Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 13

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 22.12.2010 nr 114

Määrus kehtestatakse käesoleva määruse §-dega 1–43 muudetavate määruste aluseks olevate volitusnormide alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2008. a määruse nr 107 „Energiamärgise vorm ja väljastamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2008. a määruse nr 107 „Energiamärgise vorm ja väljastamise kord” (RTL 2008, 100, 1428) § 11 lõike 1 punktist 9 jätta välja sõnad „kroonides ja”.

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2007. a määruse nr 90 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2007. a määruse nr 90 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise kord” (RT I, 04.11.2010, 6) lisades 2, 3 ja 4 asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006. a määruse nr 68 „Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006. a määruses nr 68 „Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend” (RTL 2006, 59, 1061) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Ettevõtja käive välisvaluutas konverteeritakse eurodeks, võttes aluseks ettevõtja aruandlusperioodil Euroopa Keskpanga noteeritud valuuta päevakursside keskmist.”;

2) lisas asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. aprilli 2004. a määruse nr 66 „Koduukselepingu teatise vormi kinnitamine” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. aprilli 2004. a määruse nr 66 „Koduukselepingu teatise vormi kinnitamine” (RTL 2004, 41, 686) lisas asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määruse nr 74 „Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määruse nr 74 „Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord” (RTL 2006, 63, 1140; 2010, 24, 424) § 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Ühele laenusaajale antavate ettevõtluslaenude kogumaht ei või ületada kahte miljonit eurot ettevõtja kohta.”

§ 6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2008. a määruse nr 32 „Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2008. a määruses nr 32 „Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika” (RTL 2008, 36, 522; 2010, 20, 356) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad „100 krooni” sõnadega „6,39 eurot” ja sõnad „65 krooni” sõnadega „4,15 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõike 5 teises lauses asendatakse sõnad „0,070 krooni” sõnadega „0,00447 eurot” ja sõnad „0,040 krooni” sõnadega „0,00255 eurot”;

3) lisades 1, 2 ja 5 asendatakse sõnad „tuh kr” sõnadega „eurot”.

§ 7. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. märtsi 2009. a määruse nr 19 „Avaliku konkursi läbiviimise tingimused universaalse postiteenuse osutaja määramiseks” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. märtsi 2009. a määruse nr 19 „Avaliku konkursi läbiviimise tingimused universaalse postiteenuse osutaja määramiseks” (RTL 2009, 23, 292) § 2 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „viissada tuhat krooni” sõnadega „31 950 eurot”.

§ 8. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. juuni 2006. a määruse nr 57 „Täht- ja väärtsaadetise universaalse postiteenusena edastamisele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. juuni 2006. a määruse nr 57 „Täht- ja väärtsaadetise universaalse postiteenusena edastamisele esitatavad nõuded” (RTL 2006, 51, 941; 2009, 41, 538) § 3 lõikes 4 asendatakse sõna „täiskroonides” sõnaga „täiseurodes”.

§ 9. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. märtsi 2009. a määruse nr 17 „Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestuse andmete deklareerimise nõuded” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. märtsi 2009. a määruse nr 17 „Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestuse andmete deklareerimise nõuded” (RTL 2009, 23, 290) lisas asendatakse sõna „täiskroonides” sõnaga „täiseurodes”.

§ 10. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. veebruari 2009. a määruse nr 8 „Kasutajalt universaalse postiteenuse eest võetav taskukohane tasu” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. veebruari 2009. a määruses nr 8 „Kasutajalt universaalse postiteenuse eest võetav taskukohane tasu” (RTL 2009, 18, 220) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikes 2 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „euro” ning sõnad „5 senti iga 10 krooni kohta” sõnadega „5 senti iga 10 euro kohta”;

2) lõikes 3 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „euro” ning sõnad „5 senti iga 10 krooni kohta” sõnadega „5 senti iga 10 euro kohta”;

3) lõikes 4 asendatakse sõnad „0,1 krooni” sõnadega „10 senti” ning sõna „krooni” sõnaga „euro”;

4) lõikes 6 asendatakse sõnad „0,1 krooni” sõnadega „10 senti” ning sõna „krooni” sõnaga „euro”;

5) lõikes 8 asendatakse sõnad „0,05 krooni” sõnadega „0,5%” ja sõna „krooni” sõnaga „euro”;

6) lisa 1 „Riigisisese kirisaadetise edastamine”, lisa 2 „Riigisisese postipaki edastamine”, lisa 3 „Rahvusvahelise kirisaadetise edastamine” ja lisa 4 „Rahvusvahelise postipaki edastamine” muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 11. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. aprilli 2003. a määruse nr 56 „Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. aprilli 2004. a määruse nr 56 „Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm” (RTL 2003, 47, 689; 2008, 21, 312) § 4 lõike 3 punktis 3 tunnistatakse kehtetuks sõnad „(780 000 krooni)”.

§ 12. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 96 „Tarbijakaebuste komisjoni koosseisu kinnitamise korra ja komisjoni töökorra ning komisjoni esimehe töötasustamise määra kehtestamine” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 96 „Tarbijakaebuste komisjoni koosseisu kinnitamise korra ja komisjoni töökorra ning komisjoni esimehe töötasustamise määra kehtestamine” (RTL 2004, 47, 806; 2007, 102, 1703) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „300 krooni” sõnadega „19 eurot”;

2) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse sõnad „2700 krooni” sõnadega „172,56 eurot”.

§ 13. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuli 2007. a määruse nr 66 „Tööstusdisainilahenduse määrus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuli 2007. a määruses nr 66 „Tööstusdisainilahenduse määrus” (RTL 2007, 64, 1156) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas asendatakse lühend „kr” sõnaga „eurot”.

§ 14. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuni 2004. a määruse nr 159 „Kaubamärgimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuni 2004. a määruses nr 159 „Kaubamärgimäärus” (RTL 2004, 89, 1407; 2007, 58, 1045) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 83 lõikes 2 asendatakse number „154” numbriga „173”;

3) paragrahvi 85 lõikes 2 asendatakse number „152” numbriga „171”;

4) paragrahvi 87 lõikes 2 asendatakse number „153” numbriga „172”.

§ 15. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruses nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” (RTL 2005, 41, 582; 2006, 48, 862) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiked 2 kuni 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguga madalpingel peakaitsmega kuni 63 A, ei tohi summa, mille võrra võrguettevõtja võrgutasu vähendab, olla väiksem kui:
1) 7,99 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
2) 15,98 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
3) 23,97 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

(3) Kui turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguga madalpingel peakaitsmega üle 63 A, ei tohi summa, mille võrra võrguettevõtja võrgutasu vähendab, olla väiksem kui:
1) 0,13 eurot peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
2) 0,26 eurot peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
3) 0,38 eurot peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

(4) Kui turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguga pingel 6–35 kV, ei tohi summa, mille võrra võrguettevõtja võrgutasu vähendab, olla väiksem kui:
1) 0,77 eurot võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
2) 1,53 eurot võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
3) 2,30 eurot võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.”;

2) paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse sõnad „40 000 krooni” sõnadega „2556,47 eurot”.

§ 16. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. juuni 2006. a määruse nr 52 „Lõppkasutajalt universaalteenuse eest võetav tasu” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. juuni 2006. a määruses nr 52 „Lõppkasutajalt universaalteenuse eest võetav tasu” (RTL 2006, 48, 863) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 1 asendatakse sõnad „98” krooni” sõnadega „6,26 eurot”;

2) paragrahvi 1 punktis 2 asendatakse sõnad „120 krooni” sõnadega „7,67 eurot”.

§ 17. Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 52 „Ühistranspordi toetamise ja ühistranspordi toetusraha tagasimaksmise kord” muutmine

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruses nr 52 „Ühistranspordi toetamise ja ühistranspordi toetusraha tagasimaksmise kord” (RTL 2000, 81, 1188) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisades asendatakse läbivalt lühend „tuh kr” sõnaga „eurot”;

2) lisas 5 asendatakse läbivalt sõna „krooni” sõnaga „euro”;

3) lisades 1, 5 ja 8 asendatakse sõnad „0,00 kr” läbivalt sõnaga „0,00 eurot”.

§ 18. Teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määruse nr 50 „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord” muutmine

Teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määruses nr 50 „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord” (RTL 1999, 129, 1802; 2010, 9, 161) tehakse järgmised muudatused:

1) määrusega kinnitatud „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade” punktis 16 asendatakse sõnad „100 krooni” sõnadega „6,39 eurot”;

2) määrusega kinnitatud „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade” punktis 18 asendatakse sõnad „100 krooni” sõnadega „6,39 eurot”;

3) määruse lisad 1 kuni 12 muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 19. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. septembri 2008. a määruse nr 81 „Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. septembri 2008. a määruses nr 81 „Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 81, 1120; RT I 2010, 47, 282) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõnad „3 129 320 Eesti krooni (200 000 eurot)” sõnadega „200 000 eurot”;

2) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 8 asendatakse sõnad „1 564 660 Eesti krooni (100 000 eurot)” sõnadega „100 000 eurot”;

3) paragrahvi 12 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „6400 eurot”;

4) paragrahvi 24 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „7000 eurot”.

§ 20. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2008. a määruse nr 49 „Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2008. a määruses nr 49 „Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused” (RTL 2008, 51, 714; RT I 2010, 41, 246) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „140 000 000 Eesti krooni” sõnadega „9 000 000 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „3 129 320 krooni” sõnadega „200 000 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „3 129 320 krooni” sõnadega „200 000 eurot”;

4) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „20 000 000 Eesti krooni” sõnadega „1 280 000 eurot”;

5) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „40 000 000 Eesti krooni” sõnadega „2 560 000 eurot”;

6) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „60 000 000 Eesti krooni” sõnadega „3 840 000 eurot”;

7) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „80 000 000 Eesti krooni” sõnadega „5 200 000 eurot”;

8) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „100 000 000 Eesti krooni” sõnadega „6 400 000 eurot”;

9) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „120 000 000 Eesti krooni” sõnadega „7 700 000 eurot”;

10) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõnad „140 000 000 Eesti krooni” sõnadega „9 000 000 eurot”;

11) paragrahvi 10 lõikes 8 asendatakse sõnad „3 129 320 Eesti krooni” sõnadega „200 000 eurot”;

12) paragrahvi 21 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „300 000 Eesti krooni” sõnadega „20 000 eurot”;

13) paragrahvi 21 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „300 000 Eesti krooni” sõnadega „20 000 eurot”;

14) paragrahvi 28 punktis 1 asendatakse sõnad „300 000 Eesti krooni” sõnadega „20 000 eurot”.

§ 21. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. juuni 2008. a määruse nr 44 „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. juuni 2008. a määruses nr 44 „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 48, 658; 2010, 25, 437) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punktis 14 asendatakse sõnad „100 miljonit Eesti krooni” sõnadega „6 400 000 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „1 miljon Eesti krooni” sõnadega „63 000 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõikes 21 asendatakse sõnad „50 miljonit Eesti krooni” sõnadega „3 200 000 eurot”;

4) paragrahvi 12 lõike 5 punktis 6 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „6400 eurot”.

§ 22. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. mai 2009. a määruse nr 50 „Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. mai 2009. a määruse nr 50 „Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel” (RTL 2009, 42, 570; 2010, 3, 46) § 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „8 miljonit Eesti krooni” sõnadega „520 000 eurot”.

§ 23. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. augusti 2009. a määruse nr 83 „Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. augusti 2009. a määruses nr 83 „Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 67, 992; 2010, 3, 48) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „15 000 000 Eesti krooni” sõnadega „960 000 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „3 000 000 Eesti krooni” sõnadega „200 000 eurot”;

3) paragrahvi 10 lõike 2 punktist 7 jäetakse välja sõnad „(3 129 320 Eesti krooni)”;

4) paragrahvi 12 lõike 5 punktis 7 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „6400 eurot”.

§ 24. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2008. a määruse nr 52 „Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2008. a määruses nr 52 „Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord” (RT I, 03.11.2010, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 61 asendatakse sõnad „5000 Eesti krooni” sõnadega „320 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „25 000 Eesti krooni” sõnadega „1000 eurot” ja sõnad „1 000 000 Eesti krooni” sõnadega „64 000 eurot”;

3) paragrahvi 10 lõike 2 punktist 6 jäetakse välja sõnad „(3 129 320 Eesti krooni)” ja sõnad „(1 564 660 Eesti krooni)”;

4) paragrahvi 12 lõike 4 punktis 8 asendatakse sõnad „75 000 Eesti krooni” sõnadega „5000 eurot”;

5) paragrahvi 12 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad „75 000 Eesti krooni” sõnadega „5000 eurot”;

6) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „50 000 Eesti krooni” sõnadega „4000 eurot”.

§ 25. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. jaanuari 2009. a määruse nr 5 „Innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. jaanuari 2009. a määruses nr 5 „Innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kord” (RTL 2009, 13, 141; 2010, 1, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „50 000 Eesti krooni” sõnadega „4000 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „50 000 Eesti krooni” sõnadega „4000 eurot” ja sõnad „250 000 Eesti krooni” sõnadega „16 000 eurot”;

3) paragrahvi 10 lõike 2 punktist 7 jäetakse välja sõnad „(3 129 320 Eesti krooni)”;

4) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „15 000 krooni” sõnadega „1000 eurot”;

5) paragrahvi 24 punktis 1 asendatakse sõnad „15 000 Eesti krooni” sõnadega „1000 eurot”.

§ 26. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2007. a määruse nr 97 „Infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise korra” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2007. a määruse nr 97 „Infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise korra” (RTL 2007, 100, 1665; 2009, 89, 1300) § 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „8 miljonit Eesti krooni” sõnadega „520 000 eurot”.

§ 27. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2008. a määruse nr 43 „Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2008. a määruses nr 43 „Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 45, 623; 2009, 80, 1165) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „700 000 krooni” sõnadega „45 000 eurot”;

2) paragrahvi 22 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „7000 eurot”;

3) paragrahvi 27 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „7000 eurot”.

§ 28. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2009. a määruse nr 26 „Turismiinfo jaotuskanalite toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2009. a määruses nr 26 „Turismiinfo jaotuskanalite toetamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 27, 340; 80, 1165) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6000 eurot” ja sõnad „2 000 000 krooni” sõnadega „130 000 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „500 000 krooni” sõnadega „31 000 eurot” ja sõnad „4 000 000 krooni” sõnadega „260 000 eurot”;

3) paragrahvi 18 lõike 5 punktis 3 ja 4 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 29. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määruse nr 75 „Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määruse nr 75 „Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 72, 1013; 2009, 80, 1165) § 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „1 000 000 Eesti krooni” sõnadega „63 000 eurot” ja sõnad „10 000 000 Eesti krooni” sõnadega „640 000 eurot”.

§ 30. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määruse nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määruse nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 72, 1012; 2009, 80, 1165) § 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „30 000 000 Eesti krooni” sõnadega „1 910 000 eurot” ja sõnad „50 000 000 Eesti krooni” sõnadega „3 200 000 eurot”.

§ 31. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2008. a määruse nr 36 „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2008. a määruses nr 36 „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord” (RT I, 01.12.2010, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „1 500 000 Eesti krooni” sõnadega „96 000 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „500 000 Eesti krooni” sõnadega „31 000 eurot”;

3) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõnad „3 129 000 Eesti krooni (200 000 (kakssada tuhat) eurot)” sõnadega „200 000 eurot”;

4) paragrahvi 18 lõike 4 punktides 3 ja 4 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 32. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. augusti 2008. a määruse nr 71 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. augusti 2008. a määruses nr 71 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” (RT I, 03.11.2010, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 11 punktis 6 asendatakse sõnad „20 000 Eesti krooni” sõnadega „2000 eurot”

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „400 000 Eesti krooni” sõnadega „26 000 eurot”;

3) paragrahvi 10 lõike 51 punktis 1 asendatakse sõnad „3 129 320 Eesti krooni (200 000 eurot)” sõnadega „200 000 eurot”;

4) paragrahvi 10 lõike 51 punktis 2 asendatakse sõnad „1 564 660 Eesti krooni (100 000 eurot)” sõnadega „100 000 eurot”;

5) paragrahvi 12 lõike 6 punktis 6 asendatakse sõnad „30 000 Eesti krooni” sõnadega „2000 eurot”;

6) paragrahvi 12 lõike 6 punktis 7 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „6400 eurot”.

§ 33. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2008. a määruse nr 37 „Ettevõtja turismiturunduse toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2008. a määruses nr 37 „Ettevõtja turismiturunduse toetamise tingimused ja kord” (RT I, 01.12.2010, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „300 000 Eesti krooni” sõnadega „19 170 eurot” ja sõnad „1 500 000 Eesti krooni” sõnadega „96 000 eurot”;

2) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „3 129 320 Eesti krooni (200 000 (kakssada tuhat) eurot)” sõnadega „200 000 eurot”.

§ 34. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2008. a määruse nr 40 „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2008. a määruses nr 40 „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 40, 560; 2009, 76, 1110) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „300 000 Eesti krooni” sõnadega „20 000 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „500 000 Eesti krooni” sõnadega „31 000 eurot” ja sõnad „50 000 000 Eesti krooni” sõnadega „3 200 000 eurot”;

3) paragrahvi 12 lõike 4 punktis 10 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „6400 eurot”;

4) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „7000 eurot”;

5) paragrahvi 24 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „7000 eurot”.

§ 35. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. jaanuari 2008. a määruse nr 10 „Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. jaanuari 2008. a määruses nr 10 „Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse tingimused ja kord” (RTL 2008, 11, 136; RT I 2010, 64, 469) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punktis 2 asendatakse sõnad „2 000 000 Eesti krooni” sõnadega „120 000 eurot”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „3000 Eesti krooni” sõnadega „100 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „7000 eurot”;

4) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „500 000 Eesti krooni” sõnadega „32 000 eurot”;

5) paragrahvi 10 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „50 miljonit Eesti krooni” sõnadega „3 190 000 eurot” ja sõnad „25 miljonit Eesti krooni” sõnadega „1 590 000 eurot”;

6) paragrahvi 10 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „3 129 320 Eesti krooni (200 000 (kakssada tuhat) eurot)” sõnadega „200 000 eurot”;

7) paragrahvi 10 lõike 3 punktis 6 asendatakse sõnad „1 564 660 Eesti krooni (100 000 eurot)” sõnadega „100 000 eurot”;

8) paragrahvi 12 lõike 6 punktis 6 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „6400 eurot”.

§ 36. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2009. a määruse nr 72 „Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2009. a määruses nr 72 „Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 56, 819) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „1 000 000 Eesti krooni” sõnadega „63 000 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „3 129 000 Eesti krooni” sõnadega „200 000 eurot”;

3) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „200 000 (3 129 320 Eesti krooni) eurot” sõnadega „200 000 eurot”;

4) paragrahvi 12 lõike 4 punktis 5 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „6400 eurot”;

5) paragrahvi 12 lõike 4 punktis 6 asendatakse sõnad „10 000 000 Eesti krooni” sõnadega „640 000 eurot”;

6) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „7000 eurot”;

7) paragrahvi 24 punktis 1 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „7000 eurot”.

§ 37. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 „Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruses nr 48 „Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord” (RTL 2008, 50, 702; 2010, 23, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad „10 000 EEK” sõnadega „700 eurot”;

2) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „50 000 EEK” sõnadega „4000 eurot”.

§ 38. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. oktoobri 2010. a määruse nr 86 „Ekspordi arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. oktoobri 2010. a määruses nr 86 „Ekspordi arendamise toetamise tingimused ja kord” (RT I, 29.10.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad „150 000 Eesti krooni” sõnadega „10 000 eurot”;

2) paragrahvi 6 lõikes 6 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „6400 eurot”;

3) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „60 000 Eesti krooni” sõnadega „3000 eurot” ja sõnad „2 500 000 Eesti krooni” sõnadega „160 000 eurot”;

4) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „150 000 Eesti krooni” sõnadega „10 000 eurot”;

5) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõnad „3 129 320 Eesti krooni (200 000 eurot)” sõnadega „200 000 eurot” ja sõnad „1 564 660 Eesti krooni (100 000 eurot)” sõnadega „100 000 eurot”;

6) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „200 000 Eesti krooni” sõnadega „13 000 eurot”.

§ 39. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määruse nr 39 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määruses nr 39 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (RTL 2007, 46, 806; 2010, 26, 454) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõnad „30 miljonit Eesti krooni” sõnadega „1 910 000 eurot”;

2) paragrahvi 19 lõike 6 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

3) lisas 1 asendatakse läbivalt sõnad „(mln EEK)” sõnadega „(EUR)”;

4) lisas 2 asendatakse läbivalt sõna „kroonides” ja „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 40. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2009. a määruse nr 106 „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2009. a määruses nr 106 „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord” (RTL 2009, 82, 1194; RT I 2010, 77, 592) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „300 000 krooni” sõnadega „19 000 eurot”, sõnad „1 000 000 krooni” sõnadega „64 000 eurot”, sõnad „250 000 krooni” sõnadega „15 000 eurot” ja sõnad „500 000 krooni” sõnadega „32 000 eurot”;

2) paragrahvi 12 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad „100 000 Eesti krooni” sõnadega „6400 eurot”;

3) paragrahvi 19 lõike 5 punktides 3 ja 4 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 41. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. augusti 2010. a määruse nr 52 „Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. augusti 2010. a määruse nr 52 „Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” (RT I 2010, 58, 397; 68, 518) § 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „115 000 (ükssada viisteist tuhat) Eesti krooni” sõnadega „7340 eurot”.

§ 42. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. detsembri 2004. a määruse nr 208 „Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. detsembri 2004. a määruses nr 208 „Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” (RTL 2004, 156, 2355; 2008, 90, 1263) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse number „130” numbriga „148”;

2) määruse lisas asendatakse lühend „kr” sõnaga „eurot”.

§ 43. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. detsembri 2004. a määruse nr 221 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. detsembri 2004. a määruse nr 221 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” (RTL 2005, 5, 36; 2009, 36, 477) § 46 lõikes 4 asendatakse number „130” numbriga „148”.

§ 44. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Juhan Parts
Minister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

Lisa 13 

Lisa 14 

Lisa 15 

Lisa 16 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json