Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 80

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 23.12.2010 nr 183

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

  (2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk Üldarstiabi 

§ 2.  Kindlustatud isiku pearaha

  (1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind
eurodes

Pearaha ühe alla 2-aastase kindlustatud isiku kohta

3056

6,85

Pearaha ühe 2- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3057

2,85

Pearaha 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3058

3,46

  (3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1200 isikut, tasutakse pearaha 1200 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3057 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi.

  (4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta või kelle juures töötavate õdede summaarne tööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul alla 40 tunni, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3.  Baasraha ja lisatasu

  (1) Baasraha ja koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu maksab haigekassa perearstile, kellel on „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 35 lõike 1 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

764,06

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

  89,48

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

256,80

  (3) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud haiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

  (4) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 10 alusel sotsiaalministri kehtestatud nõuded;
  2) perearsti nimistu ei ületa „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 8 lõike 4 alusel sotsiaalministri kehtestatud piirsuurust;
  3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
  4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

  (5) Lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

3067,76

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest

3062

  766,94

  (6) Koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuse eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa „Ravikindlustuse seaduse” § 32 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses sätestatud korras.

§ 4.  Normaalse raseduse jälgimine perearsti poolt

  (1) Perearsti poolt normaalse raseduse jälgimise piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

3063

79,83

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

3064

32,46

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani

3065

81,50

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani

3066

26,18

  (2) Koodidega 3063, 3064, 3065 ja 3066 tähistatud tervishoiuteenuse piirhindu rakendatakse normaalse raseduse jälgimisel perearsti poolt.

§ 5.  Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

  (1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

23 006,85

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

1,85

  (3) Koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 6.  Koolitervishoiuteenus

  (1) Koolitervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kalendrikuul aastas.

  (2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koolitervishoiuteenus

3081

1,92

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus

3082

5,75

  (3) Koolitervishoiuteenuse (koodid 3081 ja 3082) eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,94, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus.

  (4) Koodiga 3081 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil kutseõpet ja kutsekeskharidust omandavale õpilasele, välja arvatud lõikes 5 sätestatud õpilasele.

  (5) Koodiga 3082 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel riigi poolt asutatud hariduslike erivajadustega õpilaste koolis õppivatele haridusliku erivajadusega lastele, kellel esineb nägemis-, kuulmis- ja kõnepuue, liikumispuue (ja kellel lisaks liikumispuudele esineb täiendav hariduslik erivajadus), liitpuue, intellektipuue või tundeelu- ja käitumishäired.

3. peatükk Eriarstiabi ja hooldusravi 

1. jagu Ambulatoorne tervishoiuteenus 

§ 7.  Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

  (1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

  12,02

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

    9,52

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt eriarsti suunamisel

3007

  22,31

Õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3008

    4,53

Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit

3013

  11,63

Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt eriarsti suunamisel

3014

  33,23

Eriarsti koduvisiit

3020

  14,96

Õe või ämmaemanda koduvisiit

3024

    8,69

Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut)

3025

  30,61

Koduõendusteenus

3026

  17,77

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

  60,84

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

255,84

Psühhiaatri vastuvõtt koos õega aktiivravi perioodis

3031

  23,71

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

  18,98

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

  12,21

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele „Ravikindlustuse seaduse” § 27 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele

3034

134,02

  (2) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

  (3) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

  (4) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

  (5) Koodiga 3025 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja psühhiaatriaõde või kliiniline psühholoog.

  (6) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

  (7) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kus patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist ning haigusepisoodide kordumist või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

  (8) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,6.

  (9) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest sellele tervishoiuteenuse osutajale, kus töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

  (10) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel meditsiinigeneetika erialal osaleb hinnangu andmisel arst-geneetik.

§ 8.  Vähihaige kodune toetusravi

  (1) Vähihaige koduse toetusravi piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Vähihaige koduse toetusravi päev

7408

11,50

  (2) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 9.  Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

  Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

60,40

§ 10.  Koduse respiraatorravi piirhind

  (1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune respiraatorravi

7034

12,82

  (2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 11.  Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Ühe päeva
piirhind
eurodes

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

26,78

Päevakirurgia

3076

35,02

  (2) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) või päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle 4 tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (3) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 43 nimetatud anesteesia piirhindu.

  (4) Päevakirurgia teenust osutatakse täisvarustusega operatsioonitoas ja rakendatakse 6. peatükis loetletud operatsioonide koode.

§ 12.  Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Haige vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km

3071

      0,38

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

  683,85

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

1022,59

Edasi-tagasivedu parvlaevaga

3074

    40,90

Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km

3079

    64,00

  (2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (5) Koodiga 3074 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

  (6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel, ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

§ 13.  Ambulatoorne taastusravi

  (1) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks eriarsti vastuvõtu (koodid 3002 ja 3004) maksumusele üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), isiksuse uuringu (kood 7615), kognitiivse funktsiooni uuringu (kood 7616), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste teenuste eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti koostatud raviplaanile.

  (2) Koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri või neuroloogi suunamisel.

  (3) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse ühe ravijuhu (v.a kaasasündinud ajukahjustusega alla 2-aastase lapse ravi) raames kuni 12 tervishoiuteenuse eest lõikes 1 toodud loetelust.

  (4) Kui koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust ei rakendata tulenevalt § 28 lõike 2 punktis 4 sätestatust, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haigusega ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

  (5) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise ja/või radioloogilise uuringu eest (koodid 6307, 6323, 6324, 6325, 6333, 7906, 7907, 7908, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920 ja 7930).

2. jagu Statsionaarne tervishoiuteenus 

§ 14.  Voodipäeva arvestus haiglas

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevad
maksimum-
arv

Ühe haige
voodipäeva
piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Sisehaigused

2001

  8

  57,14

100

0

Kardioloogia

2002

  8

  60,78

100

0

Kutsehaigused

2003

  4

  53,32

100

0

Endokrinoloogia

2005

  6

  58,35

100

0

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused)

2006

  8

  62,12

100

0

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) lõikes 7 toodud diagnooside korral

2007

  8

  72,86

100

0

Hematoloogia

2008

  7

  78,80

100

0

Nefroloogia

2009

  7

  59,25

100

0

Gastroenteroloogia

2010

  6

  58,67

100

0

Kirurgia (16-aastane ja vanem isik)

2011

  6

  62,95

100

0

Kirurgia (alla 16-aastane isik)

2012

  4

  62,70

100

0

Neurokirurgia

2013

  6

  62,70

100

0

Torakaalkirurgia

2014

  8

  62,70

100

0

Kardiokirurgia

2015

  6

  62,70

100

0

Traumatoloogia

2016

  7

  62,70

100

0

Septiline luu-liigesekirurgia

2017

20

  62,70

100

0

Põletus

2018

  9

  61,61

100

0

Ortopeedia

2019

  6

  62,70

100

0

Tuberkuloos (tahtest olenematu ravi korral)

2020

180  

  93,31

100

0

Tuberkuloos

2021

60

  59,62

100

0

Psühhiaatria

2022

20

  59,27

100

0

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

  99,57

100

0

Lastepsühhiaatria (alla 16-aastane isik)

2060

20

109,29

100

0

Günekoloogia

2025

  4

  59,25

100

0

Sünnitusabi

2026

  4

  97,66

100

0

Raseduspatoloogia

2028

  5

  63,78

100

0

Neuroloogia

2029

  7

  60,52

100

0

Uroloogia

2030

  5

  58,93

100

0

Oftalmoloogia

2031

  3

  57,58

100

0

Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia)

2032

  3

  58,61

100

0

Dermatoveneroloogia

2033

10

  63,46

100

0

Neonatoloogia

2034

20

102,26

100

0

Radioloogia

2035

  8

  62,02

100

0

Pediaatria

2036

  6

  71,90

100

0

Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia)

2038

  8

  60,52

100

0

Onkoloogia

2039

  7

  60,52

100

0

Veresoontekirurgia

2040

  5

  62,70

100

0

Näo-lõualuukirurgia

2042

  4

  62,70

100

0

Reumatoloogia

2043

  6

  60,40

100

0

I astme intensiivravi

2044

  5

  57,14

100

0

II astme intensiivravi

2045

10

261,36

100

0

III astme intensiivravi

2046

25

463,31

100

0

III A astme intensiivravi

2059

25

582,94

100

0

Järelravi

2047

60

  43,01

100

0

Põetus, hooldus (lapsevanema või lapse muu tegeliku põetaja või hooldaja viibimisel haige lapsega statsionaaris)

2048

  18,73

100

0

Lasteneuroloogia

2050

  7

  81,10

100

0

Hooldusravi

2053

60

  43,01

  85

15  

  (2) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (3) Alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
  1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
  2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

  (4) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle järelravi koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuste korral kuni 60 päeva eest.

  (5) Koos haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
  3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest;
  4) alla 15-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

  (6) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikes haiglates.

  (7) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud järgmiste diagnooside alusel:

 

Haigusrühm

Diagnoos (RHK 10)

  1)

soolenakkused

A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 shigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

  2)

teatavad bakterzoonoosid

A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

  3)

muud bakterhaigused

A30.0 – A30.9 leepra, A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

  4)

riketsioosid

A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

  5)

kesknärvisüsteemi viirushaigused

A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

  6)

lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja
hemorraagilised viiruspalavikud

A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

  7)

naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused

B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

  8)

viirushepatiit

B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

  9)

HIV-infektsioon

B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi

10)

bakteriaalsed meningiidid

G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid

11)

muud viirushaigused

B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12)

muud haigused või haigusseisundid

B50 – B54 malaaria

  (8) Koodiga 2053 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva võrra tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (9) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (10) Koodiga 340R tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

§ 15.  Statsionaarne taastusravi

  (1) Statsionaarse taastusravi voodipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Taastusravi

8026

47,17

  (2) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse taastusravi eest järgmiste ägedate haigusseisundite ja nende retsidiivide korral (kuni 6 kuud ägeda haigestumise või selle retsidiivi algusest) on järgmine:

 

Haigusseisund ja selle retsidiiv

Voodipäevade
maksimumarv

1)

ägeda haiguse või operatsiooni järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel

24

2)

ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne peaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel

18

3)

ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne perifeerne halvatus kaasneva mõõduka või tugeva liikumishäirega, taastusarsti suunamisel

18

4)

vaagna hulgimurdude ja ebastabiilsete lülisamba murdudega kaasnev mõõdukas või tugev liikumishäire, taastusarsti suunamisel

18

5)

ägeda südamelihase infarkti ja/või aortokoronaarse šunteerimise operatsiooni järgne seisund kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel

14

  (3) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv kuuel järjestikusel kuul intensiivse taastusravi puhul ägeda haigusseisundi korral (kuni 18 kuud ägeda haigestumise algusest) on järgmine:

Haigusseisund

Voodipäevade
maksimumarv

Traumajärgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega, taastusarsti suunamisel

24

  (4) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse arendus- ja taastusravi korral alla 19-aastasele funktsioonihäirega isikule on taastusarsti suunamisel 14 voodipäeva.

  (5) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), isiksuse uuringu (kood 7615), kognitiivse funktsiooni uuringu (kood 7616), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste protseduuride eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti koostatud raviplaanile.

  (6) Koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri või neuroloogi suunamisel.

  (7) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr funktsioone toetava statsionaarse taastusravi eest järgmiste krooniliste haigusseisundite korral on järgmised:

Haigusseisund või selle retsidiiv

Voodipäevade
maksimumarv

Ülevõetava tasu
maksmise
kohustuse piirmäär
(% voodipäeva
piirhinnast)

Kindlustatud isiku
omaosaluse määr
(% voodipäeva
piirhinnast)

Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi lõikes 8 nimetatud haigusseisundite korral

10

80

20

  (8) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks voodipäeva piirhinnale (kood 8026) üle tasu maksmise kohustuse laboratoorsete analüüside (mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse) ja/või radioloogilise uuringu (§-d 16–24) ja/või funktsionaaldiagnostilise uuringu eest.

  (9) Funktsioone toetava statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse järgmiste krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemiste korral:
  1) tugiliikumisaparaadi kroonilised põletikulised ja degeneratiivsed haigused mõõduka või tugeva funktsioonihäirega ning sellest tingitud liikumishäirega;
  2) pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või tugev liikumispiiratus;
  3) proteesimise ja tugiliigesaparaadi operatsioonide või trauma järelseisundid mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
  4) kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
  5) närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
  6) tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
  7) tugevate tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

  (10) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (11) Kui tulenevalt § 28 lõike 2 punktist 4 ei rakendata koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust statsionaarse taastusravi osutamisel, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haigusega ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

  (12) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

  (13) Taastusravi voodipäeva koodi 8026 rakendatakse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise puhul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes, kesk-, üld- ja taastusravihaiglates.

  (14) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

4. peatükk Uuringud ja protseduurid 

§ 16.  Röntgeniülesvõtete piirhinnad

  (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte.

  7,86

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet.

11,36

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet.

14,01

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte.

  8,89

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel.

13,14

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet.

  7,52

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte.

  9,12

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet.

13,63

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet.

16,39

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte.

  7,97

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet.

11,85

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet.

14,06

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte.

  8,89

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet.

12,77

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet.

16,44

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte.

  8,89

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel.

11,27

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet.

  7,14

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte.

  9,98

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel.

11,47

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet.

  8,16

Ortopantomograafia (üks ülesvõte)

7922

Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog.

  6,65

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte)

7923

Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel.

24,61

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti

7924

Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte.

  8,75

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte)

7925

Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel.

33,25

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel

7998

Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte.

10,24

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

13,17

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel.

59,98

Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte)

7929

Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog.

17,20

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

 

20,36

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu läbiviimine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta.

  (3) Koodiga 6074 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mammograafilise sõeluuringu puhul kahe radioloogi tehtud uuringu tulemuste kirjeldamist ning kindlustatud isikule kirjaliku vastuse saatmise kulu.

  (4) Koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

§ 17.  Röntgenoskoopia piirhinnad

  (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia)

7931

Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.

  51,47

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond.

  29,23

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.

  51,08

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.

106,32

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis.

Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega).

  37,67

Reie flebograafia

7935

Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.

  90,84

  (2) Lõikes 1 koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 18.  Ultraheli piirhinnad

  (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Lapse aju ultraheliuuring

7940

 

12,86

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid.

10,58

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid.

10,58

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere organid, üks kõhuõõne organ, üks retroperitoneaalruumi organ, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna organid, välissuguelundid.

15,71

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed.

  9,89

Raseduse ultraheliuuring

7947

 

13,06

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Pehmeks koeks loetakse nahk, nahaaluskude, rasvkude, lihased ja kõõlused. Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid.

10,02

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

 

  9,12

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

 

11,72

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

 

11,49

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

 

11,49

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

 

17,06

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

 

14,87

Rektaalne ultraheliuuring

7960

 

12,75

Emaka ultraheliuuring kontrastainega

7961

Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.

27,97

Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega

7962

Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.

58,28

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

 

  5,93

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

 

15,39

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7967

 

18,87

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

 

13,72

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu viib läbi radioloog või vastava pädevusega teise eriala arst;
  2) piirhinnad sisaldavad ultraheliuuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta;
  3) 4. peatükis nimetatud protseduuride tegemisel ultraheli kontrolli all ei rakendata täiendavalt ultraheli piirhindu;
  4) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).

§ 19.  Kompuutertomograafia piirhinnad

  (1) Kompuutertomograafia põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Peaaju kompuutertomograafia natiivis

7990

40,43

Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega

7991

48,44

Südame kompuutertomograafia

7972

52,35

Südame kompuutertomograafia kontrastainega

7973

77,94

Kompuutertomograafia natiivis

7975

47,40

Kompuutertomograafia kontrastainega

7978

57,50

Kompuutertomograafia-angiograafia

7984

55,54

Perfusioonkompuutertomograafia

7974

96,52

Kompuutertomograafia-kolonoskoopia

7995

37,04

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad uuringu läbiviimist, digitaalset töötlemist ja arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna kohta;
  2) põhiuuringu eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord iga uuringu kohta;
  3) põhiuuringule lisanduvate uuringute puhul rakendatakse lõikes 3 sätestatud piirkondade või faaside lisauuringute piirhindasid;
  4) koodidega 7991, 7973, 7974, 7978 ja 7984 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind ei sisalda kontrastaine kulu.

  (3) Kompuutertomograafia lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia natiivis (iga järgmine piirkond)

7976

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

12,19

Kompuutertomograafia kontrastainega (iga järgmine piirkond)

7979

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

12,19

Kompuutertomograafia-angiograafia (iga järgnev piirkond)

7999

Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid

14,28

Venograafia kontrastainega

7981

 

16,59

Parenhümatoosse faasi lisauuring kontrastainega

7982

 

12,19

Hilisfaasi lisauuring kontrastainega

7987

 

21,32

Peaaju arterite 3D analüüs

7992

 

  9,92

  (4) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult koos lõikes 1 sätestatud kompuutertomograafia põhiuuringuga;
  2) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu läbiviimist (välja arvatud koodiga 7992 tähistatud tervishoiuteenus) ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna ja faasi kohta;
  3) koodidega 7976, 7979 ja 7999 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lõike 3 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast (välja arvatud koronaararter) tehtud kompuutertomograafia lisauuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord);
  4) koronaararteri uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7999 tähistatud tervishoiuteenuse alusel kuni kaks korda;
  5) koodidega 7981, 7982, 7987 ja 7992 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle mitte rohkem kui üks kord ühe uuringu kohta.

  (5) Kompuutertomograafia kontrastaine piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia kontrastaine 10 ml

7997

5,77

  (6) Lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuse piirhinna rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7991, 7973, 7978, 7984 ja 7974 tähistatud tervishoiuteenustega;
  2) kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.

§ 20.  Magnetresonantstomograafia piirhinnad

  (1) Nõrga väljatugevusega (kuni 1 tesla) magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (alla 4 töö) nõrga väljaga MRT-l

79300

44,47

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79301

68,64

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79302

78,93

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) nõrga väljaga MRT-l

79303

91,33

  (2) Keskmise väljatugevusega (1,1 kuni 2,9 teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79200

  66,98

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79201

123,82

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79202

144,71

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l

79203

183,19

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l

79224

  52,77

Endokavitaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79227

310,87

Aju funktsionaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79228

226,16

Loote uuring keskmise väljaga MRT-l

79229

117,07

  (3) Tugeva väljatugevusega (3 ja enam teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79250

  88,30

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79251

145,09

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79252

173,16

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) tugeva väljaga MRT-l

79253

221,88

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast tugeva väljaga MRT-l

79274

  68,14

Endokavitaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79277

372,33

Aju funktsionaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79278

237,14

  (4) Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu läbiviimist, digitaalset töötlust, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist (sh tuues välja uuringu läbiviimiseks kasutatud mähiste arvu) tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis;
  2) koodidega 79227 ja 79277 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad ühekordselt kasutatava endokavitaalse mähise ja pinnamähise maksumust;
  3) üks töö on üks sekvents ühes suunas. Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Eritöötlusi tööks ei loeta;
  4) koodidega 79224 ja 79274 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle igast piirkonnast tehtud MRT põhiuuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord). Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ühe ülajäseme arterid, ühe ülajäseme veenid, seljaaju veresooned;
  5) magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja poolt antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist.

  (5) MRT lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kontrastainega MRT uuring

79330

157,51

Südame uuring keskmise väljaga MRT-l

79333

117,07

Südame uuring tugeva väljaga MRT-l

79334

158,05

Traktograafia magnetresonantstomograafil

79335

  39,93

Aju perfusiooniuuring magnetresonantstomograafil

79336

  32,49

Spektroskoopia magnetresonantstomograafil

79337

  39,93

  (6) Lõikes 5 koodidega 79330, 79333 ja 79334 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu läbiviimist, digitaalset töötlust, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis.

  (7) Lõikes 5 koodidega 79330–79337 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tervishoiuteenustele täiendavalt tehtud uuringute puhul.

  (8) Lõikes 5 koodiga 79330 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iseseisvalt ilma käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenusteta juhul, kui natiivuuringut ei tehta.

  (9) Iga koodiga 79330–79336 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhiuuringu kohta.

  (10) Koodiga 79337 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu kohta koefitsiendiga 1,5 juhul, kui tehakse mitme vokseli spektroskoopia.

§ 21.  Angiograafia piirhinnad

  (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia

7881

Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

361,04

Superselektiivne vistseraalne angiograafia

7882

Peente veresoonte kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

192,81

Aju angiograafia

7883

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

575,32

Perifeerne angiograafiline flebograafia

7884

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

272,36

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenust koodiga 7882 rakendatakse ainult täiendavalt koodi 7881 puhul.

  (3) Koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7883 ja 7884 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 22.  Menetlusradioloogia piirhinnad

  (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

 

    20,03

Iga järgnev peennõelabiopsia

7898

Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia.

      4,06

Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7891

 

    45,71

Iga järgnev jämenõelabiopsia

7897

Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia.

    30,29

Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7892

 

  139,71

Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7893

 

  165,72

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

 

    29,10

Stereotaktiline mammobiopsia

7896

 

    65,12

Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon

7895

 

    73,30

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

7887

Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust.

1075,24

Neeruarteri või muu vistseraalarteri balloondilatatsioon

7885

Koodiga 7885 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust.

  265,46

Perifeerse arteri balloondilatatsioon

7886

Koodiga 7886 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust.

  446,50

Endoproteesi paigaldamine veresoontesse

7888

Koodiga 7888 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab balloondilatatsiooni, kontrastaine manustamist, endoproteesi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust.

1671,93

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

7889

Koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist.

1187,59

Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest

7899

 

  514,79

Antegraadne kolangiograafia

6084

Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu.

    17,38

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist.

    25,95

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) koodidega 7885, 7886 ja 7888 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenuse puhul;
  2) koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7883 tähistatud tervishoiuteenuse puhul.

§ 23.  Isotoopdiagnostika piirhinnad

  (1) Isotoopdiagnostika piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia

6140

  184,96

Melanoomi stsintigraafia

6141

  580,77

Põletikukolde stsintigraafia polüklonaalsete antikehadega

6142

  498,06

Põletikukolde stsintigraafia leukotsüütidega

6143

  576,10

Stsintigraafia monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia)

6144

  519,15

Rinnanäärme stsintigraafia

6145

  396,38

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

6151

    86,98

Kilpnäärme stsintigraafia või Meckeli divertiikli stsintigraafia

6154

  109,16

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

6155

  127,57

Müokardi stsintigraafia 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia 201-talliumiga

6156

  322,05

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

6159

  167,26

Maksa staatiline stsintigraafia

6161

  153,96

Kopsude staatiline stsintigraafia

6163

  438,50

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia

6164

  163,93

Radiorenograafia

6165

    62,19

Neerude dünaamiline stsintigraafia

6166

  233,15

Neerude staatiline stsintigraafia

6167

  146,23

Peaaju staatiline stsintigraafia

6168

  157,41

Nukleaarangiograafia

6169

  192,25

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia joodiga

6170

  174,99

Sialostsintigraafia

6172

  132,94

Munasarjade staatiline stsintigraafia

6173

  165,34

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

6174

  143,61

Müokardi staatiline stsintigraafia 99-Tc-pürofosfaadiga

6175

  207,65

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine: näidustuste analüüs, kiirgusriski arvutamine, metoodika valik

6176

    61,42

Põletikukolde visualiseerimine HMPAO-ga

6177

  583,83

Nukleaarventrikulograafia

6178

  185,66

Müokardi staatiline stsintigraafia MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia MIBI-ga

6179

  396,38

Peaaju emissioontomograafia HMPAO-ga

6180

  558,59

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite emissioontomograafia

6181

  963,28

Neerupealiste stsintigraafia kolesterooliga

6182

  721,88

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia

6183

1697,69

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia

6184

  921,73

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a kood 6176) sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist ning kujutise ja parameetrite väljatrükki.

  (3) Lõikes 1 sätestatud koodiga 6176 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust ja doosi arvestust.

§ 24.  Onkoradioloogia piirhinnad

  (1) Onkoradioloogia teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Väliskiiritusravi (üle 1 MV) üks protseduur

7402

Koodiga 7402 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab aparatuuri kontrolli, patsiendi paigaldamist ja jälgimist raviprotseduuri kestel, digitaalset arhiveerimist.

    57,77

Õõnesisene kiiritusravi (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7404

Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, anesteesiat, preparaadi paigaldamist, jälgimist.

  110,18

Samaariumravi protseduur

7409

Koodiga 7409 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.

1253,88

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

7410

Koodiga 7410 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.

  854,50

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

7411

Koodiga 7411 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.

  760,93

Luumetastaaside ravi Sm-EDTMP-ga

7430

Koodiga 7430 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.

1264,68

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

7431

Koodiga 7431 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.

  485,54

Sünovektoomia Dy-165-FHMA-ga või Ho-166-FHMA-ga

7432

Koodiga 7432 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.

  980,09

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

7433

Koodiga 7433 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust, doosi arvestust, preparaadi manustamist, haige jälgimist, kontrollstsintigrammide tegemist.

  253,41

Palliatiivse kiiritusravi planeerimine

7434

Koodiga 7434 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, raviplaani digitaalset koostamist, sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimist, digitaalset arhiveerimist.

  373,31

Kuratiivse kiiritusravi planeerimine

7435

Koodiga 7435 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, raviplaani digitaalset koostamist, sihtmahu lokaliseerimist, ravi aksessuaaride valmistamist, doosiarvestust, simulatsiooni, verifikatsiooni, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimist, digitaalset arhiveerimist.

  594,95

Eesnäärme vähi brahhüteraapia radioaktiivsete, lühikese poolestusajaga ja madala aktiivsusega püsivate implantaatidega

7436

Koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, premedikatsiooni, kasvaja mahu mõõtmist, kiiritusravi planeerimist, radioaktiivsete implantaatide paigaldamist (sh implantaatide maksumust) ning selle järgset röntgenoloogilist järelkontrolli.

5783,00

  (2) Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt ka vastava piirkonna endoskoopilise protseduuri eest.

  (3) Koodiga 7402 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab iga viie protseduuri kohta ühe eriarsti vastuvõtu maksumust.

  (4) Koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kasvaja madala ja keskmise progressiooniriskiga patsientidelt, kui see on osutatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates.

§ 25.  Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6250

  42,82

Elektrokortikograafia

6252

  67,24

Elektroentsefalograafia kvantitatiivne uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6253

  59,18

Esilekutsutud ajupotentsiaalide uurimine

6254

  44,04

Esilekutsutud somatosensoorsete ajupotentsiaalide uurimine

6255

  44,04

Operatsiooniaegne neuromüograafiline monitooring

6256

  56,18

Elektroneuromüograafia

6258

  38,79

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (1 ööpäev)

6257

528,21

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks

6259

109,61

  (2) Koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

  (3) Koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

§ 26.  Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

  (1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Spirograafia

6301

    8,18

Bronhodilataatortest

6302

  17,45

Bronhide hüperreaktiivsustest

6303

  34,64

Sulgumismahu uuring

6305

    7,99

Kehapletüsmograafia

6306

  26,08

Spiroergomeetria

6307

  36,05

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

  26,65

Elektrokardiograafia

6320

    4,86

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

    9,91

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

    6,26

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

  25,18

Tilt-test

6325

  51,51

Holteri monitooring

6326

  28,32

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

  62,63

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

  41,48

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

  34,90

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

  12,65

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

  31,89

Loote biofüüsilise profiili määramine

6337

  21,22

Loote pidev monitooring (üks tund)

6338

    6,46

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

  18,15

Täismahus ehhokardiograafia

6340

  62,95

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring

6341

  27,48

Polüsomnograafia

6342

264,48

  (2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler- (PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

  (3) Koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastastelt patsientidelt, kui esineb vähemalt üks järgmistest näidustustest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (4) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki uuringu läbiviimisega seotud tegevusi, k.a voodipäeva maksumust.

  (5) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastastelt patsientidelt, kellel on apnoe-hüpopnoe indeks (AHI) >5 ja kaasneb üks järgmistest näidustustest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomina.

  (6) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle 16-aastastelt ja vanematelt patsientidelt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund.

§ 27.  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Türeoliberiintest

6351

  42,31

Gonadoliberiintest

6352

  53,11

Kortikoliberiintest

6353

158,09

Kasvuhormooni liberiintest

6354

144,81

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

  50,62

Glükagoontest

6356

  60,08

Synacthen-test

6357

  47,04

Kooriongonadotropiintest

6358

  49,98

Arginiintest

6359

  58,61

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

    4,73

§ 28.  Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad

  (1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

    2,30

Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon

7005

    3,07

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

    6,84

Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)

7014

    8,05

Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)

7016

    4,41

Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis

7017

    8,05

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

    5,69

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

  11,25

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

    0,77

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

    3,07

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

    5,82

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

    1,77

Inimgeneetiline ekspertiis

7040

126,76

Füsioteraapia (kestus 60 min)

7041

  17,70

Tegevusteraapia (kestus 60 min)

7042

  20,77

Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule

7043

    9,46

Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule

7044

    9,97

Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule

7045

  14,42

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

  14,76

13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks

7047

  29,17

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

  14,38

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele kuni 20 protseduuri poolaastas;
  2) koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on määranud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötav pulmonoloog;
  3) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse mitte rohkem kui üks kord aastas probandi kohta, kelle ravidokumendis on dokumenteeritud geneetilise riski hindamine inimgeneetilise ekspertiisi otsusena;
  4) koodiga 7041 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut, kuid mitte rohkem kui 10 korda ühe ravijuhu raames;
  5) koodiga 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
  6) koodidega 7041 ja 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule üks kord päevas.

  (3) Koodiga 6112 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab uuringut kõigist piirkondadest.

§ 29.  Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

  (1) Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamine jmt)

7100

15,72

Nahahaava suturatsioon

7101

10,80

Skelettekstensioon

7102

16,94

Puusakips või kipskorsett

7103

23,01

Õlavarre kips

7104

18,98

Sääre kips

7105

18,60

Kipslahase asetamine

7106

18,60

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7107

16,62

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7108

22,56

Varda vahetus koldevälisel fiksaatoril

7109

46,46

Laparotsentees

7110

  7,73

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7111

  5,75

Põletushaige sidumine (statsionaarne)

7112

19,30

Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne)

7113

12,27

  (2) Kui koodiga 7100 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel eemaldatakse pindmisi naha- ja aluskoe tuumoreid, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust osutab eriarstiabi osutaja.

§ 30.  Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Uretrotsüstoskoopia

7152

  14,96

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

  15,70

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

  18,85

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

182,15

Ureetri kateeterdamine

7156

  50,94

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

206,82

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

116,19

Kateeterdamine

7159

  10,03

Püsikateetri paigaldamine

7160

  11,44

Kromotsüstoskoopia

7161

  12,33

Epitsüstostoomi vahetus

7162

  17,59

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

  10,16

Eesnäärme biopsia

7164

  21,99

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

  39,69

Bužeerimine

7166

    9,27

TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia)

7167

  77,14

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

223,63

Uroflow

7170

    9,14

Urodünaamika uuring

7171

142,84

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

201,90

Pindmise kusepõievähi fotodünaamiline visualiseerimine heksamino-levuleenhappega

7173

473,20

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
  2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
  3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

  (3) Koodiga 7173 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse täiendavalt koodiga 030307 tähistatud kusepõie transuretraalse resektsiooni tegemisel kõrge ja keskmise progressiooniriskiga pindmise kusepõievähi haigetele.

§ 31.  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad

  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alveooli ekskohleatsioon

7201

2,30

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

3,07

§ 32.  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

  1,53

Gonioskoopia, perimeetria

7252

  6,97

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

  7,16

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

  6,77

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

  6,84

Sarvkesta krüoteraapia

7256

  7,99

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

  6,37

Orbita flegmooni avamine

7258

  9,71

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

  2,81

Silmapõhja fotografeerimine

7260

17,70

Fluorestsentne angiograafia

7261

34,66

Kompuuterperimeetria

7262

17,38

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

  3,39

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

  6,58

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

  6,33

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

46,98

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

  4,28

Silma ultraheliuuring

6004

11,73

§ 33.  Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kuulmise sõeluuring

6401

    4,35

Toonaudiomeetria

6402

    6,90

Ülelävelised testid

6403

    6,71

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

    9,52

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

    6,20

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

    7,29

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

  16,81

Tümpanomeetria

6408

    6,01

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

    5,11

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

  10,42

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

    6,77

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

    4,92

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

  18,66

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

  12,85

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

  44,94

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

    6,52

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

    8,63

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

  25,63

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

    7,54

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

  17,26

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

    8,63

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

    4,60

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

    4,35

Epifarüngoskoopia

7311

    4,41

Otomikroskoopia

7312

    5,62

Stroboskoopia kõris

7313

    8,69

Mikrostroboskoopia kõris

7314

  10,74

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

    6,52

Rinomanomeetria

7316

    5,24

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

    4,35

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7318

357,71

  (2) Koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni 8 korda, teisel aastal kuni 6 korda ja kolmandal aastal kuni 3 korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 34.  Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

  (1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

  18,62

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

  10,35

Amnioinfusioon

7355

  30,10

Loote välispööre pea peale

7356

  11,12

Kordotsentees

7357

  43,27

Üsasisene vereülekanne

7358

100,92

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

    2,68

Kolposkoopia

7563

  14,12

Kolposkoopiline raviprotseduur (lisaks põhiprotseduurile)

7595

  40,01

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
  2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul.

§ 35.  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Strenaalpunktsioon

7412

21,22

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

23,84

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

19,24

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund

7415

14,89

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi

7416

26,78

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral

7417

18,28

§ 36.  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Torketest allergeeniga

7502

  2,49

Nahasisene test allergeeniga

7503

  9,27

Provokatsioonitest

7504

  8,76

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

  1,41

Nahaalune spetsiifiline immunoteraapia, üks protseduur

7508

  7,16

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

  5,62

Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine

7510

11,15

§ 37.  Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

  37,84

Rektoskoopia

7562

  13,22

Sigmoidoskoopia

7556

  33,55

Kolonoskoopia

7558

  56,05

Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)

7560

  65,96

Balloonenteroskoopia

7567

484,82

Bronhoskoopia

7559

  38,92

Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel

7566

810,95

Seedetrakti ülaosa endoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7568

223,82

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi ettevalmistamist, uuringu läbiviimist, tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis ja digitaalset arhiveerimist.

  (3) Põhiuuringule lisaks rakendatakse ainult lõikes 7 nimetatud lisauuringuid ja protseduure.

  (4) Koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
  2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
  3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

  (5) Koodidega 7560 ja 7567 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust.

  (6) Koodiga 7568 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates.

  (7) Gastroenteroloogiliste ja bronholoogiliste endoskoopiliste lisauuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

    11,42

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

    16,71

Endoskoopiline stentimine mittelaieneva stendiga

7564

    95,51

Endoskoopiline kiviekstraktsioon (sh sapikivi purustamine ilma litotripteri kasutamiseta)

7565

    71,58

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

    64,48

Endoskoopiline mukosektoomia

7570

  127,53

Sapikivi purustamine litotripteri kasutamisega

7571

  150,21

Endoskoopiline stentimine iselaieneva stendiga

7572

1085,59

Söögitoru vaariksite endoskoopiline ligeerimine

7573

  129,51

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

    55,42

Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop) asetamine

7575

    78,67

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

    44,48

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

    32,32

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

    48,59

Endoskoopiline balloondilatatsioon

7579

  108,69

Söögitoru või hingamisteede endoskoopiline laiendamine bužii kasutamisega

7580

    51,73

Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine

7581

    35,06

Kromoendoskoopia

7582

    16,24

Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine

7583

  141,84

Endoskoopiline sondi asetamine makku või soolde

7584

    68,55

Transluminaalne endoskoopiline punktsioon sonograafia nõelaga

7585

  180,36

Tsütoloogilise koematerjali võtmine sapiteedest endoskoopial

7588

    77,88

Papillotoomi kasutamine ERCP-l

7589

    58,49

Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) diagnostilisel või ravi eesmärgil

7594

    40,01

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

    32,04

Endoskoopiline krüobiopsia hingamisteedest

7591

    97,05

Endoskoopiline hingamisteede krüoteraapia või rekanaliseerimine

7592

  144,59

Trahheobronhiaalpuu endoskoopiline stentimine silikoonstendiga

7593

  954,34

  (8) Lõikes 7 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) endoskoopilisi lisauuringuid ja -protseduure rakendatakse ainult täiendavalt lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustele;
  2) koodiga 7570 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab endoskoopilise injektsiooni maksumust;
  3) koodiga 7583 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab gastrostoomi maksumust;
  4) koodidega 7573 ja 7590 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad ligatuuride maksumust;
  5) koodidega 7572, 7564 ja 7593 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad stentide maksumust;
  6) koodidega 7579, 7565, 7570, 7572, 7580, 7585, 7581 ja 7583 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust;
  7) koodiga 7592 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab bronhiaalpuu diagnostilise sondeerimise ja krüobiopsia võtmise maksumust;
  8) rohkem kui 5 histoloogilise koetüki võtmise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie koetüki kohta;
  9) rohkem kui 5 polüübi eemaldamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie polüübi kohta;
  10) koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse maksumust juhul, kui histoloogiline koematerjal võetakse samast paikmest;
  11) koodiga 7593 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle mittemaliigse iseloomuga hingamisteede obstruktsiooni korral, kui resektsioon ja dilatsioon ei ole olnud tulemuslikud ning kirurgiline ravi ei ole võimalik;
  12) koodiga 7591 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle eksofüütse nekroosiga kaetud ja/või kõrge veritsemise riskiga tuumori esinemise korral (vastav näidustus peab olema tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis kirjeldatud);
  13) koodiga 7577 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 7589, 7569 ja 7570 tähistatud tervishoiuteenustele;
  14) koodiga 7594 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata protseduuri või operatsiooniga kaasneva hingamisteede loputuse korral;
  15) koodiga 7585 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 7587 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (9) Käesolevas paragrahvis nimetatud piirhindu rakendatakse nii jäiga kui ka fiiberendoskoobiga läbiviidavate uuringute ja protseduuride korral.

§ 38.  Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

23,58

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis seitse või kaheksa haiget)

7602

  4,73

Psühhoteraapia seanss perele

7603

31,38

Elekterkrampravi seanss

7609

  4,09

Isiksuse uuring

7615

31,25

Kognitiivse funktsiooni uuring

7616

41,61

  (2) Koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri või neuroloogi suunamisel.

  (3) Koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühele patsiendile üks kord aastas.

§ 39.  Logopeediliste uuringute piirhinnad

  (1) Logopeediliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

7611

25,05

Kõneraviseanss

7614

17,26

  (2) Lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel.

§ 40.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

     332,04

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

     611,12

Angiokardiograafia

7653

       98,55

Koronarograafia

7654

     524,20

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

  2 754,98

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

     647,28

Valvuloplastika

7657

  2 897,82

Endokardiaalne mäping

7658

  1 550,37

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

     745,79

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

     107,12

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

     339,31

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

  2 753,19

Südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine

7672

       12,40

Ühekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7666

  2 143,28

Kahekambriline südamestimulaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7667

  3 816,55

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritav kardioverter-defibrillaator (CRT ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega

7669

17 229,62

DDD-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator (DDD ICD) koos paigaldamise ja programmeerimisega

7670

13 228,75

VVI-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator koos paigaldamise ja programmeerimisega

7671

10 228,10

Biventrikulaarne kardiostimulaator resünkroniseeriva ravi teostamiseks koos paigaldamise ja programmeerimisega

7668

  5 327,04

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
  2) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust;
  3) koodidega 7668–7671 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates;
  4) koodiga 7672 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab eriarsti ambulatoorse vastuvõtu maksumust.

§ 41.  Laserravi protseduuride piirhinnad

  Laserravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

20,07

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

26,97

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

30,87

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

46,27

Lasertrabekuloplastika

7805

21,67

Laseriridektoomia

7806

21,67

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

72,41

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

11,66

§ 42.  Intensiivravi protseduuride piirhinnad

  (1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil

7700

    59,82

Plasmaferees intensiivravi haigele

7701

  233,53

Tsentraalveeni kanüleerimine

7702

    45,51

Epiduraalkateetri asetamine

7703

    32,53

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7704

    71,26

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7705

    23,52

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine (reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam)

7706

    59,25

Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva)

7707

  548,62

Hemosorptsiooni seanss

7708

  242,86

Hemodialüüsi seanss

7709

  206,56

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

  145,54

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

    39,37

Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring

7712

    33,30

Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta)

7713

    31,00

Plasmafereesi seanss

7714

    45,19

Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas

7715

  193,46

Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas

7716

    62,70

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda (aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml)

7717

    21,54

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7718

    78,41

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga

7719

  121,11

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7720

    37,71

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7721

    30,66

Autotransfusioon Cell-Saver’i abil

7722

  277,63

Karpaalkanali ja ganglion stellatum’i närviblokaad. Blokaad kolmiknärvi perifeersetel harudel. Epiduraalblokaad

7723

    17,70

Kehavälise vereringe või südame stabiliseerimissüsteemi kasutamine

7726

  792,70

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7727

1242,66

Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees)

7729

  344,80

Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul

7730

  350,11

Terapeutiline plasmavahetus lapsel

7731

  350,11

Organdoonori ravi

7732

  442,59

Patsiendi tsentraalse kehatemperatuuri kontroll intravaskulaarse jahutuskateetri abil

7733

  873,15

  (2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7726 ja 7727 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

  (3) Koodiga 7709 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ei rakendata täiendavalt koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenust.

  (4) Koodiga 7733 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates III ja IIIa astme intensiivravil viibivatele patsientidele elustamise järel.

§ 43.  Anesteesia piirhinnad

  (1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind
eurodes

Anesteesia kestus alla 0,5

2101

  36,14

Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1

2102

  70,25

Anesteesia kestus 1 kuni alla 2

2103

114,27

Anesteesia kestus 2 kuni alla 3

2104

162,27

Anesteesia kestus 3 kuni alla 4

2105

213,43

Anesteesia kestus 4 kuni alla 7

2106

308,77

Anesteesia kestus alates 7

2107

423,05

Recovery (ärkamisruum) (üks tund)

2111

  16,47

  (2) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuse korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni, uuringu või protseduuri läbiviimisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

  (3) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud tervishoiuteenuste eest ei võta haigekassa tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

  (4) Koodiga 2111 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsioonibloki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni 3 tunni eest.

5. peatükk Kompleksteenused 

§ 44.  Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

  (1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Silma sarvkesta võtmine ja siirdamise operatsioon

2286K

  1 253,86

100

0

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

  1 420,76

100

0

Normaalne füsioloogiline sünnitus

2207K

     737,35

100

0

Embrüo siirdamine

2208K

     525,42

100

0

Kehaväline viljastamine (IVF)

2281K

     542,16

  70

30  

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga)

2210K

     149,11

  70

30  

Medikamentoosne abort

2287K

       67,94

  50

50  

Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine

2220K

  2 423,02

100

0

Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon

2221K

11 623,61

100

0

Allogeense luuüdi transplantatsioon

2222K

28 429,69

100

0

Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine

2223K

  5 766,75

100

0

Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon

2224K

10 731,02

100

0

Kohleaarimplantatsioon

2276K

18 635,81

100

0

Luukuulmisimplantatsioon

2288K

  9 163,27

100

0

Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja raviseerumitega

2277K

  6 391,16

100

0

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta

2280K

23 332,45

100

0

Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil

2282K

  2 522,53

100

0

Kadaver-neerudoonori ja doonorneerude ettevalmistus siirdamiseks

2283K

  5 972,99

100

0

Kadaver-neerudoonori ettevalmistus

2284K

  1 720,12

100

0

  (2) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
  2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK 10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral;
  3) koodi 2277K rakendatakse üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlike haiglate puhul.

  (3) Koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise eest kuni 40-aastasele patsiendile kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli korral.

  (4) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

  (5) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevusi kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal. Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka allesjäävate embrüote külmutamist koos nende säilitamisega kuni 2 kuud.

  (6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 22 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele töötavad eriarstid haiglas ööpäevaringselt.

  (7) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

  (8) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 7 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 22 lõike 4 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

  (9) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest.

  (10) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
  1) raske preeklampsia, eklampsia;
  2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
  3) keisrilõige;
  4) IV järgu lahkliharebendid;
  5) raske organpuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral; 6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järel.

§ 45.  Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

  (1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kesknärvisüsteemi kasvaja intrakraniaalne operatsioon

1A

  3 335,42

1611,47

  5 351,19

Muu intrakraniaalne veresoone operatsioon

1B

  7 580,56

1137,12

15 497,49

Intrakraniaalse aneurüsmi, veresoone anomaalia või hemangioomi operatsioon

1C

  4 755,73

  951,13

12 663,71

Intrakraniaalne tserebrospinaalse šundi operatsioon

1D

  3 465,86

  693,19

  8 651,08

Muu kraniotoomia, v.a trauma korral

1E

  2 178,49

    35,02

  5 764,64

Kraniotoomia trauma korral

2A

  2 635,33

  395,29

  6 905,27

Kroonilise subduraalse hematoomi operatsioon

2B

  1 806,14

  395,04

  3 253,36

Kraniotoomia, lühike ravi

3O

  3 091,73

1855,04

  4 637,62

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid, lühike ravi

4O

  1 676,66

1005,97

  2 514,99

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

4

  2 194,85

    35,02

  5 443,48

Koljuvälised veresoonte operatsioonid, lühike ravi

5O

  1 258,93

  375,35

  2 340,00

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

5

  1 258,93

  375,35

  2 340,00

Karpaalkanali avamine, lühike ravi

6O

     259,48

  153,39

     394,72

Karpaalkanali avamine

6

     328,89

  185,86

     500,11

Perifeersete või kraniaalnärvide või muu närvisüsteemi operatsioon kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga)

7

  1 974,49

    35,02

  4 074,75

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta), lühike ravi

8O

     310,35

  158,12

     532,38

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon, (kht-ta)

8

     558,72

    35,02

  1 163,19

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

9

     873,61

    68,64

  1 721,08

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

10

     794,49

    35,02

  1 919,14

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

11

     574,25

    35,02

  1 375,89

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

12

     588,37

    35,02

  1 577,91

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

13

     650,43

    35,02

  1 706,89

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ga

14A

     879,30

    35,02

  2 411,32

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ta

14B

     674,59

    35,02

  1 609,49

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

15

     491,48

    35,02

  1 093,14

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

16

     511,04

    42,05

  1 098,45

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

17

     434,73

    88,84

     835,58

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

18

     595,53

    35,02

  1 412,06

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

19

     426,74

    35,02

  1 136,29

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

20

  1 384,20

    35,02

  5 698,43

Viirusmeningiit

21

     695,10

    35,02

  2 115,92

Hüpertensiivne entsefalopaatia

22

     862,36

    35,02

  1 901,63

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

23

     897,32

    35,02

  2 428,96

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

24

     679,96

    35,02

  2 047,98

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

25

     470,77

    35,02

  1 127,53

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

26

     375,99

    35,02

  1 078,76

Raske traumaatiline ajukahjustus

27

     523,63

    35,02

  1 748,56

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

28

     463,23

    35,02

  2 762,13

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

29

     409,61

  71,45

     747,83

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

30

     108,84

    35,02

     298,98

Põrutus, vanus >17, kht-ga

31

     310,48

    35,02

     730,32

Põrutus, vanus >17, kht-ta

32

     302,11

    35,02

     706,80

Põrutus, vanus 0–17

33

     122,20

    35,02

     331,64

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

34

     639,31

    35,02

  1 851,46

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

35

     570,79

    35,02

  1 552,61

Muud võrkkesta operatsioonid

36A

     890,80

  288,63

  1 339,72

Ulatuslik protseduur võrkkestal

36B

     920,90

  599,94

  1 214,83

Kiiritusravi protseduur silmal

36C

  1 420,76

1278,68

  1 562,83

Suur operatsioon silmal

36D

     840,25

  248,68

  1 494,19

Võrkkesta operatsioonid, lühike ravi

36O

     614,13

  336,37

     949,41

Silmakoopa operatsioonid, lühike ravi

37O

     386,22

  141,12

     631,96

Silmakoopa operatsioonid

37

     573,03

    35,02

  1 426,89

Vikerkesta operatsioonid, lühike ravi

38O

     158,63

    37,32

     279,93

Vikerkesta operatsioonid

38

     582,11

  401,88

     737,09

Läätse operatsioonid, lühike ravi

39O

     524,08

  403,92

     644,23

Läätse operatsioonid

39

     512,00

  324,29

     751,66

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17

40N

     449,04

  127,63

     803,24

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, lühike ravi

41O

     312,72

  111,72

     519,79

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17

41

     312,72

  111,72

     519,79

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel, lühike ravi

42O

     520,24

  128,21

     908,18

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

42

     423,54

  145,97

     734,73

Hüpheem

43

     249,26

    35,02

     666,09

Peamised ägedad silmainfektsioonid

44

     343,27

  205,60

     480,87

Neuroloogilised silmahaigused

45

     610,23

    35,02

  1 397,17

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

46

     890,67

    35,02

  2 556,40

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

47

     174,73

    35,02

     521,90

Muud silmahaigused, vanus 0–17

48

     340,46

    35,02

     891,70

Muud pea ja kaela suured operatsioonid

49A

  3 512,52

  526,89

  9 018,96

Süljenäärme eemaldamine

50N

     728,66

  372,29

  1 214,64

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

51N

     625,12

  410,89

     871,50

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine, lühike ravi

51O

     435,69

    35,02

     969,28

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

52

     915,41

  526,50

  1 204,48

Nina kõrvalurgete operatsioonid

53A

     646,66

  351,71

     955,61

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid

53B

     980,02

  773,84

  1 235,48

Nina kõrvalurgete operatsioonid, lühike ravi

54O

     578,02

  269,39

     859,61

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid, lühike ravi

54P

     980,02

  773,84

  1 235,48

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused suured operatsioonid, lühike ravi

55O

     269,45

    35,02

     579,10

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid, lühike ravi

55P

     269,45

    35,02

     579,10

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

55

     495,70

    57,52

     997,66

Ninaplastika, lühike ravi

56O

     398,87

  197,04

     634,20

Ninaplastika

56

     651,83

    78,55

  1 223,14

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus >17

57

     478,38

  240,88

     715,94

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus 0–17

58

     294,31

  276,93

     311,38

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17

59

     294,19

  171,73

     418,05

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, lühike ravi

60O

     256,48

  178,25

     342,50

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17

60

     306,58

  192,05

     436,96

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid, lühike ravi

63O

     312,78

    35,02

     697,60

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid

63

     692,48

    35,02

  2 270,84

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

64

     622,24

    35,02

  1 811,70

Tasakaaluhäired

65

     458,18

    35,02

     961,74

Ninaverejooks

66

     219,79

    35,02

     520,56

Kõripealise põletik

67

     221,58

    35,02

     550,66

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ga

68

     605,37

    35,02

  1 416,67

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ta

69

     306,90

    35,02

     632,28

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ga

70A

     343,72

    35,02

     762,72

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ta

70B

     265,23

    35,02

     609,01

Kõri ja hingetoru põletik

71

     189,63

    35,02

     474,93

Nina traumad ja deformatsioonid

72

     244,53

    35,02

     470,90

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus >17

73

     401,81

    35,02

  1 192,14

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus 0–17

74

     273,61

    35,02

     577,70

Suured rindkereoperatsioonid, lühike ravi

75O

  3 972,24

  189,88

  8 150,01

Suured rindkereoperatsioonid

75

  3 972,24

  189,88

  8 150,01

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

76

  1 760,77

    35,02

  4 484,87

Hingamiselundite muud operatsioonid, lühike ravi

77O

  1 003,48

  602,11

  1 505,25

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

77

  1 601,75

    35,02

  3 781,27

Kopsuarteri emboolia

78

  1 102,92

    35,02

  2 558,89

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

79

  1 233,37

    35,02

  4 582,34

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

80

     821,58

    35,02

  1 715,39

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

81

     444,70

    43,52

     895,91

Hingamiselundite kasvajad

82

     751,92

    35,02

  2 020,57

Suured rindkeretraumad, kht-ga

83

     498,51

    35,02

  1 357,80

Suured rindkeretraumad, kht-ta

84

     397,98

    35,02

     902,50

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

85

     861,85

    35,02

  1 915,43

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

86

     764,13

    35,02

  3 210,22

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

87

     775,82

    35,02

  2 573,47

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

88

     589,46

    41,22

  1 231,19

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

89

     907,48

    35,02

  2 624,47

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

90

     627,87

    35,02

  1 305,97

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

91A

     401,49

    35,02

     928,12

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

91B

     384,75

    91,97

     696,32

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

92

     810,72

    35,02

  2 245,60

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

93

     539,41

  101,04

  1 047,64

Õhkrind, kht-ga

94

     787,46

    35,02

  2 023,76

Õhkrind, kht-ta

95

     408,27

    35,02

     905,44

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

96

     647,74

    35,02

  1 502,31

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

97

     439,33

    35,02

     982,71

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

98A

     456,27

    35,02

  1 044,38

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

98B

     317,83

    35,02

     659,95

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

99

  1 616,45

    35,02

  4 346,76

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

     424,57

    35,02

  1 151,88

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

     573,93

    35,02

  1 640,80

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

     358,61

    35,02

     715,62

Südame ühe klapi operatsioon

104A

  7 443,21

6267,56

  8 618,93

Südameklappide operatsioonid või südame ühe klapi operatsioon, kht-ga

104B

10 126,10

2551,16

18 702,08

Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega, lühike ravi

104O

  7 443,21

6267,56

  8 618,93

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta

107A

  6 725,29

5171,28

  8 560,33

Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega

107B

  8 070,38

6205,57

10 272,39

Koronaararterite šuntimine koos keerukate operatsioonidega või kht-ga

107C

  8 127,07

3778,78

12 992,15

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta, lühike ravi

107O

  8 070,38

6205,57

10 272,39

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid, lühike ravi

108O

  8 620,02

2479,26

14 572,11

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

  8 620,02

2479,26

14 572,11

Torakaalaneurüsmi operatsioon

109N

12 286,31

1842,96

26 256,63

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

  5 087,75

  763,17

16 113,72

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

111O

  3 435,70

  515,38

  7 377,77

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

  3 435,70

  515,38

  7 377,77

Koronaardilatatsioon kontrastkardiograafiaga

112A

  5 152,68

  738,88

  9 567,13

Perkutaanne ablatsioon südamearütmia puhul

112B

  3 882,38

2172,68

  5 752,50

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ta

112C

  6 504,29

2942,62

10 729,10

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ga

112D

  7 218,05

2949,08

12 080,58

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ta

112E

  7 636,87

3999,91

11 805,89

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ga

112F

  7 842,60

3957,03

12 155,55

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

112O

  3 530,67

3373,07

  3 688,21

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid, lühike ravi

113O

  1 805,06

    35,02

  5 169,56

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

  1 805,06

    35,02

  5 169,56

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, lühike ravi

114O

     990,57

    35,02

  2 378,54

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

     990,57

    35,02

  2 378,54

Südame püsistimulaatori või defibrillaatori eemaldamine

115A

  9 448,12

1417,24

23 894,26

Südame stimulaatori revisioon või südame defibrillaatori vahetamine

115B

  3 931,59

  988,71

  7 464,18

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine

115C

15 073,75

9277,41

20 872,33

Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral, lühike ravi

115O

  3 454,11

2095,34

  4 908,67

Veeni ligeerimine ja eemaldamine, lühike ravi

119O

     336,62

  190,07

     496,08

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

     446,87

  258,14

     662,83

Vereringesüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

120O

     199,98

    35,02

     399,64

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

  1 397,94

    35,02

  5 631,00

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal ravipäeval

121

  1 338,12

    35,02

  3 489,26

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal ravipäeval

122

  1 179,62

    35,02

  2 652,21

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga, surm esimese kolme ravipäeva jooksul

123

     502,79

    35,02

  1 350,13

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur keerukate vereringe seisunditega

124

  1 790,42

  254,56

  3 761,46

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur, lühike ravi

125O

  1 712,38

  946,72

  2 478,11

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur ilma keerukate vereringe seisunditeta

125

  1 712,38

  946,72

  2 478,11

Äge ja alaäge endokardiit

126

  1 729,32

    35,02

  7 104,10

Südamepuudulikkus ja šokk

127

     639,18

    35,02

  1 586,22

Süvaveenide tromboflebiit

128

     700,09

    35,02

  1 712,13

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

  1 377,42

    35,02

  4 429,59

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

     599,36

    35,02

  1 523,33

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

     514,36

    46,40

  1 089,31

Ateroskleroos, kht-ga

132

     675,74

    35,02

  1 765,43

Ateroskleroos, kht-ta

133

     569,52

    60,46

  1 145,62

Hüpertensioon

134

     505,73

    35,02

  1 076,98

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

     759,01

    35,02

  2 030,92

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

     652,03

    35,02

  1 467,28

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

     281,21

    35,02

     763,36

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

     519,73

    35,02

  1 293,12

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

     336,81

    35,02

     854,63

Stenokardia

140

     692,99

    87,05

  1 374,68

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

     529,83

    35,02

  1 323,93

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

     357,91

    35,02

     945,70

Rindkere valud

143

     536,92

    35,02

  1 163,64

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

     773,78

    35,02

  2 382,63

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

     423,29

    35,02

  1 324,57

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

  5 429,23

  814,36

13 553,81

Pärasoole resektsioon, lühike ravi

147O

     938,73

  844,85

  1 032,62

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

  3 083,80

  733,90

  5 836,54

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

  3 923,73

  588,56

  9 980,00

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, lühike ravi

149O

  2 537,42

  294,44

  5 105,45

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

  2 537,42

  294,44

  5 105,45

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

  2 641,92

  396,32

  8 452,38

Kõhukelmeliidete vabastamine, lühike ravi

151O

  1 616,58

  440,22

  2 793,83

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

  1 616,58

  440,22

  2 793,83

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ga

152

  3 816,55

  572,46

11 249,86

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, lühike ravi

153O

  1 458,21

    35,02

  3 123,43

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ta

153

  1 458,21

    35,02

  3 123,43

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154A

  5 482,09

1220,71

10 482,02

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154B

  3 300,59

  495,06

15 015,08

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155A

  4 548,98

1798,35

  7 571,74

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155B

  1 223,46

    74,71

  2 628,69

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, lühike ravi

156O

  1 223,46

    74,71

  2 628,69

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

  1 456,61

    35,02

  5 407,76

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

     824,40

    35,02

  2 364,22

Väikesed sooleoperatsioonid, lühike ravi

158O

     274,76

  174,99

     378,80

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

     429,42

    72,67

     870,16

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

     963,85

    35,02

  2 741,17

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, lühike ravi

160O

     341,48

  187,20

     525,80

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

     673,12

    43,59

  1 429,00

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

     648,77

    35,02

  1 610,25

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, lühike ravi

162O

     398,11

  286,71

     509,31

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, kahepoolne, lühike ravi

162P

     437,92

    35,02

     560,25

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

     518,83

  305,75

     757,80

Songa operatsioonid, vanus 0–17

163

     416,90

  285,88

     581,21

Apendektoomia, tüsistunud

166N

     907,80

    77,91

  1 936,84

Apendektoomia, lühike ravi

167O

     398,94

  387,94

     407,95

Apendektoomia, tüsistumata, kht-ta

167

     547,47

  299,04

     853,03

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

     273,41

  164,06

     410,12

Suuõõne operatsioonid, lühike ravi

169O

     260,31

  121,82

     425,33

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

     547,21

    35,02

  1 375,57

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

  2 822,72

  423,41

  7 916,80

Seedeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

171O

  1 196,87

    35,02

  2 782,78

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

  1 196,87

    35,02

  2 782,78

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

     818,20

    35,02

  2 045,94

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

     632,34

    35,02

  1 573,82

Tüsistunud peptiline haavand või seedetrakti verejooks

174N

     854,63

    35,02

  2 306,06

Tüsistumata peptiline haavand või seedetrakti verejooks

175N

     528,74

    35,02

  1 206,72

Põletikuline soolehaigus

179

     618,92

    35,02

  1 521,80

Soolesulgus, kht-ga

180

     416,32

    35,02

  1 521,35

Soolesulgus, kht-ta

181

     329,14

    35,02

     830,98

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

     523,76

    35,02

  1 266,41

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

     311,44

    35,02

     812,25

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

     265,62

    35,02

     662,83

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

     222,99

    35,02

     496,98

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

     339,56

    35,02

     966,98

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

     215,77

    35,02

     481,70

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid, lühike ravi

187O

     179,46

    48,13

     347,55

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

     584,41

  108,27

  1 019,39

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

     583,71

    35,02

  1 993,85

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

     317,00

    35,02

     935,16

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

     270,73

    35,02

     706,67

Kõhunäärme, maksa ja šundi operatsioonid, kht-ga

191B

  5 443,04

  816,47

11 522,76

Kõhunäärme või maksa operatsioon, lühike ravi

192O

  2 855,57

  428,34

  7 452,61

Kõhunäärme või maksa operatsioon, kht-ta

192

  2 855,57

  428,34

  7 452,61

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ga

193

  2 159,83

    35,02

  8 555,28

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ta

194

  1 233,81

    35,02

  3 653,70

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

  2 872,45

  690,18

  5 056,88

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

  2 399,05

1461,85

  3 338,23

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

  1 939,34

    35,02

  5 501,13

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

  1 231,26

  364,30

  2 192,87

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisprotseduurid

199

  2 229,49

    35,02

  7 059,87

Maksa ja sapiteede haiguste diagnostilised protseduurid, lühike ravi

200O

  1 056,72

    35,02

  6 861,30

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste kasvajate diagnostilised protseduurid

200

  1 056,72

    35,02

  6 861,30

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid, lühike ravi

201O

  3 617,21

  542,61

12 833,52

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

  3 617,21

  542,61

12 833,52

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

     807,52

    35,02

  2 480,60

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

     625,31

    35,02

  1 691,10

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

     525,23

    35,02

  1 800,39

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

     637,07

    35,02

  1 922,97

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

     414,85

    35,02

  1 128,55

Sapiteede haigused, kht-ga

207

     565,68

    35,02

  1 351,73

Sapiteede haigused, kht-ta

208

     369,86

    35,02

     884,09

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane proteesimine

209A

  3 782,93

2188,14

  4 997,38

Alajäseme ja selle suurte liigeste teisene proteesimine

209B

  5 038,67

1417,69

  8 745,80

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane proteesimine, lühike ravi

209O

  3 782,93

2188,14

  4 997,38

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210

  2 240,61

    65,77

  4 769,66

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta

211

  1 667,26

    48,51

  3 413,46

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, lühike ravi

212O

     267,28

    35,02

     590,54

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

  1 126,63

    35,02

  2 391,51

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral, lühike ravi

213O

  1 213,17

     35,02

  3 925,13

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

  1 213,17

    35,02

  3 925,13

Kombineeritud eesmine/tagumine spondülodees

214A

  7 765,27

1164,79

17 072,53

Spondülodees, kht-ga

214B

11 092,57

1663,88

26 597,09

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ga

214C

  1 171,50

  532,13

  2 060,77

Eesmine ja tagumine spondülodees, kht-ta

215B

  7 765,27

1164,79

17 072,53

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ta

215C

  1 061,32

  658,67

  1 604,12

Selja ja kaela operatsioonid, lühike ravi

215O

     781,26

    35,02

  1 937,80

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid, lühike ravi

216O

     345,19

  227,72

     449,62

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid

216

  1 318,24

    35,02

  3 130,84

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi, lühike ravi

217O

  1 433,09

1146,45

  4 137,32

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi

217

  1 433,09

1146,45

  4 137,32

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

  1 682,03

    88,65

  3 592,73

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

  1 356,40

  369,98

  2 397,84

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, lühike ravi

220O

     389,92

    50,11

     801,45

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

     911,25

  142,52

  1 831,64

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

  1 707,27

    35,02

  4 505,32

Põlve operatsioonid, lühike ravi

222O

     477,55

  348,96

     610,87

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

     663,66

    35,02

  1 428,62

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, lühike ravi

223O

     813,91

  284,02

  1 343,42

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

  1 121,01

  341,67

  1 941,70

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

224O

     770,71

    83,40

  1 537,27

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

224

  1 035,30

  333,30

  1 753,99

Labajala operatsioonid, lühike ravi

225O

     457,80

  200,24

     744,38

Labajala operatsioonid

225

     778,51

  216,09

  1 383,94

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

     720,28

  176,20

  1 342,21

Pehmete kudede operatsioonid, lühike ravi

227O

     286,07

    70,75

     546,44

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

     580,96

  220,75

     995,17

Suured operatsioonid pöidlal, liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, lühike ravi

228O

     564,53

  219,41

     910,87

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

     751,41

    35,02

  2 258,06

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

229O

     325,63

    45,19

     658,42

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

     632,21

  116,89

  1 186,33

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel, lühike ravi

230O

     349,85

  196,98

     502,67

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

     567,09

  178,57

  1 018,43

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest, lühike ravi

231O

     306,65

  136,45

     489,31

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

     489,50

    67,30

     980,66

Artroskoopia, lühike ravi

232O

     474,86

  294,06

     701,75

Artroskoopia

232

     562,87

  348,77

     777,74

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

  1 636,84

    35,02

  5 962,32

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, lühike ravi

234O

     661,61

  101,56

  1 222,37

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

     902,24

    35,02

  1 918,44

Reieluumurrud

235

     474,22

    35,02

  1 137,44

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

     492,82

    35,02

  1 405,23

Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

     271,88

    35,02

     661,93

Osteomüeliit

238

     996,96

    35,02

  2 721,61

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

     598,98

    35,02

  1 830,49

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ga

240N

     540,56

    35,02

  1 517,71

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ta

241N

     422,78

    35,02

  1 320,93

Septiline artriit või bursiit

242A

     738,82

    35,02

  2 571,93

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ga

242B

     627,80

    35,02

  1 522,31

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ta

242C

     374,59

    35,02

  1 014,28

Muud artriidid

242D

     369,09

    35,02

     824,84

Artroosid, kht-ga

242E

     411,46

    35,02

  1 043,29

Artroosid, kht-ta

242F

     349,40

    35,02

     856,29

Seljavalud

243

     453,45

    35,02

  1 030,77

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

     514,81

    35,02

  3 310,94

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

     491,67

    45,70

     962,38

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

     455,18

    35,02

  1 058,95

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

     304,60

    35,02

     853,73

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

     532,13

    35,02

  1 518,48

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

     374,97

    81,93

     669,79

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

     306,78

    35,02

     649,73

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

     206,12

    94,14

     336,56

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

     404,50

    35,02

     962,25

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

254

     403,73

    35,02

     987,37

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

     212,19

    35,02

     503,69

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

     353,81

    35,02

  1 050,84

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

  1 289,86

  456,58

  2 288,23

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

258O

  1 013,70

  636,30

  1 566,54

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

  1 013,70

  636,30

  1 566,54

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

  1 271,07

  264,79

  2 311,24

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

260O

     456,65

    35,02

  1 306,42

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

  1 122,74

  336,62

  2 155,29

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon, lühike ravi

261O

     396,83

  250,60

     553,92

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

     474,48

  104,05

     942,38

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul, lühike ravi

262O

     490,52

    35,02

  1 009,42

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul

262

     490,52

    35,02

  1 009,42

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

  1 694,30

    35,02

  4 190,94

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

  1 212,98

    328,63

  2 329,71

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

  2 374,38

    35,02

  6 021,12

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, lühike ravi

266O

     127,25

    49,02

     247,59

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

  1 231,96

  192,31

  2 371,83

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid, lühike ravi

267O

     311,06

  225,86

     412,87

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

     392,23

  177,16

     656,18

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid, lühike ravi

268O

     241,20

    35,02

     494,10

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid

268

     764,45

    35,02

  2 334,25

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ga

269

     912,47

    35,02

  3 481,33

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, lühike ravi

270O

     147,76

    71,20

     242,99

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ta

270

     404,94

    35,02

  1 033,13

Nahahaavandid

271

     731,60

    35,02

  2 084,54

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

     639,82

  210,84

  1 079,08

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

     579,81

  196,34

     959,19

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

     668,84

    35,02

  1 943,43

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

     518,20

    35,02

  2 097,26

Rinnanäärme mittepahaloomulised kasvajad

276

     214,10

    35,02

     437,54

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

     639,69

    35,02

  1 714,43

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

     444,06

    35,02

     982,07

Tselluliit, vanus 0–17

279

     273,54

    35,02

     648,00

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ga

280

     333,68

    35,02

     767,51

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ta

281

     314,83

    35,02

     760,29

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus 0–17

282

     127,76

    35,02

     345,44

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

     473,78

    35,02

     962,32

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

     375,16

    35,02

     803,63

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

285O

  1 492,27

    35,02

  4 157,01

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

  1 492,27

    35,02

  4 157,01

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid, lühike ravi

286O

  2 792,36

  418,88

  5 855,84

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

  2 792,36

  418,88

  5 855,84

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral

288A

  3 256,23

1437,69

  4 755,92

Muud operatsioonid rasvumise korral

288B

  2 134,33

    35,02

  4 935,07

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288O

  3 256,23

1437,69

  4 755,92

Muud operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288P

  2 134,33

    35,02

  4 935,07

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

289O

     910,68

  374,20

  1 549,09

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

     910,68

  374,20

  1 549,09

Kilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

290O

     987,63

  425,72

  1 641,19

Kilpnäärme operatsioonid

290

     987,63

  425,72

  1 641,19

Türeoglossaalse trakti operatsioonid, lühike ravi

291O

  2 062,05

    35,02

  5 994,08

Türeoglossaalse trakti operatsioonid

291

  2 062,05

    35,02

  5 994,08

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

  3 315,35

  497,30

  7 909,83

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

293O

  2 062,05

    35,02

  5 994,08

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

  2 062,05

    35,02

  5 994,08

Suhkurtõbi, vanus >35

294

     598,21

    35,02

  1 706,25

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

     406,80

    35,02

  1 061,06

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

     743,61

    35,02

  3 010,75

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

     508,80

    35,02

  1 409,25

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

     392,99

    35,02

  1 076,98

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

     428,02

    35,02

  1 074,16

Endokriinhaigused, kht-ga

300

     553,86

    35,02

  1 651,67

Endokriinhaigused, kht-ta

301

     425,72

    35,02

  1 149,83

Neeru siirdamine

302

11 752,52

3470,91

20 087,05

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

  2 668,44

  400,28

  5 862,17

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

  1 745,68

    35,02

  6 433,73

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, lühike ravi

305O

  2 738,81

1643,30

  4 108,24

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

  1 490,61

  221,71

  2 950,99

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

  1 361,77

    35,02

  3 010,75

Kusepõie väikesed operatsioonid, lühike ravi

309O

     894,12

  757,10

  1 003,41

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

     958,10

  495,19

  1 520,59

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

  1 251,90

    50,11

  2 585,29

Transuretraalsed operatsioonid, lühike ravi

311O

  1 246,21

  278,21

  2 303,12

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

  1 211,96

  279,87

  2 313,47

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

     803,75

  107,69

  1 613,45

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

     551,37

    54,71

  1 147,79

Kusiti opretasioonid, lühike ravi

314O

     232,32

    35,02

     470,90

Kusiti opretasioonid, vanus 0–17

314

     733,71

  440,22

  1 100,56

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid, lühike ravi

315O

     156,78

    35,02

     456,65

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315

  2 832,69

  688,71

  8 165,74

Neerupuudulikkus

316

     669,35

    35,02

  1 813,17

Neerude dialüüsravi, lühike ravi

317O

     206,56

  165,28

     247,85

Neerude dialüüsravi

317

  1 805,95

    35,02

  5 912,79

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

     668,90

    35,02

  1 872,29

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

     432,04

    35,02

  1 175,27

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

     705,33

    35,02

  1 862,26

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

     493,53

    35,02

  1 055,44

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17

322

     369,92

    49,53

     726,29

Litotripsia,lühike ravi

323O

     367,43

  293,16

     406,41

Kuseteede kivid, kht-ga

323

     798,45

    35,02

  2 403,53

Kuseteede kivid, kht-ta

324

     507,27

    35,02

  1 818,22

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

     359,31

  112,16

     665,19

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

     286,26

    35,02

     765,53

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

     243,76

    35,02

  1 418,71

Kusiti striktuur

329N

     336,49

    35,02

  2 243,36

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

     695,81

    35,02

  2 042,74

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

     553,54

    35,02

  1 611,47

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

     361,80

    35,02

     957,46

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

  2 839,53

  425,91

  6 373,97

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, lühike ravi

335O

  2 198,05

1300,73

  3 297,01

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

  2 198,05

1300,73

  3 297,01

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

  1 056,33

    35,02

  2 403,91

Transuretraalne prostatektoomia, lühike ravi

337O

     947,62

  570,60

  1 383,88

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

     947,62

  570,60

  1 383,88

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

     482,79

  106,60

     949,85

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus >17

339

     475,95

    35,02

  1 065,66

Operatsioonid munanditel, lühike ravi

340O

     326,27

  213,27

     436,71

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus 0–17

340

     392,48

  225,99

     586,71

Peenise operatsioonid, lühike ravi

341O

     174,54

    46,59

     325,63

Peenise operatsioonid

341

     874,76

    35,02

  2 234,03

Tsirkumtsisioon, vanus >17

342

     338,22

  169,88

     526,18

Tsirkumtsisioon, lühike ravi

343O

     271,37

  196,72

     339,31

Tsirkumtsisioon, vanus 0–17

343

     368,51

  120,98

     645,12

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

  2 140,40

    35,02

  5 381,42

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, lühike ravi

345O

     209,25

  196,21

     222,35

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi kasvajate, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

     500,56

    35,02

  1 024,25

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

     635,41

    35,02

  1 781,92

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

     399,38

    35,02

  1 426,25

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

     389,73

    35,02

     994,47

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

     372,29

    35,02

     809,25

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

     343,84

    35,02

     800,17

Mehe steriliseerimine, lühike ravi

351O

     290,73

  219,03

     347,04

Mehe steriliseerimine

351

     290,73

  219,03

     347,04

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

     190,39

    35,02

     530,47

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia, lühike ravi

353O

  1 722,87

  742,46

  3 054,59

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

  1 722,87

  742,46

  3 054,59

Emaka ja emakamanuste operatsioonid, v.a munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

354

  3 708,03

  556,22

  7 865,48

Emaka ja emakamanuste operatsioonid, v.a munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

355O

     490,14

  397,72

     582,94

Emaka ja emakamanuste operatsioonid, v.a munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

355

  1 324,12

1046,43

  1 805,82

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid, lühike ravi

356O

     341,99

    78,04

     606,91

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

     889,71

    35,02

  2 554,23

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

357O

  2 091,13

    35,02

  6 025,72

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

  2 091,13

    35,02

  6 025,72

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

358

  1 067,39

  318,15

  1 973,98

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

359O

     463,49

  128,72

     739,46

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

359

     853,86

  355,73

  1 461,98

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid, lühike ravi

360O

     203,18

    79,31

     353,37

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

     353,69

    35,02

     923,01

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial, lühike ravi

361O

     455,63

  410,63

     500,62

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

     566,45

  324,93

     919,69

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine, lühike ravi

362O

     456,84

  390,95

     528,87

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

     505,48

  418,88

     612,40

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

     611,00

    35,02

  1 429,64

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

364O

     174,48

  117,92

     242,23

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral

364

     228,10

    35,02

     483,56

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

365O

     471,22

  369,66

     554,50

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

     602,75

    35,02

  1 840,40

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

     730,13

    35,02

  2 126,02

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

     489,75

    35,02

  1 228,13

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

     331,06

    35,02

     872,97

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

     269,64

    35,02

     739,65

Keisrilõige, kht-ga

370

  1 031,15

  600,83

  1 575,10

Keisrilõige, lühike ravi

371O

     969,03

  736,33

  1 249,34

Keisrilõige, kht-ta

371

     969,03

  736,33

  1 249,34

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

     747,83

  628,51

     897,70

Vaginaalne sünnitus, lühike ravi

373O

     782,09

  737,35

     860,31

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

     738,05

  695,49

     789,31

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

     775,76

  352,09

  1 192,85

Vaginaalne sünnitus koos muu sünnitusega seotud operatsiooniga, lühike ravi

375O

  1 592,61

    35,02

  3 442,15

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

  1 592,61

    35,02

  3 442,15

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

     234,17

    35,02

     669,03

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita, lühike ravi

377O

     286,96

  172,18

     430,44

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsiooniga

377

     394,53

    35,02

  1 012,74

Operatsioon emakavälise raseduse korral

378N

     707,63

  452,17

  1 070,52

Operatsioon emakavälise raseduse korral, lühike ravi

378O

     561,98

  522,41

     605,37

Ähvardav iseeneslik abort

379

     239,73

    35,02

     553,35

Abort emakaõõne abrasioonita

380

     170,00

    35,02

     470,65

Abort, lühike ravi

381O

     114,47

    55,73

     179,02

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

     253,47

    35,02

     557,25

Ebatuhud

382

     155,75

    35,02

     366,73

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

     200,55

    35,02

     524,78

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

     187,52

    35,02

     506,82

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

     305,95

    35,02

  1 831,45

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

     320,20

    35,02

  1 299,39

< 1500 g sünnikaaluga vastsündinu

386N

31 050,13

5175,05

62 100,26

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega

388A

  8 182,93

1363,81

23 701,25

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu

388B

  1 431,62

    35,02

  4 251,47

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, hingamisraviga, operatsiooniga, elus

388C

  4 297,93

2272,00

11 552,73

Vastsündinu, teostatud operatsioon

389A

16 329,49

  676,70

45 557,57

Vastsündinu mitmete haigusseisunditega

389B

  2 134,07

    35,02

  9 759,76

Vastsündinu paljude haigusseisunditega, hingamisraviga, elus vähemalt ühe ööpäeva

389C

15 324,80

5602,37

31 135,90

Vastsündinu, muude haigusseisunditega

390

     537,11

    35,02

  1 698,58

Normaalne vastsündinu

391

     246,32

    35,02

     550,22

Splenektoomia, vanus >17

392

  1 843,34

    35,02

  5 342,50

Splenektoomia, lühike ravi

393O

  1 843,34

    35,02

  5 342,50

Splenektoomia, vanus 0–17

393

  1 843,34

    35,02

  5 342,50

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

394O

     413,06

    35,02

     914,19

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

     960,91

    35,02

  2 316,54

Vere punalibledega seotud haigused, vanus >17

395

     735,88

    35,02

  1 666,11

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

     380,08

    35,02

  1 267,11

Hüübivushäired

397

     853,28

    35,02

  3 327,50

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

     791,99

    35,02

  2 567,78

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

     364,10

    35,02

  1 018,62

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

  2 896,67

  434,47

  7 282,48

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

  2 750,82

  412,61

  9 529,42

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

402O

     652,92

    35,02

  1 348,92

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

  1 282,20

    35,02

  4 203,34

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

  1 073,65

    35,02

  3 361,75

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

     574,82

    35,02

  1 912,94

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

     852,20

    35,02

  7 414,39

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

  4 473,56

  671,01

  9 049,06

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, lühike ravi

407O

  1 806,33

  634,58

  2 995,60

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

  1 806,33

  634,58

  2 995,60

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

408O

     195,19

    35,02

     372,99

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

  1 478,79

    35,02

  4 781,29

Radioteraapia, lühike ravi

409O

     937,14

    35,02

  2 038,97

Radioteraapia

409

  3 038,87

  455,82

  5 931,19

Pahaloomulise kasvaja anamnees ilma endoskoopilise uuringuta

411

     438,24

    35,02

  1 650,90

Pahaloomulise kasvaja anamnees endoskoopilise uuringuga

412

     241,20

    35,02

     651,07

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

     877,63

    35,02

  2 152,93

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

     751,92

    35,02

  2 055,46

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid, lühike ravi

415O

  2 876,79

    76,25

20 424,05

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

  2 900,76

  435,11

20 862,74

Septitseemia, vanus >17

416

  1 971,42

    35,02

  6 635,12

Septitseemia, vanus 0–17

417

  1 167,92

    35,02

  4 676,61

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

     570,22

    35,02

  1 740,57

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

     895,72

    35,02

  2 601,14

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

     455,63

    35,02

     885,69

Viirushaigus, vanus >17

421

     503,82

    35,02

  1 518,86

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

     283,32

    35,02

     694,78

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

     548,49

    35,02

  1 637,42

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon

424N

     673,69

    35,02

  1 572,35

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon, lühike ravi

424O

     673,69

    35,02

  1 572,35

Bipolaarsed häired, vanus <60

426A

     283,96

  170,39

     425,97

Bipolaarsed häired, vanus >59

426B

     283,96

  170,39

     425,97

Muud meeleoluhäired, vanus <60

426C

     417,85

    35,02

  1 163,26

Muud meeleoluhäired, vanus >59

426D

     632,92

  252,26

  1 013,13

Ärevushäired

427A

     492,38

    35,02

  1 136,41

Püsivad isiksusemuutused

427B

     479,40

    35,02

  1 129,77

Äge stressreaktsiooon

427C

     324,35

    35,02

     904,29

Muud neuroosid

427D

     407,25

    35,02

     948,19

Isiksuse häired

428N

     401,30

  240,76

     601,98

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ga

429A

     719,26

    35,02

  2 205,21

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ta

429B

     456,27

    35,02

  1 120,31

Skisofreenia, vanus <30

430A

     283,96

  170,39

     425,97

Skisofreenia, vanus 30–59

430B

     283,96

  170,39

     425,97

Skisofreenia, vanus >59

430C

     283,96

  170,39

     425,97

Krooniline mitteskisofreeniline psühhoos

430D

     269,45

  219,22

     317,45

Vaimne alaareng

431A

     658,61

    35,02

  1 595,87

Neuropsühhiaatrilised häired

431B

     541,91

    35,02

  1 273,12

Muud lapseea psüühikahäired

431C

     388,26

    35,02

     897,70

Söömishäired

432A

     481,83

    35,02

  1 468,05

Muud spetsiifilised psüühikahäired

432B

     403,22

  256,80

     559,87

Muud mittespetsiifilised psüühikahäired

432C

     202,98

    35,02

     524,59

Psühhiaatriline rehabilitatsioon

432M

  1 454,12

    35,02

  3 405,72

Naha siirdamine vigastuste korral, lühike ravi

439O

  1 410,40

    82,77

  5 042,25

Naha siirdamine vigastuste korral

439

  1 454,18

    35,02

  5 290,80

Operatsioonid kämblavigastuste korral, lühike ravi

441O

     352,86

    39,24

     666,47

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

  1 158,46

    35,02

  3 561,54

Operatsioonid ravitüsistuste korral, lühike ravi

442O

  1 184,16

  710,51

  1 776,23

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

  1 913,00

    35,02

  6 403,50

Muud operatsioonid vigastuste korral, lühike ravi

443O

     282,23

    35,02

     707,82

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

     921,86

    35,02

  2 332,58

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

     510,78

    35,02

  2 204,70

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

     479,47

    35,02

  1 312,30

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

     332,21

    35,02

     800,30

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

     294,06

    35,02

     624,10

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

     154,54

    35,02

     418,30

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

     720,80

    35,02

  2 728,96

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

     296,74

    35,02

  1 010,95

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

     128,08

    35,02

     398,68

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452A

     885,18

    35,02

  3 013,82

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452B

     544,02

    35,02

  2 071,06

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453A

     624,42

    35,02

  2 385,31

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453B

     190,84

    35,02

     551,37

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

     805,16

    35,02

  3 331,71

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

     407,56

    35,02

  1 631,22

Põletushaiged, kes on üle viidud teise aktiivravi haiglasse, ravi kestus alla 6 päeva

456

     223,24

  133,96

     334,90

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

     619,05

    35,02

  1 903,99

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega, lühike ravi

458O

  1 399,67

    35,02

  3 308,39

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

  1 399,67

    35,02

  3 308,39

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega, lühike ravi

459O

  1 524,87

  914,90

  2 287,33

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

  1 712,90

  347,74

  3 078,11

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

     463,49

    35,02

  1 102,22

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega, lühike ravi

461O

     160,35

    35,02

     408,84

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

     362,70

    35,02

  1 635,82

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

     343,78

    35,02

     865,75

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

     347,42

    35,02

  1 068,92

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajaga

465

     301,98

  181,19

     453,01

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajata

466

     301,98

  181,19

     453,01

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

     217,56

    35,02

     816,47

Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon , lühike ravi

468O

     571,95

    35,02

  1 589,04

Harv diagnoosi ja ulatusliku operatsiooni kombinatsioon

468

  2 189,42

    35,02

  6 003,48

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471N

  3 883,59

3101,57

  4 669,51

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone, lühike ravi

472O

  3 821,41

  573,22

17 797,73

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

  3 821,41

  573,22

17 797,73

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

  1 549,35

    35,02

  4 717,57

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon, lühike ravi

477O

     262,93

    35,02

  3 985,66

Harv diagnoosi ja muu operatsiooni kombinatsioon

477

  1 056,65

    35,02

  4 573,84

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga

478

  2 175,94

    35,02

  5 386,54

Muud veresoonte operatsioonid, lühike ravi

479O

     414,66

  227,01

     602,43

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta

479

  2 117,39

  227,72

  4 514,85

Trahheostoomia näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul, lühike ravi

482O

  4 118,15

  617,71

14 291,41

Trahheostoomia näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

482

  4 118,15

  617,71

14 291,41

Trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

483

15 391,52

2308,74

41 310,70

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

  3 271,32

1242,19

  5 299,81

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

  5 560,19

3336,12

  8 340,28

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul, lühike ravi

486O

  4 003,87

  600,58

15 840,63

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

  4 003,87

  600,58

15 840,63

Muu raske hulgitrauma

487

     798,77

    35,02

  2 741,17

HIV-infektsioon koos sellega seotud peamiste haigusseisunditega

489

  1 138,39

    35,02

  2 830,71

HIV-infektsioon

490

     869,77

    35,02

  2 014,56

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon, lühike ravi

491O

     645,51

  387,30

     968,26

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon

491

  3 259,81

1205,57

  5 236,54

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

     936,11

    35,02

  2 337,25

Koletsüstektoomia, lühike ravi

494O

     529,83

  148,21

     914,26

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

     713,57

  401,68

  1 072,88

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ga

501A

  2 928,37

2466,99

  3 390,77

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ta

501B

  2 166,73

    35,02

  4 753,11

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, lühike ravi

501O

  2 166,73

    35,02

  4 753,11

Mastektoomia ja rinna rekonstruktiivne operatsioon pahaloomulise kasvaja korral

502

  3 270,74

1154,56

  5 402,32

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral, lühike ravi

509O

     716,71

    60,14

  1 472,40

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral

509

     716,71

    60,14

  1 472,40

Obstruktiivne uneapnoe

520

     268,17

    35,02

     568,17

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral, lühike ravi

521O

     337,90

  169,94

     515,70

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral

521

     337,90

  169,94

     515,70

  (2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte tervishoiuteenustest, mille koodid on 3076 ja 2210K.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud DRG eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustel.

  (4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3.

  (5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

  (6) Juhud, mil DRG piirhinda ei rakendata, kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 32 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses ning ravi rahastamise lepingus.

6. peatükk Operatsioonid 

§ 46.  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Laialdase (suure) healoomulise kasvaja eemaldamine

010101

    92,10

Sõrme või varba amputatsioon

010102

    81,10

Naha vabaplastika

010103

  125,14

Süvaabstsessi, flegmooni avamine

010104

    77,27

Apendektoomia (krooniline)

020103

  170,60

Hemorroidide, polüüpide ja fissuuride operatsioonid

020104

  152,37

Paraproktiidi, fistlite operatsioon

020105

  159,86

Rinnanäärme sektorresektsioon

020106

  159,86

Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne kirurgiline ravi

020107

  166,66

Anaalsfinktri plastika

020108

  159,86

Kilpnäärmesõlme või -tsüsti eemaldamine

030102

  229,63

Herniotoomia pitsunud songa korral

030103

  223,31

Diagnostiline ja proovilaparotoomia

030104

  227,85

Gastrotoomia, -stoomia, püloromüotoomia

030105

  231,94

Apendektoomia (äge, MB)

030106

  225,54

Kolostoomi rajamine või sulgemine

030107

  231,74

Kõhukoopa abstsessi avamine

030108

  227,85

Rinnanäärme eemaldamine

030109

  227,21

Ingvinaalsete, aksillaarsete lümfisõlmede eemaldamine

030110

  227,46

Sääre või reie amputatsioon

030111

  240,12

Trahheostoomia

030112

  216,92

Vaagnapõhjalihaste taastamine

030113

  223,24

Sfinktrivälise fistli operatsioon

030114

  223,18

Umbilikaal-, femoraalherniotoomia

030115

  220,18

Ingvinaalherniotoomia

030116

  220,94

Kilpnäärme hemitüreidektoomia

040101

  312,27

Perforeerunud haavandi üleõmblus

040102

  316,81

Peensooletoomia, -stoomia, suturatsioon, anastomoos

040103

  319,43

Apendektoomia kesklõikest, kõhukoopa tualett

040104

  317,13

Koletsüstektoomia

040105

  323,33

Maksa operatsioonid (v.a resektsioon)

040107

  323,33

Liidete vabastamine soolesulguse korral

040108

  318,54

Operatsioon invaginatsiooni korral

040109

  319,43

Polüübi eemaldamine jämesoolelõike kaudu (onkoloogia)

040110

  318,34

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

  310,61

Operatsioon avatud uurahhuse korral

040112

  310,61

Proktoplastika anus’e atreesia korral

040113

  317,77

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

040114

  310,48

Radikaalne mastektoomia Maddeni või Patey meetodil suure rinnalihase eemaldamiseta

040115

  310,48

Käe eksartikulatsioon õlaliigesest luukasvaja korral

040116

  318,47

Herniotoomia armisonga puhul

040117

  314,57

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

050101

  404,56

Haavandi ekstsisioon, püloroplastika, gastroenteroanastomoos

050102

  405,33

Vagotoomia (dreneeriva operatsioonita)

050103

  408,59

Peensoole resektsioon

050104

  413,89

Rektopeksia (laparotoomia kaudu)

050105

  404,24

Herniotoomia soole resektsiooniga

050106

  404,37

Koledohhotoomia

050107

  410,70

Laparoskoopiline koletsüstektoomia

050108

  398,49

Splenektoomia (plaaniline)

050109

  409,48

Jämesoole resektsiooni I, II etapp, Hartmanni operatsioon

050110

  409,29

Operatsioon kõhu eesseina anomaaliate puhul vastsündinutel

050111

  400,02

Pehme koe tuumorite radikaalne eemaldamine (koos lihasgruppidega)

050112

  400,47

Operatsioonid teistel endokriinsetel näärmetel

050113

  409,29

Relaparotoomia tüsistuse tõttu

050114

  406,67

Reie eksartikulatsioon luukasvajate korral

050115

  399,70

Radikaalne mastektoomia Halstedi meetodil suure rinnalihase eemaldamisega

050116

  396,32

Rinnanäärme reduktsioonplastika

050117

  396,44

Pankreatiidi drenaažoperatsioon (bursa, paranefrium’i drenaaž, nekrektoomia)

050118

  406,86

Hiaatushernia operatsioon

060102

  569,84

Mao resektsioon (B I, B II)

060103

  570,92

Vagotoomia (koos dreeniva operatsiooniga)

060104

  560,06

Biliodigestiivne anastomoos

060105

  566,19

Operatsioon õõsorgani vigastuse korral

060107

  561,34

Parem- ja vasempoolne hemikolektoomia

060108

  576,29

Rektumi resektsioon, amputatsioon

060109

  572,01

Pärasoole taastamine (plastika)

060110

  571,63

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

060112

  572,01

Operatsioon söögitoru, seedetrakti väärarengu puhul vastsündinutel

060113

  572,01

Käe torakoskapulaarne ekstirpatsioon luukasvajate puhul

060115

  569,39

Kilpnäärme subtotaalne resektsioon

060116

  543,12

Söögitoru operatsioonid (rinnaosa)

070101

  703,35

Mao ekstirpatsioon, kardia resektsioon

070102

  703,35

Mao subtotaalne resektsioon lümfisõlmede laiendatud eemaldamisega

070103

  703,35

Pankrease sabaosa resektsioon, pankreatojejunostoomia

070104

  703,35

Totaalne kolektoomia

070106

  708,01

Rektumi abdominoperineaalne ekstirpatsioon

070107

  704,82

Operatsioon kõhukoopa organite mitmikvigastuse puhul (parenhümatoosse ja õõnesorgani vigastuse korral)

070108

  693,44

Maksa vasema sagara resektsioon

070109

  698,43

Mao rekonstruktiivne operatsioon (reresektsioon)

070110

  703,35

Sapiteede rekonstruktiivne operatsioon

070111

  703,28

Kilpnäärme radikaalne ekstirpatsioon

070112

  662,25

Radikaalne operatsioon Hirschprungi tõve puhul

070113

  703,35

Maksa segmentaalne resektsioon

070114

  701,62

Operatsioon parenhümatoosse organi vigastuse puhul

070115

  684,17

Maksa atüüpiline resektsioon

070116

  704,82

Operatsioon torakoabdominaalse vigastuse puhul (torakolaparotoomia)

080101

  847,15

Pankreatektoomia

080102

  821,58

Abdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

080103

  847,15

Maksa tüüpiline (anatoomiline) resektsioon

080104

  848,62

Maksa segmentektoomia ja subsegmentektoomia

080105

  847,15

Pankrease distaalne subtotaalne resektsioon splenektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

080106

  848,62

Pankreatoduodenaalne resektsioon

090101

1091,48

Maksa parema sagara eemaldamine

090102

1061,13

Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru alumise osa pahaloomuliste kasvajate korral

090103

1079,60

Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru keskmise või ülemise kolmandiku pahaloomuliste kasvajate korral

090104

1079,60

Koletsüstektoomia maksa parema sagara resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

090105

1077,10

Sapiteede resektsioon laiendatud lümfadenektoomiaga

090106

1075,63

Maksa lobektoomia

090107

1077,10

Hemihepatektoomia

090108

1077,10

Sapiteede resektsioon maksa hiiluse resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

100101

1288,46

Laiendatud hemihepatektoomia

100102

1291,40

§ 47.  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Väikese implantaadi või võõrkeha eemaldamine

010203

126,80

Väikeste luude amputatsioon, eksartikulatsioon

010204

75,54

Esharotoomia

010206

105,39

Ravinõelte sisestamine luukanalisse

010207

113,12

Lihase-, kõõluseõmblus

020201

221,84

Väikeste luude, liigeste verine repositsioon, osteosüntees

020202

264,53

Luudeformatsiooni korrigeerimine, proteesimiseks ettevalmistamine

020203

207,07

Dupuytren’i kontraktuuri operatsioon

020204

219,86

Hallux valgus’e operatsioon

020205

263,00

Tenosünoviidi operatiivne ravi

020206

201,00

Sünovektoomia, artroplastika väikestel luudel

020207

267,09

Väikeste luude osteotoomia

020208

277,76

Luu, liigese biopsia

020209

171,09

Suure implantaadi eemaldamine

020210

207,33

Labakäekõõluste õmblus

020211

225,93

Luu trepanatsioon, sekvestrektoomia

020212

173,20

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon kuni 1%

020213

166,75

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 4–6%

020214

173,52

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

020218

164,06

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

030201

223,37

Suurte liigeste, luude verine repositsioon, fiksatsioon

030202

303,07

Liigesekapsli ja sidemete õmblus

030203

260,52

Nahatransplantatsioon dermatoomiga alla 4%

030204

297,83

Artroskoopia

030205

218,32

Operatsioon meniski vigastuste korral

030206

227,33

Võõrkeha eemaldamine liigesest

030207

226,50

Kõõluse, lihase transplantatsioon

030208

286,45

Väikeste liigeste endoproteesimine

030209

434,34

Suure implantaadi eemaldamine (tüsistunud, sh lülisammas)

030210

307,86

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 1–3%

030211

242,29

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 7–9%

030212

223,88

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga kuni 1%

030213

270,73

Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteosüntees

030217

341,22

Subtotaalne palmaaraponeuroosi eemaldamine

030218

269,58

Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteoplastiline fiksatsioon

030219

336,75

Suure toruluu (õla-, käsivarre-, reie- ja sääreluud) osteosüntees

040201

409,74

Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon, vabakeha)

040202

300,90

Kõõluse plastika

040203

371,04

Nahaplastika „toitval jalal” (Itaalia plastika)

040204

342,18

Luuplastika

040205

329,02

Labakäe ja labajala deformatsioonide kirurgiline ravi

040206

362,12

Suurte liigeste sünovektoomia

040207

309,91

Suure toruluu osteotoomia

040208

440,99

Reieluukaela osteosüntees

040209

453,33

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 4–6%

040211

334,96

Rindkere ja kõhu põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

040212

403,22

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 10% ja enam

040213

330,68

Randme-, küünar-, hüppe-, põlve- või puusaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

040214

388,45

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

040215

314,57

Suure toruluu tüsilike (lahtiste, killustunud) murdude osteosüntees

050201

455,50

Killustunud liigesesiseste murdude osteosüntees

050202

440,16

Kompressioon-distraktsioon-osteosüntees

050203

482,98

Suure liigese resektsioon, artrodees, artroplastika

050204

470,90

Kaasasündinud, retsidiveeruva ja vana nihestuse kirurgiline ravi

050205

470,90

Põlve- ja õlaliigese sidemete plastika

050206

419,45

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

050207

555,20

Tagumine spondülodees trauma korral

050208

517,43

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 4–6%

050209

487,07

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 1–3%

050210

457,60

Labakäe põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

050211

418,05

Õlaliigese põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

050212

452,11

Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha)

050213

392,42

Vaagnaluude osteosüntees

060201

585,11

Osteoplastiline osteosüntees

060202

572,97

Luude pikendamine

060203

570,73

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon

060204

627,17

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 7–9%

060205

577,70

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 7–9%

060206

543,38

Näo ja kaela põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi

060207

558,78

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

060208

649,28

Vaagnaringi ebastabiilsete murdude välisfiksatsioon

060210

561,78

Liigeste sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

060211

550,79

Suure liigese endoproteesimine

070201

725,84

Endoproteesi eemaldamine suurel liigesel

070202

735,62

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

070203

722,01

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 4–6%

070204

677,34

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 10–14%

070205

696,25

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 10–14%

070206

672,67

Lülisamba I ja II astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega

080201

835,52

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 7–9%

080202

806,05

Nahatransplantatsioon dermatoomiga 15% ja enam

080203

820,43

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 15% ja enam

080204

800,69

Tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

080206

792,44

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide (skolioos, küfoos, spondülolistees jt) operatsioon metallist implantaatidega

090201

1018,11

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 10–14%

090203

1049,37

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga 15% ja enam

100201

1273,25

Nahatransplantatsioon Meeki meetodil

100202

1171,50

Suure liigese revisioonproteesimine

100203

1293,32

§ 48.  Uroloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dorsaalintsisioon

010301

82,89

Vasoresektsioon

010302

86,60

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil

010303

94,01

Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne)

020301

166,17

Varikotseele, hüdrotseele operatsioon

020302

161,70

Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon

020304

169,43

Tsirkumtsiisio

020305

140,99

Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia

020306

171,28

Põiekaela transuretraalne intsisioon

020307

166,62

Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon

030301

344,23

Priapismi operatiivne ravi

030303

272,20

Induratio penis’e plastika

030304

292,52

Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu

030305

221,71

Optiline uretrotoomia

030306

233,09

Kusepõie transuretraalne resektsioon

030307

248,11

Eesnäärme adenomektoomia

030308

279,36

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil

030309

488,35

Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne)

030310

220,69

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid)

040301

759,33

Ureetra striktuuri plastika

040302

318,98

Uretrektoomia

040303

311,38

Eesnäärme TUR-resektsioon

040304

303,13

Kusepõie resektsioon

040305

324,42

Ureeterotoomia

040306

336,24

Proovilumbotoomia

040307

305,24

Neeru, ureetri drenaažioperatsioon

040308

365,96

Püelotoomia, nefrotoomia

040309

356,12

Nefropeksia

040310

313,23

Nefrektoomia (lumbotoomia)

040311

316,87

Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral

040312

309,59

Kadaver-doonorneerude eemaldamine

040313

480,96

Peenise proteesimine impotentsuse korral

040314

313,36

Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral

040315

313,87

Laparoskoopiline varikotseele operatsioon

040316

314,89

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia)

040317

398,45

Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine

050301

529,07

Prostata adenomektoomia Millini järgi

050302

405,52

Tsüstektoomia

050303

481,70

Tsüstolitotripsia

050304

385,32

Ureeteroneotsüstostoomia

050305

409,35

Neerupealise resektsioon, eemaldamine

050307

412,68

Neeru, ureetri korduv operatsioon

050308

511,80

Ureeterokutaneostoomia

050309

407,50

Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

050310

437,41

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline)

050311

418,05

Laparoskoopiline nefrektoomia

050312

421,69

Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon

050313

308,95

Laparoskoopiline nefropeksia

050314

319,24

Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia

050315

480,49

Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine

050316

511,29

Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon

050317

244,65

Laparoskoopiline prostatektoomia

050318

863,89

Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

060301

568,05

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

060302

668,77

Radikaalne prostatektoomia

060303

566,64

Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega

060304

557,82

Ureetero-ureeterostoomia

060305

555,71

Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia)

060306

560,70

Nefroureeterektoomia

060307

555,14

Neeru, ureetri plastiline operatsioon

060308

549,58

Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia

060309

567,47

Ureeterorenoskoopia operatsioon

060310

525,99

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon

060311

530,66

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata (Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)

060312

553,99

Enterotsüstoplastika

070301

741,95

Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia

070302

728,40

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

070303

696,00

Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral

070304

695,36

Neerutraumajärgne taastav operatsioon

070305

675,99

Autorenotransplantatsioon

080301

824,65

Tsüstektoomia + Brickeri põis

080302

958,36

Neeru siirdamine

080303

812,83

Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga

090301

1182,58

  (2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

  (3) Koodiga 040301 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab proleenlingu maksumust.

§ 49.  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe roide resektsioon

020401

204,52

Mitme naaberroide resektsioon

030401

271,43

Diagnostiline torakoskoopia

030402

275,71

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

030403

198,51

Mediastinoskoopia

040401

352,66

Kaelaroide või 1. roide resektsioon

040402

319,75

Rindkere seina osaline resektsioon

040403

372,60

Hemotooraksi kirurgiline ravi

040404

382,00

Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu

040405

329,34

Proovitorakotoomia

040406

337,90

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

040407

351,71

VATS operatsiooniks diafragmal

040408

335,09

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

050401

510,40

Bronhotoomia võõrkehade või tuumori eemaldamiseks

050402

428,85

Ekstrapleuraalne torakoplastika

050403

489,12

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

050404

466,68

Atüüpiline kopsu resektsioon

050405

456,90

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

050406

471,13

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks

050407

434,47

VATS operatsiooniks söögitorul

050408

434,47

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

060401

546,57

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi)

060402

553,79

Kopsu dekortikatsioon

060403

555,33

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

060404

553,79

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

060405

555,52

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga

070401

677,27

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

080401

804,84

Kopsu segmentresektsioon

080402

802,47

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

080403

804,20

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

080404

800,05

Pleuropulmonektoomia

090401

1024,57

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

090402

1034,99

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

090403

1031,09

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

090404

1026,42

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

1248,07

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

1231,19

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en block

100403

1235,67

Trahhea resektsioon Kocheri kraelõikest

100404

1229,98

Trahhea resektsioon sternotoomiast

100405

1232,86

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

1246,92

§ 50.  Veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Varba või sõrme amputatsioon

010601

88,13

Varikektoomia vena saphena magna põhitüve eemaldamiseta

020601

170,71

Käe amputatsioon

020602

178,70

Transmetatarsaalne amputatsioon

020603

176,52

Scriebneri šundi rajamine

020605

224,78

Arterite revisioon

030601

285,37

Lumbaalsümpatektoomia

030602

222,60

Vena cava või niudeveeni plikatsioon

030603

259,86

Sääre või reie amputatsioon

030604

264,21

Lintoni või Felderi operatsioon

030605

223,37

Embol- või trombektoomia

030607

288,75

Safenektoomia koos varikektoomiaga

030608

224,20

Arterio-venoosse fistli rajamine

030609

281,53

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia

040601

329,66

Torakaalsümpatektoomia

040602

333,24

Reiearteri endarterektoomia või plastika

040603

361,42

Femoro-femoraalne ristišunteerimine

050601

472,88

Axillo-femoraalne šunteerimine

050603

600,96

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon ilma laparatoomiata

050605

495,44

Ülajäseme arterite taastav operatsioon

050606

427,12

Ekstrakraniaalsete ajuarterite taastamine trauma korral

050607

506,76

Veno-venoosne šunteerimine

050610

495,44

SEPS (subfastsiaalne endoskoopiline ühendusveenide ligeerimine)

050611

192,69

Ileo-femoraalne šunteerimine

060601

577,89

Femoro-tibiaalne šunteerimine

060602

567,47

Femoro-popliteaalne šunteerimine

060603

565,87

Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine

060604

578,27

Reoperatsioon replantatsiooni järgselt

060605

592,01

Jäsemearterite õmblus trauma korral

060606

557,82

Portosüsteemne šunteerimine

060607

658,42

Kordusoperatsioon reie-õndla- ja säärearteritel

060608

557,37

Perifeersete arterite aneurüsmide likvideerimine

060609

564,72

Femoro-pedaalne või popliteo-pedaalne šunteerimine

070601

693,57

Aordi ja niudearteri kordusoperatsioon

070603

713,45

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

070604

720,80

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

070605

700,66

Aordi bifurkatsiooni šunteerimine

070606

728,66

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

070607

877,08

Aortofemoraalne šunteerimine

070608

728,66

Neeru- või ülemise mesenteriaalarteri plastika

070609

815,00

Traumajärgne kõhuaordi ja tema harude taastamine

080601

902,24

Jäseme replantatsioon

080602

1887,11

Ekstrakraniaalsete ajuarterite šunteerimine torakotoomia kaudu

080603

1008,78

Kõhuaordi ruptureerunud aneurüsmi resektsioon

090602

1171,44

Torakaalaordi või torako-abdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon

090603

1312,35

Sõrme replantatsioon

100602

1292,29

Mitme sõrme või labakäe replantatsioon

100603

1427,47

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

100604

1642,27

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

100605

1274,27

Kinnine kardiokirurgiline operatsioon

100606

1913,13

Lahtine kardiokirurgiline operatsioon

100607

3730,33

Arütmiate kirurgiline ablatsioonravi

100608

4122,90

  (2) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumise kohustuse võtab haigekassa üle juhtudel, kui tervishoiuteenust osutatakse vähemalt kolme arsti otsusel, kellest vähemalt üks on kardioloog.

  (3) Koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,75 ja lõikes 2 toodud piirangut ei kohaldata.

§ 51.  Neurokirurgia operatsioonid

  (1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostilised freesavad

020701

161,31

Ventrikli punktsioon ja drenaaž

020702

152,33

Kolju allo- ja autoplastika

030701

642,95

Neurolüüs ja perifeerseid närve dekomprimeerivad operatsioonid

030702

208,03

Kolju- ja impressioonmurru korrastamine

040701

504,84

Eksploratiivne kraniotoomia

040702

554,56

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

040703

374,22

Ajuvatsakeste šunteerimine (drenaaž arvestatakse eraldi)

040704

801,00

Kolju resektsioon

040705

303,71

Perifeerse närvi primaarne või sekundaarne õmblus

040706

379,24

Ajukasvaja biopsia

050701

408,33

Stereotaktilised operatsioonid, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine

050702

425,14

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

050703

660,53

Närvipõimikute operatsioonid

050704

540,85

Nimmepiirkonna diskogeensete haiguste operatsioon

060701

546,25

Kraniobasaalse liikvori fistlite operatsioon

060702

838,20

Kordotoomia, müelotoomia, radikulotoomia valukirurgias

060703

575,78

Selgroo ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi)

070701

692,35

Lülisamba rinna- ja nimmeosa spondülodees (operatsiooniaegsed lisavahendid arvestatakse eraldi)

080701

834,94

Ajusiseste kasvajaliste, põletikuliste jm protsesside operatsioon

090701

1398,58

Seljaaju primaarsete kasvajate operatsioon

090702

1051,15

Aju ja spinaalsete väärarengute operatsioon

090703

1062,72

Kraniaalnärvide dekompressiooni või õmbluse operatsioon

090704

1345,40

Koljusiseste ajuväliste kasvajaliste protsesside operatsioon

100701

1588,52

Aju vaskulaarsete malformatsioonide ja aneurüsmide operatsioon

100702

1606,61

Peaaju süvastimulatsioon

100703

16 640,89

  (2) Koodiga 100703 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
  1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood: G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
  2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood: G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
  3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid: G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood: G24.3).

  (3) Koodidega 030701, 040701, 040702, 050703, 060702, 090701, 090704, 100701 ja 100702 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad kolju alloplastika vahendite (titaanvõrgu) maksumust.

§ 52.  Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

010801

90,56

Sialolitotoomia

010802

90,56

Keele või huule frenuloplastika

010803

82,00

Biopsia sügavatest kudedest

010804

94,53

Angioomide skleroseeriv ravi

010806

72,48

Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

010807

70,43

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna mädakolde avamine

020801

130,17

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine osteotoomiaga

020803

126,42

Tsüstektoomia või tsüstostoomia

020804

136,13

Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

020805

165,08

Sarnaluumurru paigaldamine

020806

161,70

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

020807

143,29

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

020808

200,94

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

020809

131,98

Keele lesiooni ekstsisioon

020810

137,22

Pea- või kaelapiirkonna haava revisioon

020811

126,42

Fiktsioonivahendite eemaldamine näoluudelt

020812

160,60

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

030801

233,47

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

030802

233,47

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

030803

233,47

Angioomide ekstsisioon

030804

221,71

Hemiglossektoomia

030805

225,61

Sinusotoomia

030806

225,61

Implantaadi paigaldamine lõualuusse

030807

282,55

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine

030808

230,02

Huule resektsioon plastikaga

030809

225,61

Suulae lesiooni ekstsisioon

030810

225,61

Oronasaalse või oroantraalse fistli plastiline korrektsioon

030811

225,61

Lõualuu osteotoomia

030812

226,76

Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga

030813

218,90

Keele osaline resektsioon kasvajate korral

030814

225,61

Osteoplastika luulise transplantaadiga

040801

429,81

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

040802

306,07

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

040803

311,51

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

040804

308,05

Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

040805

316,11

Kondülektoomia

040806

311,95

Huuleplastika järgne korrektsioon

040807

307,86

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

040808

316,23

Osaline parotidektoomia

040809

302,30

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

040810

320,84

Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

040811

320,84

Totaalne glossektoomia

040812

311,95

Totaalne parotidektoomia

050801

387,88

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi

050802

387,11

Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

050803

400,53

Kavernoosse ja ratsemoosse angioomi ekstsisioon

050804

396,06

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

050805

404,24

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

050806

413,06

Lõualuu defektide ravi alloplastika abil

050807

403,54

Huuleplastika

050808

388,97

Suulaeplastika

050809

389,67

Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees

050810

492,31

Lõualuu defektide ravi autoplastika abil

060801

575,40

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

060802

556,10

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

060804

549,64

Transmandibulaarse implantaadi paigaldamine alalõualuu atroofia korral

060805

559,61

Lõualuude resektsioon

060806

599,87

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

070801

694,27

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

070802

684,62

Näo- ja lõualuu piirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

070803

729,87

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

070804

743,80

Orbitaalhüpertelorismi ravi

080801

853,03

  (2) Lõikes 1 nimetatud operatsioonide piirhindadele rakendatakse koefitsienti 0,8, kui tervishoiuteenust osutatakse ambulatoorses vastuvõtus.

§ 53.  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pteruugiumi operatsioon

010901

71,96

Eeskambri paratsentees

010903

63,40

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

020901

100,85

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

020902

134,79

Vigastatud laugude õmblus

020903

130,64

Silikoonimplantaadi või kadaver-sarvkesta eemaldamine

020904

130,12

Eeskambri paratsentees

020905

94,21

Tagumine skleerektoomia

020906

118,49

Evistseratsioon

020908

117,09

Enukleatsioon implantaadita

020909

128,08

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

020910

101,17

Pisarakoti eemaldamine

030901

166,75

Strabismi operatsioon ühel sirglihasel

030902

164,83

Enukleatsioon implantaadiga

030903

192,44

Jääkmembraani lõhestamine

030905

157,41

Eesmine vitrektoomia

030906

159,84

Ptoosi operatsioon

030907

167,96

Strabismi operatsioon kahel sirglihasel

030908

167,96

IOLi eemaldamine

040901

219,60

Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel

040902

225,99

Laugude plastiline operatsioon

040903

225,99

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

040904

225,99

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

040905

269,20

Jääkmembraani ekstirpatsioon

040906

215,32

Tsüklodialüüs

040907

215,13

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

040909

221,97

Dakrüotsüstorinostoomia

040910

223,63

Aplikaatori fikseerimine silmale

040911

221,45

Orbita seina resektsioon

040912

253,56

Võõrkeha eemaldamine orbita’st

040913

265,49

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

040915

229,25

IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita

050901

259,16

Orbita luuline rekonstruktsioon

050903

317,51

Pisarakanalikeste taastamine

050905

282,68

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

050908

284,28

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

050910

298,79

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

050911

302,75

Orbita eksentseratsioon

050912

298,21

Kihiline keratoplastika

050913

291,31

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

060901

383,85

Lukseerunud läätse eemaldamine

060902

384,24

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

060903

389,41

Katarakti operatsioon IOLita

060905

348,19

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

060906

396,76

Keratoproteesimine

070901

484,00

Katarakti ja glaukoomi operatsioon

070902

437,92

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

070903

486,18

Katarakti fakoemulsifikatsioon

070904

441,69

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

070905

479,21

Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika)

070906

471,80

Tagumine vitrektoomia

070907

474,74

Läbistav keratoplastika

070908

476,97

Katarakti operatsioon IOLiga

070909

438,75

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

070910

476,01

Vitreoretinaalne kirurgia

080901

850,07

§ 54.  Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

011001

86,92

Tonsillotoomia

011002

70,37

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

011003

73,88

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

011004

86,92

Ninaõõne polüpotoomia

011005

90,88

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

011006

72,41

Ninaneelu tamponeerimine

011007

69,92

Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine

011008

74,33

Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga

011009

74,33

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

011010

73,88

Tümpanostoomia

011016

88,97

Tonsillektoomia

021001

131,27

Adenoidektoomia

021002

123,99

Trummiõõne polüpotoomia

021003

146,60

Trummiõõne dreenimine

021004

158,93

Mastoidotoomia

021005

292,01

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

021006

129,10

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

021007

148,12

Submukoosne konhotoomia

021008

122,71

Konhotoomia

021009

122,97

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

021010

141,94

Endonasaalne antrostoomia

021011

154,47

Kõri indirektne biopsia

021012

124,95

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

021013

251,11

Huule resektsioon

021014

154,60

Kõrvalesta resektsioon

021015

154,60

Antroskoopia

021017

149,93

Kaela süvalümfisõlme eemaldamine

021018

155,69

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

031001

211,93

Attikotoomia/attikoantrotoomia

031002

239,67

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

031003

223,63

Kaela flegmooni dreenimine

031004

218,19

Uvulo-palato-farüngoplastika

031005

223,88

Keele kiilresektsioon

031006

285,43

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

031007

218,45

Ninatiiva plastika

031008

294,89

Septumi resektsioon Killiani järgi

031009

213,08

Etmoidektoomia

031010

219,73

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

031011

219,73

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031014

218,90

Kõrvalesta ekstirpatsioon

031017

222,09

Kõrvalestaplastika

031018

294,19

Suupõhja abstsessi dreenimine

031020

221,77

Müringoplastika

041001

313,36

Tümpanotoomia

041002

307,35

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

041003

327,68

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

041004

300,58

Farüngo-ösofagotoomia

041005

306,97

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

041006

308,57

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

041007

308,63

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

041008

420,35

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

041009

306,90

Endonasaalne antrostoomia

041010

310,23

Septoplastika

041011

306,46

Septumi perforatsioonide sulgemine

041012

308,76

Frontotoomia

041013

311,38

Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

041014

310,93

A. carotis’e ligeerimine kaelal

041016

308,63

Larüngotoomia

041017

310,87

Mediastinoskoopia biopsiatega

041018

313,55

Attikoantromastoidektoomia

051001

399,19

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

051003

404,43

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

051004

568,13

Antrostoomia Denkeri järgi

051005

393,44

Rekonstruktiivne frontotoomia

051006

408,52

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

051007

397,91

Sfenoidotoomia

051008

397,91

Koaani atreesia kirurgiline ravi

051009

397,91

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

051010

398,30

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

051011

397,91

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

051012

394,59

Endotrahheaalne laser-resektsioon

051013

489,36

Rinoplastika

051014

541,80

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanach’i II operatsioon

051015

865,52

Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

051016

404,05

Keskkõrva radikaaloperatsioon

061001

562,23

Näonärvi dekompressioon nibujätkes

061002

655,99

Endolarüngeaalne hordektoomia

061003

636,23

Rinoseptoplastika

061004

826,74

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

061005

591,76

Stapedotoonia, stapedoplastika

061006

601,73

Tümpanoplastika

071001

688,90

Oimuluu resektsioon

071002

689,48

Näonärvi plastika kaelapiirkonnas

071003

693,38

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

071004

708,69

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

071005

715,22

Tümpanomastoidektoomia

071006

684,94

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile järgi

071007

1047,66

Kõri resektsioon või eemaldamine

071008

1238,58

Näonärvi plastika nibujätke ja trummiõõne piirkonnas

081001

840,89

Keskkõrva reoperatsioon

081002

826,12

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas

081003

1102,98

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

091001

1072,37

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

091002

1084,13

Labürintektoomia

091003

1076,27

Petrosektoomia

091004

1076,27

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

091005

1067,45

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

091006

1076,27

  (2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 55.  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hümenektoomia

011101

73,75

Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid

011102

83,72

Emakaõõne abrasioon

011103

68,58

Tugiõmblus emakakaelale raseduse ajal

011104

81,04

Operatsioonihaava sekundaarne korrastus

011105

80,78

Emakakaela konisatsioon

011106

80,78

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

011107

80,78

Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine

011108

78,23

Emakaõõne manuaalne revisioon

011109

71,96

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

021101

142,78

Tupe plastiline operatsioon

021102

142,78

Vulva resektsioon

021103

175,12

Hemivulvektoomia

021104

171,22

Abort meditsiinilistel näidustustel

021105

123,92

Plastiline operatsioon emakakaelal

021106

133,00

Emakakaela amputatsioon

021107

142,78

Lahkliha plastiline operatsioon

021108

131,59

Loodet purustav operatsioon

021109

133,96

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

021110

131,59

Hüsteroskoopia

021111

138,05

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioonid

031101

230,02

Endometrioosi operatsioon

031102

267,02

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

031103

269,20

Munajuhade või munasarjade operatsioon

031104

228,93

Paraovariaalsete või intraligamentaarsete healoomuliste kasvajate eemaldamine

031105

228,93

Lihtne vulvektoomia

031106

246,44

Tupe resektsioon

031107

281,30

Munajuhade sulgemine laparotoomial

031108

225,16

Ovariaaltuumorite eemaldamine koos osalise omentum majus’e eemaldamisega

041101

314,06

Emakavälise raseduse operatsioon

041102

306,65

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

041103

309,84

Emaka supravaginaalne amputatsioon

041104

307,86

Laparoskoopiline väikese vaagna organite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

041105

313,04

Second look günekoloogias

041106

309,59

Hüsteroskoopiline operatsioon

041107

314,64

Keisrilõige

051101

394,59

Hüsterektoomia

051102

396,76

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

051103

397,59

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

051104

400,66

Maliigse ovariaaltuumori radikaalne operatsioon

051105

527,62

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

051106

398,68

Kolpopoees

061101

547,08

Radikaalne hüsterektoomia

061102

542,35

Vaginaalne hüsterektoomia

061103

543,25

Munajuhade mikrokirurgilised taastavad operatsioonid

061104

556,48

Emaka laparoskoopiline operatsioon

061105

543,76

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

061106

417,34

Operatsioon Wertheimi järgi

071101

704,50

Infiltreeritud parameetriumiga emaka ekstirpatsioon

071102

704,50

Emakakaela ekstirpatsioon

071103

691,78

Vulvektoomia + Ducuinigi operatsioon

071104

704,69

Vulva täielik resektsioon koos ureetra resektsiooniga

071105

691,78

§ 56.  Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitu käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Ühe täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 25% põhioperatsiooni piirhinnast, kahe ja enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral täiendavalt 45% põhioperatsiooni piirhinnast.

  (2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, kõht, pea (v.a ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

  (3) Lõikes 1 toodud piirangut ei rakendata koodiga 100608 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lisaprotseduurina kardiokirurgilise operatsiooni käigus.

7. peatükk Meditsiiniseadmed ja ravimid 

§ 57.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alumise õõnesveeni filter

2502L

1276,64

Koronaarstent

2503L

1994,81

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

59,95

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

319,17

Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks

2510L

955,16

Lülisamba distraktor

2601L

601,15

Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks

2604L

9878,70

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks

2605L

4175,29

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat

2606L

3010,96

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

1250,50

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

242,61

Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

269,71

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

110,82

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

313,74

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

451,20

Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt

2615L

790,91

Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael

2616L

532,01

Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt

2617L

451,47

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

367,04

Intramedullaarne nael (alates 5 mm)

2619L

284,41

Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm)

2621L

77,16

Kirschneri varras

2628L

13,74

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

293,67

Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi

2630L

131,74

Titaan-minikruvi

2634L

19,75

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

2264,96

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks

2638L

1973,35

Endoproteesi operatsiooni abilisavahend

2639L

179,12

Luumurru välisfiksatsiooni süsteem

2640L

343,75

Tavaline luukruvi

2641L

11,50

Kanüleeritud luukruvi

2642L

91,86

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2643L

212,93

Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees

2650L

1276,64

Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees

2651L

2241,70

Puusaliigese hübriidprotees

2652L

1975,76

Tsementeeritav puusa revisioonprotees

2653L

1823,78

Tsemendivaba puusa revisioonprotees

2654L

2887,59

Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2656L

9118,85

Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees

2660L

2196,07

Õlaliigese poolprotees

2665L

1443,83

Sõrmeliigese silikoonprotees

2670L

266,00

Sõrmeliigese totaalprotees

2671L

715,24

Unikondülaarne põlveliigese protees

2672L

1374,10

Erikonstruktsiooniga protees (põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)

2673L

2794,08

Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees

2674L

5560,31

Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat

2675L

1476,36

Negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)

2676L

210,33

Infitseeritud luukolde või luu defekti täitmiseks vajalik bioimplantaat (50 tk = 1 viaal)

2677L

149,23

Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2701L

179,59

Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga)

2702L

1696,85

Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt

2703L

334,64

Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil

2707L

366,34

Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil

2708L

60,33

Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil

2709L

165,91

Aju kõvakelme asendaja

2714L

452,49

Ajuvatsakese sisene rõhu andur

2715L

625,95

Ajukoe sisene rõhu andur

2716L

716,45

Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil

2720L

346,02

Kaela eesmise spondülodeesi vahendid

2721L

362,33

Närviplastikas kasutatav resorbeeruv tehisimplantaat pikkusega 20–30 mm

2722L

739,33

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15×20 cm)

2752L

699,13

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15×15 cm)

2753L

414,08

Kolmeosaline songa proteesvõrk

2755L

158,63

Tsirkulaarstapler (operatsioonide 060102–100102 korral)

2758L

244,97

Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2763L

428,97

Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2764L

185,28

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15×15 cm)

2765L

48,76

Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301 korral)

2766L

220,79

Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett (operatsioonide 060102–100102, 060401–100406 ja 060301–090301 korral)

2767L

109,50

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30×30 cm)

2768L

1179,49

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30×30 cm)

2769L

241,71

Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend

2770L

188,73

Ajutine šunt

2801L

103,73

Plastika lapp (9×2 cm)

2802L

203,18

Y-kujuline dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2803L

478,70

Y-kujuline immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2804L

638,29

Lineaarne dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2805L

279,23

Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter

2809L

55,86

Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter

2810L

187,52

Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt

2811L

837,82

Okluseeriv spiraal

2812L

629,59

Kodade vaheseina defekti sulgur

2813L

5585,30

Lineaarne immutatud dakroonprotees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2814L

395,04

Lineaarne PTFE-protees (operatsioonide 050601–100607 korral)

2815L

1261,21

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

223,44

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

35,92

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

109,35

Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat

2854L

710,12

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

319,17

Sarvkesta protees

2871L

337,07

Iiris-lääts

2872L

473,65

Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt

2906L

103,73

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

6019,90

Ureetero-renoskoopilise (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310)

2910L

868,44

Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311)

2911L

547,51

Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv

2912L

1229,28

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

24,61

Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur

2950L

159,78

  (2) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

  (3) Koodiga 2676L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates järgmistel juhtudel:
  1) traumaatilised või infektsioonist tingitud tüsilikud pehmekoe defektid;
  2) sügavad (IV astme) põletused.

  (4) Koodiga 2677L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates koodiga 040208 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel.

  (5) Koodiga 2722L tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab neurokirurg.

  (6) Lõikes 1 nimetatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (7) Lõikes 1 nimetatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

§ 58.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi ning astma korral

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatava bioloogilise ravi piirhind on järgmine:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Bioloogiline ravi TNF alfa inhibiitoriga, IL-inhibiitoriga või monoklonaalse antikehaga reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

342R

1103,88

Bioloogiline ravi TNF alfa inhibiitoriga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

343R

1300,23

Bioloogiline ravi TNF alfa inhibiitoriga või IL-inhibiitoriga psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

344R

1231,26

Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg

345R

2,75

  (2) Lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Lõikes 1 nimetatud ravimite eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

  (5) Koodiga 342R tähistatud ravimite korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kaks korda 4-nädalase ravikuuri eest, kui toimeainena kasutatakse infliksimabi. Infliksimabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni kaheksa 4-nädalast ravikuuri aastas. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda 4-nädalase ravikuuri eest, kui toimeainena kasutatakse rituksimabi. Rituksimabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni neli 4-nädalast ravikuuri aastas. Teiste toimeainete kasutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord 4-nädalase ravikuuri eest ning tasub patsiendi kohta kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas.

  (6) Koodidega 343R ja 344R tähistatud ravimite korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kaks korda 4-nädalase ravikuuri eest, kui toimeainena kasutatakse infliksimabi. Infliksimabi kasutamise korral tasub haigekassa patsiendi kohta kuni kaheksa 4-nädalast ravikuuri aastas. Teiste toimeainete kasutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord 4-nädalase ravikuuri eest ning tasub patsiendi kohta kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas.

  (7) Ravi koodidega 342R, 343R ja 344R tähistatud ravimitega osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.

  (8) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimitega osutatakse järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodiga 342R tähistatud ravimitega ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsientidel, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (10) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiga alustatakse reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of RheumatologyACR) 1987. aasta klassifikatsiooni või ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on bioloogilise ravimiga eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  2) ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
  3) vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt nelja erineva haigust modifitseeriva ravimiga (sh metotreksaat annuses kuni 25 mg nädalas ja suukaudne glükokortikosteroid soovitavalt mitte üle 7,5 mg prednisoloonekvivalendi päevas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (11) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuni kuue kuu jooksul ei ole saavutatud EULAR-i kriteeriumide järgi head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

  (12) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel on mõõduka või kõrge haiguse aktiivsusega ning kellel ei ole saavutatud esialgse bioloogilise ravimi toimeainega lõikes 11 toodud ravitulemust, on näidustatud bioloogiline ravi teise toimeainega, võttes arvesse lõikes 13 toodud piirangut.

  (13) Reumatoidartriidiga patsiendil lõpetatakse ravi bioloogilise ravimiga ebatõhususe tõttu, kui nelja erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 11 toodud ravitulemust.

  (14) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiga alustatakse anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haiguse on diagnoosinud eriala ekspertkomisjon, vajaduse korral kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (15) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

  (16) Ravi bioloogilise ravimiga anküloseeriva spondüliidiga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 15 toodud ravitulemust.

  (17) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiga alustatakse psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoosi ja vastavuse järgmistele tingimustele on kinnitanud eriala ekspertkomisjon järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
  2) ravi vähemalt 3 kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (18) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

  (19) Ravi bioloogilise ravimiga psoriaatilise artropaatiaga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 18 toodud ravieesmärke.

  (20) Ravi koodiga 342R tähistatud ravimiga alustatakse juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) 4–17-aastasel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline või entesopaatiline haigusvorm;
  2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus;
  3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m2 ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

  (21) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

  (22) Koodiga 343R tähistatud ravimitega ravi alustamise ning katkestamise otsustab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi moodustatud ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsientidel, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (23) Ravi koodiga 343R tähistatud ravimitega osutatakse järgmiste terviseseisundite korral: Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) ja haavandiline koliit (RHK 10 kood K51) lõigetes 24–28 sätestatud juhtudel.

  (24) Ravi koodiga 343R tähistatud ravimiga alustatakse Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi. Patsiendid, kellel alustatakse ravi TNF-alfa inhibiitoriga, peaks jätkama immuunsupresseeriva raviga ja võimaluse korral lõpetama kortikosteroidravi;
  2) Crohni tõve fistlitega vormi (enterokutaansed ja/või perianaalsed ja/või enterovaginaalsed ja/või enterovesikaalsed fistlid) raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

  (25) Ravi TNF-alfa inhibiitori toimeainega lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral juhul, kui patsiendil püsib ägenemine 12 nädalat pärast ravi alustamist.

  (26) Ravi TNF-alfa inhibiitoriga lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral ebaefektiivsuse tõttu juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kahe toimeaine järjestikust kasutamist.

  (27) Koodiga 343R tähistatud ravimi annuse suurendamist kuni kolmel järjestikusel manustamiskorral võib rakendada nende säilitusravil olevate Crohni tõvega patsientide puhul, kellel 12 nädalat pärast ravi alustamist saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

  (28) Kordusravi TNF-alfa inhibiitoriga võib Crohni tõvega patsientidel alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga TNF-alfa inhibiitoriga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

  (29) Koodiga 344R tähistatud ravimitega ravi alustamise ning katkestamise otsustab patsiendi raviarsti poolt moodustatud kolmest dermatoveneroloogist koosnev ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsientidel, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (30) Ravi koodiga 344R tähistatud ravimitega osutatakse raske psoriaasiga patsientidele, kellel PASI skoor või BSA skoor ≥10 ja DLQI≥10 ning haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja olnud resistentne senistele ravimeetoditele, lõigetes 31–33 sätestatud juhtudel.

  (31) Ravi koodiga 344R tähistatud ravimitega alustatakse, kui lisaks lõikes 30 toodud kriteeriumidele esineb vähemalt üks järgnevast:
  1) alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud;
  2) esineb talumatus standardsete süsteemsete ravimite ja ravimeetodite suhtes;
  3) vähemalt 6 kuud kestnud standardse süsteemse raviga puudub raviefekt;
  4) esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi;
  5) esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas).

  (32) Ravi bioloogilise ravimi toimeainega lõpetatakse juhul, kui patsiendil ei tuvastata 14 ravinädalaks PASI skoori paranemist 75% võrra ravieelsega võrreldes või PASI skoori või BSA skoori paranemist 50% võrra ja DLQI vähenemist 5 punkti võrra ravieelsega võrreldes.

  (33) Ravi bioloogilise ravimiga lõpetatakse psoriaasiga patsiendil ebaefektiivsuse tõttu, kui kolme erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 32 nimetatud ravitulemust.

  (34) Ravi koodiga 345R tähistatud ravimiga osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates raske püsiva allergilise astmaga patsientidele lõigetes 35 ja 36 sätestatud juhtudel.

  (35) Ravi koodiga 345R tähistatud ravimiga alustatakse Eesti Kopsuarstide Seltsi poolt moodustatud ekspertkomisjoni otsusel järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendil on IgE vahendatud astma ning üldIgE tase on üle 76 RÜ/ml; pediaatrilistel patsientidel (6–12-aastased) IgE tasemega alla 200 RÜ/ml on püsiv in vitro reaktiivsus (RAST) aastaringsele allergeenile;
  2) astma on puudulikult kontrollitud vaatamata pikaajalisele igapäevasele suures annuses inhaleeritava glükokortikosteroidi (GKS) ja pikatoimelise β2-agonisti kasutamisele;
  3) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktis 2 toodud ravile antileukotrieenide lisamisega. Lisaraviga saavutatud efekt või selle puudumine on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  4) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktis 2 toodud ravile pikatoimeliste teofülliinipreparaatide lisamisega. Lisaraviga saavutatud raviefekt, selle puudumine või ravimi talumatus on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  5) patsient, kes vajab regulaarset süsteemset GKS-ravi või korduvaid pikaajalisi GKS-ravi- kuure, mis võivad põhjustada püsivaid tõsiseid kõrvaltoimeid, samuti patsient, kellele süsteemne GKS-ravi on kaasuvate haiguste tõttu absoluutselt vastunäidustatud (nt raskekujuline osteoporoos, diabeet, paranematud peptilised haavandid), või patsient, kellel on olnud 3 ja enam raskekujulist astma ägenemist, millest vähemalt ühe puhul oli vajalik haige hospitaliseerimine ja ülejäänud kahe puhul oli vajalik ravi muutmine;
  6) kopsufunktsiooni näitaja FEV1<80% normist;
  7) patsiendi poolt on haigust vallandav tegur (allergeen) võimalikult välditud või selle mõju vähendatud;
  8) patsient ei suitseta;
  9) patsient on ettekirjutatud astma raviskeemi järginud.

  (36) Ravi omalizumabiga (kood 345R) lõpetatakse, kui 16. nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused märkimisväärselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutust, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga.

§ 59.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate kemoteraapiakuuride piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur

305R

822,22

Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R

1071,22

Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

307R

464,38

Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R

1949,07

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

309R

778,98

Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

313R

291,12

Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

314R

985,14

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

315R

440,93

Ajukasvajate kemoteraapiakuur

316R

229,63

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

317R

1675,08

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapiakuur

318R

196,91

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

321R

2154,09

Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuur

322R

831,40

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur

323R

805,52

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur

324R

189,40

Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur

325R

368,06

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur

326R

263,46

Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur

327R

241,45

Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur

350R

639,41

Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur

351R

386,53

Neerukasvajate kemoteraapiakuur

352R

2306,05

Munandikasvajate kemoteraapiakuur

353R

423,37

  (2) Lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Tervishoiuteenust koodiga 318R tähistatud ravimiga osutatakse ühele patsiendile kuni kuus ravikuuri aastas.

§ 60.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate harvaesinevate haiguste ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 6 mg Gaucher’ haiguse 1. tüübi korral

332R

5,18

Ensüümasendusravi Fabry tõve korral toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

335R

116,78

  (2) Lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud ravimite piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Tervishoiuteenust koodidega 332R ja 335R tähistatud ravimitega rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja keskhaiglates juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

§ 61.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 58–60 nimetamata ravimid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimite piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ravi erütropoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala

200R

2,05

Ravi mono- või polüklonaalsete antikehadega siirdatud neeru äratõukereaktsiooni puhul, ühe päeva raviannus

201R

709,99

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravi, ühe päeva raviannus

202R

55,73

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi, ühe päeva raviannus

203R

49,98

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus

212R

852,01

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe päeva raviannus

213R

78,10

Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral

214R

217,80

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

215R

148,62

Sclerosis multiplex’i baasravi mitoksantrooniga, üks manustamiskord

234R

141,44

A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ

235R

1,85

Ravi metüülprednisolooniga, üks manustamiskord

236R

46,54

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord

282R

536,92

Anti-D globuliin, 625 TÜ

290R

25,37

Botulismi immunoglobuliin ühe haige raviks

300R

681,62

Difteeria immunoglobuliin ühe haige raviks

301R

142,01

Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus

304R

48,25

Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1µg

319R

2,62

Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord

329R

1096,98

Sepsise ravi vankomütsiini, karbapeneemi, linesoliidi, tsefepiimi või piperatsilliiniga, ühe päeva raviannus

330R

83,62

Ravi süstitava risperidooni depoovormiga, 25 mg

333R

112,48

Aplastilise aneemia ravi antitümotsüüt/antilümfotsüütglobuliiniga (ATG), 100 mg

334R

167,13

Ravi inhaleeritava NO-ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tund

336R

145,27

Intravenoosne bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord

337R

160,75

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, ühe päeva raviannus

338R

647,51

Akromegaalia ja neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

339R

1149,84

Registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamisel kasutatavate ravimite komplekt 45 päevaks

340R

17 382,32

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg

341R

13,29

  (2) Lõikes 1 nimetatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 213R tähistatud ravimiteenust kasutatakse tervishoiuteenuse osutamisel piirkondlikes haiglates.

  (5) Koodiga 214R tähistatud ravimiteenust on lubatud kasutada kuni 3 korda patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ning koronaarinterventsioone teostavates keskhaiglates.

  (6) Koodiga 304R tähistatud ravimiteenust on lubatud kasutada 10 korda ühe raviannuse kohta, kui patsiendile on näidustatud ravi pikatoimelise pegfilgrastiimiga.

  (7) Tervishoiuteenust koodiga 319R tähistatud ravimiga osutatakse idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuraga patsientidele, kellel teised ravivõimalused, sh splenektoomia, ei ole tõhusad.

  (8) Koodiga 329R tähistatud ravimiteenust kasutatakse ühele patsiendile esimese operatsiooni järel kuni kaks korda aastas ning edasi üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes haiglates ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.

  (9) Koodiga 330R tähistatud ravimiteenust kasutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes ja keskhaiglates kuni 10 ravipäeva jooksul koodidega 2222K, 2221K, 2224K, 2045, 2046, 2059 ja 2008 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel raskekujulise sepsise korral, millega kaasneb organpuudulikkust põhjustav infektsioon ning ravi vajadus lähtub ühest järgnevatest RHK 10-s toodud diagnoosidest:
  1) A41.1 – täpsustatud stafülokokkseptitseemia (metitsilliin resistentne);
  2) A41.9 – septiline šokk;
  3) A49.9 – täpsustamata bakternakkus (segainfektsioonide kahtlus, G+ ja G– bakterid ja anaeroobid);
  4) K85 – nekrootiline pankreatiit;
  5) K65.0 – sekundaarne laialdane peritoniit;
  6) G04 – teadvushäiretega meningoentsefaliit;
  7) J12–J18, J80 – raskekujuline haiglapneumoonia;
  8) J69.0 – raskekujuline aspiratsioonipneumoonia;
  9) J85.3 – mediastiniit;
  10) N39.0 – kuseteede nakkus täpsustamata paikmes;
  11) L03 – nekrotiseeruv fastsiit;
  12) J05.1 – äge kõripealise põletik ehk epiglotiit;
  13) A41.8 – muu täpsustatud septitseemia (nosokomiaalne multiresistentne infektsioon);
  14) P36 – vastsündinu baktersepsis;
  15) P77 – vastsündinu nekrotiseeriv koliit;
  16) J36 – peritosillaarabstsess.

  (10) Koodiga 333R tähistatud ravimiteenust rakendatakse lõigetes 9–12 sätestatud juhtudel.

  (11) Koodiga 333R tähistatud ravimiga ravi alustamise üle otsustab piirkondliku haigla ekspertkomisjon ning teenust osutatakse ühele patsiendile kuni 26 korda aastas.

  (12) Ravi süstitava risperidooni depoovormiga (kood 333R) on näidustatud skisofreeniat põdevatel haigetel, kellel suukaudse antipsühhootilise raviga on saavutatud stabiilne remissioon vastavalt Marder et al 1991 kriteeriumidele, kuid kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või tema lähedaste andmetel või kasutavad ravimeid ebaregulaarselt ning seetõttu on häire kulg muutunud, on ilmnenud algava häire ägenemise tunnused ravijuhises kirjeldatud tunnustel, või esineb kõrgenenud risk haiguse ägenemiseks.

  (13) Risperidooni depoovormi kasutamise näidustuse korral on vajalik patsienti ravida enne depoole üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel suukaudse risperidooniga, et teha kindlaks patsiendi risperidooni taluvus ning sümptomaatika ravile alluvus, välja arvatud juhul, kui patsient on varem tarvitanud risperidooni suukaudselt.

  (14) Risperidooni depoovormi kasutamisel on vajalik ravilepingus fikseerida patsiendi informeeritud nõusolek.

  (15) Tervishoiuteenust koodiga 336R tähistatud ravimiga rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

  (16) Koodiga 337R tähistatud ravimit rakendatakse pahaloomulise kasvajaga patsientidel luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (17) Koodiga 338R tähistatud ravimit rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 diagnoosi kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 diagnoosi kood B37) korral juhul, kui on olemas vastav ravijuhis. Ravimit rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

  (18) Tervishoiuteenust koodiga 339R tähistatud ravimiga rakendatakse patsiendi kohta maksimaalselt 13 korda aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (19) Tervishoiuteenust koodiga 340R tähistatud ravimiga rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (20) Koos koodiga 340R tähistatud ravimiga ei tohi ühe ravijuhu raames rakendada koodiga 2222K tähistatud tervishoiuteenust.

  (21) Ühe ravijuhu raames koodiga 340R tähistatud ravimi rakendamisel võib koodiga 2008 tähistatud tervishoiuteenust rakendada maksimaalselt 45 päeva ulatuses.

  (22) Koodiga 341R tähistatud ravimi eest tasumise kohustuse võtab haigekassa üle juhtudel, kui ravimi vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.

8. peatükk Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid 

§ 62.  Laboriuuringud

  (1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

  (2) Käesolevas peatükis tärniga (*) tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus toodud iga analüüdi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

§ 63.  Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

  (1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Albumiin, valk*

66100

1,19

Glükoos

66101

1,19

Kreatiniin, uurea, kusihape*

66102

1,16

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin*

66103

1,19

Kolesterool, triglütseriidid*

66104

1,20

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL*

66105

1,84

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas*

66106

1,25

Naatrium, kaalium, kaltsium*

66107

1,25

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium*

66108

4,05

Raud, magneesium, fosfaat*

66109

1,39

Lipaas, pankrease amülaas*

66110

3,17

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor*

66111

2,25

C-reaktiivne valk

66112

1,84

Happe-aluse tasakaal

66113

4,55

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin*

66114

18,97

Vastsündinu bilirubiin

66115

6,76

IgG uriinis või liikvoris*

66116

5,88

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris*

66117

2,38

Glükohemoglobiin

66118

5,80

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid*

66119

56,91

Seerumi valkude elektroforees

66120

7,86

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

16,25

Isoensüümide elektroforees*

66122

26,10

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin*

66123

3,31

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad*

66124

6,01

Immunoglobuliinide alaklassid*

66125

9,24

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

24,27

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

7,58

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

33,23

Koliini esteraas

66129

36,23

Hemoglobiin plasmas

66130

12,88

Osmolaalsus

66131

6,76

Krüoglobuliinid

66132

39,92

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

73,02

D-ksüloos uriinis

66135

29,27

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin*

66136

31,80

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

6,45

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

7,28

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat*

66139

59,38

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool*

66140

25,62

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid*

66141

4,11

Etanool

66142

5,29

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin*

66143

14,11

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat*

66144

24,96

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn*

66145

40,64

Loote kopsude küpsusastme hindamine (surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)

66146

81,55

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 66101 tähistatud uuringu piirhind sisaldub eriarsti vastuvõtu päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele (juhul kui seda on tehtud üks kord päevas);
  2) koodidega 66100, 66102, 66103, 66104, 66106, 66107, 66112 ja 66117 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 64.  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

  (1) Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

1,47

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

2,35

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

2,62

Retikulotsüütide uuring

66203

4,34

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

6,88

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

41,85

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

25,23

Uriinianalüüs testribaga

66207

1,52

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

2,66

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)*

66209

6,69

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring*

66211

2,36

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm*

66212

8,97

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

2,77

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

6,96

Spermatosoidide morfoloogia süvauuring

66215

11,73

Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest

66216

12,97

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega

66217

16,71

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring

66218

7,83

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

66219

4,72

Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

66220

7,51

Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas

66221

7,51

Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

66222

10,20

Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis*

66223

2,75

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse sellest, et koodidega 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud uuringute piirhinnad sisalduvad eriarsti vastuvõtu, päevaravi ja päevakirurgia tingimustes osutatava tervishoiuteenuse ning voodipäeva piirhinnas ega kuulu eraldi tasustamisele.

§ 65.  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Veritsusaja uuring

66300

5,13

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud*

66301

21,91

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT*

66302

3,25

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

4,63

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

13,25

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud*

66305

23,45

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid*

66306

11,77

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III*

66307

8,60

Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid*

66308

16,34

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

16,20

Fibrinolüütilise süsteemi uuringud*

66310

24,65

§ 66.  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

10,09

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

7,30

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

1,02

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

7,61

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

8,55

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

21,23

Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine

66406

19,45

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul

66407

8,76

Rh-fenotüübi määramine

66408

11,60

Sobivusproov (üks ristreaktsioon)

66409

7,05

Vastsündinu vere kompleksanalüüs

66410

9,96

Otsene Coombsi test

66411

6,81

Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine)

66412

15,42

§ 67.  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Mikroskoopia

 

 

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

3,65

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

5,41

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

7,75

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

8,83

Külvid

 

 

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

7,82

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

5,22

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

13,88

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harvaesinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

23,52

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

13,64

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

22,50

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

28,81

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

15,00

Haigustekitaja samastamine

 

 

Mükobakterite samastamine

66520

39,35

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

8,16

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

10,91

Täpsustav samastamine

66523

7,08

Ravimitundlikkuse määramine

 

 

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

5,23

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

7,51

M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

75,12

Teised mikrobioloogilised uuringud

 

 

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil*

66540

5,60

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

8,88

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

17,61

Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil

66543

247,47

§ 68.  Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kromosoomianalüüs amnionist

66622

161,42

Kromosoomianalüüs koorionist

66623

171,12

Kromosoomianalüüs nahast

66624

176,42

Interfaasi FISH analüüs amnionist

66625

263,04

Interfaasi FISH analüüs koorionist

66626

274,56

Metafaasi FISH analüüs amnionist

66627

161,56

Metafaasi FISH analüüs koorionist

66628

173,09

Kromosoomianalüüs verest

66629

159,35

Metafaasi FISH analüüs verest

66630

154,44

Metafaasi FISH analüüs verest koos koekultuuri kasvatamisega

66631

177,13

Kromosoomianalüüs luuüdist

66632

210,53

Luuüdi FISH analüüs

66633

167,57

Her2 FISH analüüs rinnakoest või mao koest

66635

418,06

Submikroskoopiline kromosoomianalüüs

66636

448,67

DNA eraldamine (üle 1 ml verest)

66607

22,89

DNA analüüs PCR-meetodil*

66608

12,93

RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil*

66609

11,24

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

59,03

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil

66611

112,82

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

25,50

Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil

66613

140,95

Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil

66614

171,52

Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil

66615

73,37

Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil

66616

81,11

Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil

66617

99,54

Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega

66618

244,81

HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66619

85,22

HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66620

77,28

HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil*

66621

179,00

  (2) Koodidega 66613 ja 66614 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata juhul, kui uuringu tegemiseks kasutakse real-time-PCR-meetodit.

  (3) Koodiga 66629 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenusele.

  (4) Koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) ebaselge etioloogiaga vaimse arengu mahajäämus või peetus;
  2) autism või autismilaadsed käitumishäired;
  3) kaasasündinud hulgiväärarengud.

  (5) Koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest ei võta haigekassa tasu maksmise kohustust üle järgmiste kliiniliselt äratuntavate kromosoomi anomaaliate korral: Downi (21 trisoomia), Edwardsi (18 trisoomia) või Patau (13 trisoomia), Turneri või Klinefelteri sündroom.

§ 69.  Immuunuuringute piirhinnad

  (1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

66700

6,20

HLA seroloogiline määramine (üks klass)

66701

104,62

Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu

66702

111,77

Cross-match uuring

66703

59,03

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

66704

169,98

Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

66705

31,88

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66706

5,46

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil*

66707

7,85

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66708

12,03

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil*

66709

29,62

Kiiranalüüs testribaga

66710

4,06

Immunofluorestsentsuuring*

66711

12,11

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel*

66712

14,62

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring*

66713

40,92

Immunoblot-uuring*

66714

19,26

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

90,94

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

38,46

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril

66717

62,55

Analüüs läbivoolutsütomeetril*

66718

18,53

  (2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
AFP, hCG, HBsAg, HIV, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, ChlamydiaMycoplasmaBordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

  (3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, ToxoplasmaRubellaHelicobacterBorrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

  (4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], TreponemaLegionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

  (5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist:
katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 70.  Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

8,80

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66823

10,43

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

19,79

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

5,38

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 koetükk)

66803

15,05

Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

28,93

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

11,18

In situ hübridiseerimine histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil CISH meetodil (1 klaas)

66806

92,57

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

7,12

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

3,67

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

8,74

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

8,70

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi poolt hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

8,07

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 klaas)

66812

5,66

Tsütobloki uuring (1 blokk)

66813

8,97

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgnevast:
  1) koodidega 66800 ja 66813 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud blokkide arvule;
  2) koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud blokkide arvule. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis peab olema kirjeldatud iga uuritud operatsioonipreparaadi väljalõige;
  3) operatsioonipreparaadi väljalõikest rohkem kui 3 blokist tehtud uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme bloki kohta;
  4) koodidega 66802, 66804, 66805, 66806, 66808, 66810 ja 66812 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud klaaside arvule;
  5) koodiga 66803 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud koetükkide arvule;
  6) koodiga 66805 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui tehakse ainult biopsiamaterjali uuringut hematoksüliin-eosiin värvinguga või histoloogilise preparaadi lisavärvingut Giemsa või van Giesoni meetodil;
  7) koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki uuringu käigus uuritud lokalisatsioonide kulusid;
  8) rohkem kui kolmest klaasist tehtud üldtsütoloogilise uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66808 või 66810 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme klaasi kohta;
  9) Papanicolaou meetodil tehtud günekotsütoloogilise uuringu puhul, mida on hinnanud nii skriinija kui ka patoloog, ei võta haigekassa tasu maksmise kohustust üle koodidega 66807 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste eest;
  10) tervishoiuteenus koodiga 66804 sisaldab kontrollkiti maksumust.

§ 71.  Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

  (1) Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad on järgmised:

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Lahang histoloogilise uuringuta

6916

44,48

Lahang histoloogilise uuringuga

66814

144,14

Lahang koos histoloogilise uuringu ja erivärvimistega, sh kiiruuringud

66815

159,52

Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring

66816

133,57

  (2) Koodidega 66814 ja 66816 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuringu maksumust.

  (3) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab lahangumaterjalist tehtud histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute maksumust.

  (4) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt koodidega 66142, 66500, 66501, 66510 ja 66706 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest.

§ 72.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad

  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate kudede transplantaatide piirhinnad on järgmised:

Kudede transplantaadi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Luu transplantaadid formaliinis:

 

 

pikkusega kuni 10 cm

6950

12,21

pikkusega üle 10 cm

6951

19,11

Silindrid pikkusega kuni 10 cm

6952

43,52

Silindrid pikkusega üle 10 cm

6953

60,40

Demineraliseeritud luu transplantaadid:

 

 

pikkusega kuni 10 cm

6954

14,57

pikkusega üle 10 cm

6955

20,58

Silindrid pikkusega kuni 10 cm

6956

51,90

Silindrid pikkusega üle 10 cm

6957

68,07

Vaagna harja kortiko-spongioossed transplantaadid (plokk 3×3 cm)

6958

22,24

Roidekõhre transplantaat (tükk pikkusega ca 5 cm)

6959

29,78

Sügavkülmutatud reieluupähik

6960

74,78

Sügavkülmutatud spongioosa tükid

6961

71,77

9. peatükk Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

§ 73.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad on järgmised:

Veretoote nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind
eurodes

Konservveri (1 doos 468–558 ml)

4001

Üks doos

70,61

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml)

4002

Üks doos

52,76

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml)

4003

Üks doos

49,52

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml)

4005

Üks doos

52,57

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml)

4006

Üks doos

88,34

Vereplasma

4011

Üks doos

32,83

Vereplasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml)

4013

Üks doos

37,89

Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300×109

4016

Üks doos

222,89

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

66,20

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109

4018

Üks doos

113,72

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250×109

4019

Üks doos

86,00

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat

4020

Üks doos

151,24

1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85×109

4021

Üks doos

58,00

Koosteveri

4022

Üks doos

131,52

Sol. albumini 5%

4047

100 ml

10,69

Sol. albumini 5%

4048

250 ml

26,24

Sol. albumini 20%

4049

100 ml

41,98

Sol. albumini 20%

4050

50 ml

21,06

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300×109

4060

Üks doos

227,60

Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85×109

4064

Üks doos

136,83

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud

4065

Üks doos

80,86

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud

4066

Üks doos

66,47

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud

4068

Üks doos

96,05

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud

4069

Üks doos

94,68

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud

4073

Üks doos

128,91

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340×109, filtreeritud

4074

Üks doos

124,33

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud

4075

Üks doos

164,60

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

164,89

VII hüübimisfaktor

4082

500 toimeühikut

206,37

IX hüübimisfaktor

4083

600 toimeühikut

324,29

100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

4084

Üks annus

51,45

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

450,39

Immunoglobuliin

4086

1 gramm

56,56

Veretoote kiiritamine

4087

Üks doos

16,62

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4088

Üks doos

250,85

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4089

Üks doos

292,01

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud

4090

Üks doos

79,31

Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor

4091

1 milligramm

839,48

Afereesi erütrotsüüdid

4092

Üks doos

84,04

10. peatükk Hambaravi 

§ 74.  Hambaraviteenuste piirhinnad

  (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Restauratiivne hambaravi

 

 

Ravi planeerimine

 

 

Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine

5400

11,57

Anesteesia

 

 

Pinnaanesteesia

5401

1,53

Injektsioonanesteesia

5402

4,41

Profülaktilised menetlused

 

 

Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine)

5410

11,57

Kõigi hammaste fluoroteraapia

5411

5,84

Silandi paigaldamine ühele hambale

5412

4,03

Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks

5413

4,03

Ravi täidistega

 

 

Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks

5420

7,35

Juurekruvi asetamine ja fikseerimine

5421

13,23

Täidised (sh preparatsioon)

 

 

Ravimi asetamine ja ajutine täidis

5422

8,05

Hõbetäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5423

10,80

Kahe pinna täidis

5424

14,89

Kolme pinna täidis

5425

20,39

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5426

36,37

Klaasionomeertsement

 

 

Ühe pinna täidis

5427

9,46

Kahe pinna täidis

5428

12,59

Kolme pinna täidis

5429

19,05

Köndi ülesehitus

5430

34,58

Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis

 

 

Ühe pinna täidis

5431

11,25

Kahe pinna täidis

5432

14,89

Kolme pinna täidis

5433

19,75

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5434

33,30

Valguskõvastuvad täidised

 

 

Ühe pinna täidis

5435

17,51

Kahe pinna täidis

5436

23,14

Kolme pinna täidis

5437

29,08

Ulatuslik hambakrooni taastamine

5438

45,76

Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega

5439

18,34

Endodontia

 

 

Pulbi katmine ja ajutine täidis

5460

14,83

Amputatsioon

5461

14,51

Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5462

30,79

Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5463

39,18

Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine

5464

47,80

Ravimivahetus juurekanalites

5465

17,90

Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal

5466

15,15

Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal

5467

22,94

Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal

5468

30,61

Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal

5469

38,28

Kirurgia

 

 

Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale

5320

5,75

Küretaaž ühe hamba ulatuses

5321

5,75

Parodontaalne operatsioon

5322

31,25

Vestibulumi või suupõhja plastika

5323

51,00

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

5324

160,67

Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon

5325

30,29

Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine

5327

34,45

Ühe juurega hamba eemaldamine

5328

12,91

Mitme juurega hamba eemaldamine

5329

19,94

Mädakolde avamine ja ravimenetlused

5330

19,88

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

5331

12,97

Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine

5332

17,70

Hemostaas õmblusega

5333

7,16

Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon

5334

69,66

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga

5335

47,81

Alveolaarluu resektsioon

5336

18,60

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

5337

43,59

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

5338

6,52

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine

5339

29,21

Biopsia pindmistest kudedest

5340

23,78

Röntgenograafia

 

 

Intraoraalne hambaülesvõte

6059

6,65

Hammaste panoraamülesvõte

6060

5,05

  (2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe haige puhul üks kord ravi alguses, kuid kuni kaks korda aastas.

§ 75.  Hambaproteeside piirhinnad

  (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Plaatproteesid

 

 

Osalise proteesi baashind

5004

58,35

Proteesi baasis

5005

27,16

Lihtne plastmasshammas

5006

2,17

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

4,12

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

128,59

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

138,69

Individuaallusikas

5011

7,41

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

2,88

Dentoalveolaarne klamber

5015

2,24

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

3,20

Elastne pelott traadil

5017

3,64

Kantud proteeside regulatsioon

5018

10,42

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

20,96

Tooruse isoleerimine

5021

16,30

Plaatproteeside parandamine

 

 

Proteesi baasise üks murd

5022

4,47

Kaks murdu ühes baasises

5023

5,94

Ühe hamba lisamine

5024

7,41

Kahe hamba lisamine

5025

10,29

Kolme hamba lisamine

5026

13,29

Nelja hamba lisamine

5027

16,23

Ühe klambri lisamine

5028

7,41

Kahe klambri lisamine

5029

8,82

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

21,92

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

31,00

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

 

 

Baashind

5033

87,43

Ülemine kaar

5034

28,95

Alumine kaar

5035

26,59

Tugi-hoideklamber

5036

7,29

T-kujuline klamber

5037

9,96

Jooksva klambri üks lüli

5038

2,15

Täiendav lebam

5039

1,13

Kulliküüsjätke

5040

1,85

Ühendusharu

5041

1,15

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

1,02

Metallist valatud hammas

5043

8,44

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

14,57

Baasis

5045

22,06

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

0,77

Baasise piiraja

5047

1,92

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

1,15

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

 

 

Baashind

5053

75,80

Ülemine esimene kaar

5054

43,52

Ülemine tagumine kaar

5055

39,05

Alumine kaar

5056

36,24

Suulaeplaat

5057

52,85

Keeleplaat

5058

48,06

Tugi-hoideklamber

5059

9,33

T-kujuline klamber (Roach)

5060

78,36

Ringklamber

5061

17,00

Jooksva klambri üks lüli

5062

4,99

Oklusioonilebam

5063

2,30

Kulliküüsjätke

5064

2,30

Ühendusharu

5065

2,11

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

2,88

Metallist valatud hammas

5067

12,14

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

17,00

Büügli baasis

5069

31,19

Baasise piiraja

5070

2,88

Elektrolüütiline poleerimine

5072

1,47

Hambakroonid

 

 

Metallokeraamiline kroon

5074

207,65

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

31,25

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

31,64

Kahevärviline plastmasskroon

5079

32,40

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

32,79

Plastmassist tihvthammas

5082

39,69

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

2,88

Kahe krooni jootmine

5084

2,15

Ühe krooni tsementeerimine

5085

19,75

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

15,59

Krooni eemaldamine

5088

15,34

Plastmassfasseti parandus

5089

10,93

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

 

 

Täisvalu proteeside baashind

5094

24,61

Valatud kroon või hammas

5095

36,24

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

48,19

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

53,88

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

48,13

Valatud köntpanus

5101

29,53

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

47,54

Ortopeedilised aparaadid

 

 

Kaldpind

5120

58,35

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

36,88

Oklusioonikape, üks osa

5122

5,61

Resektsiooniproteesi baasis

5123

55,62

Operatsiooniplaat

5124

27,23

  (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatult tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastaste isikute ravi korral.

§ 76.  Ortodontia piirhinnad

  (1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Patsiendi uurimine ja raviplaani koostamine

5126

23,39

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine

5127

24,80

Baasisplaat või kaitseplaat

5128

31,38

Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat

5129

37,84

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

5130

10,61

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

5131

16,17

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

5132

24,48

Retentsioonikaar

5133

12,53

Surveling

5134

8,63

Käesarnane, S-kujuline ja protaktsioonivedru

5135

8,37

Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses

5136

17,40

Ümarklamber

5137

8,44

Adamsi klamber

5138

11,12

Kroon hambumuse tõstmiseks

5139

31,70

Kontrollmudel

5140

8,44

Komplitseeritud ortodontiline aparaat

5141

57,20

Võru koos kinnitamisega

5142

17,26

Tuubik võrule

5143

10,80

Kahe elemendi jootmine

5144

7,48

Palatinaalne konks

5145

7,48

Nupp koos paigaldusega hambale

5146

18,09

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt

5147

5,05

Quad-Helix

5148

29,14

Palatinaalkaar või lingvaalkaar

5149

32,15

Kohahoidja

5150

16,62

Ekstraoraalse aparaadi komplekshind

5151

116,26

Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks

5152

132,11

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

5153

7,16

Suust mitte-eemaldatava aparaadi mahavõtmine, aktiveerimine ja suhu kinnitamine

5154

17,90

Retentsiooniaparaadi kontroll

5155

7,86

Suust eemaldatava aparaadi elementide aktiveerimine

5157

6,71

Üks breket koos kinnitamisega

5160

17,77

Üks lihtne kaart koos fikseerimisega

5161

18,60

Üks keerukas kaart koos fikseerimisega

5162

25,69

Breketsüsteemi kontroll, ligatuuride aktiveerimine äratulnud breketi taasfikseerimisega

5163

21,92

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hammastele kuue hamba ulatuses

5164

63,53

Jäljendmudelid

 

 

Jäljend individuaallusikale

5171

18,79

Alginaatjäljend

5172

8,12

Kahekihiline silikoonjäljend

5173

12,78

Diagnostilise mudeli komplekshind

5174

11,18

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
  1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
  2) progeenne hambumus;
  3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
  4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
  5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
  6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 77.  Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

  (2) Määrusega kehtestatud piirhindadele rakendatakse tervishoiuteenuste eest tasumisel koefitsienti 0,95 alates 1. jaanuarist 2011. a kuni 31. detsembrini 2011. a, v.a lõikes 3 sätestatud juhul.

  (3) Paragrahvi 2 lõikes 2, § 3 lõigetes 2 ja 5 ning § 4 lõikes 1 kehtestatud piirhindadele rakendatakse tervishoiuteenuste eest tasumisel koefitsienti 0,97 alates 1. jaanuarist 2011. a kuni 31. detsembrini 2011. a.

  (4) Kuni 31. detsembrini 2011. a võib koodiga 3007 tähistatud tervishoiuteenust osutada ka psühholoog.

  (5) Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2009. a määrus nr 42 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” (RT I 2009, 16, 99; 51, 352) tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json