Teksti suurus:

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määruse nr 85 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 38

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määruse nr 85 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 22.12.2010 nr 118

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

§ 1. Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määrust nr 85 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 04.11.2010, 10) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „3 129 320 tuhat krooni” tekstiosaga „200 000 000 eurot”;

2) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „469 398 krooni” tekstiosaga „30 000 eurot”;

3) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „20 027 648 krooni” tekstiosaga „1 280 000 eurot”;

4) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „10 013 824 krooni” tekstiosaga „640 000 eurot”;

5) lisa 1 punktides 16.1, 19, 19.1 ja 19.3 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

6) lisa 1 punktides 23.2.2 ja 32 asendatakse tekstiosa „mln EEK” tekstiosaga „tuhat EUR”;

7) lisa 1 punktis 25.2 asendatakse sõnad „tuhat krooni” sõnadega „sada eurot”;

8) lisa 2 tabeli 3 punktis 1 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

9) lisa 2 tabelis 10 asendatakse valuutatähis „EEK” valuutatähisega „EUR”;

10) lisa 2 normitehnilistes märkustes 18, 20, 21 ja 23 asendatakse sõna „täiskroonides” sõnaga „täiseurodes”;

11) lisa 4 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

9.

Ettevõtjale SAPARD-i meetme 2, „Eesti riikliku arengukava aastateks 2004–2006” meetme 3.2
ja selle toetuse raames varem määratud toetused

Toetusi on määratud:

 

5

– 0 eurot

5

– kuni 64 000 eurot

4

– 64 000–320 000 eurot

3

– 320 000–640 000 eurot

2

– üle 640 000 euro

1

12) lisas 5 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json