Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 86

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 23.12.2010 nr 189

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruses” (RT I 1997, 1, 7; 2007, 67, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 9 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) karistusõiguse üldküsimused:
– karistusõigus;
– kriminaalmenetlus;
– väärteomenetlus;
– karistuste täitemenetlus;”;

2) punkti 10 alapunktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkti 12 alapunkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) kriminaal- ja kohtustatistika pidamine;”;

4) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) riigi kriminaalpoliitika kujundamiseks vajalike uuringute läbiviimine, sealhulgas alus- ja rakendusuuringute läbiviimine „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” tähenduses;”;

5) punkti 14 täiendatakse alapunktidega 11–14 järgmises sõnastuses:

„11) Riigi Teataja väljaandmine;
12) Ametlike Teadaannete väljaandmine;
13) õigusaktide terviktekstide koostamine;
14) õigusaktide tõlkimise korraldamine;”;

6) punkti 18 alapunktist 13 jäetakse välja sõnad „abiprokuröride õppeteenistuse nõuded,”;

7) punkti 18 alapunkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) määrab maa- ja halduskohtute tööpiirkonna, maa-, haldus- ja ringkonnakohtute täpse asukoha ning neis töötavate kohtunike arvu, nimetab maa-, haldus- ja ringkonnakohtute esimehed, kohtudirektorid ja kohtunikuabid, kinnitab maakohtute osakondade ja kantselei kodukorrad ning täidab muid ülesandeid esimese ja teise astme kohtute haldamisel seaduses ettenähtud alustel ja korras;”;

8) punktis 401 asendatakse läbivalt sõnad „riikliku kriminaalpoliitika” sõnadega „riigi kriminaalpoliitika”;

9) punkti 401 alapunktist 5 jäetakse välja sõnad „, korrakaitseõiguse üldpõhimõtete valdkonnas”;

10) punkti 401 täiendatakse alapunktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) rahvusvaheliste õigusabitaotluste menetlemine.”;

11) punkti 41 alapunkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) punkti 41 alapunktist 6 jäetakse välja sõnad „, õigusaktide tõlkimise korraldamine”;

13) punkti 41 täiendatakse alapunktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) Andmekaitse Inspektsiooni tegevuse korraldamine ja järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras.”;

14) punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

„46. Justiitshalduspoliitika osakonna põhiülesanne on riigi justiitshalduspoliitika kavandamine ja elluviimine, õigusloome ja selle analüüs justiitshaldusõiguse valdkonnas, Riigi Teataja ja Ametlike Teadaannete väljaandmine, esimese ja teise astme kohtute tegevuse korraldamine ja järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras, notariaadi, tsiviiltäite, vandetõlke, pankrotimenetluse ja õigusabi küsimused, Notarite Koja ja Eesti Advokatuuri tegevuse seaduslikkuse tagamise ja riigi kohtumenetluses esindamise korraldamine, oma valdkonnas hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine ja teenistusliku järelevalve korraldamine.”

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json