Teksti suurus:

Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 82

Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Vastu võetud 23.12.2010 nr 185

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 6 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu, abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded.

2. peatükk Tervisenõuded 

§ 2.  Abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete loetelu

  (1) Abipolitseinikuks saamist välistavad tervisehäired on:
  1) kroonilised südame-veresoonkonna haigused, II ja III staadium;
  2) kõrgvererõhutõbi, III staadium;
  3) alkoholisõltuvus;
  4) sõltuvus kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest ja lenduvatest lahustitest või nende ainete kuritarvitamine;
  5) vestibulaaraparaadi rasked funktsioonihäired (sh Meniere’i tõbi);
  6) teadvuse kaotuse hood;
  7) raskekujuline psüühika-, isiksus- ja käitumishäire ning vaimse arengu peetus;
  8) kaasasündinud, trauma- või neurokirurgilise operatsiooni järgne või haigusest põhjustatud psüühikahäire.

  (2) Abipolitseinikuks saamist välistavad järgmised psüühika- ja käitumishäired:
  1) kõik orgaanilised psüühikahäired (välja arvatud kerged mööduvad lühiajalised häired);
  2) psühhoaktiivsete ainete(välja arvatud tubakas) kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired;
  3) alkoholi liigtarbimisest tingitud käitumishäired;
  4) skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired;
  5) neurootlised, stressiga seotud ja somatoformsed häired;
  6) täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired;
  7) vaimne alaareng;
  8) pervasiivsed arenguhäired ja muud rasked lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired.

§ 3.  Abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu

  (1) Abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavad füüsilised puuded on:
  1) diploopia ehk kahelinägemine;
  2) nägeva silma korrigeeritud nägemisteravus alla 0,7;
  3) oluline defekt paremini nägeva silma tsentraalses vaateväljas 30° ulatuses;
  4) ühe käe osaline või täielik puudumine;
  5) laskekäe pöidla või kolme või enama sõrme puudumine;
  6) ühe käe osaline või täielik halvatus;
  7) laskekäe treemor (rahu- või intensioonitreemor);
  8) laskekäe koordinatsioonihäired;
  9) liigeste jäikus;
  10) Dupuytreni kontraktuur laskekäel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud füüsiliste puuete olemasolu kontrollitakse juhul, kui abipolitseinik või abipolitseinikuks astuda soovija soovib saada õigust kanda abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva.

3. peatükk Tervisekontrolli tingimused ja kord 

§ 4.  Tervisekontrolli tegija

  Tervisekontrolli teeb perearst, kaasates eriarste.

§ 5.  Tervisekontrolli läbimine

  (1) Abipolitseinikuks astuda soovija peab tervisekontrolli läbima mitte varem kui kolm kuud enne abipolitseinikuks astumise taotluse esitamist politseiasutuse juhile.

  (2) Abipolitseinik peab tervisekontrolli läbima iga kolme aasta järel eelmise tervisetõendi väljaandmise kuupäevast arvates.

  (3) Perearstil on meditsiinilistel näidustustel õigus muuta lõikes 2 nimetatud tervisekontrolli sagedust.

  (4) Politseiasutuse juht võib suunata abipolitseiniku erakorralisse tervisekontrolli politseiametniku põhjendatud ettekande alusel.

§ 6.  Tervisekontrolli tegemine

  (1) Tervisekontrolli tulles peavad abipolitseinikul ja abipolitseinikuks astuda soovijal olema kaasas isikut tõendav dokument ja alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms).

  (2) Abipolitseinik või abipolitseinikuks astuda soovija esitab enne tervisekontrolli tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi, täidab lisas 1 esitatud tervisekontrolli kaardi tervisedeklaratsiooni osa ja kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (3) Tervisekontrolli tegija teeb või korraldab abipolitseiniku või abipolitseinikuks astuda soovija terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud ning kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos abipolitseiniku või abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli kaardiga.

  (4) Tervisekontrolli tegija teeb tervisekontrolli tulemusena kindlaks, kas abipolitseinikul või abipolitseinikuks astuda soovijal esineb §-des 2 ja 3 sätestatud tervisehäireid.

  (5) Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli alusel tehtud otsuse tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.

  (6) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab abipolitseinikule või abipolitseinikuks astuda soovijale tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab taotlejalt selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

§ 7.  Tervisetõendi vormistamine ja väljastamine

  (1) Tervisekontrolli tegija vormistab tervisekontrolli kaardi alusel lisas 2 esitatud vormi kohase tervisetõendi ja väljastab selle abipolitseinikule või abipolitseinikuks astuda soovijale.

  (2) Tervisekontrolli tegija märgib tervisetõendile abipolitseinikule või abipolitseinikuks astuda soovijale terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu.

§ 8.  Tervisekontrolli dokumentide säilitamine

  Tervisekontrolli tegija säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi paberkandjal või elektroonilisel kujul 15 aastat abipolitseinikule või abipolitseinikuks astuda soovijale viimase tervisekontrolli tegemisest arvates.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 9.  Tervisekontrollikaardi ja tervisetõendi vormide kasutamine

  (1) Perearst täidab lisas 1 esitatud vormis tervisekontrolli kaardi ja väljastab lisas 2 esitatud vormis tervisetõendi hiljemalt 1. jaanuaril 2012. a.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2011. a kasutatakse Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruse nr 179 „Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” lisades 1 ja 2 esitatud vormis tervisekontrolli kaarte ja tervisetõendeid.

  (3) Tervisetõendi pealkirjaks märgitakse vastavalt „Abipolitseiniku tervisetõend” või „Abipolitseinikuks astuda soovija tervisetõend” ning tervisetõendis märgitakse lisaks muudele andmetele otsustus selle kohta, kas abipolitseinikul või abipolitseinikuks astuda soovijal esineb või ei esine abipolitseiniku kohustuste täitmist välistavaid tervisehäireid.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekaart

Lisa 2 Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json