Teksti suurus:

Avaliku konkursi läbiviimise tingimused universaalse postiteenuse osutaja määramiseks

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 39

Avaliku konkursi läbiviimise tingimused universaalse postiteenuse osutaja määramiseks

Vastu võetud 04.03.2009 nr 19
RTL 2009, 23, 292
jõustumine 13.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 1301.01.2011

Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse «Postiseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud universaalse postiteenuse osutaja määramiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi konkurss) läbiviimise tingimused.

  (2) Konkursi korraldab Konkurentsiamet.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkurentsiamet kuulutab konkursi välja ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded» ning avaldab konkursi väljakuulutamise teate vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku kontaktandmed;
  2) konkursi korraldamise objekt ning universaalse postiteenuse osutamise alustamise kuupäev ja piirkond;
  3) konkursi tulemusena väljastatava universaalse postiteenuse osutamise tegevusloa kehtivuse aeg ja olulised tingimused;
  4) pakkumise esitanud isiku (edaspidi pakkuja) kvalifitseerimise tingimused;
  5) kasutajalt universaalse postiteenuse eest võetav taskukohane tasu;
  6) konkursil osalemise tagatisraha suurus, mis ei või olla väiksem kui 31 950 eurot, selle tasumise tähtaeg ning arveldusarvele laekumise tingimused;
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]
  7) arveldusarve number, kuhu tuleb tagatisraha tasuda;
  8) viited pakkumise esitamiseks vajalikele dokumentidele ja õigusaktidele;
  9) pakkumise vormistamise keel;
  10) pakkumise esitamise viis, koht, tähtpäev ja kellaaeg;
  11) pakkumise avamise koht, aeg ning tähtpäev;
  12) tähtaeg, mille kestel peab pakkumine jõus olema;
  13) märge konkursi korraldajalt konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta ja konkursi tingimuste kohta selgituste andmise kord.

§ 3.   Konkursi tingimuste kohta selgituste andmine

  (1) Konkursil osaleval isikul on õigus saada konkursi korraldajalt konkursi tingimuste kohta selgitusi. Küsimused esitatakse pakkumise vormistamise keeles kirjalikult konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkurentsiamet on kohustatud andma selgitusi konkursi tingimuste kohta viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest, kuid mitte hiljem kui pakkumiste esitamise tähtpäevani.

§ 4.   Pakkumise esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Pakkumine esitatakse Konkurentsiametile kirjalikult, kinnises pakendis ja konkursi väljakuulutamise teates märgitud tähtpäevaks ja kellaajaks.

  (2) Pakkumise esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 30 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.

  (3) Pakkuja võib esitada ühe pakkumise.

  (4) Pakkumine edastatakse Konkurentsiametile isiklikult või saadetakse posti teel. Konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeval postitatud pakkumine loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (5) Pakkumine esitatakse eesti keeles.

  (6) Konkurentsiamet registreerib saabunud pakkumised, märkides ära pakkuja nime ja kontaktandmed ning pakkumise esitamise aja.

  (7) Pakkumist, mis edastatakse Konkurentsiametile isiklikult pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva ja kellaaega, vastu ei võeta. Pakkumist, mis on postitatud pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva, ei avata ja see tagastatakse pakkujale.

  (8) Muudatustest esitatud andmetes on pakkuja kohustatud Konkurentsiametit kohe kirjalikult teavitama.

  (9) Konkurentsiamet võib pakkumise esitamise tähtaega pikendada.

  (10) Konkurentsiamet teatab esitamise tähtaja pikendamisest kirjalikult kõigile pakkujatele ja avaldab vastava teate käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud korra kohaselt.

  (11) Pakkumine peab olema jõus konkursi väljakuulutamise teates näidatud tähtaja jooksul.

§ 5.   Pakkumise muutmine ja tagasivõtmine

  Pakkuja võib enne pakkumise esitamise tähtpäeva oma pakkumist muuta, pakkumise tagasi võtta või esitada uue pakkumise.

§ 6.   Pakkumisele esitatavad nõuded

  Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja andmeid:
  1) pakkuja nimi, äriregistri või isikukood, asukoht ja kontaktandmed;
  2) konkursil osalemise avaldus, millele on alla kirjutanud pakkuja juhatuse liige või tema volitatud esindaja ning mis sisaldab kinnitust, et pakkuja on teadlik universaalse postiteenuse tegevusloa tingimustest ja õigusaktidest tulenevatest kohustustest;
  3) pakkuja poolt universaalse postiteenuse kohustuseta tehtava tavapärase äritegevuse kulude ja seni tehtud kulude, tegevust alustava ettevõtte korral äriplaani alusel planeeritavad universaalse postiteenuse tasud;
  4) universaalse postiteenuse osutamisega lisanduvad eeldatavad kulud ja kaasnevad tulud;
  5) kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud, ta ei ole pankrotis või tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  6) kinnitus, et pakkuja on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või muus vastavas registris;
  7) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule vastavale õiguspädevale institutsioonile;
  8) tegutseva juriidilise isiku pakkumisele eelnenud majandusaasta aruanne, välja arvatud esimest aastat tegutseva juriidilise isiku puhul;
  9) dokumendid, mis tõendavad universaalse postiteenuse osutamiseks vajaliku postivõrgu olemasolu või selle kasutusõigust;
  10) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui pakkumise on allkirjastanud pakkuja volitatud esindaja.

§ 7.   Pakkumise avamine ja läbivaatamine

  (1) Konkurentsiamet avab tähtpäevaks ja kellaajaks laekunud pakkumised konkursi väljakuulutamise teates või pakkumise esitamise tähtaja pikendamisel konkursi korraldaja poolt määratud kohas ja ajal.

  (2) Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad või nende volitatud esindajad, kes esitavad isikut tõendava dokumendi ning vajadusel volikirja. Ühte pakkujat võib esindada kuni kaks esindajat.

  (3) Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, postiaadressid, äriregistri või isikukoodid ning kontrollitakse esitatud dokumentide ja andmete vastavust käesoleva määruse §-s 6 toodud loetelule. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse pakkujate nimed, postiaadressid ja äriregistri või isikukoodid, pakkumiste avamise juures viibivate isikute nimed ning avaldused ja märkused, mis on tehtud pakkumiste avamisel.

  (4) Pakkumiste avamise protokolli ärakiri saadetakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumiste avamisest.

§ 8.   Pakkumise täpsustamine

  Pakkumises sisalduvate andmete täpsustamiseks võib Konkurentsiamet nõuda pakkujalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, määrates tähtaja nende esitamiseks.

§ 9.   Pakkuja kvalifitseerimine

  (1) Konkurentsiamet kontrollib pakkuja kvalifitseerimisel enne pakkumiste sisulist läbivaatamist, et pakkuja:
  1) on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või muus vastavas registris;
  2) on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või ta ei ole pankrotis;
  3) on andnud konkursi korraldajale nõusoleku järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile, karistusregistrile või muule õiguspädevale institutsioonile;
  4) on esitanud «Postiseaduse» § 11 lõikes 2 sätestatud andmed;
  5) on tasunud tähtaegselt ja konkursi väljakuulutamise teates märgitud nõuete kohaselt konkursi korraldaja poolt märgitud arveldusarvele tagatisraha.

  (2) Konkurentsiametil on õigus pakkuja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et pakkuja on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente.

  (3) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  2) ei ole esitanud kõiki konkursi väljakuulutamise teates kvalifikatsiooni hindamiseks nõutud andmeid või dokumente;
  3) vastab «Postiseaduse» § 13 punktides 1–6 sätestatud tegevusloa andmisest keeldumise alustele.

  (4) Konkurentsiameti otsus pakkuja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse kõigile pakkujatele üheaegselt kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (5) Pakkuja kirjalikul taotlusel teatab Konkurentsiamet pakkuja kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise aluse hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest.

§ 10.   Pakkumise vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine

  (1) Konkurentsiamet kontrollib pakkumise vastavust pakkumisele esitatud nõuetele.

  (2) Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see sisaldab käesoleva määruse §-s 6 nimetatud dokumente ja andmeid.

  (3) Konkurentsiamet lükkab pakkumise tagasi, kui pakkumine ei vasta käesoleva määruse §-s 6 sätestatud pakkumisele esitatud tingimustele.

  (4) Konkurentsiametil on õigus lükata pakkumine tagasi igal ajal, kui selgub, et pakkumises on esitatud ebaõigeid andmeid või dokumente.

  (5) Konkurentsiameti otsus pakkumise vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta edastatakse kvalifitseerunud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (6) Pakkuja kirjalikul taotlusel peab Konkurentsiamet teatama tema pakkumise tagasilükkamise aluse hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest.

§ 11.   Pakkumiste võrdlemine ja hindamine

  (1) Konkurentsiamet võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumisi.

  (2) Pakkumiste võrdlemisel ja hindamisel lähtub Konkurentsiamet järgmistest kriteeriumidest:
  1) pakkuja poolt universaalse postiteenuse kohustuseta tehtava tavapärase äritegevuse kulude ja seni tehtud kulude, tegevust alustava ettevõtte korral äriplaani, alusel planeeritavad universaalse postiteenuse tasud;
  2) universaalse postiteenuse osutamisega lisanduvad kulud ja kaasnevad tulud;
  3) universaalse postiteenuse osutamise kohustusega kaasnevate ebamõistlikult koormavate kulude prognoos.

§ 12.   Konkursi võitja ja teabe avaldamine

  (1) Konkurentsiameti otsusega tunnistatakse konkursi võitjaks pakkuja, kelle pakkumine on käesoleva määruse §-s 11 sätestatud kriteeriumidest lähtudes parim.

  (2) Kui konkursi võitja ei täida käesoleva määruse § 13 lõikes 1 sätestatud kohustust, siis tunnistab Konkurentsiamet käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse kehtetuks ning tunnistab kahe tööpäeva jooksul uueks võitjaks pakkuja, kes kvalifitseerus paremuselt järgmiseks.

  (3) Konkurentsiamet kuulutab välja konkursi võitja ning kirjalik teade selle kohta edastatakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (4) Pärast otsuse tegemist konkursi tulemuste kohta avalikustab Konkurentsiamet pakkumise esitanud isikute ning konkursi võitnud pakkuja ärinime ja aadressid 10 tööpäeva jooksul samades väljaannetes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

§ 13.   Tegevusloa taotluse esitamine ja tegevusloa andmine

  (1) Konkursi võitja on kohustatud esitama universaalse postiteenuse tegevusloa taotluse ja tasuma tegevusloa läbivaatamise eest ettenähtud riigilõivu viie tööpäeva jooksul pärast konkursi võitjaks tunnistamise otsuse koopia kättesaamist.

  (2) Konkurentsiamet teeb universaalse postiteenuse tegevusloa andmise otsuse 30 päeva jooksul peale tegevusloa taotluse saamist.

§ 14.   Konkursi lõppemine

  (1) Konkurss lõpeb, kui:
  1) konkursi võitjale antakse universaalse postiteenuse tegevusluba;
  2) konkursi võitja ei ole käesoleva määruse § 13 lõikes 1 sätestatud tähtajaks esitanud universaalse postiteenuse tegevusloa taotlust või ei ole tasunud tegevusloa läbivaatamise eest ettenähtud riigilõivu;
  3) ükski esitatud pakkumine ei vastanud esitatud nõuetele;
  4) esitati kaks või enam võrdset pakkumist;
  5) tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumist.

  (2) Konkursi lõppemise kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–5 sätestatud alustel koostatakse protokoll, mille koopia edastatakse pakkumise esitanud isikutele hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Konkursist osavõtjale, kes ei osutunud konkursi võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha 10 tööpäeva jooksul alates konkursi lõppemisest.

  (4) Tagatisraha ei tagastata konkursi võitjale kui ta:
  1) ei ole esitanud käesoleva määruse § 13 lõikes 1 sätestatud tähtajaks universaalse postiteenuse tegevusloa taotlust;
  2) ei ole tasunud tegevusloa läbivaatamise eest ettenähtud riigilõivu.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json