Teksti suurus:

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 89

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Vastu võetud 23.12.2010 nr 78

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 6 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse erivajadustega laste erilasteaeda, lasteaia sobitus- või erirühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja kord.

§ 2.  Erivajadusega lapse erilasteaeda, lasteaia sobitus- või erirühma vastuvõtmise alused

  (1) Erivajadusega laps võetakse erilasteaeda, lasteaia sobitus- või erirühma vastu lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel ning nõustamiskomisjoni soovitusel.

  (2) Koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus) teavitab kirjalikult lapse vastuvõtmisest soovituse andnud nõustamiskomisjoni 1 kuu jooksul alates lapse vastuvõtmisest lasteasutuse nimekirja. Lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning lapsevanemat või eestkostjat teavitatakse laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korras sätestatu kohaselt. Eraõigusliku juriidilise isiku asutusena tegutseva lasteasutuse puhul teavitatakse ka lasteasutuse pidajat.

§ 3.  Erivajadusega lapse erilasteaeda, lasteaia sobitus- ja erirühma vastuvõtmise kord

  (1) Sobitusrühma võetakse vastu keha-, kõne-, meele-, intellektipuudega, raske somaatilise haigusega, psüühika- ja autismispektri häirega lapsi.

  (2) Erilasteaeda ja lasteaia erirühma võetakse erivajadustega lapsi vastu järgmiselt:
  1) kehapuudega laste rühma füüsilise erivajadusega lapsi;
  2) tasandusrühma kõnepuude ja -häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lapsi;
  3) meelepuudega laste rühma nägemis- ja kuulmispuudega lapsi;
  4) arendusrühma mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega lapsi;
  5) pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma autismispektri häirega lapsi.

  (3) Liitpuude korral suunatakse laps tema arengut enim soodustavasse sobitus- või erirühma. Liitpuudega laste rühma võetakse vastu lapsi, kellel esineb kaks või enam puuet.

  (4) Lapse vastuvõtmine erilasteaeda, sobitus- ja erirühma toimub vastavalt valla- ja linnavalitsuse või eraõigusliku juriidilise isiku poolt kehtestatud laste lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korrale käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

§ 4.  Erivajadusega lapse erilasteaiast, lasteaia sobitus- ja erirühmast väljaarvamise alused ja kord

  (1) Erivajadusega laps arvatakse erilasteaiast, lasteaia sobitus- ja erirühmast välja:
  1) lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel;
  2) koolieelse lasteasutuse või nõustamiskomisjoni soovituse alusel.

  (2) Lapse väljaarvamine erilasteaiast, sobitus- ja erirühmast toimub vastavalt valla- ja linnavalitsuse või eraõigusliku juriidilise isiku poolt kehtestatud laste lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korrale käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Haridus- ja teadusministri 2. juuni 1999. a määrus nr 33 „Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, erivajadustega õpilaste erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise aluste ja korra kinnitamine” (RTL 1999, 98, 1195; 2005, 117, 1846) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Tõnis Lukas
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json