Teksti suurus:

Abipolitseiniku ülesande täitmise tõttu abipolitseinikule või tema perekonnaliikmele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Abipolitseiniku ülesande täitmise tõttu abipolitseinikule või tema perekonnaliikmele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 84

Abipolitseiniku ülesande täitmise tõttu abipolitseinikule või tema perekonnaliikmele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.12.2010 nr 187

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 39 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseinikule või tema perekonnaliikmele (edaspidi kannatanu) tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise taotlemise ning hüvitise suuruse määramise kord.

§ 2.  Kahju hüvitamise taotlemine

  (1) Varalise kahju hüvitamiseks esitab kannatanu Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile taotluse 30 kalendripäeva jooksul arvates varalise kahju tekitamise või avastamise päevast. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kannatanu ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) kui kannatanu on abipolitseiniku perekonnaliige, siis tõendid tema perekonnaliikmeks olemise kohta;
  3) hävinud, kadunud või rikutud vara nimetus, liik, soetusaasta, soetushind ning selle arvatav harilik väärtus vara hävimise, kaotsimineku või rikkumise päeval, vara rikkumise korral lisaks ka selle jääkväärtus;
  4) põhjuslik seos abipolitseiniku ülesande täitmise ja varalise kahju tekkimise vahel;
  5) kinnitus selle kohta, et kahju ei ole kannatanule täielikult hüvitatud muudest allikatest;
  6) teave selle kohta, kas kahju on osaliselt hüvitatud või hüvitatakse tulevikus kannatanule teadaolevalt muudest allikatest;
  7) taotluse esitamise kuupäev ja kannatanu allkiri.

  (2) Taotlusele lisatakse varalise kahju tekitamist ja vara väärtust tõendavad dokumendid. Kui sama kahju on osaliselt või täielikult hüvitatud muudest allikatest, lisatakse taotlusele muudest allikatest saadud või saadavat hüvitist tõendavad dokumendid.

  (3) Kui taotlus ei vasta nõuetele või selle juurde ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente või dokumendid on vormistatud puudulikult, teavitab Politsei- ja Piirivalveamet kannatanut sellest kirjalikult ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 3.  Hüvitise suurus

  (1) Varalise kahju hüvitamise (edaspidi hüvitis) suuruse määramisel võetakse aluseks kahjustatud vara harilik väärtus „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 65 tähenduses.

  (2) Varalise kahju hüvitamise ülemmääraks on 25-kordne politseiametniku madalaim astmepalk.

  (3) Hüvitise suuruse määramise aluseks olevast kahjust arvatakse maha kõik summad, mis kannatanu on sama kahju hüvitamiseks saanud või on õigustatud saama muudest allikatest.

  (4) Kui kannatanu saab pärast hüvitise väljamaksmist muudest allikatest lisaks hüvitist (muu hüvitis), mida ei ole kahjust maha arvatud vastavalt lõikele 3, peab ta sellest teatama Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile viie tööpäeva jooksul muu hüvitise saamise päevast arvates ning tagasi maksma summa muu hüvitise ulatuses.

§ 4.  Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

  (1) Taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisel koostab Politsei- ja Piirivalveamet 30 kalendripäeva jooksul taotluse läbivaatamise kokkuvõtte.

  (2) Vajaduse korral kogub Politsei- ja Piirivalveamet lisatõendeid ning määrab ekspertiisi kahju suuruse või selle tekkimise asjaolude väljaselgitamiseks.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse seisukoht taotluse põhjendatuse kohta ning arvestus hüvitatava varalise kahju ja hüvitise suuruse kohta.

  (4) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor. Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte varalise kahju hüvitamiseks kuni 640 euro ulatuses võib kinnitada Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori volitatud isik.

  (5) Taotluse läbivaatamise kokkuvõte on aluseks hüvitise väljamaksmiseks. Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte koopia saadetakse kannatanule.

§ 5.  Taotluse lahendamine

  (1) Juhul kui Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest ei ole võimalik kulusid katta, edastab Politsei- ja Piirivalveamet varalise kahju hüvitamise taotluse ja taotluse läbivaatamise kokkuvõtte ning kokkuvõtte koostamise aluseks olevad dokumendid Siseministeeriumile edasiseks menetlemiseks 10 tööpäeva jooksul arvates kokkuvõtte koostamisest ning teavitab sellest kannatanut.

  (2) Kui esitatud dokumendid ei ole nõuetekohased või ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, määrab Siseministeerium tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning vajaduse korral tagastab dokumendid nende esitajale.

  (3) Siseministeerium vaatab lõikes 1 nimetatud taotluse läbi ja esitab taotluse saabumisele järgnevast päevast arvates 30 kalendripäeva jooksul taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt kehtivale korrale.

§ 6.  Hüvitise väljamaksmine

  Võimalikud kaasnevad kulud varalise kahju hüvitamiseks kaetakse riigieelarvest Siseministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Marko Pomerants
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json