Teksti suurus:

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.02.2018, 2

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Vastu võetud 23.12.2010 nr 78
RT I, 29.12.2010, 89
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.02.2018RT I, 20.02.2018, 123.02.2018

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 6 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse erivajadustega laste erilasteaeda, lasteaia sobitus- või erirühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja kord.

§ 2.   Erivajadusega lapse erilasteaeda, lasteaia sobitus- või erirühma vastuvõtmise alused

  (1) Erivajadusega laps võetakse erilasteaeda, lasteaia sobitus- või erirühma vastu lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.
[RT I, 20.02.2018, 1 - jõust. 23.02.2018]

  (2) Koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus) teavitab kirjalikult lapse vastuvõtmisest soovituse andnud koolivälise nõustamismeeskonna 1 kuu jooksul alates lapse vastuvõtmisest lasteasutuse nimekirja. Lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning lapsevanemat või eestkostjat teavitatakse laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korras sätestatu kohaselt. Eraõigusliku juriidilise isiku asutusena tegutseva lasteasutuse puhul teavitatakse ka lasteasutuse pidajat.
[RT I, 20.02.2018, 1 - jõust. 23.02.2018]

§ 3.   Erivajadusega lapse erilasteaeda, lasteaia sobitus- ja erirühma vastuvõtmise kord

  (1) Sobitusrühma võetakse vastu keha-, kõne-, meele-, intellektipuudega, raske somaatilise haigusega, psüühika- ja autismispektri häirega lapsi.

  (2) Erilasteaeda ja lasteaia erirühma võetakse erivajadustega lapsi vastu järgmiselt:
  1) kehapuudega laste rühma füüsilise erivajadusega lapsi;
  2) tasandusrühma kõnepuude ja -häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lapsi;
  3) meelepuudega laste rühma nägemis- ja kuulmispuudega lapsi;
  4) arendusrühma mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega lapsi;
  5) pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma autismispektri häirega lapsi.

  (3) Liitpuude korral suunatakse laps tema arengut enim soodustavasse sobitus- või erirühma. Liitpuudega laste rühma võetakse vastu lapsi, kellel esineb kaks või enam puuet.

  (4) Lapse vastuvõtmine erilasteaeda, sobitus- ja erirühma toimub vastavalt valla- ja linnavalitsuse või eraõigusliku juriidilise isiku poolt kehtestatud laste lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korrale käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

§ 4.   Erivajadusega lapse erilasteaiast, lasteaia sobitus- ja erirühmast väljaarvamise alused ja kord

  (1) Erivajadusega laps arvatakse erilasteaiast, lasteaia sobitus- ja erirühmast välja:
  1) lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel;
  2) koolieelse lasteasutuse või koolivälise nõustamismeekonna soovituse alusel.
[RT I, 20.02.2018, 1 - jõust. 23.02.2018]

  (2) Lapse väljaarvamine erilasteaiast, sobitus- ja erirühmast toimub vastavalt valla- ja linnavalitsuse või eraõigusliku juriidilise isiku poolt kehtestatud laste lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korrale käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json