Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 37

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 22.12.2010 nr 117

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).

§ 1. Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määrust nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 25.11.2010, 9) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 2400 eurot ja kogu müügitulu koos muude ärituludega ei ületanud 2 000 000 eurot;
3) aastabilanss ei ületanud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 2 000 000 eurot.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktides 2–4 asendatakse tekstiosa „1 000 000 krooni” tekstiosaga „63 912 eurot”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõike 2 punktides 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „500 000 krooni” tekstiosaga „31 956 eurot”;

4) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „78 233 krooni” tekstiosaga „5000 eurot”;

5) paragrahvi 7 lõigetes 3 ja 4 asendatakse tekstiosa „469 398 krooni” tekstiosaga „30 000 eurot”;

6) paragrahvi 8 lõiked 7–11 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Lõigetes 1–3 nimetatud toetuse maksimaalne suurus on järgmine:
1) 100 000 eurot arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku, kui toetust taotleb üks taotleja;
2) 300 000 eurot programmiperioodil kokku, kui toetust taotleb tulundusühistu või vähemalt kolm taotlejat ühiselt.

(8) Üks taotleja ei saa üksi, tulundusühistu liikmena ega teiste taotlejatega ühiselt taotleda toetust rohkem kui 200 000 eurot programmiperioodil kokku.

(9) Kontserni kuuluv taotleja ei saa taotleda kontserni kohta toetust rohkem kui 100 000 eurot programmiperioodil kokku.

(10) Kui ettevõtja suhtes omab „Konkurentsiseaduse” § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal põllumajandussaaduste tootmise alal tegutsev ettevõtja, ei saa nimetatud ettevõtjad taotleda toetust rohkem kui 100 000 eurot programmiperioodil kokku.

(11) Üks taotleja ei saa üksi, tulundusühistu liikmena ega teiste taotlejatega ühiselt selles määruses sätestatud toetust koos arengukava 5. peatükis meetme 1.4.2 „Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse” ja meetme 1.4.3 „Bioenergia tootmise investeeringutoetuse” raames antavat toetust taotleda rohkem kui 600 000 eurot programmiperioodil kokku.”;

7) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „156 466 krooni” tekstiosaga „10 000 eurot”;

8) lisa 2 punktis 6 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

9) lisa 2 punktis 11. asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

10) lisa 2 punktides 14–14.2.1 ja 14.2.3 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

11) lisa 2 punktis 17.5 asendatakse sõnad „ühe miljoni krooni” tekstiosaga „63 912 euro”;

12) lisa 5 punktid 1–1.5 sõnastatakse järgmiselt:

1. Eelistatakse väiksema müügituluga taotlejat

 

 

 

 

30

1.1.

Müügitulu on vahemikus 2400–19 173 eurot

25–30

1.2.

Müügitulu on vahemikus 19 174–63 911 eurot

30

1.3.

Müügitulu on vahemikus 63 912–191 735 eurot

30–20

1.4.

Müügitulu on vahemikus 191 736–447 381 eurot

20–10

1.5.

Müügitulu on vahemikus 447 382–639 117 eurot

10–0

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json