Teksti suurus:

Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 57

Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Vastu võetud 28.11.2007 nr 90
RTL 2007, 95, 1576
jõustumine 17.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2010RT I, 04.11.2010, 407.11.2010
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 1301.01.2011

Määrus kehtestatakse «Tarbijakaitseseaduse» § 15 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemist ja eraldamist, kontrolli toetuse kasutamise ja aruandluse üle ning kehtestab taotluste ja aruannete vormid.

§ 2.   Toetuse liigid

  (1) Tarbijakaitsetegevuse toetamiseks riigieelarvest eraldatakse:
  1) tegutsemistoetust;
  2) projekti elluviimise toetust.

  (2) Tegutsemistoetuseks võib eraldada kuni 30% tarbijaühenduste toetamiseks riigieelarves ettenähtud summast. Tegutsemistoetus on ühekordne toetus, mida on võimalik taotleda üks kord aasta jooksul tarbijaühenduse poolt sellel ajavahemikul tehtud kulude katteks seoses tarbijate kollektiivsete huvide esindamisega riigi ja Euroopa Liidu tasandil.

§ 3.   Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Tegutsemistoetuse taotlejaks võib olla «Mittetulundusühingute seaduse» kohaselt asutatud ja registreeritud ühendus, mille tegevuse eesmärk on kaitsta ning edendada tarbijate huve ja õigusi ning mis:
  1) vastab «Tarbijakaitseseaduse» § 15 lõikes 3 sätestatud tingimustele;
  2) on volitatud esindama Eesti tarbijate huve Euroopa Komisjoni otsusega 2003/709/EÜ, millega asutatakse Euroopa tarbijate nõuanderühm (ELT L 258, 10.10.2003, lk 35–36) moodustatud Euroopa tarbijate nõuanderühmas.

  (2) Projekti elluviimise toetuse taotlejaks võib olla «Mittetulundusühingute seaduse» kohaselt asutatud ja registreeritud ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on edendada tarbijate huve ja õigusi.

  (3) Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla maksuvõlga riiklike maksude osas.

§ 4.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Tegutsemistoetuse saamiseks esitab taotleja määruse lisas 1 toodud vormi kohase taotluse. Taotlus peab sisaldama kõiki määruse lisas 1 nimetatud andmeid.

  (2) Projekti elluviimise toetuse saamiseks esitab taotleja määruse lisas 2 toodud vormi kohase taotluse. Taotlus peab sisaldama kõiki määruse lisas 2 nimetatud andmeid.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Allkirjastatud taotlus esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (edaspidi ministeerium) hiljemalt taotletava toetuse eraldamisele eelneva aasta 31. detsembriks.

  (2) Mittetähtaegselt esitatud taotlused läbivaatamisele ei kuulu.

§ 6.   Taotluse menetlus

  (1) Ministeerium kontrollib esitatud taotluse vastavust kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, teavitatakse taotlejat kõrvaldamist vajavatest puudustest ning määratakse kuni 10-tööpäevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda taotluses esinenud puudusi talle antud tähtaja jooksul, lõpetatakse taotluse menetlus, millest taotlejat teavitatakse.

  (3) Ministeeriumile esitatud taotlusi hindab majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) poolt moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), kes teeb ministrile ettepaneku taotluste rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise kohta hiljemalt toetuse eraldamise aasta 1. veebruariks.

  (4) Taotluse osalise rahastamise puhul kooskõlastatakse taotlejaga enne ministrile ettepaneku tegemist rahastatavad tegevused ja nende tegevuste eelarve kuluartiklite lõikes.

  (5) Kui taotlust rahastatakse osaliselt või täielikult § 8 lõikes 1 nimetatud ministri käskkirja alusel, siis loetakse taotleja kulud abikõlblikuks projekti elluviimise toetuse puhul alates taotluse ministeeriumis registreerimise päevast ja tegutsemistoetuse puhul alates tegutsemistoetuse alusel elluviidavate tegevuste alguse päevast, mis ei või olla varasem toetuse eraldamise aasta alguse päevast.

  (51) Kui esitatud taotluste rahastamise maht jääb väiksemaks riigieelarves tarbijaühenduste toetamiseks eraldatud vahenditest, võib ministeerium välja kuulutada täiendava taotlusvooru ning määrata selle läbiviimise tingimused ja tähtaja.
[RT I, 04.11.2010, 4 - jõust. 07.11.2010]

  (52) Täiendava taotlusvooru raames esitatud taotluste menetlemine toimub vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule. Komisjon teeb ministrile ettepaneku taotluste rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise kohta hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates täiendava taotlusvooru lõppemise tähtpäevast.
[RT I, 04.11.2010, 4 - jõust. 07.11.2010]

  (6) Ministeerium võib vajadusel nõuda taotlejalt täiendavate andmete esitamist.

  (7) Ministeeriumil on õigus taotlusvoor ära jätta või vastuvõetud taotluste menetlusest loobuda juhul, kui riigieelarves ei ole ette nähtud vahendeid tarbijaühenduste toetamiseks.

  (8) Esitatud taotlusi ei tagastata.

§ 7.   Toetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Projektide rahastamisel eelistatakse projekte, mille eesmärgiks on:
  1) tarbijate teadlikkuse tõstmise eesmärgil nende teavitamine, koolitamine ja nõustamine tarbijakaitsealastes küsimustes;
  2) tarbijakaitsealaste uuringute korraldamine;
  3) säästliku ja keskkonnasõbraliku tarbimise propageerimine;
  4) vabatahtliku tarbijaliikumise edendamine ja sellealase rahvusvahelise koostöö arendamine.

  (2) Projektide rahastamisel võetakse arvesse järgmisi asjaolusid:
  1) projekti raames kavandatud tegevused on suunatud tarbijakaitsevaldkonna arendamisele ja tarbijate kollektiivsete huvide edendamisele;
[RT I, 04.11.2010, 4 - jõust. 07.11.2010]
  2) projektil on selged eesmärgid, jätkusuutlikud tegevused ning vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
  3) projekti mõju kestvus ja ulatus;
  4) projekti tulemused on realistlikud ja hinnatavad;
  5) projekti eelarves näidatud kulud on otseselt seotud projekti läbiviimisega;
  6) taotleja omafinantseeringu ja projekti kaasatud partnerite kaasfinantseeringu osakaal projekti eelarves on vähemalt 10%;
  7) taotleja poolt elluviidud projektide tulemuslikkus.

  (3) Ei toetata projekte:
  1) mida on võimalik toetada muudest rahastamisallikatest;
  2) mille esitanud tarbijaühendus on varasematel aastatel rikkunud käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud lepingust tulenevaid kohustusi;
  3) mille eelarves tarbijaühenduse majandamiskulud ja töötasud (sh projekti juhtimiskulud) moodustavad rohkem kui 20% projekti elluviimiseks taotletavast toetusest.

  (4) Toetuse raames ei rahastata toitlustamisega, kontoritehnika ja inventari soetamisega seotud kulutusi ning neid kulutusi, mida «Tulumaksuseaduse» kohaselt loetakse erisoodustusteks. Tegutsemistoetuse raames võidakse erandkorras rahastada kontoritehnika ja inventari soetamist juhul, kui nende vajalikkus toetuse saaja tegevuste elluviimiseks on taotluses põhjendatud.

§ 8.   Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Minister otsustab käskkirjaga taotluse rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise. Toetusi eraldatakse ministri käskkirja alusel riigieelarves tarbijaühenduste toetamiseks ettenähtud summa ulatuses.

  (2) Taotluse osalise rahastamise või täieliku mitterahastamise otsuse puhul teavitatakse taotlejat kirjalikult rahastamisest keeldumise põhjustest.

  (3) Toetuse kasutamise täpsustatud tingimused ning poolte kohustused ja õigused määratakse ministeeriumi ja toetuse saaja vahel sõlmitava lepinguga (edaspidi leping). Lepingu lisas nimetatakse rahastatavad tegevused ja nende tegevuste eelarve kuluartiklite lõikes. Ministeerium saadab toetuse saajale 15 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud ministri käskkirja allkirjastamise päevast arvates allkirjastamiseks lepingu projekti.

  (4) Leping koostatakse kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb ministeeriumile ja teine toetuse saajale. Lepingu allkirjastatud koopia esitab ministeerium Rahandusministeeriumile ning avaldab selle oma kodulehel.

  (5) Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut ministeeriumile 15 tööpäeva jooksul selle allkirjastamiseks saatmise päevast arvates, on komisjonil õigus teha ministrile ettepanek sellele taotlejale toetuse eraldamise otsuse tühistamise ning teisele taotlejale toetuse eraldamise otsuse tegemise kohta.

§ 9.   Toetuse saaja kohustused ja õigused

  (1) Tegutsemistoetuse saaja on kohustatud tagama kõigile Eesti tarbijaühendustele kättesaadava süstemaatilise teavitamise Euroopa tarbijate nõuanderühma tööst ning korraldama vajadusel tarbijaühenduste arvamuste ja ettepanekute koondamise ning edastamise.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud pidama raamatupidamises eraldi kuluarvestust talle eraldatud riigieelarveliste vahendite kasutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud ministeeriumit viivitamatult informeerima olukorrast, kui lepingu täitmine osutub võimatuks. Sellisel juhul sõlmitakse vajadusel ministeeriumi ja toetuse saaja vahel 15 tööpäeva jooksul kokkulepe lepingu muutmiseks, mis vormistatakse lepingu lisana.

  (4) Projekti elluviimise toetuse saaja on kohustatud 15 tööpäeva jooksul projekti elluviimise lõppemise tähtpäevast arvates esitama ministeeriumile määruse lisas 3 toodud vormi kohase tegevus- ja finantsaruande projekti tulemuste ja saadud toetuse kasutamise kohta lepingu lisas nimetatud rahastatavate tegevuste kuluartiklite lõikes.

  (5) Tegutsemistoetuse saaja on kohustatud 15 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise aasta lõppemise päevast arvates esitama ministeeriumile määruse lisas 4 toodud vormi kohase tegevus- ja finantsaruande teostatud tegevuste ning saadud toetuse kasutamise kohta lepingu lisas nimetatud rahastatavate tegevuste kuluartiklite lõikes.

  (6) Juhul kui osa riigieelarvelise toetusena saadud rahast jääb lepingu kehtivusperioodil kasutamata, on toetuse saaja kohustatud kandma kasutamata jäänud raha tagasi ministeeriumi poolt nimetatud Rahandusministeeriumi kontole 10 tööpäeva jooksul lepingu lõppemise päevast arvates.

  (7) Projekti elluviimise toetuse saajal on õigus kaasata projekti teostamisse erinevaid partnereid.

  (8) Projekti elluviimise toetuse saajal on õigus ilma ministeeriumi kirjaliku nõusolekuta teha muudatusi lepingu lisas nimetatud rahastatavate tegevuste kuluartiklite lõikes mitte rohkem kui 5% ulatuses eraldatud toetuse kogusummast tingimusel, et muudatused ei mõjuta projekti mahtu, eesmärke ja tulemusi ega suurenda majandamiskulude ja töötasude mahtu.

  (9) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud muudatused rahastatavate tegevuste kuluartiklite lõikes, mis moodustavad rohkem kui 5% eraldatud toetuse kogusummast, on kooskõlastatud ministeeriumiga, sõlmitakse ministeeriumi ja toetuse saaja vahel 15 tööpäeva jooksul kokkulepe lepingu muutmiseks, mis vormistatakse lepingu lisana.

§ 10.   Kontroll toetuse kasutamise ning aruandluse üle

  (1) Ministeeriumil ja Rahandusministeeriumil on pädevate isikute kaudu õigus kontrollida, kas antud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu tingimuste kohaselt.

  (2) Kui ministeeriumile esitatud tegevus- ja finantsaruanne ei ole nõuetekohane, teavitatakse toetuse saajat kõrvaldamist vajavatest puudustest ning määratakse kuni 10-tööpäevane puuduste kõrvaldamise tähtaeg.

  (3) Kui selgub, et eraldatud toetust on kasutatud mittesihtotstarbeliselt või kui toetuse saaja esitab tegevus- ja finantsaruandes eksitavat informatsiooni või muul viisil rikub lepingust tulenevaid kohustusi, on ministeeriumilõigus nõuda toetusena saadud raha tagastamist riigieelarvesse.

§ 11.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 

Lisa 2 
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 3 
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 4 
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

/otsingu_soovitused.json