Teksti suurus:

Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 107 „Põllumajandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 92

Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 107 „Põllumajandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” muutmine

Vastu võetud 22.12.2010 nr 121

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 4 lõike 3, § 31 lõigete 1 ja 2, § 32 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–49), artikli 102 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 107 „Põllumajandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” (RT I, 23.11.2010, 1) § 56 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

1) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „3 krooni ja 60 senti” tekstiosaga „0,26 eurot”;”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json