6 lõike 2 alusel.

§ 1. Kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” (RTL 2004, 97, 1529; 2007, 40, 687) § 141 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „üks kroon” sõnadega „0,06 eurot”.

§ 2. Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Laine Jänes
Minister

Siim Sukles
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json